PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(9) | 155-179
Tytuł artykułu

Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Classification and Quantification of Portfolio Risk in the Management of Local Government Debt in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zdefiniowanie ryzyka i jego rodzajów w procesie zarządzania długiem samorządowym oraz próba pomiaru wybranych rodzajów ryzyka związanego z tworzeniem portfela długu samorządowego - ryzyka refinansowania, stopy procentowej i walutowego. (fragment tekstu)
EN
Local government debt is an important part of the public debt in Poland and a relevant element of local government units' financial management. Borrowing causes exposure of local government on the various types of risk. This article elaborates on the risks associated with the debt portfolio creation. Especially, refinancing risk, interest rate risk and currency risk were characterized. Then, the author made an attempt to quantify these risks using tools such as the average time to maturity of debt, the duration, and the rate of the currency structure. The results allowed to point out the scale of investigated risks for local government debt, also compared to characteristics of Treasury debt. The research showed that the tools used to measure portfolio risk of private debt, can be successfully used to measure the risk of local government debt. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155-179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Best, P., Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2004.
 • Bitner, M., Cichocki, K.S., Sierak, J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 • Cichocki, K.S., Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Finanse samorządowe -narzędzia decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Fabozzi, F.J., Fixed Income Analysis, CFA Institute, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2004.
 • Fabozzi, F.J., Fong, G., Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Filipiak, B., Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej, "Finanse Komunalne" 2004, nr 3.
 • Gonet, W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Góral R., Ryzyko i sposoby jego ograniczania w emisjach obligacji komunalnych, w: Dług lokalny w teorii i praktyce, red. M. Kosek-Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Jajuga, K., Rodzaje ryzyka finansowego, w: Zarządzanie ryzykiem, red. tenże, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, LEX, Warszawa 2014.
 • Jastrzębska, M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Jurek, W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Kałużny, R., Pomiar ryzyka kredytowego banku - aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Luby, M.J., The Use of Financial Derivatives in State and Local Government Bond Refinancing: Playing with Fire or Prudent Debt Management?, "Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management" 2012, nr 1(24).
 • Marchewka-Bartkowiak, K., Ryzyko refinansowania długu, w: Leksykon budżetowy, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.
 • Marchewka-Bartkowiak, K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa 2011.
 • Markowitz, H, Portfolio selection, "Journal of Finance" 1952, Vol. 7, No. 1.
 • Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019, Warszawa 2015.
 • Ministerstwo Finansów, Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2013-2015.
 • Ministerstwo Finansów, Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.
 • Mishkin, F.S., Eakins, S.G., Financial Markets and Institutions, Addison-Wesley, 2000.
 • Mylonas, P., Schich, S., Thorgeirsson, T., Wehinger, G., New Issues in Public Debt Management: Government Surpluses in Several OECD Countries, the Common Currency in Europe and Rapidly Rising Debt In Japan, Economics Department Working Paper nr 239, OECD 2000.
 • Piotrowska-Marczak, K., Uryszek, T., Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.
 • Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Pruchnicka-Grabias, I., Ochrona portfela obligacji przed ryzykiem stopy procentowej, "Bank i Kredyt" 2004, nr 8.
 • Prusek, T., Warszawa słono płaci za swoje obligacje, "Wyborcza.biz" z 11.07.2013.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. 2011 Nr 298, poz. 1767.
 • Śliwiński, P., Ryzyko związane z emisją obligacji komunalnych, w: Obligacje komunalne - zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne, red. P. Śliwiński, M. Stępniewski, Twigger, Warszawa 2009.
 • Tempelman, J.H., James M. Buchanan on Public-Debt Finance, "Independent Review" 2007, Vol. 11, No. 3.
 • Uryszek, T., Ryzyko refinansowania długu Skarbu Państwa w Polsce, "Finanse i Prawo Finansowe" 2014, nr 2.
 • Uryszek, T., Ryzyko w zarządzaniu długiem Skarbu Państwa w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 10.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 198.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.
 • Wiśniewski, M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011.
 • Wiśniewski, M., Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego a wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące ich założeń makroekonomicznych, w: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, red. S. Owsiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Wiśniewski, M., Wykorzystanie metody analizy okresowej (duracji) do oceny ryzyka kredytowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, nr 2.
 • Wyrok NSA z dnia 24 maja 1993 r., III SA 2017/1993.
 • Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Zawadzka, Z., Ryzyko stopy procentowej, w: Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Żółtkowski, W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446800
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.