Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article seeks to clarify some concepts and principles that are used in constructing algorithms that utilize particle swarm as a tool for searching extremes of target functions, including heuristic algorithms. The author also draws attention to some philosophical aspects of creating metaphors by ordering basic ways of constructing the transition vectors.
EN
The paper presents a selected aspects of classical parenthesis-free notation. With the introduction of the concepts of the pattern of expression and the characteristics were obtained convenient tools for classification and decomposition of expressions in the PF-notation. Some original results and the independent proofs of known results are presented.
PL
Otwór badawczy Mszczonów IG-1, wykonany w 1976 r., w wyniku rekonstrukcji przeprowadzonej w latach 1996-1999 przystosowany został do wydobycia wód geotermalnych z horyzontu dolnej kredy. Eksploatacja otworu prowadzona jest nieprzerwanie od 2003 r. Wydobycie wody odbywa się na warunkach koncesji udzielonej przez Ministra Środowiska. W trakcie eksploatacji prowadzony jest ciągły monitoring parametrów złożowych. Od czasu rekonstrukcji utworu dwukrotnie ( w 2003 i 2012 r.) przeprowadzano badania stanu technicznego zarurowania odwiertu przy pomocy średnicomierza wieloramiennego MIT60. Wielokrotnie wykonywane były również badania produkcyjne strefy złożowej zestawem sond Production Log. Wykonane pomiary wskazują na dobry stan techniczny otworu i zadawalające parametry strefy złożowej. Potwierdza to prowadzony wieloletni monitoring, który wykazuje stabilność parametrów eksploatacyjnych.
EN
The research well Mszczonów IG-1, drill in 1976, as a result of the reconstruction carried out in 1996-1999, has been designed to produce thermal waters from the Lower Cretaceous horizon. Exploitation of the well has been conducted continuously since 2003. The extraction of water carried out under a license granted by the Minister of the Environment. During the exploitation, continuous monitoring of reservoir parameters is carried out. Since the reconstruction of the well, inspection of the technical condition of the welborne was executed twice (in 2003 and 2013) with use of the MIT-60 multifinger imaging tool (Bujakowski et al. 2013a). A production log from the reservoir zone was also performed several time (Bujakowski et al.2013b). The measurement show the good technical condition of the welbore and satisfactory parameters of the reservoir zone. This is confirmed by the long-term monitoring, with demonstrates stable operating parameters.
PL
Podsumowanie dwudziestu lat funkcjonowania firmy, która rozpoczęła działalność 16 czerwca 1994 r. w dniu spisania umowy przez akcjonariuszy spółki. Sztandarową instalacją cieplną eksploatowaną przez Geotermię Mazowiecką S.A. jest instalacja geotermalna w Mszczonowie.
PL
Jednym z ważnych problemów determinujących koszty eksploatacji wód geotermalnych jest korozja rur wydobywczych, instalacji obiegu geotermalnego, armatury oraz kolmatacja otworów zatłaczających. Zjawiska te związane są z korozją mikrobiologiczną w anaerobowym środowisku wody geotermalnej zawierającej CO2. W niniejszym artykule przedstawiono kompleksowe badania korozyjne i mikrobiologiczne w Geotermii Mazowieckiej S.A. Badania mikrobiologiczne wykazały obecnoś bakterii redukujących siarczany (SRB) w osadach ko rozyjnych i mineralnych. Identyfikację bakterii przeprowadzono techniką reakcji amplifikacji PCR fragmentu genu 16S rRNA i stwierdzono występowanie: Desulfovibrio – Desulfomicrobium, Desulfobacter oraz Desulfotomaculum. Obecność tych bakterii jest przyczyną tworzenia warstwy produktów korozji zbudowanej w głównej mierze z amorficznego siarczku żelaza. Woltamperometryczne i impedancyjne pomiary elektrochemiczne pro- wadzone w laboratorium oraz w stacji korozyjnej Geotermii pozwoliły na przedstawienie wpływu obecności bakterii SRB na mechanizm korozji stali węglowej i stali stopowej. Stacja prowadzi monitorowanie i akwizycję danych fizykochemicznych i korozyjnych z możliwością zarządzania z poziomu centrum dyspozycyjnego Geotermii Mazowieckiej S.A.
EN
One of the important issues that determine the operating costs of a geothermal plant is the corrosion of casing, geothermal installations, fittings and deposit colmatation. These phenomena are connected with microbially induced corrosion in anaerobic environment of geothermal water containing CO2. The paper presents a com- prehensive study of corrosion and microbiological corrosion in the Geotermia Mazowiecka plant. Microbiological investigations showed the presence of sulphate-reducing bacteria (SRB) in mineral and corrosion deposits. Identification of the bacteria was performed by PCR amplification of the 16S rRNA gene and the following bacteria have been identified: Desulfovibrio – Desulfomicrobium, Desulfobacter and Desulfotomaculum. The presence of these bacteria is the cause of the formation of a corrosion products layer containing mainly amorphous iron sulfide. Voltammetric and impedance measurements conducted in the laboratory and in the corrosion station at Geotermia Mazowiecka S.A. allowed the influence of SRB on the corrosion mechanism of carbon and alloyed steel to be studied. The station is able to monitor the corrosion and acquisition of physico-chemical data to managed from the Geotermia Mazowiecka S.A. dispatch centre level.
PL
Zabieg udostępnienia poziomu wodonośnego wymaga szczególnej uwagi. Zwłaszcza, gdy wykonywany jest w starym odwiercie, którego pierwotnym celem nie było ujęcie wód termalnych. Warstwa złożowa w strefie przyodwiertowej jest zwykle uszkadzana wpływem prac wiertniczych, filtracji płuczki oraz zabiegu cementowania rur okładzinowych. Dodatkowe uszkodzenia powoduje proces udostępnienia złoża, który odbywa się poprzez perforację rur okładzinowych i zabiegi intensyfikacyjne. W artykule zaprezentowano wyniki kilkakrotnych badań produktywności odwiertu Mszczonów IG-1, przeprowadzonych z wykorzystaniem zestawu sond Production Log oraz badań stanu technicznego rur eksploatacyjnych sondą MIT60 w interwale perforacji.
EN
The first operation of the geothermal aquifer require a special attention. Especially when it takes place in an old well, the main goal was not to the consumption of geothermal waters. Reservoir layers are usually very damaged by mud and cement used during drilling. This paper presents the results of tests of perforated pipes Mszczonów IG-1 by geophysics probe MIT60 and performance testing carried out using a set of probes Production Log.
PL
Zakłady geotermalne wykorzystują odwierty do pozyskiwania wód geotermalnych. Proces eksploatacji wiąże się często z powolnym zużywaniem rur okładzinowych stanowiących wyposażenie odwiertu, zwłaszcza wewnętrznej kolumny rur pełniącej rolę rur eksploatacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki kilkukrotnych badań sondą MIT60 rur eksploatacyjnych odwiertu Mszczonów IG-1. Odwiert ten wykonany był w 1976 roku i poddany rekonstrukcji w latach 1996–2000. Od 14 lat odwiert funkcjonuje jako ujęcie wód termalnych, stanowiąc główny element ciepłowniczej instalacji zakładu geotermalnego spółki Geotermia Mazowiecka S.A.
EN
Geothermal plants use wells to produce geothermal water. During many years operation often a slow wear of casing in a borehole occur. This paper presents the results of casing tests with MIT60 tool in Mszczonów IG-1 well. The well was drilled in 1976 and subjected to reconstruction in 1996–2000. Since 14 years the well is a source of the thermal water as a major part of the heating system of Geotermia Mazowiecka SA company.
EN
This paper presents the results of corrosion resistance tests of structural carbon St3S steel, low alloyed steel containing 5 or 9% Cr and stainless steel H18N11M3 in thermal water saturated with CO2 of Skierniewice thermal installation. The study was conducted using polarization techniques (OCP, LSV) and impedance spectroscopy (EIS). Corrosion of structural steel is determined by cathodic reduction of carbonic acid, a direct product of corrosion is a surface layer of magnetite. In case of high saturation of surface with CO2, diffusion control changes into mixed diffusion-capacitive control associated with the formation of corrosion products layer. Low alloyed chromium steel (P5) covers with more corrosion-resistant layer of corrosion products, and the corrosion rate is controlled by the barrier properties of this film (anodic control). The increase in the content of chromium in low-and medium-chromium steels stimulates the barrier properties of the anodic film. These layers observed at P5 and P91 steel are thick layers of sedimentary type. Proper passivation occurs only in the case of stainless steel H18N11M3.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej węglowej stali konstrukcyjnej St3S, niskostopowych stali zawierających 5 i 9% chromu oraz stali nierdzewnej H18N11M3 w instalacji termalnej Skierniewice w wodzie termalnej nasycanej CO2. Badania prowadzono za pomocą technik polaryzacyjnych (OCP, LSV) oraz spektroskopii impedancyjnej (EIS). Korozja stali konstrukcyjnych determinowana jest katodową redukcją kwasu węglowego, a bezpośrednim produktem korozji jest powierzchniowa warstewka magnetytu. W przypadku dużego nasycenia powierzchni stali w CO2 kontrola dyfuzyjna przechodzi w kontrolę mieszaną dyfuzyjno-pojemnościową związaną z tworzeniem się warstewki produktów korozji. Niskostopowa stal chromowa (P5) tworzy bardziej odporną na korozję warstewkę produktów korozji, a szybkość korozji tej stali kontrolowana jest właściwościami barierowymi tej warstewki (kontrola anodowa). Wzrost zawartości chromu w stalach nisko- i średniochromowych stymuluje właściwości barierowe warstewki anodowej. Warstewki te obserwowane na stali P5 i P91 są grubymi warstewkami typu osadowego. Właściwa pasywacja pojawia się dopiero w przypadku stali H18N11M3.
PL
Ciepłownia gazowo-geotermalna w Mszczonowie została oddana do użytku w 2000 r. Została wybudowana w ramach projektu celowego współfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Wnioskodawcą i wykonawcą projektu był Urząd Miasta i Gminy Mszczonów, natomiast realizatorem był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, pełniący nadzór naukowy nad inwestycją. Środki inansowe na jej realizację pochodziły z KBN, Fundacji EKOFUNDUSZ, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Łodzi. Eksploatowany w systemie jednootworowym dla celów ciepłowniczych i pitnych geotermalny poziom wodonośny znajduje się w piaskowcach dolnej kredy na głębokości 1,6-1,7 km. Mineralizacja wody geotermalnej nie przekracza 0,5 g/dm3. Woda ma jakość wody pitnej i jest eksploatowana z otworu Mszczonów IG-1, który był wykonany w latach siedemdziesiątych, natomiast w latach 1996-1997 został zrekonstruowany i przystosowany do eksploatacji wody geotermalnej (co znacznie ograniczyło nakłady inwestycyjne). Maksymalna wydajność wody eksploatowanej przy zastosowaniu wielostopniowej pompy głębinowej wynosi 55 m3/h. Ciepłownicza część zakładu działa w układzie skojarzonym: woda sieciowa jest podgrzewana do odpowiedniej temperatury za pomocą ciepła z wody geotermalnej i kotłów gazowych wraz z absorpcyjną pompą ciepła. Całkowita moc ciepłowni wynosi około 7,5 MW, w tym około 2,7 MW pochodzi z absorpcyjnej pompy ciepła wykorzystującej wodę geotermalną. Produkcja ciepła wynosi około 55 000 GJ/rok, przy czym w sezonie grzewczym około 40% ciepła dostarczanego odbiorcom pochodzi z wody geotermalnej. Schłodzona w części ciepłowniczej woda geotermalna jest kierowana do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna wysokiej jakości. Dzięki uruchomieniu ciepłowni gazowo-geotermalnej w Mszczonowie zamknięte zostały trzy położone w centrum miasta przestarzałe technologicznie kotłownie opalane miałem węglowym. W skali roku wyeliminowano blisko 4500 ton tych paliw spalanych uprzednio dla celów grzewczych. W referacie zostaną przedstawione doświadczenia Geotermii Mazowieckiej S.A. w zakresie eksploatacji i wykorzystani energii geoternalnej, jak i poruszone niektóre uwarunkowania prawne i ekonomiczne generujące podstawowe problemy i bariery szerszego wykorzystania energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych w Polsce.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu podstawowych parametrów napawania metodą GMA drutem litym martenzytycznym chromowym o średnicy 1,2 mm na jakość i kształt ściegów prostych napoin. Określono również wpływ techniki napawania (kierunku i kąta pochylenia uchwytu GMA) na udział materiału podłoża w napoinie.
EN
The results of investigation on the influence of the main parameters of GMA surfacing with the use of martensitic chromium solid wire, 1,2 mm in dia., on the quality and shape of overlay string beads have been presented. The effect of surfacing technique (direction and inclination angle of GMA torch) on the fraction of base metal in weld overlay has been also determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.