Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań separacji ditlenku węgla i azotu na ceramicznych membranach ciekłych impregnowanych cieczą jonową [Emim][Ac]. Badania przeprowadzono dla różnych materiałów ceramicznych w temperaturze 20°C dla ciśnień 1-7 bar. Ciecz jonową nanoszono metodą pokrywania oraz zanurzania. Stwierdzono, że otrzymane membrany charakteryzują się niewielkimi strumieniami masowymi oraz małymi wartościami selektywności.
EN
The experimental results of carbon dioxide and nitrogen separation on ceramic membranes impregnated with ionic liquid [Emim][Ac] are presented. Different ceramic materials were investigated at the temperature of 20°C and at the pressures of 1-7 bar. The ionic liquid was introduced into ceramic support by coating and soaking. It was found, that prepared membranes are characterized by small mass fluxes and low selectivity.
EN
The cometabolic biodegradation of 4-Chlorophenol (4-CP) by the Stenotrophomonas maltophilia KB2 strain in the presence of phenol (P) was studied. In order to determine the kinetics of biodegradation of both substrates, present alone and in cometabolic systems, a series of tests was carried out in a batch reactor changing, in a wide range, the initial concentration of both substrates. The growth of the tested strain on phenol alone was described by Haldane kinetic model (mm = 0:9 1/h, Ksg = 48:97 gg/m3, KIg = 256:12 gg/m3, Yxg = 0:5715). The rate of 4-CP transformation by resting cells of KB2 strain was also described by Haldane equation and the estimated parameters of the model were: kc = 0:229 gc=gxh, Ksc = 0:696 gc=m3, KIc = 43:82 gc=m3. Cometabolic degradation of 4-CP in the presence of phenol was investigated for a wide range of initial 4-CP and phenol concentrations (22–66 gc/m3 and 67–280 gg/m3 respectively). The experimental database was exploited to verify the two kinetic models: CIModel taking only the competitive inhibition into consideration and a more universal CNIModel considering both competitive and non-competitive inhibition. CNIModel approximated experimental data better than CIModel.
PL
W pracy przedstawiono przegląd prac dotyczących rozdziału mieszanin gazowych, a w szczególności wydzielania CO2 z gazów, przy wykorzystaniu ciekłych membran na podłożu ceramicznym impregnowanym cieczami jonowymi (SILM). Omówiono rodzaje podłoża ceramicznego stosowanego w membranach SILM, a także wpływ struktury podłoża na jakość membrany. Pokazano stosowane sposoby nanoszenia (impregnacji) cieczy jonowej na podłoże ceramiczne.
EN
The paper presents the review of works concerning gas mixture separation, in particular a CO2 removal from gases, using liquid membrane on ceramic support impregnated with ionic liquids (SILM). The type of ceramic support used in SILM membranes, as well as the influence of the support structure on the quality of the membrane was discussed. The methods used to impregnate the ionic liquid into the ceramic support were shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczach jonowych [bmim][Ac] i [emim][Ac]. Badania przeprowadzono w analizatorze grawimetrycznym IGA i aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Stwierdzono, że przebadane ciecze jonowe mają zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji w porównaniu do stosowanych w przemyśle 15% wodnych roztworów MEA. Duża pojemność absorpcyjna, stabilność termiczna oraz bardzo mała lotność mogą być alternatywą dla roztworów MEA, pomimo znacznie niższej szybkości absorpcji CO2 w cieczach jonowych.
EN
The experimental results of equilibrium capacity of carbon dioxide absorption in ionic liquids are presented. [bmim][Ac] and [emim][Ac] ionic liquids were investigated in gravimetric analyser IGA and in bubbling apparatus in temperature range 20-60°C. Measured equilibrium carbon dioxide absorption capacities are comparable with those obtained for 15% aqueous MEA solutions used in industry. High absorption capacities, thermal stability and negligible volatility of investigated ionic liquids may be an alternative for MEA solutions despite of much lower carbon dioxide absorption rate in ionic liquids.
5
Content available remote Pochłanianie ditlenku węgla w kolumnie wypełnionej zraszanej cieczą jonową
PL
Przedstawiono wyniki badań pochłaniania CO2 w cieczach jonowych [Emim][Ac] i [Bmim][Ac] pod ciśnieniem atmosferycznym, w kolumnie wypełnionej. W badaniach eksperymentalnych określono wpływ zawartości CO2 w gazie wlotowym i temperatury absorpcji na sprawność usuwania CO2 z gazu. Wyniki doświadczalne porównano z obliczeniami wykonanymi na podstawie zaprezentowanego modelu procesu. Badania pokazały, że pojemności sorpcyjne CO2 zastosowanych cieczy jonowych i roztworów amin są porównywalne, jednak w przypadku cieczy jonowych potrzebny jest znacznie dłuższy czas kontaktu (większa powierzchnia wymiany masy) do usunięcia tej samej ilości CO2.
EN
CO2 was absorbed from its mixt. with N2 in 1-ethyl – and 1-butyl-3-methylimidazilium acetates in a lab. Sprinkled column packed with Rashig rings. The applicability of both ionic liqs. for sepn. of CO2 from flue gases instead of NH2(CH2)2OH was confirmed.
PL
Przedstawiono wyniki badań pochłaniania CO2 w cieczach jonowych [Emim][Ac] i [Bmim][Ac] pod ciśnieniem atmosferycznym, w kolumnie wypełnionej. W badaniach doświadczalnych określono wpływ zawartości CO2 w gazie wlotowym, temperatury absorpcji oraz zawartości wody w cieczy jonowej na sprawność usuwania CO2 z gazu. Badania pokazały, że w tych samych warunkach doświadczalnych pojemności sorpcyjne CO2 zastosowanych cieczy jonowych i roztworów amin są porównywalne, jednakże w przypadku cieczy jonowych potrzebny jest znacznie dłuższy czas kontaktu dla usunięcia tej samej ilości CO2.
EN
The experimental study of CO2 absorption in ionic liquids: [Emim][Ac] and [Bmim][Ac] in packed bed column is presented. The influence of initial CO2 concentration, absorption temperature and water content in ionic liquid on removal efficiency was investigated. The results show that in the same experimental conditions ILs have comparable CO2 absorption capacities with amine solution. However ILs need much longer times to absorb the same amount of carbon dioxide from gas mixture.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny procesu usuwania ditlenku węgla z gazów w kolumnie wypełnionej zraszanej cieczami jonowymi [Bmim][Ac] i [Emim][Ac]. Uzyskane dane doświadczalne porównano z wynikami obliczeń prowadzonych według opracowanego modelu procesu uzyskując dobrą zgodność obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN
The mathematical model of carbon dioxide removal from gases in a packed column using ionic liquids [Bmim][Ac] and [Emim][Ac] was presented. Experimental data obtained in previous work was compared with calculations results carried out using developed mathematical model of the process with good agreement with experimental data.
PL
Przedstawiono wyniki badań rozdziału mieszanin ciekłych w zintegrowanym procesie odparowania i kondensacji fi lmu cieczy spływającej po ściance rury pionowej w obecności inertów w fazie gazowej oraz ciekłej. Otrzymano znaczny wzrost selektywności rozdziału mieszaniny ciekłej przy dużej zawartości inertu w fazie ciekłej (glikol). Mierzone wartości strumieni masowych rosną z temperaturą odparowania i maleją ze wzrostem zawartości inertu w fazie ciekłej.
EN
Separation of binary liquid mixtures by diffusion distillation was investigated. Experiments were performed in a wetted wall column in the presence of inerts in gas and liquid phase. Increase of selectivity was obtained for a higher inert concentration in liquid phase (glycol). Measured mass fl uxes increased with the increase of evaporation temperature and decreased with the rise of inert concentration in liquid phase.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczy jonowej [bmim][Ac]. Badania przeprowadzono w aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Badana ciecz jonowa ma zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji CO2 do stosowanych w przemyśle wodnych roztworów MEA. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość procesu i maleje równowagowa pojemność sorpcyjna CO2 w cieczy jonowej.
EN
The experimental results of equilibrium capacity of carbon dioxide absorption in ionic liquid [bmim][Ac] are presented. Experiments were performed in bubbling apparatus in temperature range 20 - 60°C. Measured equilibrium carbon dioxide absorption capacities are comparable with those obtained for aqueous MEA solutions used in industry. With rising temperature the higher values of absorption rates and lower equilibrium CO2 absorption capacities were obtained.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych optymalizacji zintegrowanego procesu kondensacja niskotemperaturowa – adsorpcja dla usuwania lotnych związków organicznych z gazów. Wyniki obliczeń wskazują jednoznacznie na występowanie minimum funkcji celu (minimum kosztów). Położenie punktu minimum jest uzależnione od parametrów pracy układu.
EN
A process for removal of Volatile Organic Compounds (VOC) from inert gas by low temperature condensation followed by adsorption on activated carbon, at varying VOC concentration was numerically modeled to minimize the total system operation costs. The optimum conditions were shown.
EN
The process of carbon dioxide removal from monoethanolamine (MEA) - water solution was investigated on Poly Di Methyl Siloxane (PDMS) hydrophobic tubular membrane with a ceramic support. The effects of feed temperature, liquid flow rate and MEA concentration on C02 mass transfer and selectivity were examined and found to be with a reasonable deviation (+/-25%) with predictions based on the multilayer film model. The membrane resistance was evaluated in separate experiments. The measured C02 mass fluxes (0.17-0.45 kg/(m2h)) were found to be independent of the MEA concentration in the feed.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (VOCs) w zintegrowanym układzie kondensacji niskotemperaturowej i adsorpcji. Opracowano model matematyczny procesu i zweryfikowano wyniki obliczeń z danymi doświadczalnymi. Wykazano, że zaproponowana metoda jest wysoce skuteczna w usuwaniu VOCs z gazu, oraz, że w przypadku dużych stężeń VOCs w gazie oczyszczanym jest bardziej ekonomiczna od każdego z procesów z osobna.
EN
An experimental study of Volatile Organic Compounds (VOCs) removal from air in the integrated system of low temperature condensation and adsorption was performed. The process mathematical model was formulated and calculation results were verified with the experimental data. It was found that the proposed method was very effective in the VOCs removal from air, and in case of high concentration of VOCs is more economical than each process considered separately.
15
Content available remote Mathematical modelling of low temperature condensation coupled with adsorption
EN
A mathematical model of removal of volatile organic compounds from air in an integrated system of condensation and adsorption has been presented. The model consists of two calculation steps: low temperature condensation of vapours and low temperature adsorption. Due to the character of both processes, each of them should be calculated separately.
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu usuwania lotnych związków organicznych z powietrza w zintegrowanym układzie kondensacja.adsorpcja. Model matematyczny składa się z dwóch odrębnych procesów obliczeniowych: niskotemperaturowej kondensacji par oraz niskotemperaturowej adsorpcji par. Ze względu na charakter modeli obu procesów każdy z nich musi być obliczany osobno.
EN
The effects of diffusional cross effects on selectivity and mass fluxes in falling film evaporation of a binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas were analysed. In the elaborated mathematical model of the process, heat and mass transfer resistances in both gas and liquid phases were considered. Numerical calculations were compared with experiments performed for isopropanol-water-air system in a wide range of concentrations and temperatures. The comparison shows small effect of diffusional cross effects on selectivity.
PL
Analizowano wpływ dyfuzyjnych efektów krzyżowych na selektywność i strumień molowy podczas odparowania filmu dwuskładnikowej mieszaniny ciekłej w obecności nieruchomej warstwy gazu inertnego. W opracowanym modelu matematycznym procesu uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Obliczenia numeryczne porównano z wynikami badań doświadczalnych procesu odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej dla układu izopropanol-woda-powietrze w szerokim zakresie temperatury i stężeń. Stwierdzono, że selektywność w niewielkim stopniu zależy od dyfuzyjnych efektów krzyżowych.
17
Content available remote Evaporation of a binary liquid film in the presence of stagnant inert gas
EN
The effects of heat and mass transfer on selectivity and mass fluxes were investigated during falling film evaporation of binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas. The mathematical model of the process with various simplifying assumptions concerning heat and mass transfer has been elaborated. In numerical calculations, mass transfer resistances in both gas and liquid phases were considered. Experimental study was performed for isopropanol-water-air system in a wide range of concentrations and temperatures. The comparison of experimental and calculated data show small effect of diffusion resistances in liquid phase on the total mass flux and selectivity.
PL
Badano doświadczalnie proces odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej izopropanol-woda spływającej po ściance pionowej rury w obecności powietrza jako gazu inertnego w szerokim zakresie wartości stężenia i temperatury. Opracowano modele matematyczne procesu po przyjęciu różnych upraszczających założeń dotyczących transportu masy. W obliczeniach numerycznych uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane na podstawie opracowanych modeli matematycznych dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi. Stwierdzono, że całkowity strumień molowy i selektywność w niewielkim stopniu zależą od oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej.
18
Content available remote Experimental study of low-temperature condensation coupled with adsorption
EN
An experimental study of volatile organic compound (VOC) removal from gas in a system of low-temperature condensation coupled with adsorption was performed. The gas mixture used in experiments was composed of nitrogen as a inert gas and evaporated 2-propanol as a VOC. It was proved that the proposed method of gas cleaning was extremely effective in the VOC removal from gases, especially with relatively high concentration (10 g.N.m.3) of VOC in inlet gases. In this case, the method is more economic than low temperature condensation or adsorption alone.
PL
Badano doświadczalnie proces oczyszczania gazu z lotnego związku organicznego (ang. volatile organic compound, VOC) w zintegrowanym układzie kondensacji niskotemperaturowej i adsorpcji. Gazem oczyszczanym był azot, a VOC stanowił 2-propanol. Wykazano, że zaproponowana metoda oczyszczania gazu jest bardzo skuteczna w usuwaniu VOC z gazu oraz że w przypadku dużych stężeń VOC w gazie oczyszczanym (10 g.N.m.3) jest ona znacznie bardziej ekonomiczna od kondensacji niskotemperaturowej lub adsorpcji stosowanej z osobna.
19
Content available remote Evaporation of water film to forced flow of inert gas inside a vertical tube
EN
An experimental study of evaporating falling water film inside a vertical tube was carried out in order to show how the heat transfer coefficient is influenced by the forced flow of inert gas. Numerical results obtained from model equations give good agreement with experimental data for water.nitrogen system for heat fluxes from 2 to 31 kW.m[.2]. A significant effect of mean inert concentration on the heat transfer coefficient calculated for the difference between the temperature of the wall and gas.liquid interface has been stated.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania w filmie cieczy spływającej po wewnętrznej ściance rury pionowej w obecności wymuszonego przepływu gazu inertnego. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane na podstawie przedstawionego modelu matematycznego dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi otrzymanymi dla układu woda.azot dla obciążeń cieplnych w granicach od 2 do 31 kW.m[.2]. Stwierdzono, że współczynnik przenikania ciepła odniesiony do różnicy temperatury ścianki i powierzchni międzyfazowej gaz.ciecz zależy od średniego stężenia gazu inertnego.
EN
A simplified method of calculation of the heat transfer coefficients taking into account the influence of mass transport during boiling of multicomponent mixtures has been elaborated. The results of calculation were successfully confirmed in ternary system experiments (methanolisopropanolwater) performed for different hydrodynamic conditions such as: pool boiling and liquid evaporation at the free surface of the falling film. The experimental data covered wide range of heat fluxes from 6 to 230 kW/m^2.
PL
Opracowano uproszczoną metodę obliczeń uwzględniającą wpływ ruchu masy na współczynniki wnikania ciepła w procesie wrzenia mieszanin wieloskładnikowych. Wyniki obliczeń zweryfikowano w badaniach doświadczalnych układu trójskładnikowego (metanolizopropanolwoda) przeprowadzonych w różnych warunkach hydrodynamicznych, takich jak: wrzenie w zwartej objętości oraz odparowanie cieczy na swobodnej powierzchni spływającego filmu. Dane eksperymentalne obejmowały szeroki zakres strumieni cieplnych od 6 do 230 KW/m^2.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.