Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | nr 1 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 175-188
Tytuł artykułu

Kreatywność a zarządzanie wiedzą

Warianty tytułu
Creativity and Knowledge Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wiedzą w warunkach nowej gospodarki tworzy szanse na sukces organizacji. Organizacje powinny swoją działalność oprzeć na wiedzy oraz maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby niematerialne. Umiejętne zarządzanie wiedzą umożliwia wzrost konkurencyjności każdej organizacji. Konieczne jest docenianie roli i znaczenia pracowników wiedzy. W warunkach społeczeństwa wiedzy sukces organizacji zależy od twórczości, kreatywności i innowacyjności. Potencjał kreatywny ma wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy. Istnieje potrzeba wspierania kreatywności i innowacyjności przez państwo. Kreatywność wiąże się z twórczym myśleniem i jest cechą każdej jednostki ludzkiej. Postawę kreatywną cechuje otwartość, niezależność, oryginalność, wrażliwość i umiejętność godzenia przeciwstawnych wartości. Organizacje poszukują pracowników potrafiących zarządzać wiedzą, która staje się wyznacznikiem sukcesu w warunkach globalizacji, zmienności, ryzyka i nasilającej się konkurencji. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i rosnące znaczenie kreatywności i zarządzania wiedzą w organizacjach funkcjonujących w społeczeństwie wiedzy. Przedstawiono w nim istotę, rodzaje, przejawy i skutki kreatywności. Pokazano związki między kreatywnością a zarządzaniem wiedzą oraz kierunki doskonalenia zarządzania organizacjami opartymi na wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the new economy managing knowledge assets enables organizations to be successful. Organizations' activities should be based on knowledge and their intangibles should be fully utilized. Skillful knowledge management leads to competitiveness of any organization. It is necessary to appreciate the role and importance of knowledge workers. In terms of the knowledge society, organization's success depends on their creativity and innovation. Creative potential has an impact on social and economic development hence the need to promote creativity and innovation by the state. Creativity is associated with creative thinking and is a trait of every human being. Creative attitude is characterized by openness, independence, originality, sensitivity and the ability to reconcile opposing values. Organizations are looking for employees who can manage the knowledge which becomes a determinant of success in terms of globalization, volatility, risk and increasing competition. The purpose of this article is to address the nature and the growing importance of creativity and knowledge management in organizations operating in the knowledge society. It presents the essence, forms, manifestations and consequences of creativity, relationships that exist between creativity and knowledge management and the directions of improving management in knowledge-based organizations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Are you up to speed on knowledge management (2000). HR Focus, 77(8), 5.
 • Bloom, W. (1995). Pieniądze, serce i umysł. Warszawa: Jacek Santorski & Wydawnictwo. ISBN 83-88875-15-9.
 • Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Oxford: Elsevier.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0870-7.
 • Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12799-6.
 • Dziuba, T.D. (2000). Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Warszawa: Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski. ISBN 83-87374-17-2.
 • Evans, Ch. (2005). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1575-4.
 • Grossman, M. (2008). An overview of knowledge management assessment approaches. The Journal of American Academy of Business, 8(2), 242-247.
 • Grudzewski, W., Hejduk, I. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-476-3.
 • Hilgard, E., Marquis, D. (1968). Procesy warunkowania i uczenia się. Warszawa: PWN.
 • Kleiber, M. (2011). Mądra Polska - dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik WSZiP im. H. Chodkowskiej, 2(7), kwiecień, 64-85.
 • Klonowski, J. (2004). Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Model rozwoju i właściwości funkcjonalne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISBN 83-7085-841-4.
 • Knop, L. (2014). Partnerstwo kreatywne - wyzwania i zagrożenia. W: J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina (red.). Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu (s. 157-174). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora". ISBN 978-83-7285-757-6.
 • Koch, J. (2008). O kreatywności. Biuletyn Informacyjny High-Tech, 32(1), 1-2.
 • Kunasz, M. (2006). Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC - wyniki badań. Problemy Jakości, 3, 15-21.
 • Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13182-9.
 • Lee Sr., J. (2000). Knowledge management: The intellectual revolution. IIE Solutions, October, 34-37.
 • Martensson, M. (2000). A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of Knowledge Management, 4(3), 209-216.
 • Mikuła, B. (2003). Wprowadzenie do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Q Jakości, 1, 54.
 • Morawski, M. (2002). Identyfikacja metod zarządzania pracownikami wiedzy. W: W. Cieśliński (red.). Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. ISBN 83-915717-2-6.
 • Murdoch, A. (2005). Kreatywność w reklamie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14392-4.
 • Nęcki, E. (1987). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. ISBN 83-233-0199-9.
 • Saito, A., Umemoto, K. (2005). Linking knowledge management technologies to strategy. Annual Information Technology Congress. São Paulo: CATI.
 • Seitel, F.P. (2003). Public relations w praktyce. Warszawa: Wyd. Felberg SJA.
 • Seubert, E., Balaji, Y., Makhija, M. (2001). The knowledge imperative special advertising supplement. CIO, 15th March.
 • Sherman, J. (1996). Jak unikać błędnych decyzji i drobnych pomyłek. Warszawa: Wyd. ALGRA-Books. ISBN 83-901736-6-2.
 • Silver, Ch. (2000). Where technology and knowledge meet. The Journal of Business Strategy, 11-12.
 • Skrzypek, A. (2007). Jakość wiedzy a sukces przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji oraz konkurencji. W: M. Salerno-Kochan (red.). Wybrane aspekty zarządzania jakością (s. 169-176). Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Skrzypek, E. (2007). Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy. Problemy Jakości, 1, 4-7.
 • Skrzypek, E. (2014). Związki pomiędzy dojrzałością organizacji i dojrzałością biznesową. W: J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina (red.). Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu (s. 379-392). Toruń: TNOiK. ISBN 978-83-7285-757-6.
 • Stankiewicz, M.J. (2006). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora". ISBN 978-83-7285-285-4.
 • Wallas, G. (1926). The Art of Thought. New York: Harcourt, Brace and Co.
 • West, M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13046-6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171292615
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.