Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | Vol. 64, Nr 9 | 2--9
Tytuł artykułu

Symulacja i badania nowego grafitowego elementu grzejnego dedykowanego do ogrzewania pomieszczeń

Warianty tytułu
EN
Simulation and tests of new graphite heating element for houses and rooms warming
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transformacja w energetyce jest obecnie zagadnieniem niezwykle istotnym, o ile nie kluczowym, z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństw w przyszłości. Fakt ten wynika, między innymi, z ko nieczności ograniczania oraz eliminacji eksploatacji skończonych zasobów naturalnych Ziemi. Z punktu widzenia uniwersalności, to właśnie energia elektryczna jawi się jako przyszłościowy i niezawod ny nośnik energii wykorzystywanej przez ludzkość. Dlatego zmiany w strategii rozwoju i funkcjonowania szeroko rozumianego syste mu elektroenergetycznego, łącznie z wykorzystywanymi źródłami i przekształtnikami energii są klasyfikowane jako działania najbardziej priorytetowe. Cele, jakie powinny spełniać w/w rozwiązania wynikają, między innymi, z następujących czynników: - eliminacja korzystania z paliw kopalnych; - zmniejszenie oraz zaprzestanie emisji substancji obciążających środowisko naturalne; - korzystanie z technologii BAT, zwłaszcza pod względem energe tycznym; - zmniejszenie energochłonności urządzeń wykorzystywanych we wszystkich gałęziach gospodarki. W artykule skupiono się na zagadnieniach ogrzewania pomieszczeń z wykorzystaniem technologii rezystancyjnej. Dokonano symulacji i badań fizycznych popularnych typów grzałek, zwłaszcza w odniesie niu do nowego typu elementu HEX-R. Dokonano porównania spraw ności całkowitych zróżnicowanych rozwiązań.
EN
Transformation in the energy sector is currently an extremely important, if not crucial, issue from the point of view of the func tioning of societies in the future. This fact results, among other things, from the need to limit and eliminate the exploitation of the Earth’s finite natural resources. From the point of view of universality, electricity appears to be a future and reliable carrier of energy used by humanity. Therefore, changes in the develop ment strategy and operation of the broadly understood power system, including the energy sources and converters used, are classified as the most priority actions. The goals that the above- -mentioned solutions should meet result from, among others, the following factors: - elimination of the use of fossil fuels; - reducing and stopping emissions of substances that burden the natural environment; - use of BAT technologies, especially in terms of energy; - reducing the energy consumption of devices used in all sectors of the economy. The article focuses on the issues of spa ce heating using resistive technology. Simulations and physical tests of popular types of heaters were performed, especially in relation to the new type of HEX-R element. A comparison of the total efficiency of various solutions was made.
Wydawca

Rocznik
Strony
2--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz. fot., rys., wykr.
Twórcy
 • Formaster Group S.A.
 • Formaster Group S.A.
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Bibliografia
 • [1] Rubik M.: Chłodnictwo i pompy ciepła, Medium Grupa, 2023
 • [2] Grassi W.: Heat pumps: Fundamentals and Applications. Springer 2018
 • [3] Electric resistance heating - Energy saver: https://www.energy.gov/energysaver/electric-resistance-heating
 • [4] Ogrzewanie i klimatyzacja budynków wspomagane odnawialną energią elektryczną HVAC | OZE | PV | magazyny, Wydanie specjalne „Rynku Instalacyjnego” nr 1/2023, ISSN: 2300-0355X
 • [5] Lupi S.: Fundamentals of Electroheat, Electrical Technologies for Process Heating, Springer 2017
 • [6] https://hex-r.pl/
 • [7] Sikora R i in.: Elektrotechnika Teoretyczna, Wydawnictwo ZUT, 2016, ISBN 978-83-7663-204-9
 • [8] McLachlan N. W.: Funkcje Bessela dla inżynierów, PWN, 1954
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-105f9780-a124-4d40-8a4c-77de22a030d0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.