Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Both, positioners as well as robot motion tracks to be integrated with industrial robots as their external axes should fulfil high work requirements. The toughness structure of such systems resulted in high carrying capacity and repeatability of positioning must be compatible with the system kinematic ability to be used in typical technological application. During such systems design process its functional verification can be done with the use of virtual off-line programming. The already complemented in PPU ZAP Robotyka in Ostrów Wielkopolski research methodic as well as results of analysis performed of newly developed manipulating machines as external axes of industrial robots.
PL
Pozycjonery i tory jezdne przeznaczone do zintegrowania z robotami przemysłowymi jako ich zewnętrznymi osiami powinny cechować się wysokimi walorami użytkowymi. Sztywność konstrukcji, przekładająca się na wysoką nośność i powtarzalność pozycjonowania, musi iść w parze z użytecznością zastosowanej struktury kinematycznej, dopasowanej do typowych zadań produkcyjnych oraz samych robotów. Już na etapie ich projektowania weryfikacja funkcjonalna może zostać przeprowadzona na drodze symulacji ruchowych w wirtualnym środowisku do programowania robotów w trybie off-line. W artykule przedstawiono wdrożoną metodykę badawczą i pierwsze efekty analizy dotyczące budowy i wdrożenia przemysłowego w PPU "ZAP Robotyka" w Ostrowie Wielkopolskim nowych typów maszyn manipulacyjnych - zewnętrznych osi robotów.
PL
Energia liniowa jest jednym z głównych parametrów opisujących proces spawania łukowego, m.in. na potrzeby ścisłej dokumentacji technologicznej. Coraz częściej słyszy się jednak o potrzebie doprecyzowania tego parametru. Jednym z problemów jest wyznaczanie energii liniowej podczas spawania odmianami z pulsacją łuku. W artykule przedstawiono eksperyment obrazujący wpływ częstotliwości prądu pulsującego na wybrane aspekty doprowadzania ciepła przy spawaniu stali 321 metodą TIG.
EN
Heat input is one of the main parameters describing the arc welding process, among others for the needs of strict technological documentation. However, we are hearing more and more about the need to clarify this parameter. One of the problems is determining the heat input during welding of varieties with arc pulsation. The article presents an experiment illustrating the influence of the pulse current frequency on selected aspects of heat supply during welding of the 321 steel wit h the TIG method.
PL
Wieloosiowy pozycjoner przeznaczony do zintegrowania z robotem przemysłowym powinien cechować się szerokim zakresem ruchów poszczególnych osi i możliwie jak największą przestrzenią roboczą, zdolnością do przenoszenia dużych momentów obciążających czy wysoką powtarzalnością pozycjonowania. Przedstawione wymagania stają nierzadko w sprzeczności. Opracowanie takiej konstrukcji wymaga szeregu kompromisów popartych analizami potrzeb, możliwości wytwórczych oraz akceptowalnej ceny urządzenia. W żadnym jednak wypadku dochodzenie do ostatecznego rozwiązania nie może być prowadzane wyłącznie w oparciu o intuicję konstruktora. Jednym z uznanych sposobów weryfikacji modeli konstrukcyjnych jest zastosowanie analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych (MES). W artykule przedstawiono efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych związanych z budową i wdrożeniem w PPU „ZAP Robotyka” w Ostrowie Wielkopolskim trzech nowych typów maszyn pozycjonujących.
EN
A multi-axis positioner designed for integration with an industrial robot should be characterized by a wide range of movements of individual axes and as much as possible working space, the ability to carry large loading moments or high repeatability of positioning. The presented requirements are often contradictory. The development of such a structure requires a number of compromises supported by needs analysis, production capabilities and an acceptable price of the device. However, in no case may the investigation of the final solution be carried out solelyon the basis of the constructor's intuition. One of the recognized methods of verification of structural models is the application of strength analysis using the finite element method (FEM). The article presents the results of research and development works related to the construction and implementation of three new types of positioning machines in PPU "ZAP Robotyka" in Ostrów Wielkopolski.
PL
Ograniczony zasięg ramienia robota i uwarunkowania technologiczne dotyczące orientacji obrabianego (spawanego, malowanego itp.) obiektu wymuszają zastosowanie dodatkowych, wspomagających urządzeń. Powinny cechować się odpowiednią liczbą osi manipulacji, zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń i wysoką powtarzalnością pozycjonowania. Przedstawione wymagania stają niekiedy w sprzeczności, wymuszając szereg kompromisów w odniesieniu do potrzeb, możliwości wytwórcy i ceny urządzenia. Dochodzenie do ostatecznego rozwiązania nie może być prowadzone wyłącznie w oparciu o intuicję konstruktora, ale musi być poparte obiektywnymi metodami badań i weryfikacji. W artykule prześledzono proces weryfikacji modeli konstrukcyjnych CAD pozycjonera typu "L" w ramach prac badawczo-rozwojowych nowych typów maszyn przeznaczonych do wdrożenia w PPU "ZAP Robotyka" w Ostrowie Wielkopolskim.
EN
Due to the limited range of robotic arm reach as well as manufacturing conditions of the work (e.g. welded or painted part) make the necessity of additional equipment to be employed. Such equipment should have required number of manipulation axes, ability to carry load, as well as repeatability of positioning. These requirements are sometime in conflict with needs, manufacturer capacity and price of the equipment forced to find compromises. Therefore, the final solution is always the result of designer intuition but should be verified with the use of objective test methods. Such verification process of CAD model of L- type positioner as a part of research and development of a new types of machines to be implemented in PPU "ZAP Robotyka" in Ostrów Wielkopolski.
EN
Multiaxial welding positioners and tracks intended for integration with an industrial robot as their external axes should be characterised by specific kinematic structure, the wide range of movements and high rigidity translating into previously assumed positioning repeatability. The above-named requirements are often contradictory to one another, therefore the development of a safe and functional structure requires the application of advanced design and verification methods. The pursuit of the accomplishment of the ultimate solution cannot be solely based on the design engineer’s intuition or the lowest price criterion. One of the recognised methods of the verification of CAD models CAD involves the application of FEM-based strength analysis (Finite Element Method). The article presents the effect of research and development works related to the design and industrial implementation of new types of manipulators (external axes of robots) in PPU ZAP Robotyka, Ostrów Wielkopolski.
PL
Wieloosiowe pozycjonery spawalnicze oraz tory jezdne przeznaczone do zintegrowania z robotem przemysłowym jako ich zewnętrze osie powinny cechować się, oprócz określonej struktury kinematycznej i szerokiego zakresu ruchów, także wysoką sztywnością, przekładającą się na założoną powtarzalność pozycjonowania. Tego typu wymagania stają nierzadko w sprzeczności, stąd opracowanie bezpiecznej i funkcjonalnej konstrukcji wymaga zaawansowanych metod projektowania i weryfikacji. Dochodzenie do ostatecznego rozwiązania nie może być prowadzane wyłącznie w oparciu o intuicję konstruktora, czy kryterium najniższej ceny. Jednym z uznanych sposobów weryfikacji modeli konstrukcyjnych CAD jest zastosowanie analizy wytrzymałościowej MES (metodą elementów skończonych). W artykule przedstawiono efekty prac badawczo - rozwojowych dotyczących budowy i wdrożenia przemysłowego w PPU „ZAP Robotyka” w Ostrowie Wielkopolskim nowych typów maszyn manipulacyjnych – zewnętrznych osi robotów.
PL
Robotyzacja obsługi maszyn i wyrobów średniogabarytowych powodować może szereg problemów, m.in. związanych z ograniczonym zasięgiem ramienia robota czy powierzchnią montażową stanowiska. Przykładem może być spawanie obiektów przestrzennych czy obsługa pras krawędziowych. Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiednich manipulatorów – zewnętrznych osi robotów, wspomagających dostęp robota do miejsc obróbki, jego zasięg i lokomocję. W artykule przedstawiono efekty rozpoczętych prac badawczo-rozwojowych związanych z budową i wdrożeniem w PPU „ZAP Robotyka” w Ostrowie Wielkopolskim trzech nowych typów maszyn. Przedstawione informacje odnoszą się wprost do wyników projektu nr POIR.01.01.01-00-0271/16, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 NCBiR.
EN
The robotization of machinery operation and medium-sized products manufacturing can cause a number of problems resulted among others from limited range of the robot arm working space or entire area of the robot station. As examples may be shown a welding of spatial objects or the use of press brakes. The solution may be the application of appropriate manipulators as an external axis of the robots, that assist the robot to access to all the parts of the workpiece, increase its range and improve its locomotion. The article presents the results of the research and development work related to the construction and implementation of three new types of machines in the “ZAP Robotyka” plant in Ostrów Wielkopolski. The information presented here is directly related to the results of Project POIR.01.01.01-00-0271/16 within the framework of the Operational Program Intelligent Development 2014-2020 NCBiR.
7
Content available remote Wybrane aspekty pomiarów i monitorowania podczas spawania łukowego
PL
Znajomość rzeczywistych parametrów spawania łukowego jest niezbędna z punktu widzenia bieżącej kontroli procesu, sprawdzania zgodności z instrukcjami WPS, wdrażania i uznawania nowej technologii itp. Jako rozwinięcie standardowych przyrządów pomiarowych mogą tu znaleźć zastosowanie systemy monitorujące. Oprócz pomiaru i biernej rejestracji, niektóre z nich mogą sprawować funkcje automatycznego nadzoru połączonego np. z sygnalizacją przekroczeń, przewidywaniem niezgodności spawalniczych, a nawet ingerencją w pracę maszyny i proces spawalniczy. W artykule przedstawiono wybrane aspekty pomiarów i monitorowania podstawowych parametrów spawania łukowego MIG/MAG oparte na badaniach testowych.
EN
The knowledge of real parameters values of an arc welding is to be necessary for on-line process control, observing WPS data as well as implementation of new welding procedures. Beside conventional measuring devices some monitoring systems can be applied. Such systems either can be used for simple measurement recording of work parameters but some of them can be used for automatic control with simultaneous signaling of process parameters deviations or prediction of possible welding imperfections as well as adjustment of welding machines controllers or even on-going process. Some aspects of basic MIG/MAG welding parameters measurement and monitoring are presented in this paper.
8
Content available remote Nowe konstrukcje pozycjonerów jako zewnętrznych osi robotów przemysłowych
PL
Zewnętrzne osie robotów przemysłowych to odrębne maszyny manipulacyjne współdziałające z robotem, sterowane w sposób jak najbardziej zbliżony do osi własnych robota, w tym w oparciu o ten sam program użytkowy. Robotyzacja procesów spawalniczych może wymagać użycia dodatkowych maszyn manipulujących łączonymi elementami. W tym celu mogą być stosowane wszelkiego rodzaju pozycjonery, pełniące funkcję zewnętrznych osi. Oczekuje się od nich dużej nośności i dokładności, a pożądane właściwości użytkowe osiągane są m.in. dzięki odpowiedniej strukturze kinematycznej oraz właściwościom układów napędowych i sterowania. ZAP Robotyka, wspólnie z Zakładem Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej od szeregu lat prowadzi wspólne prace badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie urządzeń do automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych. W artykule przedstawiono efekty ostatnich prac, związanych z budową i wdrożeniem dwóch nowych typów pozycjonerów.
EN
Outer axes of industrial robots is to be defined as independent machines of the entire robotic installation. They are usually controlled in the similar manner based on the same software as the robot axes. Automation of a particular welding process may require the use of auxiliary machines that manipulate the works to be joined. This can be done with the use of various kinds of positioners as outer axes of the robot. They should fulfill such requirements as carrying capacity and accuracy depended on their kinetic structure, drive and control systems. ZAP Robotyka and Welding Engineering Division of Warsaw University of Technology carried on research and development activities within the area of automation of manufacturing processes with the use of industrial robots. The results of new projects being implemented to industry are presented here.
PL
Odbudowa zużytych części maszyn metodami spawalniczymi pozwala na przywrócenie im nie tylko nominalnych kształtów i wymiarów, ale także pozostałych parametrów oraz właściwości użytkowych. Jedną z metod jest napawanie łukowe. Automatyzacja procesu w odniesieniu do części maszyn nie jest łatwa z uwagi na niepowtarzalność wymiarów i kształtu w obszarze zużycia. W artykule przedstawiono oryginalną metodę opartą na robocie przemysłowym z procedurą automatycznej identyfikacji i pomiaru zużytych części, a następnie napawania zgodnie z indywidualnie generowanym programem. Omówiono ewolucję systemu oraz przykłady jego przemysłowego zastosowania.
EN
Rebuilding of worm machine parts with the use of welding methods allows not only restore their nominal shape and dimensions but also the exploitation properties. This can be done with the use of arc surfacing processes. The automation of such processes to be applied for machine parts rebuilding is not an easy task due to different, not repeatable shapes and dimensions of worn surfaces. In this paper the 0riginal system of automatic identification and measurement of worn parts and next arc surfacing according to individually generated program. The system is based on an industrial welding robotic installation. The described system has been modified in order to be adopted to a particular industrial application. Some examples of such practical implementations are also shown.
10
Content available remote Spawanie blach ze stopu magnezu AZ31 metodą MIG w odmianie CMT
PL
W artykule omówiono technologiczne aspekty spawania blach ze stopu magnezu niskoenergetyczną metodą CMT. Badano złącza doczołowe blach o grubości 2 mm wykonanych ze stopu magnezu AZ31 z wykorzystaniem drutu elektrodowego o średnicy 1,2 mm, wytworzonego z tego samego materiału (stopu AZ31). Próby prowadzono na stanowisku zrobotyzowanym z zapewnieniem wysokiej powtarzalności procesu, przy różnych parametrach, w tym z wykorzystaniem specjalnych funkcji wspomagających zajarzenie i wstępną fazę spawania. Jakość złączy oceniano na podstawie badań wizualnych i mikroskopowych.
EN
The technological aspects of welding of magnesium alloy by low energy CMT method is discussed. Butt joints of thickness 2 mm made of magnesium alloy AZ31 were tested using the wire electrode of 1.2 mm diameter, made from the same material (alloy AZ31). Tests were carried out with the use of a robotic installation that assured a high repeatability of the process and the various parameters, including the use of special features enabling ignition and initial phase of welding. The quality of joints was evaluated on the basis of visual and microscopic inspection.
11
Content available remote Regeneration of worn out machine parts surfaces by automatic welding
EN
The problem of automation of regeneration processes of worn out machine parts is not an easy task since parts to be rebuilt differ from each other in means of dimensions, shape of surface, degree of wear out etc. One of the best ways to restore the nominal shape and dimensions of worn out parts is surfacing using an efficient welding process. One of the possible method of surfacing worn out machine parts automation with the use of arc welding is presented in the paper. It is based on an industrial robot installation and original procedures of parts to be rebuilt identification, measuring and surfacing with accordance to the individually generated program. The entire rebuilding procedure consisting of a several steps is performed in an automatic mode. Both, the structure of the robotic system and the principle of its operation are described in details. The system can be easily employed to an automatic rebuilding of worn machine parts of similar but not necessary the same shape, but of different state of the surface wear out. An example of industrial implementation of the described system is also presented.
PL
Automatyzacja procesów regeneracji zużytych części maszyn nie jest łatwa z uwagi na różnice wymiarów, kształtu, stopnia zużycia itd. Jednym z najlepszych sposobów na przywrócenie nominalnych kształtów i wymiarów zużytych części maszyn jest napawanie. W artykule przedstawiono jedną z możliwych metod, wykorzystującą zautomatyzowane napawanie łukowe. Oparto ją na robocie przemysłowym z oryginalną procedurą identyfikacji zużytych części, pomiaru stopnia zużycia i napawania zgodnie z indywidualnie generowanym programem. Wieloetapowa procedura regeneracji odbywa się w sposób zautomatyzowany. Szczegółowo omówiono strukturę stanowiska oraz istotę jego działania. System może być z łatwością wykorzystany do automatycznej odbudowy zużytych części maszyn o podobnym kształcie, ale o innym stanie zużytej powierzchni. Przedstawiono przykład przemysłowego zastosowania omówionego systemu.
12
Content available remote Modelowanie i wdrożenie wysięgników do lokomocji robotów przemysłowych
PL
Ustalenie odpowiedniego położenia robota przemysłowego względem miejsca pracy, w pełni wykorzystującego jego potencjał manipulacyjny, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stanowiska produkcyjnego. W przypadku robotów pracujących w pozycji odwróconej, oprócz rozwiązań stacjonarnych, można spotkać nieliczne przykłady ruchomych wysięgników o charakterze zewnętrznej osi robota. Tego typu lokomocja, pomimo potencjalnie mniejszego zasięgu w stosunku do torów jezdnych, skutkuje łatwością instalacji oraz zwykle niższymi kosztami. W artykule przedstawiono proces opracowania i wdrożenia do produkcji seryjnej nowych konstrukcji ruchomych wysięgników do lokomocji robotów przemysłowych.
EN
The location of industrial robot in relation to work stand is a key issue in proper functioning of the robotic installation including the use of its optimal manipulation ability. In case of robots working in the reversal (upside down) position the use of a special booms are often applied. Beside the stationary setups the movable booms can be used as an outer robot axe. Such solution despite the reduced robot range mobility comparing with robot railways results in not only easy installation but also low cost investment. Unfortunately such solutions that are suitable to the wide range of industrial robots are hardly available on the market. Therefore it is necessary to make a tailored structures for a particular robot application. The method of movable robot booms course of design and implementation into industrial practice are described in this paper.
13
Content available remote Nowa głowica do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG
PL
Do jakościowego, doczołowego spawania metodą TIG obwodowych złączy cienkościennych rur, prefabrykatów, a nawet fragmentów całych instalacji stosowane są wysoce wyspecjalizowane urządzenia do spawania orbitalnego metodą TIG. Pomimo wysokiej ceny urządzeń pochodzących wyłącznie z importu oraz pewnych ograniczeń funkcjonalnych, wysoka wydajność, jakość i powtarzalność połączeń skłaniają do ich zakupu. W artykule przedstawiono proces opracowania i efekty wdrożenia do produkcji przemysłowej nowego, krajowego systemu do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG, zrealizowanego w ramach projektu celowego FSNT-NOT w latach 2012-2013.
EN
High quality TIG girth welding of thin-walled pipe joints or other parts of metallic structures are usually made with the use of highly specialized equipment produced by a few manufacturers. Investment in such equipment resulted from an ability to perform high quality joints and high efficiency despite relatively high price and sometime some limitation of application. The course of design, assembly and implementation to industrial practice of a new automatic system for orbital TIG welding of butt pipe joints supported by the FSNT-NOT grant within the years 2012- -2013 is described in this paper.
14
Content available remote Modelowanie numeryczne ugięcia podstawy robotów przemysłowych
PL
Instalacja robota przemysłowego wymaga zapewnienia jego sztywnego zamocowania do podłoża oraz do maszyn i urządzeń stanowiska, które mają bezpośredni wpływ na realizowany proces technologiczny. W odniesieniu do stanowisk autonomicznych, np. spawalniczych, dobrą praktyką jest instalacja robota i pozycjonera na wspólnej ramie, podłodze lub podeście. W artykule przedstawiono studium modelowania numerycznego MES ramy nośnej stanowiska zrobotyzowanego, obrazujące proponowaną metodykę obliczeniową oraz podstawowe zalecenia projektowe dla tego typu konstrukcji.
EN
The industrial robot installation requires rigid fixing of the robot to the substrate and to other machines and equipment, which have directly affect the technology processing. In relation to independent installations e.g. welding installations, a good practice is installing the robot and positioner on a joint frame, floor or platform. The article presents the study of numerical modeling (FEM) of a support frame of robotized installation, showing the calculation methodology and basic design guidelines for this type of construction.
PL
Ustalenie optymalnego położenia robota przemysłowego względem miejsca obróbki ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stanowiska oraz optymalnego wykorzystania jego potencjału manipulacyjnego. W przypadku robotów pracujących w pozycji odwróconej, najczęstszą praktyką jest zastosowanie specjalnego wysięgnika. Oprócz układów stacjonarnych, można spotkać nieliczne przykłady ruchomych wysięgników o charakterze zewnętrznej osi robota. Uzyskana lokomocja, pomimo ograniczonego zasięgu w stosunku do torów jezdnych, skutkuje niższymi kosztami oraz łatwością instalacji. Dostępność tego typu rozwiązań jest jednak ograniczona i brak na rynku kompleksowej oferty gotowych rozwiązań dostosowanych do szerokiej grupy robotów rożnych producentów. W artykule przedstawiono proces opracowania i efekty wdrożenia do produkcji przemysłowej nowych konstrukcji ruchomych wysięgników robotów przemysłowych.
EN
The location of industrial robot in relation to work stand is a key issue in proper functioning of the robotic installation including the use of its optimal manipulation ability. In case of robots working in the reversal (up side down) position the use of a specialistic booms are often applied. Beside the stationary setups the movable booms can be used as a outer robot axe. Such solution despite the reduced robot range mobility comparing with robot railways results in not only easy installation but also low cost investment. Unfortunately such solutions that are suitable to the wide range of industrial robots are hardly available on the market. Therefore it is necessary to make a tailored structures for a particular robot application. The method of movable robot booms course of design and implementation into industrial practice are described in this paper.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy spawanych odlewniczych stopów magnezu należących do grupy Mg-Al-Zn. W badaniach zastosowano dwie metody spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych: elektrodą topliwą (MIG) i nietopliwą (TIG). Przedstawiono wyniki obserwacji wizualnych wykonywania złączy doczołowych, oraz ich ocenę makroskopową. W pracy skoncentrowano się na określeniu wpływu takich parametrów jak: rodzaj i natężenie prądu, napięcie łuku i prędkość spawania na wartość energii liniowej wykonywanych złączy oraz ich jakość (brak pęknięć gorących i porowatości).
EN
The paper presents results of an experimental studies of the influence of some arc welding parameters on weldability of Mg-Al-Zn cast magnesium alloys. The metal inert gas (MIG) and tungsten inert gas (TIG) arc welding were chosen for the test. Results of visual inspection and macrostructure analysis of butt welds are presented. The main aim of the study was to assess the influence of polarity, welding speed, current and voltage on the shape of welds. It allowed to determine the value of necessary for linear energy input in order to obtain welded joints without hot cracking and porosity hazard.
17
Content available remote Spawanie stopu magnezu z grupy AM metodą MIG
PL
Artykuł dotyczy technologicznych aspektów łączenia stopów magnezu z grupy AM metodą MIG z zastosowaniem materiału dodatkowego z grupy AZ. W ramach pracy wykonano złącza doczołowe płaskowników o grubości 3 mm wykonanych z odlewniczego stopu magnezu AM50 z zastosowaniem drutu elektrodowego o średnicy 1,2 mm wykonanego ze stopu AZ31. Złącza wykonano przy różnych wartościach natężenia prądu spawania. Jakość złączy oceniano na podstawie badań wizualnych i badań mikroskopowych.
EN
The paper presents results of joining magnesium alloys from AM group by MIG method with the use of filler material from AZ group of magnesium alloys. Welding tests were carried out making butt joints of 3 mm thick plates of casting alloy AM50 using AZ31 alloy electrode wire of diameter 1.2 mm and argon as the shielding gas. The quality of obtained joints were assessed on the basis of visual inspection and macrostructure examination. Additionally the SEM measurement of main elements distribution in welds also done.
PL
Zjawiska fizyczne zachodzące w łuku podczas spawania różnymi odmianami metody MAG zależą między innymi od parametrów elektrycznych układu źródło zasilania – łuk. W artykule przedstawiono nową metodę badań i oceny stabilności układu źródło zasilania – łuk na podstawie zarejestrowanych przebiegów prądowo–napięciowych. Na drodze odpowiednich przekształceń, ściśle dostosowanych do konstrukcji badanego źródła zasilającego oraz odmiany metody MAG, możliwe jest uzyskanie cennych informacji charakteryzujących badany obwód, w tym np. pozwalających na identyfikację zakłóceń towarzyszących spawaniu, które w konsekwencji mogą doprowadzić do powstania niezgodności spawalniczych w złączu. W celu weryfikacji metody prowadzono badania w warunkach kontrolowanych, sztucznie wywoływanych zakłóceń przebiegu procesu z równoczesną rejestracją prądu spawania, napięcia łuku oraz obrazu przestrzeni łukowej z wykorzystaniem szybkiej kamery.
EN
The physical phenomena taking place in the arc column during various processes of MAG and MIG welding depend on both the welding conditions and the electrical parameters of power source–arc system. This paper presents a new method of an assessment of the stability of welding power supply–arc system based on voltage – current waveforms recorded during welding process. Transformations of the recorded waveforms assorted properly with the type of power supply and the kind of MAG welding process allows for acquiring information concerning any disturbances occurring in the welding circuit that might caused particular weld imperfections. In order to verify the proposed method a number of experiments has been carried on under controlled, artificially simulated disturbances of a welding process with simultaneous registration of current-voltage waveforms and pictures of the metal transfer modes across the arc column with the use of high-speed camera.
PL
Jednym z kierunków rozwoju technologii spawalniczych jest ich automatyzacja i robotyzacja realizowana za pomocą urządzeń zapewniających najwyższą jakość i powtarzalność, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa, łatwość adaptacji do nowych zadań czy odporność na niedokładność wymiarową spawanych części. Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej od wielu lat stymuluje prace badawczo–rozwojowe i wdrożeniowe we współpracy z krajowymi producentami i integratorami urządzeń do automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych. W artykule przedstawiono efekty ostatnich opracowań konstrukcyjnych, transferowanych do przemysłu w ramach projektów celowych FSNT-NOT w latach 2010÷2012.
EN
One of the directions of development of welding technology is the automation and robotics performed using equipment to ensure the highest quality and repeatability, but also a high level of security, ease of adaptation to new tasks or dimensional inaccuracy resistance of welded parts. Department of Welding Engineering of Warsaw University of Technology stimulate research-development and implementation in cooperation with national manufacturers and integrators of automation equipment and robotic welding processes for many years. This paper presents the effects of recent studies of structural, transferred to industry in the targeted projects FSNT-NOT in the years 2010 to 2012.
20
Content available remote Charakterystyki statyczne nowoczesnych urządzeń do spawania łukowego
PL
Analiza charakterystyk statycznych jest jedną z niewielu metod określania właściwości spawalniczych źródeł zasilających. Znajduje szerokie zastosowanie w odniesieniu do urządzeń transformatorowych i konwencjonalnych prostowników. Nowoczesne zasilacze inwertorowe z wbudowanymi układami regulacji, umożliwiającymi zaprogramowanie przebiegu charakterystyk statycznych, przeważnie z łatwością spełniają stawiane im, z punktu widzenia przebiegu procesu spawania, kryteria jakościowe. Jednak urządzenia te różnią się między sobą właściwościami użytkowymi, a określane w odpowiedni sposób charakterystyki statyczne nadal mogą być cennym źródłem informacji dotyczących właściwości technologicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyk statycznych urządzeń inwertorowych do spawania elektrodą otuloną oraz metodą MIG/MAG.
EN
Analysis of static characteristics is one of the few methods for the determination of the welding power source, is widely used for transformer units and conventional chargers. Modern power inverter with built-in control, allowing programming of static characteristics and meet the quality criteria in accordance to the process of welding. However, these devices differ in functional properties, as defined in an appropriate way static characteristics can still be a valuable source of information on technological properties. This paper presents the results of static characteristics inverter equipment for MMA welding and MIG/ MAG welding.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.