Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 34 | 34-36
Tytuł artykułu

Pomysł na inwestycje

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za­bez­pie­cze­nie swo­jej przy­szło­ści fi­nan­so­wej oraz rozsądne za­rzą­dza­nie zgro­ma­dzo­nym ka­pi­ta­łem jest jed­nym z naj­waż­niej­szych pro­ble­mów, przed któ­rym stoi każ­dy, kto roz­sąd­nie pod­cho­dzi do swo­jej przy­szłej sy­tu­acji finan­so­wej. Wycho­dząc z za­ło­że­nia, że nieważ­ne skąd podąża­my, ale waż­ne w któ­rym kie­run­ku, na­le­ży za­ło­żyć, że do osiągnięcia wol­no­ści fi­nan­so­wej nie­po­trzeb­ny jest kapitał po­cząt­ko­wy, ale je­go mą­dre od­kła­da­nie i inwestowa­nie. Przed­sta­wiam po­mysł na osią­gnię­cie wolności fi­nan­so­wej, po­przez sys­te­ma­tycz­ne in­we­sto­wa­nie w ak­cje spół­ek prze­cho­dzą­cych re­struk­tu­ry­za­cję, charaktery­zu­ją­cych się wy­so­kim ry­zy­kiem in­we­sty­cyj­nym, ale rów­nież wy­so­ką sto­pą zwro­tu z sys­te­ma­tycz­nie inwestowa­ne­go ka­pi­ta­łu. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34-36
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130847082
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.