Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Air Transport of Explosives – Modern Solutions
EN
The paper is an introduction into the area of hazardous materials transportation. It includes the description of hazardous materials, classification of hazardous materials, and the list of documents necessary for organizing transport of such materials, as well as the advantages and disadvantages of air transport of hazardous materials, and identification and resolution of problems. The aim of the article is to present the up-to-date information on air transport of explosives in the Polish Army, to identify the problems encountered during the transport preparation process, and to discuss the solution that may improve the current state of affairs. The improvements proposed by the authors include: improvement of dangerous goods labeling, introduction of Polish instructions and transport documents in the Polish Armed Forces, and training of the personnel handling transport in Poland. The proposed solution, when implemented, would help to reduce mistakes in labeling goods, enhance the training process of personnel handling transport, as well as to facilitate the preparation of transport documentation. The starting point for the proposed results came from own research, interviews with specialists dealing with the transport of hazardous materials, including explosives, as well as international transport manuals and instructions.
PL
Spektroskopia strat we wnęce optycznej należy do jednych z najczulszych technik stosowanych do wykrywania gazów. Dużą czułość uzyskuje się przez zastosowanie wnęk optycznych zbudowanych ze zwierciadeł o ekstremalnie dużych współczynnikach odbicia. Układy tego typu umożliwiają wykrywanie śladowych ilości gazów. W artykule przedstawiono optoelektroniczny sensor tlenku węgla, który obok tlenków azotu oraz ditlenku siarki jest jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza. Projekt sensora uwzględnia najnowsze krajowe osiągnięcia technologii optoelektronicznych, w tym kwantowe lasery kaskadowe oraz fotodetektory z supersieci drugiego rodzaju. Prace nad tymi urzą- dzeniami były realizowane w ramach projektu EDEN, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego liderem jest Instytut Technologii Elektronicznych. Badania wstępne pokazały, że opracowany sensor tlenku węgla charakteryzuje się dużą liniowością charakterystyki czułości w zakresie stężeń od 10 ppb do 2,5 ppm.
EN
Cavity enhanced spectroscopy is one of the most sensitive techniques apply in the detection of gases. High sensitivity is achieved by the use of optical cavities consisted of dielectric mirrors with extremely high reflectance. Systems of this type allow the trace amounts of gases detection. The article presents an optoelectronic sensor of carbon monoxide, which is one of the major air pollutants. Project of the sensor was designed using the latest achievement of optoelectronic technology as a part of the EDEN project, funded by the National Centre for Research and Development. In this project, new quantum cascade lasers and detection modules made from type II superlattice detector were developed. The project was led by the Institute of Electronic Technology. Preliminary tests have shown that these devices can be applied in optoelectronic sensor to detect carbon monoxide. The sensor is characterized by high linear sensitivity in the concentration range of 10 ppb to 2.5 ppm.
EN
The vapour pressure of most explosives is very low. Therefore, the explosive trace detection is very difficult. To overcome the problem, concentration units can be applied. At the Institute of Optoelectronics MUT, an explosive vapour concentration and decomposition unit to operate with an optoelectronic sensor of nitrogen dioxide has been developed. This unit provides an adsorption of explosive vapours from the analysed air and then their thermal decomposition. The thermal decomposition is mainly a chemical reaction, which consists in breaking up compounds into two or more simple compounds or elements. During the heating process most explosive particles, based on nitro aromatics and alkyl nitrate, release NO2 molecules and other products of pyrolysis. In this paper, the most common methods for the NO2 detection were presented. Also, an application of the concentration and decomposition unit in the NO2 optoelectronic sensor has been discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji systemu procesowego do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 100 W zaopatrzonego w stos stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) zasilany metanem. Symulacje przeprowadzono z użyciem komercyjnego programu Aspen Plus. Analizowano wpływ reformingu parą wodną oraz reakcji katalitycznego spalania na finalne zużycie paliwa. Określono również wpływ natężenia przepływu powietrza na chłodzenie systemu.
EN
A 100 W power system based on a micro-tubular Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) stack was investigated. The commercially available Aspen Plus process simulator was chosen for modelling and parametric analysis of the system.The effects of reforming with water steam and of catalytic combus-tion on the final fuel consumption were analysed along with the influence of air flow rate on system cooling.
6
Content available remote Modelowanie wieloskalowe systemu procesowego. Numeryczne badania wstępne
PL
Zaprezentowano pierwsze badania numeryczne dotyczące integracji programów: do symulacji procesów (Aspen Plus) i numerycznej dynamiki płynów (Fluent). Stworzono interfejs Cape2Fluent do zarządzania przekazywaniem danych pomiędzy programami w oparciu o standardy CAPE-OPEN. W wyniku jego zastosowania możliwe było stworzenie wieloskalowego systemu procesowego, w którym kluczowy aparat modelowany jest za pomocą modelu CFD.
EN
The first investigation stage to integrate two packages: for process simulation (Aspen Plus) and for computational fluid dynamics (Fluent) was presented. A new interface called Cape2Fluent was created for controlling data transfer between the two packages based on CAPE-OPEN standards. The application resulted in creating a multiscale process system which involved a key unit modelled by the CFD method.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnego modelowania przepływu przez półkowy reaktor przeciwprądowy. W programie Gambit 2.4.6. utworzono geometrię i wygenerowano niestrukturalne siatki numeryczne. Symulację numeryczną przepływu osobno dla dwóch płynów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Fluent 6.3.26. firmy ANSYS. Słowa kluczowe: CFD, reaktor półkowy
EN
In this study a multiphase computational fluid dynamics (CFD) model was used to simulate counter-current flow in a plate reactor. Geometry and unstructured mesh were created by the Gambit 2.4.6. The flow numerical modelling was simulated by the commercial CFD software Fluent 6.3.26.
PL
Modelowano przepływ burzliwy w reaktorze rurowym dla układu dwufazowego ciecz — gaz z zastosowaniem metody Reynoldsa uśredniania równań Naviera-Stokesa. Zastosowano standardowy model k-ε, a przepływ dwufazowy płynów przez aparat opisano za pomocą modeli Eulera oraz Mixture. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci rysunków pokazujących kierunek i wielkość wektorów prędkości.
EN
Computational Fluid Dynamics modelling of turbulent two-phase flow in a tubular reactor was carried out. A modelling approach was based on the solution of Reynolds averaged Navier-Stokes equations with the standard k-ε model. Both Eulerian-Eulerian and Mixture models were Eulera used to describe the two-phase flow. The simulation results are shown in a form of velocity vector plots.
PL
Zaprezentowano literaturowe dane doświadczalne równowagi ciecz - ciało stałe dla układu NaHC03-NH4HC03-H2O i NaHCO3-NaCI-H2O, dla temperatury w zakresie od 288.15 do 323.15 K. Poprzez zastosowanie rozszerzonego modelu UNIQUAC wyznaczono współczynniki aktywności. Dane oraz wyniki przedstawiono w formie graficznej.
EN
The liquid - solid equilibria are presented for literature data on the NaHCO3-NH4HCOs-H2O and NHC03-NaCl-H2O systems in the temperature range 288.15 - 323,15 K. An extended UNIQUAC model is used to calculate the mean activity coefficients. The literature data and results are presented in form of graphs.
10
Content available remote Multiscale modelling of chemical reactors
EN
A general framework of the concept of multi-aspect and multi-scale approach to reactor modelling has been presented. Numerical methods employed in reactor design, based on computational fluid dynamics, computer aided process engineering and computational chemistry have been described. The published strategies of integrating those methods and examples of their applications to reactor design have been collected and discussed.
PL
Przedstawiono ogólną koncepcję wieloaspektowego i wieloskalowego podejścia do modelowania reaktorów. Omówiono metody numeryczne wykorzystywane w projektowaniu reaktorów, oparte na numerycznej mechanice płynów, komputerowo wspomaganej inżynierii procesowej i chemii obliczeniowej. Omówiono sposoby integracji tych metod i podano przykłady zastosowania w projektowaniu reaktorów.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie wielowarstwowej sieci per-ceptronowej do opisu pola prędkości cieczy w strumieniu przyściennym w mieszalniku z turbiną Rushtona. W wyniku badań wyznaczono sieci neuronowe o optymalnej topologii, mające zarówno dobre własności odwzorowujące, jak i uogólniające. Do oszacowania poprawności aproksymacji prędkości średniej zastosowano między innymi modelowanie z użyciem obliczeniowej dynamiki płynów (CFD).
EN
Application of artificial neural network for the description of a velocity field in the transitional boundary flow in a stirring tank has been presented. The network with optimal architecture having good generalization property was determined in this study. Additionally, results of the CFD modelling were used to assess the correctness of the mean velocity approximation values.
EN
The CFD modelling of heat transfer in the Kenics and SMX static mixers, both in the laminar and turbulent flow regimes, has been presented. Two numerical grids with different densities were generated for each of the mixers. The standard k-[epsilon] turbulence model along with one of the two near-wall region models for the turbulent flow range was used. A good agreement between the experimental and the predicted values of the heat transfer coefficient was obtained.
PL
Przedstawiono modelowanie wnikania ciepła w mieszalnikach statycznych typu Kenics i SMX za pomocą numerycznej dynamiki płynów w przepływie laminarnym oraz burzliwym cieczy. Wygenerowa-no po dwie siatki numeryczne o różnej gęstości dla każdego z mieszalników. Zastosowano model burzliwości k-[epsilon] oraz jeden z dwóch modeli warstwy przyściennej (przepływ burzliwy). Uzyskano dobrą zgodność pomiędzy przewidywanymi i doświadczalnymi wartościami współczynnika wnikania ciepła.
PL
Dwustutysięczny Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego i ważnym ośrodkiem turystycznym regionu, dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest zadbanie tu o rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę pitną i oczyszczaniem ścieków.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania CFD przenoszenia pędu w mieszalniku, przy przepływie przejściowym cieczy. Zastosowano trzy modele burzliwości: k-[epsilon] oraz dwa modele k-[omega] dla niskich wartości liczby Reynoldsa. Wyniki modelowania w postaci składowych stycznej i osiowej prędkości cieczy oraz energii kinetycznej burzliwości zostały porównane z danymi doświadczalnymi.
EN
The CFD modelling of the transitional momentum transfer in a stirred vessel has been presented. Three turbulence models, i.e. the standard k-[epsilon] and two low Re k-[omega] models have been used in the modelling. The simulated values of the tangential and axial mean velocity components along with the kinetic energy of turbulence have been compared with the corresponding experimental data from LDA.
PL
Przeprowadzono modelowanie z zastosowaniem obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) w mieszalniku z mieszadłem turbinowym o pochylonych łopatkach, w zakresie przepływu burzliwego oraz dla siatek numerycznych o różnej gęstości. Średnie wartości składowych stycznej i osiowej prędkości cieczy oraz energii kinetycznej burzliwości w obszarze przyściennym porównano z danymi doświadczalnymi uzyskanymi z anemometrii laserowej.
EN
CFD modelling of the turbulent fluid flow was performed for a stirred tank with a pitched blade turbine impeller, using numerical mesh of different density. The mean values of the tangential and axial velocities along with the turbulent kinetic energy were compared with the experimental data obtained from the laser Doppler anemometry for the tank wall jet.
PL
Opisano numeryczne modelowanie przenoszenia pędu w mieszalniku cieczy. Do symulacji wykorzystano komercyjny pakiet numerycznej dynamiki płynów i standardowy model burzliwości k-ε. Uzyskane wartości składowych osiowej i stycznej prędkości cieczy oraz kinetycznej energii burzliwości porównano z wartościami eksperymentalnymi dla strumienia przyściennego. Z modelowania otrzymano ich wartości około 30% niższe niż doświadczalne.
EN
Numerical modelling of momentum transfer in a stirred tank has been described. A commercial CFD package and the standard k-ε turbulence model were used in the simulations. The predicted values of the axial and tangential velocity components and of the kinetic turbulence energy have been compared with those from experiments for the wall stream. The model values have been underestimated by about 30% as compared with the experimental.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów składowych osiowej i stycznej prędkości cieczy w mieszalniku wyznaczone za pomocą dopplerowskiego anemometru laserowego (LDA). Badania wykonano w obszarze przyściennym w zakresie przepływu przejściowego (0,28% roztwór CMC i 75% roztwór gliceryny) i przepływu burzliwego (woda) w mieszalniku o średnicy D = 0,202 m zaopatrzonym w 4 płaskie przegrody i turbinę Rushtona lub mieszadło turbinowe o łopatkach nachylonych pod kątem 45 [stopni].
EN
Measurements of the axial and tangential components of fluid velocity obtained by means of an LDA system in a stirred tank have been presented. The study has been carried out in a wall jet region of a stirred tank within the transitional flow regime (0.28% CMC and 75% glycerol solutions) and in the turbulent (water). The tank has been equipped with 4 standard baffles, a Rushton turbine impeller or a 45 [degrees] pitched blade turbine impeller.
EN
Measurement data on the tangential and radial fluid velocity components are presented for a stirred tank with a full bladed turbine impeller or a Rushton turbine impeller. The measurements were taken in the laminar flow region for a Newtonian fluid of high viscosity with the measurement points located in the region swept by the impellers as well as just outside it.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów składowej promieniowej oraz stycznej prędkości cieczy w mieszalniku zaopatrzonym w mieszadło turbinowe o pełnych łopatkach lub mieszadło turbinowe-tarczowe. Pomiary przeprowadzono w zakresie przepływu laminarnego, dla cieczy niutonowskiej o dużej lepkości zarówno wewnątrz obszaru mieszadła, jak i tuż obok tego obszaru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.