Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena przydatności czujnika wiroprądowego do pomiaru drgań mechanicznych
PL
Dane producenta dotyczące właściwości czujnika wiroprądowego nie zawierają dostatecznych informacji o jego przydatności I do pomiarów dynamicznych. Celem pracy było sprawdzenie jak tego typu czujnik zachowuje są podczas pomiarów drgań obiektu j zachodzących z różnymi częstotliwościami oraz ustalenie wpływu szczeliny pomiarowej i wybranych parametrów kształtu tego obiektu na wskazania tezo przetwornika. W pracy przedstawiono wyniki badań czujnika wiroprądowego IN081 firmy Bruel & Kjaer współpracującego z próbkami ze stali 45. Wyniki pomiarów zrealizowane z użyciem tego czujnika w odniesieniu zarówno do powierzchni płaskiej, jak i walcowej pozwoliły stwierdzić, że jego przydatność do pomiarów drgań jest ograniczona. Czujnik wiroprądowy można z powodzeniem stosować do pomiarów przemieszczeń statycznych lub wolnozmiennych. W przypadku pomiaru drgań sygnały uzyskane za pomocą takiego czujnika mogą by przydatne do estymacji ich widma, lecz nie mogą być wiarygodnym źródłem informacji ilościowych o poziomie amplitud tych drgań. Wynika to zarówno z nieliniowej zależności amplitudy drgań od wielkości szczeliny pomiarowej, jak i różnego charakteru tej nieliniowości w zależności od częstotliwości drgań.
EN
Manufacturer 's data relating proprieties of eddy current sensor do not contain sufficient information about its usefulness to measurement of vibration. The aim of this study was to check how this type of sensor behaves during vibration of object subjected the excitations with different frequencies as well as the determination of influence of measuring gap and chosen parameters of this object shape on indication of this sensor Results of testing of the sensor type IN081 of Bruel & Kjaer were in this work presented. The sensor was co-operated with samples made of steel 45. Measurements realized using this sensor relate both to plane as cylindrical surface enabled to conclude that its usefulness to measure vibration was limited. This kind of sensor can be successfully applied to static or quasi-static measurements, but in case of vibration signals measured using such sensor can be useful to estimation spectrum of vibration. However these signals can not be the reliable source of quantitative information about level of vibration amplitudes. It appears from non-linear dependence amplitude of vibration on size of measuring gap as well a different character of this nonlinearity accordingly to frequency of vibration.
PL
Celem pracy było opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i wykonanie ramy nośnej wzbudnika do testowania mostów kolejowych oraz przeprowadzenie badań charakterystyk dynamicznych tego układu. Rama ta umożliwiała: stały pomiar składowych sił wymuszających podczas testowania mostów kolejowych, tymczasowe mocowanie układu kół jezdnych na czas transportu oraz podnoszenie i opuszczanie całego układu podczas zakładania /zdejmowania układu kół jezdnych. Wzbudnik przetestowano w zakresie od I do 23Hz i stwierdzono, że można go stosować do wymuszania drgań mostów kolejowych dla częstotliwości większych niż 5Hz. Badania wykazały, że jedna z częstotliwości drgań własnych układu nośnego wzbudnika pokrywa się z zakresem możliwych do uzyskania częstotliwości wymuszeń, ale dla położenia wzbudnika nad pojedynczym siłomierzem drgania rezonansowe układu w małym stopniu wpływają na wartości składowych siły wymuszającej, mierzonych pozostałymi siłomierzami.
EN
The aim of this study was to develop a constructional documentation and produce of a new exciter's supporting structure to inspect railway bridges dynamic parameters and perform some dynamic of this structure. This frame made possible to permanently measure the excitation force components during the railway bridges inspections and the temporary fastening of the road wheels for the transport purposes from its unloading place to the investigation plant. The exciter was tested in range since I to 23Hz. It was recognized that the exciter is useful to excite bridge vibration of the frequency above 5Hz. The laboratory tests showed that in the range of applied excitation frequencies for bridge structures the system shaker - supporting frame on the elastic support (bow shaped dynamometers) displays base natural frequencies ranging from I8.8Hz to 6.6Hz, depending on the shaker 's placement on the frame. Although for the placement over individual dynamometer the exciter resonant vibration in small degree influenced on component values of exciting force that measured with remaining dynamometers.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literaturowy górniczych systemów dyspozytorskich: SMoK oraz Zefir, oraz koncepcję sterowania systemu ścianowego. W artykule zamieszczono wybrane algorytmy sterowania rozproszonego oraz schematy obwodów sterujących. Opracowany system sterowania rozproszonego został częściowo sprawdzony w warunkach laboratoryjnych, a procedury sterowania systemu zostały zweryfikowane symulacyjnymi programami komputerowymi.
EN
The paper present's a literature review of mining dispatcher system's: SMoK and Zefir, and also an idea of the wall control system. The paper present's a selected algorithms of distributed control and scheme of the control circuit. Treated system of the distributed control was partially verified in laboratory experiments, and procedures of the control system were verified of computer simulation programm.
PL
W referacie przedstawiono konsekwencje zastosowania układów przekształtnikowych w napędach maszyn górniczych, oraz ich wpływ na jakość energii w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych, W referacie przedstawiono analizę teoretyczną wybranego fragmentu kopalnianej sieci SN, zasilającej maszynę wyciągową z zasilaczem prostownikowym, oraz wentylatory głównego przewietrzania. Dla wybranej konfiguracji sieci SN, opracowano modele symulacyjne, wykorzystując procedury programu Matlab-Simulink, oraz przeprowadzono obliczenia symulacyjne. Wyniki obliczeń komputerowych, zweryfikowane pomiarami na rzeczywistych obiektach, umożliwiają przeprowadzenie analizy wzajemnego oddziaływania napędów zasilanych z układów przekształtnikowych. Do ograniczania zawartości wyższych harmonicznych w prądach i w napięciach zasilania układów przekształtnikowych, stosowane są przeważnie statyczne filtry pojemnościowe. W referacie zaproponowano wykorzystanie filtrów aktywnych do kompensacji wyższych harmonicznych w sieciach kopalnianych.
EN
The paper present a consequence of application converter systems in mining machine drives systems, and their influence on energy quality in electro-energetic mining sets. The paper present s an theoretical analysis of selected fragment mining MV sets, sup-plied of hoisting machine with diode supply system, and ventilator of main ventilation. For selected configuration of MV sets realized of simulation models, applied Matlab-Simulink procedures, and realized an computer calculation. Results of computer calculation will verified a measurement realized for real objects. That results enables realization of analysis inter-action of drives systems supplies with converter supply system. For limitation of high harmonics in supply voltage and supply current are applied static condenser filter. In the paper proposed application of active filter (AFP) or hybrid active filter.
PL
W referacie przedstawiono konsekwencje zastosowania układów przekształtnikowych w napędach maszyn górniczych oraz ich wpływ na jakość energii w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych. Do ograniczania zawartości wyższych harmonicznych w prądach i w napięciach zasilania układów przekształtnikowych stosowane są przeważnie statyczne filtry pojemnościowe. W referacie zaproponowano wykorzystanie filtrów aktywnych lub hybrydowych do kompensacji wyższych harmonicznych w sieciach kopalnianych. W referacie zamieszczono analizę kompatybilności elektromagnetycznej układów zasilania maszyn górniczych zasilanych z układów przekształtnikowych. W pracy przedstawiono wybrane wyniki symulacji komputerowych, przeprowadzonych dla wybranej konfiguracji kopalnianej sieci energetycznej, zasilającej układy maszyn górniczych.
EN
The paper presents consequences of application converters systems in mining machines drive systems, and their influences on energy quality in mining electro energetic sets. For limitation of contents high harmonics in supply current and supply voltage of converters systems, static capacity filters are used. The paper presents an application of actives filters and hybrid filters for compensation of high harmonics in mining sets. Analysis of electromagnetic compability, of mining machine supply systems, supplied for converters system is presented in the paper. The paper presents also selected results of computer simulation, performed for selected configuration mining energetic set, supplied of mining machines systems.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zdecentralizowanego systemu diagnostyki wad wyrobów metalowych. Przedstawiono aspekty dotyczące metod tworzenia baz wiedzy, zasad pozyskwania i reprezentacji wiedzy w kontekście specyfiki obszaru zastosowań. Przedyskutowano problemy związane z integracją już istniejących nowo tworzonych systemów diagnostyki. Integracja wymaga uwzględnienia najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie komunikacji w systemach rozproszonych. W niniejszej pracy rozważa się użycie technologii agentowej, podaje się uwagi dotyczące schematu systemu, jaki może wesprzeć integrację systemów diagnostyki.
EN
This paper describes concept of decentralized defects diagnostic system for metal products. Methods of knowledge based development, principles of knowledge discovery and representation are shown in a specific area of applications. Problems of integration existing and newly created diagnostic systems are discussed. This integration requires applying recents communication technologies offered in distributed systems domains. Applications of agent - based system, models for such and integrations of diagnostic systems are discussed.
PL
W referacie przedstawiono konsekwencje zastosowania układów przekształtnikowych w napędach maszyn górniczych z uwagi na jakość energii w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych. W celu ograniczenia zawartości wyższych harmonicznych w prądach i w napięciach zasilania układów przekształtnikowych stosowane są statyczne filtry pojemnościowe. W referacie zaproponowano wykorzystanie filtrów aktywnych do kompensacji wyższych harmonicznych w sieciach kopalnianych. Dla układu sieci kopalnianej zasilającej maszynę wyciągową z silnikiem prądu stałego, zasilaną z 3-fazowego prostownika mostkowego, symetrycznego, przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych modelu matematycznego układu oraz porównanie statycznych i dynamicznych metod kompensacji wyższych harmonicznych.
EN
The paper presents the consequences of application a converter supply systems in mines machines drives systems, considering for quality of energy in mining electroenergetic sets. For minimization of capability of high harmonics in current and in voltage of converter supply systems, are applied a static capacity filters. In the paper proposed utilization of active filters for compensation of high harmonics spectrum in mining sets. For supply system consisting of: hoisting machine driven by DC motor and supplied with 3 phase symmetric bridge rectifier, are presented a result's of simulation performances for the mathematical model of drive system, and a comparison of static and dynamic compensation method's.
PL
Opisano komputerowy system pomiarowy do badań charakterystyk dynamicznych obrabiarek. System oparto na modułowym mikrokomputerze NI PXI firmy National Instruments. Umożliwia on synchroniczny pomiar zmiennych przebiegów drgań, siły wymuszającej, falistości w ośmiu niezależnych kanałach pomiarowych. System wyposażono w specjalizowane moduły pomiarowe. Oprogramowanie sterujące i zarządzające zostało wykonane w zintegrowanym środowisku Lab VIEW 7 Express. Przeprowadzono wstępne pomiary testowe.
EN
A measuring computer system designed for testing of dynamic features of machine tools was described. The system was based on the modular microcomputer NI PXI type. It enabled a simultaneous measurement of the vibration, exciting force components and waviness variable courses in eight of independent channels. The system was equipped with the specialized measuring modules. The control and supervising software was prepared in the Lab VIEW 7 Express integrated environment. Some preliminary tests were carried out.
PL
Na tle analizy procesu restrukturyzacji hutnictwa w Polsce przedstawiono zagadnienia zarządzania informacją i wiedzą. Stwierdzono, że tym zagadnieniom zbyt mało uwagi poświęcano w dotychczas realizowanych programach. Konieczne wydaje się stworzenie infrastruktury informatycznej dostosowanej do potrzeb przemysłu hutniczego, umożliwiającej racjonalne wykorzystanie istniejących i nowo kreowanych zasobów wiedzy. W artykule przedstawiono przykładowy system informacyjno-decyzyjny, którego niektóre moduły zostały przetestowane i wdrożone.
EN
On the background of restructurization analysis of the steel industry in Poland problems of information and knowledge management have been presented. It was found that not enough attention was paid to these problems realized so far. It seems to be necessary to develop informatics infrastructure adapted to needs of steel industry which allows to use existing and newly created knowledge resources. An example of computer aided information decision system where some its modules were tested and practical applied in industry has been presented.
PL
W referacie przedstawiono przegląd układów sterowania górniczych maszyn transportowych: trakcję elektryczną szynową, przenośnik taśmowy, transport kołowy, analizę celowości ich modernizacji przy wykorzystaniu energooszczędnych układów napędowych oraz przykłady zastosowania techniki mikroprocesorowej i sterowania cyfrowego w obwodach sterowania. W pracy zamieszczono przykładowe algorytmy sterowania, zapewniające spełnienie wymagań energooszczędności napędu lokomotywy elektrycznej oraz pojazdu kołowego oraz możliwości diagnostyki układów sterowania. Na przykładzie przenośnika taśmowego oraz lokomotywy elektrycznej przedstawiono mikroprocesorowe układy sterowania, zapewniające częściową automatyzację procesów sterowania.
EN
The paper present a review of control system a mining transportation machines: electrical rail traction, belt conveyer and a wheel traction, and also an analysis of possibilities their modernization with application of energy-saving drive system and microprocessor-based technique and digital control systems. The paper presents an examples of the control algorithms which guarantied a realization of energy-saving conditions in the drives of: electrical mine locomotive, wheel car and also a possibilities of diagnostic the control systems. In the base of the belt conveyer and electrical mine locomotive the paper present a microprocessor-based control system which guarantied a partial automatization of the control system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.