Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Wodoszczelność wytężonych ścian szczelinowych
3
Content available remote Zarysowanie a szczelność ścian szczelinowych
PL
Nie można oczekiwać, że ściany szczelinowe będą całkowicie wodoszczelne. Ale projektowanie i wykonawstwo nie powinny jeszcze pogarszać tej właściwości.
EN
Constructions that include diaphragm walls have been successfully applied for several decades in a wide range of construction fields. They play the role of retaining walls, shoring in deep excavations, constructions parts of tunnels and underground parking lots. Their full tightness cannot be expected – so how they should be designed? Constructing deeper and deeper underground structures and the development of resulted in applying thicker walls (up to 1400 centimetres).
4
Content available remote Technologie wykonywania tuneli drogowych
5
Content available Głębokie wykopy 2016
PL
3 marca br. Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zorganizowały w Warszawie XV seminarium geotechniczne Głębokie wykopy 2016.
EN
On 3 March 2016, the research Institute of Roads and Bridges and the polish Association for Special Foundations Contractors organized the fifteenth geotechnical seminar "Deep Excavations 2016" held in Warsaw.
PL
Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice łączy 6 miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Ostatni jej odcinek (gliwicki) został oddany do użytkowania 20.03.2016 r. Głównym elementem tego odcinka jest dwunawowy, miejscami czteronawowy, tunel wykonany w postaci szczelnej wanny. Opisano przebieg trasy, etapy realizacji oraz rozwiązania jej odcinka gliwickiego.
EN
DTŚ Katowice–Gliwice is connecting 6 cities: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze and Gliwice. The last part of this highway (segment of Gliwice) was put into service on 20 march 2016. The main element of this segment is two-aiseled (fouraisled in places) tunnel which is made in the form of a sealed tub. The route, stages of implementation and solutions of Gliwice segment was described.
PL
Bezpieczeństwo ludzi i majątku firm wykonawczych zależy w największym stopniu od jakości platform roboczych. Podkreślono, że brak skutecznego systemu zapewniającego bezpieczne platformy robocze jest zaniedbaniem organizacyjnym i zaniechaniem etycznym branży budowlanej początku XXI wieku.
EN
Safety of contracting companies’ staff and property depends to the largest extent on the quality of working platforms. Lack of an efficient system ensuring safety of working platforms is a gross organizational negligence and ethical omission of the early 21st century construction industry.
8
Content available remote Wzmacnianie gruntów pod nasypami infrastruktury komunikacyjnej
PL
Znaczący w ostatnich latach rozwój technologii wzmacniania podłoża powoduje, że budowanie nasypów komunikacyjnych staje się możliwe niemal w każdych warunkach. Decyzja o tym, czy należy podjąć budowę na „trudnych” i niestabilnych gruntach, zależy od inwestora i jego budżetu.
EN
The significant development of ground reinforcement technology in recent years makes the construction of communication embankments possible in almost all conditions. The decision whether to build on ‘difficult’ or unstable surfaces depends on the investor and their budget. More and more often, the implementation of linear communication investments is taking place in the locations where the ground’s geological structure is complicated. Currently, this phenomenon also often accompanies other types of construction. For instance, building construction is entering areas where ground surface is weak. This is because parcels with good ground conditions have already been developed.
9
Content available remote Przygotowanie placu budowy do robót geotechnicznych
PL
Właściwe przygotowanie placu budowy powinno być podstawą podejmowania jakichkolwiek robót geotechnicznych. Wdrożenie i stosowanie procedur bezpieczeństwa daje wymierne korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w realizację projektu budowlanego. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa to nie tylko ryzyko awarii czy katastrof budowlanych, ale również zagrożenie życia pracowników, a niekiedy nawet przypadkowych osób.
EN
The correct preparation of a construction site shall be the basis for undertaking any geotechnical works. The implementation and application of safety procedures gives actual advantages to all the parties involved in the execution of a construction project. Not only may ignoring safety rules lead to failures or building disasters but it may also endanger the lives of employees and sometimes even random people. The biggest reason behind failures is the lack of an adequate working platform. Meanwhile, the advantages of carrying out the platform are obvious for the part executing the geotechnical works. They comprise of, amongst others, protection of the lives and health of employees, easier execution of the works, greater efficiency, higher quality of the executed works and protection of expensive equipment. Adequate preparation of a construction site is beneficial to all the parties involved in the construction process.
PL
15 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się 17. seminarium z cyklu spotkań inżynierskich organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, które w tym roku zatytułowano Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii. Współorganizatorami spotkania byli firma Titan Polska i Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Seminarium połączono z jubileuszem 55-lecia pracy zawodowej mgr. inż. Janusza Wiśniewskiego, wybitnego mostowca praktyka, ojca chrzestnego Oddziału Warszawskiego ZMRP. Okazją do zorganizowania seminarium był Dzień Mostowca (18 maja).
12
Content available remote Pale Fundex z iniekcją
14
Content available remote Fundamentowanie budynków wysokich
PL
Przedstawiono koncepcję prefabrykacji ścian oporowych, opartą na zasadach częściowej prefabrykacji. Omówiono technologię realizacji tych ścian oraz problem szczelności ich styków pionowych i poziomych. Podano przykłady rozwiązań ścian tradycyjnych, na palach oraz ścian wysokich. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań modelowych oraz przykłady zastosowań w praktyce.
EN
The paper presents concept partly precast retaining walls. The process engineering, example of walls, results of measurements, leaktightness of vertical and horizontal connections are discussed.
16
Content available remote Badania pali testowych
PL
Wykonywanie pali testowych i ich badanie przed rozpoczęciem budowy całości fundamentu jest w polskich warunkach wykonywane sporadycznie. Wynika to kilka z przyczyn: trudności we wpisaniu takiego działania w kontrakt realizowany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, trudności ze zmianą projektu palowania uwzględniającą wyniki badań testowych, zwykle napiętego harmonogramu i braku czasu na tego rodzaju działania dodatkowe, a także konieczności wyasygnowania na starcie dodatkowych środków.
18
Content available remote Wzmacnianie podłoża a posadowienie obiektów inżynierskich
PL
Podczas wznoszenia budowli ziemnych na słabym podłożu powstaje problem bezpiecznego posadowienia nasypów i obiektów inżynierskich. Problem ten zostaje zwykle rozdzielony na dwie części: drogową i mostową. Następnie każda z tych części jest rozwiązywana oddzielnie. Podział ten jest wymuszony również przez prawo budowlane, bowiem inne uprawnienia potrzebne są do projektowania i wykonywania dróg, a inne do mostów. W konsekwencji inny zespół projektowy zajmuje się projektowaniem nasypu, a inny obiektu inżynierskiego. Wszystkie te działania zostają złączone dopiero w dziele finalnym, czyli gotowej drodze. W artykule opisano przykład obiektu wykonanego w ten właśnie sposób.
EN
There are various methods of strengthening the background described in the article which depend on its sort and the kind of building object. During building ground objects on the weak ground there is a problem of safety embankment and engineering of objects building. The problem is usually divided in two parts: the road part and the bridge part. Most often the bridge objects are built on the weak background and sometimes on the strengthened background. In case of embankment background strengthening and rigid piles are used. The division is forced by the building law because different licenses are demanded for road designing and building and different for bridge.
PL
Przedstawiono spostrzeżenia praktyczne dotyczące stosowania ścian szczelinowych jako konstrukcji oporowych. Zwrócono uwagę na specyfikę tego rodzaju budowli.
EN
The practical observations concerning applications of cavity walls as abutement structures have been presented. The Author draws attention to peculiarity on this type of structure.
PL
Opisano technologię wykonywania ścian szczelinowych tunelu komunikacyjnego. Opisano prowadzone pomiary i badania kontrolne, a także wykonane próbne obciążenia.
EN
The technology of cavity walls execution for communication tunnel is described. There are also presented conducted measurements and controlled examinations as well as results of undertaken load testing.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.