Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Results of an extensive research program, aimed at finding new, more efficient activators of carbon dioxide absorption into aqueous carbonate/bicarbonate solutions are presented. Both single amines (2-ethyl-aminoethanol, 2-isopropyl aminoethanol, piperazine, tetraethylenepentamine, N-ethyl-piperazine and glicyne) and amine mixtures have been investigated. Absorption rate measurements were conducted in a laminar-jet absorber. Reaction rate constants for the particular activators were determined. Mixtures of aliphatic amines with cyclic amines, as well as mixtures of cyclic amines with cyclic amines were found to exhibit synergetic effect. Such amine mixtures might be used as new promoters for CO2 absorption in carbonate solutions in the modified Benfield process.
PL
Przedstawiono wyniki badania szybkości absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych mieszaninami związków aminowych. Badania przeprowadzono w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem oraz w instalacji ćwierćtechnicznej. Przedstawiono korzyści z zastosowania opracowanego nowego promotora aminowego w przemysłowych instalacjach Benfield/Carsol.
EN
Five aliph. and heterocyclic amines were added (3% by mass) to an aq. soln. of K₂CO₃/KHCO₃ (30% by mass) used for CO₂ absorption from a process gas in a pressurized buble stirred reactor (4 bars, 90-110°C). A new amine activator was developed and tested under pilot plant conditions. The activator was implemented in 5 industrial plants in Poland and abroad.
3
Content available remote Nowy aktywator roztworu węglanu potasowego w procesie Benfield
PL
Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oraz wyniki testu przemysłowego nowego aktywatora wodnych roztworów węglanu potasowego w procesie Benfield. Aktywator, o nazwie INS-13, to mieszanina alkanoloamin o długości łańcucha węglowego C2–C8– zawierających 1–5 grup aminowych I i II-rzędowych. W badaniach laboratoryjnych określono kinetykę absorpcji CO2 – w wodnych roztworach węglanu potasu z dodatkiem INS-13, natomiast w teście przemysłowym badano aktywność, trwałość i korozyjność aktywatora w warunkach instalacji przemysłowej.
EN
The primary and secondary alkyl new activator aminescontg. was added to aq. K2CO3 and KHCO3 solns. to improve the CO2 removal from synthesis gas by absorption under lab. and industrial conditions. The new activator was much more efficient than NH(CH2CH2OH) 2 usually used for this purpose. It showed also good stability and low corrosivity.
PL
Dokonano oceny zmniejszenia zużycia energii w wytwórni gazu do syntezy amoniaku w wyniku zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanu potasu w procesie wymywania C02 z gazu procesowego (proces Benfield). Proces ten polega na absorpcji C02 z gazu w gorącym (80-100°C) wodnym roztworze węglanów potasu z dodatkiem aktywatora (najczęściej dieta-noloaminy). Absorpcja prowadzona jest pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem.
EN
Use of a new activator of K2C03/KHC03 soin. in absorption of C02 (Binczak et ai., 2014) resulted in a decrease of natural gas consumption in NH3 prodn. (ca. 22 t/h) by 5 m3/t of NH3.
EN
Gas-liquid microreactors find an increasing range of applications both in production, and for chemical analysis. The most often employed flow regime in these microreactors is Taylor flow. The rate of absorption of gases in liquids depends on gas-side and liquid-side resistances. There are several publications about liquid-side mass transfer coefficients in Taylor flow, but the data about gas-side mass transfer coefficients are practically non existent. We analysed the problem of gas-side mass transfer resistance in Taylor flow and determined conditions, in which it may influence the overall mass transfer rate. Investigations were performed using numerical simulations. The influence of the gas diffusivity, gas viscosity, channel diameter, bubble length and gas bubble velocity has been determined. It was found that in some case the mass transfer resistances in both phases are comparable and the gas-side resistance may be significant. In such cases, neglecting the gas-side coefficient may lead to errors in the experimental data interpretation.
EN
The pressure drop in microreactors for the gas - liquid Taylor flow was measured for 4 different microreactor geometries and 3 different gas - liquid systems. The results have been compared with the existing literature correlations. A selection of the best correlations has been made.
EN
Measurements of the absorption rate of carbon dioxide into aqueous solutions of N-methyldiethanoloamine (MDEA) and 2-ethylaminoethanol (EAE) have been carried out. On this basis a mathematical model of the performance of an absorption column operated with aqueous solution of a blend of the above amines at elevated temperatures and pressures have been proposed. The results of simulations obtained by means of this model are described. The work is a part of a wider program, aimed at the development of a new process.
PL
Przedstawiono badania wymiany masy w mikroreaktorze ze spływającą warstewką cieczy. Wyznaczono doświadczalne i teoretyczne (model Higbiego) wartości fizycznego współczynnika wnikania masy po stronie cieczy. Stwierdzono, iż wartości uzyskanych współczynników zależą od założonego stopnia wypełnienia mikrokanału przez ciecz. Stopień wypełnienia mikrokanału zależy od kąta zwilżania i natężenia przepływu cieczy. W pracy przedstawiono wpływ wartości kąta zwilżania.
EN
Mass transfer in a falling film microreactor was investigated. The experimental and theoretical (Higbie model) mass transfer liquid-side coefficients were determined. A relation between mass transfer coefficient values and a degree of microchannels filling was observed. The degree of microchan-nels filling depends on liquid wettability (contact angle) and liquid flow. In this paper the influence of contact angle was presented.
11
Content available remote Opracowanie modelu matematycznego reaktora syntezy trioksanu
PL
Wykorzystując dane literaturowe kinetyki reakcji tworzenia trioksanu z wodnych roztworów formaldehydu opracowano model matematyczny reaktora syntezy trioksanu. Model ten został zweryfikowany przy użyciu danych z instalacji przemysłowej. Może być on wykorzystywany do obliczeń optymalizacyjnych węzła syntezy trioksanu.
EN
Making use of literature data on the kinetic of trioxane synthesis, a mathematical model of the trioxane synthesis reactor was developed. This model has been verified on the basis of industrial reactor data. The presented model may be used for optimization of the industrial reactor.
PL
W pracy przedstawiono wpływ stężenia cząstek na częstość obrotów mieszadła niezbędną dla wytworzenia drobnoziarnistej zawiesiny całkowitej. Pompujące ku dołowi pojedyncze mieszadło z sześcioma pochylonymi łopatkami o stosunku średnicy zbiornika do średnicy mieszadła Did = 3 użyto do mieszania zawiesiny kredy. Pomiary przeprowadzono w zbiorniku cylindrycznym (średnica 200 i 300 mm) z przegrodami. Średnia średnica objętościowa cząstek wynosiła 4,6 μm, a ich stężenie zmieniano w granicach od 2,5 do40%obj.
EN
The effect of particle concentration on impeller speed necessary for fine suspension mixing is presented in the paper. A single down pumping pitched six-blade impeller with the vessel to impeller diameter ratio Did = 3 was used for mixing of chalk suspension. Measurements were carried out in cylindrical baffled vessels with diameters of 200 and 300 mm. The mean volumetric diameter of particles was 4.6 μm and the mean volumetric concentration changed in the range from 2.5% to 40%.
13
Content available remote Badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach 2-etyloaminoetanolu
PL
Wykonano badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach 2-etyloaminoetanolu w reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Na podstawie tych badań określono wartości stałej szybkości reakcji CO2 z 2-etyloami-noetanolem. Wodne roztwory tej aminy mogą być stosowane jako rozpuszczalnik w procesie oczyszczania gazów syntezowych i odlotowych od di-tlenku węgla.
EN
Measurements of the rate of CO2 absorption into aqueous solutions of 2-ethylaminoethanol were carried out in a stirred reactor. On the basis of these measurements the values of reaction rate constant between C02 and 2-ethylaminoethanol were determined. It has been concluded that aqueous solutions of these amines may be promising solvents in the process of waste and synthesis gases purification from carbon dioxide.
14
Content available remote Badania kinetyki reakcji CO2 z N-metylodietanoloaminą
PL
Wykonano badania szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach N-metylodietanoloaminy w reaktorze barbotażowym z mieszadłem. Na podstawie tych badań określono wartości stałej szybkości reakcji CO2 z N-mctylodictanoloaminą. Wodne roztwory tej aminy mogą być stosowane jako rozpuszczalnik w procesie oczyszczania gazów syntezowych i odlotowych od ditlenku węgla.
EN
The measurements of CO2 absorption rate in aqueous solutions of N-methyldiethanolamine were carried out in a stirred reactor. On the basis of these measurements the reaction rate constant values between C02 and N-methyldiethanolamine were determined. It was concluded that aqueous solutions of these amines might be promising solvents in the waste processing and synthesis gases purification from carbon dioxide.
16
Content available remote Modelowanie nieizotermiczne absorpcji w kolumnie ze zwilżaną ścianką
PL
Opracowano model matematyczny nieizotermicznej absorpcji amoniaku w wodzie amoniakalnej w dwustopniowej kolumnie ze zwilżaną ścianką. Wykonano obliczenia symulacyjne i określono rozkład temperatury i stężenia amoniaku w obu fazach wzdłuż wysokości kolumny.
EN
A mathematical model of non-isothermal absorption of ammonia into ammonia water in a two-stage wetted-wall column was developed. The profiles of temperature and ammonia concentration in both phases were obtained as a result of calculations based on the presented model.
PL
Zastosowanie mikrostruktur na większą skalę opiera się na koncepcji numbering-up, czyli zwiększaniu liczby mikrokanałów. Aparatem tego typu jest aparat wielokanałowy ze spływającą warstewką cieczy. Jest to aparat zaliczany to urządzeń z kanałami otwartymi. W pracy przedstawiono pomiary szybkości absorpcji CO2 z mieszaniny CO2/N2 w wodnych roztworach monoetanoloaminy (MEA) w tego typu aparacie. Wyznaczono współczynniki wnikania masy z reakcją chemiczną.
EN
The concept of numbering-up allows one to use microstructures in a bigger scale. The Falling Film u-Reactor is a multichannel micro-structure apparatus with open channels. A rate of absorption of C02 from the CO2/N2 mixture into monoethanolamine water solutions was measured. The mass transfer coefficients with chemical reaction were determined.
18
Content available remote Simulations of a two phase flow in a closed microchannel
EN
The paper presents results of laboratory investigations and simulations of the hydrodynamics of a two phase flow in a closed Y shape glass microchannel. The purpose of the research was to determine the flow field in the system. The results of simulations have been compared with the results of experimental investigations as well with the data calculated from the correlations proposed by Qian and Lawal [4].
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń symulacyjnych dotyczących hydrodynamiki przepływu w szklanym, zamkniętym mikrokanale w kształcie litery Y. Głównym celem badań było wyznaczenie długości pęcherzy gazu i mostków cieczowych dla takiej mikrostruktury. Wyniki testów laboratoryjnych porównano z wynikami obliczeń symulacyjnych oraz z rezultatami obliczeń na podstawie korelacji zaproponowanych przez Qiana i Lawala [4].
PL
Badano szybkość wymiany masy w przepływie gaz.ciecz w mikrokanale o przekroju okrągłym i średnicy 0,4 mm w warunkach przepływu Taylora. Zastosowano układ, w którym CO2 był absorbowany w buforze 0,3 M K2CO3/0,3 M KHCO3. Wyznaczono wartości objętościowego współczynnika wnikania masy po stronie cieczy dla różnych prędkości gazu i cieczy.
EN
Gas.liquid mass transfer during Taylor (slug) flow in a microchannel of circular cross section 0.4 mm in diameter was investigated. In the physicochemical system used, CO2 was absorbed from a CO2/N2 gaseous mixture into a K2CO3/KHCO3 aqueous solution. The liquid side volumetric mass transfer coefficient was measured, and its dependence on gas and liquid superficial velocities has been determined.
EN
A method of calculation of the vapour-liquid phase equilibrium for the formaldehyde-water-trioxane system is presented. The results of calculations are compared with the literature data.
PL
Opracowano metodę obliczeń równowagi ciecz-para w układzie formaldehyd-woda-trioksan. Wyniki obliczeń porównano z dostępnymi danymi literaturowymi.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.