Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca o poj. 1719 m3 na podstawie danych pomiarowych temperatur z termopar umieszczonych w odwiertach kontrolnych na trzech poziomach: 7,310; 6,550; 5,890 m wykonanych podczas planowanego postoju pieca. Bazując na wynikach pomiarów temperatur rozwiązano odwrotne zagadnienie Fouriera-Kirchoffa metodą najmniejszej sumy kwadratów. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami estymacji profilu wewnętrznego pieca metodą emisji akustycznych.
EN
The article presents the method of estimation of refractory lining inner profile of blast furnace crucible and bottom of volume 1719 m3. The estimation was based on temperatures of thermocouples placed in control bore-holes on three levels of: 7.310, 6.550 and 5.890 m drilled during the planned layover of the furnace. Basing on those measurements, the ”reverse problem” of Fourier-Kirchhoff equation was solved, using the method of least squares. The results of numeric calculations were compared with the results of profile estimation of inner furnace achieved with the use of acoustic emission method.
PL
Przedstawiono metodę estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca o pojemności 1719 m3, na podstawie danych pomiarowych temperatur z termopar umieszczonych w odwiertach kontrolnych na trzech poziomach: 7,310 m, 6,550 m, 5,890 m,wykonanych podczas planowanego postoju pieca. Bazując na wynikach pomiarów temperatur rozwiązano odwrotne zagadnienie Fouriera-Kirchoffa metodą najmniejszej sumy kwadratów. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami estymacji profilu wewnętrznego pieca metodą emisji akustycznych.
EN
The article presents the method of estimation of refractory lining inner profile of blast furnace crucible and bottom of volume 1719 m3. The estimation was based on temperatures of thermocouples placed in control bore-holes on three levels of: 7.310 m, 6.550 m and 5.890 m drilled during the planned layover of the furnace. Basing on those measurements, the “reverse problem” of Fourier-Kirchhoff equation was solved, using the method of least squares. The results of numeric calculations were compared with the results of profile estimation of inner furnace achieved with the use of acoustic emission method.
PL
Bazując na równaniu Fouriera-Kirchoffa przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca o poj. 1719 m3 i porównano z danymi pomiarowymi z termopar umieszczonych w odwiertach kontrolnych wykonanych podczas planowanego postoju pieca na trzech poziomach: 7,310; 6,550; 5,890 m. Budując model matematyczny przyjęto parametry geometryczne obszaru obliczeniowego takie, jakie uzyskano w wyniku estymacji profilu wewnętrznego pieca metodą diagnostyki akustycznej. Uzyskano zadowalającą zgodność danych pomiarowych temperatur z wynikami obliczeń numerycznych. Wskazuje to na równoważność wyników diagnostyki wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkich pieców zarówno metodą emisji akustycznych, jak również metodą bazującą na pomiarach temperatur.
EN
Basing on the Fourier-Kirchoff equation, the results of numerical calculations of the temperature distribution inside the lining of the hearth and bottom of the blast furnace with capacity of 1719 m3 were presented. They were compared with the measurements data of thermocouples situated on controlled boreholes which were made while previously planned furnace stoppage at three levels: 7.310; 6.550; 5.890 m. In order to formulate a mathematical model, the assumed geometrical parameters of area of calculation were the same as obtained as a result of the estimation of furnace inner profile – done with the method of acoustic emission testing. The obtained data presents satisfactory compatibility of temperature measurements data with the results of numerical calculations. It suggests that acoustic emission method as well as temperature measurements are equivalent methods of diagnostic blast furnaces hearth and bottom lining.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń modelowania matematycznego rozkładu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca o poj. 3200 m3. Model obliczeniowy bazuje na równaniu Fouriera-Kirchoffa i uwzględnia właściwości fizyczne materiałów ogniotrwałych, jak również sposób chłodzenia garu i trzonu. Przyjęto stałą temperaturę na powierzchni wewnętrznej wyłożenia ogniotrwałego. W konstrukcji wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu zastosowano oprócz bloków grafitowych i bloków węglowych mikroporo waty eh bloki węglowe supermikroporowate. W odróżnieniu od wcześniejszych konstrukcji zastosowano na trzonie od wewnątrz, w warstwie narażonej bezpośrednio na działanie ciekłej surówki, wyłożenie ceramiczne mulitowe.Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami pomiarów przemysłowych zarejestrowanymi przez układ monitoringu wyłożenia ogniotrwałego pieca.
EN
This article presents results of mathematical model simulation of temperature distribution and determination of isotherms in the hearth and bottom of the blast furnace lining. The model is based on Fourier-Kirchoff equation and takes into consideration the physical properties of refractory materials as well as the method of cooling the blastfurnace hearth and bottom. It was assumed that the temperature is constant on the inside surface of the hearth and body furnace lining. In the construction of the hearth and body furnace lining there were used not only graphite blocks and microporous carbon blocks, but also supermicroporous carbon blocks. As opposed to previous constructions, the ceramic mullite lining was used on the furnace heart from the inside in the layer directly exposed to the liquid pig iron. The results of numerical calculations were compared with the results of industry measurements registered by the monitoring system of the furnace lining.
PL
W procesie wielkopiecowym część mechanizmów opisano na podstawie obserwacji przebiegu zjawisk i różnych fragmentarycznych badań składowych procesu. W ten sposób powstały hipotetyczne opisy mechanizmów. Niektóre z tych opisów od lat sprawdzają się i nie budzą wątpliwości. Są także opisy mechanizmów, które czasem nie zgadzają z rzeczywistym przebiegiem procesu wielkopiecowego. W minionym pięćdziesięcioleciu zmieniono lub poprawiono poglądy na niektóre zachowania wsadu podczas załadunku do wielkiego pieca i w jego wnętrzu: na sposób ściekania mięknącego i topniejącego wsadu, na sposób ściekania ciekłych produktów przez komory przed dyszami wielkiego pieca. Korekta tych poglądów pozwoliła na wyciągnięcie praktycznych wniosków i na zmiany sposobu kierowania niektórymi elementami procesu wielkopiecowego, np. obniżeniem zawartości krzemu w surówce przeróbczej, ograniczeniem liczby przepalonych dysz wielkopiecowych, poprawą wykorzystania paliw zastępczych, obniżeniem ilości stosowanego koksu metalurgicznego.
EN
The part of mechanisms of the blast furnace process was pictured on the ground of observations of various occurrences and fragmentary investigations of the process. On this way hypothetical descriptions of mechanisms were originated. Some of these descriptions prove correct and are beyond a doubt. But there are also descriptions, which sometimes do not agree with real blast furnace process. In the past fifty years were charged or improved some opinions - upon the behaviour of the charge during loading into the blastfurnace and inside the blastfurnace, upon the manner of the flow down of softening and melting products, upon the flow down of molten products across the raceways. The correction of these views enabled to draw practical conclusions and changes in the control of some elements of the blast furnace process e.g. the decrease of the silicon content in the pig iron for the steel production, limiting the burning of blast furnace tuyeres, improvement of the fuel utilization in the blastfurnace and decrease of the coke consumption.
PL
Wielki piec jest urządzeniem pracującym w sposób ciągły. W XVIII wieku kampania między kolejnymi kapitalnymi remontami trwała od kilku tygodni do kilku miesięcy, a dzisiaj przekracza 10 lat. W artykule przypomniano ewolucję konstrukcji wielkich pieców i materiałów zastosowanych do ich budowy oraz rozwój technologii ich prowadzenia, które pozwoliły na przedłużenie trwałości wielkich pieców.
EN
The blast furnaces is a continuous producing installation. In the XVIII century the blast furnace campaign between succeeding general overhauls lasted flew weeks to several months, to-day it exeeds 10 years. This paper reminds the evolution of the blast furnace design and applyed construction materials as well as the development of the blast furnace process - which prolonged the durability of blast furnaces.
PL
W pracy przedstawiono sytuację w Polsce przed zmianami, jaka może nastąpić w związku z aktualną sytuacją na rynku energii - wyczerpywania zasobów oraz monokultury węgla kamiennego. Europejska Platforma Technologiczna stwarza ogromne możliwości zmian w sektorze węglowym i opracowanie nowych czystych technologii węglowych.
PL
W artykule podano wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania metody stabilizacji/solidyfikacji (S/S) w celu unieszkodliwienia gąbki kadmowej pochodzącej z oczyszczania elektrolitu cynkowego. W eksperymencie zastosowano siedem rodzajów mieszanek zestalających na bazie cementu portlandzkiego i hutniczego, z takimi dodatkami jak: piasek, bentonit wapniowy i utwardzacz polimerowy. Produkty końcowe zestalania zanalizowano głównie pod względem efektywności unieruchomienia w nich metali ciężkich, tj.: Cd, Pb, Zn, Fe i Cu oraz pod kątem ich wytrzymałości. Stwierdzono, że zastosowane mieszanki zestalające dały pozytywne efekty i uzyskano brykiety i granulki o znacznej wytrzymałości mechanicznej i odporności na wypłukiwanie metali ciężkich. Najlepsze efekty w immobilizacji niebezpiecznych dla środowiska metali dały mieszanki na bazie cementu portlandzkiego i hutniczego z piaskiem. Z kolei najwyższą wytrzymałością charakteryzowały się produkty zestalania na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem bentonitu wapniowego.
EN
The paper presents the results of investigations concerning possibilities of using stabilization/solidification (S/S) method in neutralization of cadmic sponge which comes from zinc elektrolite cleaning. Seven different mixtures were used in the experiment. They were done on the base of Portland cement and metallurgic cement with such additions as: sand, calcium bentonite and polimeric hardner. The final cementing products were analyzed in relation to their efficiency of immobilizing heavy metals: Cd, Pb, Zn, Fe and Cu in then and taking their endurance into account. It was stated that cementing mixture which were applied gave positive effects and briquettes and were obtained which featured considerable mechanical endurance and resistance to heavy metals leaching. Mixtures made of Portland and metallurgical cement from sand gave the best effects in the immobilization of dangerous metals. On the other hand the products made of Portland cement with calcium bentonite addition featured the higest endurance.
9
Content available remote Wielkopiecowe odpady żelazonośne - geneza i metody ich zagospodarowania
PL
Omówiono przepływ materiałów w wielkim piecu, przy czym szczególną uwagę zwrócono na sposoby uzyskiwania drobnoziarnistych odpadów. Przedstawiono charakterystykę i koncepcje zagospodarowania tych odpadów w przemyśle metalurgicznym i niemetalurgicznym.
EN
In this paper the flow of materials in blast furnace was described and special attention was paid to the ways of obtaining fine-grained wastes. Characteristics and selected management technologies in metallurgy and non-metallurgical utilization of those wastes were also presented.
10
PL
W niniejszym artykule przedstawiono matematyczny model pozwalający na ocenę rozkładu temperatur i określenie izoterm, poniżej izotermy krytycznej 1150°C, w wyłożeniu garu i trzonu wielkiego pieca. Model ten opiera się na równaniu Fouriera-Kirchoffa i uwzględnia własności fizyczne materiałów ogniotrwałych, jak również sposób chłodzenia garu i trzonu wielkiego pieca. Przyjęto stałą temperaturę na powierzchni wewnętrznej wyłożenia garu i trzonu pieca. Model może być przydatny dla projektantów wyłożeń ogniotrwałych wielkiego pieca.
EN
Mathematical model enabling evaluation of temperature distribution and determination of isotherms, below critical isotherm of1150°C, in the hearth and bottom of the blast furnace lining was introduced. The model is based on Fourier Kirchoff equation and takes into consideration the physical properties of refractory materials as well as the method for cooling the blast furnace hearth and bottom. Constant temperature of internal surface of the hearth and bottom furnace lining was assumed. This model can be helpful to designers of the blast furnace refractory lining.
PL
Celem spiekania rud żelaza jest przygotowanie wsadu metalodajnego do procesu wielkopiecowego. Do spiekania wykorzystuje się drobnoziarniste tworzywa żelazodajne (miałkie rudy surowej, pylaste koncentraty rudne, pyły żelazonośne, zgorzelinę), które ze względu na swoją postać nie mogą być bezpośrednio ładowane do wielkiego pieca. Wydajność procesu spiekania zależy w głównej mierze od przewiewności mieszanki spiekalniczej na ruszcie. W artykule opisano różne zabiegi technologiczne prowadzące do zwiększenia przewiewności mieszanki, a tym samym do wzrostu wydajności spiekalni.
EN
Preparation of metallic charge for the blast-furnace process is the aim of iron sintering. For sintering fne-grained iron-bearing materials are used (fne raw ores, agglomerates, dusty ore concentrates, iron-bearing dusts, scale) which with regard to their form cannot be direct charged into the blast-furnace. The effciency of sintering in the main depends on permeability of the ore mix on the grate. Different technical procedures causing the increase of permeability of the ore mix and so the effciency of the sinter plant are described in the paper.
PL
Przedstawiono model matematyczny umożliwiający obliczanie rozkładu temperatur oraz wyznaczenie izoterm, w tym izotermy krytycznej 1150 °C, w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca. Model bazuje na równaniu Fouriera-Kirchoffa i uwzględnia własności fzyczne materiałów ogniotrwałych, konstrukcję oraz sposób chłodzenia garu i trzonu. Przyjęto uproszczenie, że temperatura powierzchni wyłożenia garu i trzonu wewnątrz pieca jest stała. Opracowany model może być pomocny dla konstruktorów układu chłodzenia oraz wyłożenia ogniotrwałego dolnej części wielkiego pieca.
EN
Mathematical model enabling calculations of temperature distribution and isotherms determination, in this critical isotherm 1150 °C, in the hearth and body of the blast furnace lining was introduced. The model is based on Fourier-Kirchoff equation and takes into consideration physical properties of the refractory materials, construction as well as a cooling system method of the blast furnace hearth and body. It was assumed that the temperature is constant on the inside surface of the hearth and body furnace lining. Developed model could be helpful for designers of cooling systems as well as the refractory lining of the blast furnace bottom.
PL
Oceniając wpływ mięknięcia na szybkość redukcji spieków żelazodajnych autorzy stwierdzają silną korelację liniową dla zależności szybkość redukcji w funkcji malejącej porowatości. Mięknąca faza krzemianowa zamyka pory, co prowadzi do znaczącego zaniku porowatości. Potwierdziły to bezpośrednie obserwacje mikroskopowe procesu redukcji i pomiary ilościowe porowatości. Dla redukcji w stanie mięknięcia zaproponowano koncepcję wykorzystania modelu redukcji dla stanu stałego, wrażliwego na zmiany porowatości.
EN
Investigating the influence of softening on reduction rate of iron oxide sinters, the authors confirm strong linear correlation for the dependence: reduction rate - decreasing porosity. Silicate phase softens filling the pores and causing the loss of porosity. It was confirmed by direct microscope examinations and quantitative measurements of pore structure. Reduction model in solid state sensitive to porosity changes is proposed to describe reduction in softening state.
PL
W artykule przedstawiono oddziaływanie różnych czynników na koszty wytwarzania surówki żelaza w procesie wielkopiecowym. Omówiono wpływ bogactwa wsadu żelazodajnego, jego przygotowania, ilości i jakości stosowanego paliwa oraz technologii procesu. Przedstawiono również zmianę kosztów wydziałowych wynikającą z okresu przedłużenia kampanii pracy między poszczególnymi remontami pieca oraz jego urządzeń. Nawet niewielkie oszczędności kosztów wytwarzania 1 tony surówki żelaza produkowanej w milionach ton rocznie przynoszą w konsekwencji bardzo duże efekty ekonomiczne.
EN
The article presents the influence of different factors on the costs of pig iron production in the blast-furnace process. The influence of the grade of the blast-furnace charge, its preparation, quality and quantity of the applied fuel as well as blast-furnace processing have been discussed. The change of the department costs arising from the extension of furnace campaign between separate blastfurnace relines has been also presented. Even small savings of the productions costs of one ton of pig iron produced yearly in million tons are causing in consequence significant economic effects.
PL
Badano wpływ parametrów fizykochemicznych na kinetykę desorpcji SO2 z towarzyszącą jej natychmiastową odwracalną reakcją chemiczną w fazie ciekłej. Do badań wykorzystano model matematyczny procesu termicznej desorpcji SO2 z roztworów siarczynów sodu, zachodzącego w kolumnie wypełnionej współpracującej z przeponowo ogrzewanym kotłem. Wykazano, że współczynnik równowagowy wiążący ciśnienie cząstkowe dwutlenku siarki ze składem roztworu siarczynów sodu ma decydujące znaczenie w obliczeniach projektowych i optymalizacyjnych procesu.
EN
The effect of physicochemical parameters on the kinetics of the desorption of SO2 with an instantaneous reversible chemical reaction in the liquid phase was studied. We have employed a mathematical model of the thermal desorption of SO2 from sodium sulphite solutions, which occurs in a packed column coupled with a boiler heated indirectly. It is shown that the equilibrium parameter which combines sulphur dioxide partial pressure with the composition of sodium sulphite solution plays a crucial role in the design and optimisation of the process.
PL
Wyprowadzono model matematyczny procesu wypalania nośnika katalizatora w piecu tunelowym. Stwierdzono dobrą zgodność jakościową i ilościową modelu z obiektem. Zaprojektowany model matematyczny może służyć do wszechstronnej symulacji i optymalnego sterowania pracą pieca.
EN
A mathematical model was developed concerning the process of the firing of catalyst support in a tunnel kiln. A satisfactory agreement was found between the model and the object analysed. The model derived may serve as a basis for extensive simulations and optimum control of the kiln.
PL
Opisano przebieg uruchomienia wielkiego pieca A Huty Szczecin S.A. po 4,5-mięsięcznym postoju. Nagrzewnice po tym okresie były całkowicie schłodzone. Huta Szczecin nie posiada doprowadzenia gazu ziemnego, dlatego rozruch prowadzono na zimnym dmuchu.
EN
Course of starting A blast furnace in Szczecin steelworks SA after standstill of four and half months has been described. After thie period hot blast stoves became cold. Szczecin is not provided with natural gas feed therefore cold-blast starting was performed.
PL
W roku 1999 przeprowadzono remont kapitalny wielkiego pieca nr 6 Huty Trzyniec, a przy okazji szereg prac modernizacyjnych. Po raz pierwszy w Republice Czeskiej, do wyłożenia trzonu i garu wielkiego pieca, użyto bloków wykładzinowych na bazie węgla i grafitu. Zastosowano również nowe rozwiązanie konstrukcji chłodzenia obmurza pieca. Wprowadzono wodne chłodzenie trzonu, oraz po raz pierwszy w krajach Europy Środkowej, płytowe chłodnice miedziane w spadkach, przestronie i dolnym szybie. Zmodernizowano trzy nagrzewnice dmuchu powiększając ich powierzchnię grzewczą o około 30 %. Założono, że kampania nowo wyremontowanoego wielkiego pieca będzie trwała 15 - 20 lat, przy przewidywanej rocznej produkcji 1150000 ton surówki żelaza.
EN
In 1999 No. 6 blast furnace reline in Trzyniec steelworks and by opportunity some modernization work were performed. For the first time in Czech Republic carbon and graphite blocks were used for lining blast furnace hearth and bottom. Also a new constructional solution of cooling masonry envelope of the furnace was applied. Water cooling of blast furnace bottom and for the first time in countries of central Europe copper plate coolers in boshes, waist and lower shaft were used. Three blast - furnace stoves were modernized and the heating surface was enlarged by 30 %. The life of modernized blast - furnace was assumed for 15 - 20 years by forecast pig iron production of 1150000 t/y.
PL
Związki metali alkalicznych w wielkim piecu. Mechanizmy wpływania alkaliów na kawałki koksu. Możliwości ograniczenia degradacji koksu przy obecności alkaliów w wielkim piecu.
EN
Alkali metal compounds occuring in blast furnace. Influence mechanism of alkalies on coke pieces. Possibility of limitation coke degradation by pieces of alkalies in blast furnace.
PL
Niszczące działanie ciekłej surówki żelaza na włożenie ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca. Nawęglanie surówki żelaza w garze. Infiltracja wyłożenia węglowego ciekłym metalem. Ruchy ciekłych produktów procesu w garze wielkiego pieca. Obliczenia głębokości krytycznych kotliny garu.
EN
Destructive effect of liquid pig iron on refractory lining of blast -furnace hearth and bottom. Carbonization of pig iron in the hearth of blast furnace. Infilitration of carbon lining process products in the hearth of blast furnace. Calculations of critical depths of blast furnace cruicible.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.