Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Olbrzymie opóźnienia we wprowadzaniu dyrektywy unijnej dotyczącej odpadów komunalnych, grożące naszemu państwu dużymi karami, z jednej strony, a rygorystyczne i na razie mało realne prawo krajowe, wskazują na konieczność poszukiwania innych dróg rozwiązania makroekonomicznego oraz ekologicznego i społecznego problemu zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych. Najnowsze, już dostępne, technologie bez emisji do atmosfery i przy znikomych depozytach stałego materiału inertnego, nie wymagające głębokiej wstępnej segregacji śmieci, wydają się nie tylko najprostszą i najtańszą, ale również jedyną realną drogą rozwiązania tego problemu. Dokonano przeglądu konwencjonalnych technik otwartego, rusztowego spalania śmieci, prezentując największe zakłady europejskie w Niemczech, Austrii, Danii, Francji i Szwecji oraz pozaeuropejskie w Japonii i Kandzie. Zwrócono uwagę na ich główny problem ekologiczny – ochronę atmosfery przed emisją szczególnie toksycznych produktów spalania – oraz sposoby jego rozwiązania. Następnie zrelacjonowano metody pirolitycznego rozkładu odpadów organicznych, w tym plazmowe I generacji, aby przejść do plazmowych II generacji, przedstawiając je na konkretnych przykładach rozwiązań północno-amerykańskich oraz skandynawskich. Przedstawiono schematy technologiczne procesu angażującego niskotemperaturową plazmę, w tym zasadnicze składowe tego systemu – podkreślając jego całkowitą bez-emisyjność do atmosfery oraz neutralność środowiskową i wtórną przydatność odpadów stałych: żużla (vitryt) i metali kolorowych. Proces egzemplifikowano prezentując instalację firmy ScanArc, przygotowującej kilka wdrożeń w Polce. Dokonano porównania emisyjności trzech omawianych grup metod unieszkodliwiania odpadów stałych, wykazując ewidentną przewagę proponowanej w tym artykule, spełniającej z dużym nadmiarem normy emisyjne UE i US EPA. W pełni potwierdzono tezę zawartą w tytule oraz w początkowej części niniejszego streszczenia.
EN
A tremendous delay in introducing European Waste Framework Directive could on one hand evoke huge fines while on the other an action of a very rigorous and so far not very realistic domestic law. Both reasons document a need for search of new ways to solve macroeconomic, as well as ecologic and social problems of municipal solid waste and sewage sludge. Modern, already available, air-emission-free technology depositing very few inert solid residues and not requiring pre-selection of garbage seem to be not only the simplest, but also the cheapest and perhaps the only way to solve the problem. A review of conventional methods of open, on-grate, incineration of garbage presented largest European plants in Germany, Austria, Denmark, France and Sweden as well as some out of Europe in Japan and Canada was completed. The main ecological problem – air protection against emission of hazardous organic incineration products – and means of solving the problem was discussed. Pyrolytic methods of organic waste decomposition including 1st generation plasma technology were presented to compare with 2nd generation examples on North-American and Scandinavian cases. Schemes of technology design of process engaging low-temperature plasma including basic components of the system were presented – pointing out no emission to atmosphere as well as environmental cleanliness and secondary utility of solid residues: slag (vitrit) and color metals. The process was exemplified by presentation of SanArc plant preparing a few implementations in Poland. Emission of three discussed groups of methods of destroying of solid wastes was compared documenting an evident advantage of proposed in this article which fulfils EU and US EPA standards with a great advantage. The these included in the title as well as in the beginning of this abstract was fully confirmed.
2
Content available remote Projekt polityki wodnej państwa a diagnoza stanu gospodarki wodnej
PL
Stwierdzenie, że gospodarka wodna jest najważniejszym działem gospodarki narodowej, jest oczywiste nawet dla niespecjalistów. Wywoła ono sprzeciw, co najmniej kilku innych, kluczowych obszarów działalności, jak chociażby rolnictwa czy budownictwa, ale odcięcie im dostępu do wody, całkowicie paraliżuje ich technologie wytwarzania. Trudno chyba znaleźć drugi obszar nauki i działalności, skupiający tak wiele dyscyplin od podstawowych, jak biologia, chemia czy fizyka, przez bezpośrednio związane z wodą, jak hydrologia czy hydraulika, do wywodzących się z innych dziedzin, jak budownictwo wodne, ekonomika wodna czy prawo wodne. Obok głównych, wspomnianych obszarów gospodarki również liczne dalsze, jak przemysł, a w nim głównie energetyka czy górnictwo, transport wodny czy balneotechnika, tracą podstawy działalności bez dostępu do zasobów wodnych.
EN
It is hard to find other area of science and business, bringing together so many disciplines from basic like biology, chemistry and physics, by directly involving water, such as hydrology and hydraulics, for coming from other areas as hydraulic engineering, water economics and water law. Apart from the main, mentioned areas of the economy there are also many more, such as industry, including mainly energy and mining industry, water transport or balneotechnology, which are losing basics of their functioning without access to water resources. A governance of water economy in Poland as a part of the national economy has been - since the beginning of 90s a period of political and economic transition - in a process of a permanent reforming changes. With the decision to join the European Union and especially after the accession (2004) this process became an obligatory due to the Water Framework Directive. The paper is presenting the pending process of reforming of a current water management system in Poland by presenting some draft documents on that issue and discussing their main proposals. The draft of water policy assumed non-public funds as the main source of funding for state water management. It is difficult to agree with this assumption. After all public funds may be spent only on: financing of public expenditure, financing of expenditures of the state budget or the budgets of local government units. The draft of state water policy assumes that investments in water management, in the period 2011-2030, will amount to 262 billion PLN and will come mainly from non-public funds. This means that for the management of water average of 13 billion PLN will be allocated annually for the whole period covered by this document, and 10.3 in the period to year 2016. It seems that the state water policy framework is based on unrealistic financial instruments, which undermines the feasibility of implementation of planned projects.
3
Content available remote Study of water treatment by an integrated coagulation-ultrafiltration process
EN
Some aspects of natural organic matter retention in integrated membrane process combining coagulation and ultrafiltration are discussed. The process was performed in an in-line mode, i.e. water after coagulation, without sedimentation step underwent ultrafiltration. The use of alum or polyaluminium chloride as a coagulant significantly improved the performance of UF membranes. The increase of NOM retention as well as the decrease of membrane fouling was observed for from acidic to neutral solutions.
PL
Omówiono wybrane zagadnienia usuwania z wody naturalnych substancji organicznych w zintegrowanym procesie łączącym koagulację i ultrafiltrację membranową. Proces prowadzono w układzie in-line, w którym woda po koagulacji wraz z kłaczkami pokoagulacyjnymi była poddawana ultrafiltracji. Zastosowanie jako koagulantów siarczanu glinu lub polichlorku glinu umożliwiło poprawienie właściwości separacyjnych i transportowych membran. Wzrost skuteczności usuwania naturalnych substancji organicznych z wody oraz zmniejszenie intensywności blokowania membran stwierdzono w przypadku oczyszczania roztworów o właściwościach kwasowych lub obojętnych.
PL
Zastosowano dwustopniową elektrodializę do odzyskiwania wody wysokiej jakości ze ścieków z płukania po trawieniu metali w kwasie siarkowym. Otrzymano wodę o przewodności 37 miS/cm. W celu wydzielenia kwasu z koncentratu kwasu i soli po procesie ED1 zastosowano elektrodializę monoselektywną i elektrodializę bipolarną. Otrzymano kwas zatężony od 51 do 64 razy w stosunku do ścieków surowych.
EN
Two-stage electrodialysis was applied to the recovery of high-quality water from the rinsing wastewater after metal etching in sulphuric acid. Conductivity of the recovered water amounted to 37 miS/cm. Sulphuric acid was recovered from the acid and salt concentrate in the processes of monoselective electrodialysis and bipolar electrodialysis. The acid was 51 to 64 times concentrated comparing to raw wastewater.
5
Content available remote Pesticides - a serious hazard to the environment in Poland
EN
The objective of the study was to pinpoint the potential threats to natural environment, which may result from the use of pesticides. Consideration was given to the mechanisms and pathways of their migration in air, water, soil, with emphasis on the non-negligible toxicity of the pesticides, as well as the ease with which they penetrate animal and human organisms. Another major objective was to present the results of monitoring obtained for pesticide concentrations in surface and ground waters in the context of drinking water supply. The problem of admissible pesticide concentrations in potable waters, as well as related legal aspects were also analyzed. It was emphasized that a quick and effective disposal of useless pesticides in graveyards had taken on a sense of urgency.
PL
Przedstawiono potencjalne zagrożenie, jakim dla środowiska naturalnego są pestycydy. Omówiono mechanizmy i możliwe drogi przemieszczania się pestycydów w powietrzu, wodzie i glebie. Zwrócono uwage na szczególną toksyczność pestycydów i łatwość, z jaką przenikają do organizmów zwierząt i ludzi. Podano aktualny stan prawny dotyczący dopuszczalnych stężeń pestycydów w wodzie do picia w Polsce. Przedstawiono wyniki badań monitoringowych stężeń pestycydów w wodach powierzchniowych i podziemnych w Polsce. Podkreślono konieczność szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu magazynowania nieprzydatnych pestycydów w mogilnikach.
6
Content available remote Separation processes - a strategic technology for sustainable development.
EN
The paper commemorates the 50th anniversary of Sanitary/Environmental Engineering Faculty of Wroclaw University of Technology. showing the importance of separation, especially. membrane processes, for environmental engineering. Some highlights of environmental engineering recent development were presented as well as the definition of this discipline proposed and discussed. Major membrane processes and their driving forces were listed and some most important applications presented. Strategic character of separation in general and membrane separation. in particular for environmental control and more general for sustainable development was showed.
PL
Artykuł powstał z okazji 50 rocznicy utworzenia Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Wskazano w nim na znaczenie separacji, a szczególnie procesów membranowych, w inżynierii środowiska. Przedstawiono również pewne najbardziej interesujące dane dotyczące rozwoju inżynierii środowiska, a także zaproponowano i omówiono definicję tej dyscypliny. Opisano najważniejsze procesy membranowe i ich siły napędowe oraz przedstawiono główne zastosowania tych procesów. Wskazano, że w kontroli środowiska separacja jest podstawową technologią w ogólności, a separacja membranowa - w szczególności i ciągle się rozwija
7
Content available remote Wastewater treatment by means of charged membrane processes
EN
The paper presents highlights of charged membrane processes and their major applications to waste water treatment. No detailed designs were included. A role of separation processes in the modern environmental engineering was discussed by listing main scenarios of environmental strategies and documenting an important position of membranes among those processes. The 'idea' of 'Low- and No-Waste Technology' was presented to show a specific role of membranes in both basic manufacturing technology as well as recycling and abatement of harmful components. The most common operations using charged membranes were described as potential separation tools in various environmental application. Four factors responsible for efficiency and economy of any technology were listed and discussed in a view of charged membranes application. Brackish water (treated as specific wastewater) desalination was described and a role of charged membranes in this process presented on a wider background of water desalination.
8
Content available remote Inżynieria ochrony środowiska - stan obecny i perspektywy rozwoju
PL
Przedstawiono genezę powstania inżynierii ochrony środowiska jako dziedziny wiedzy i rolę, jaką w jej rozwoju odegrały inżynieria procesowa i bioinżynieria. Zwrócono uwagę, ze istotą technicznego, a zwłaszcza ekonomicznego powodzenia procesu wytwórczego, prowadzonego w zgodzie z wymaganiami środowiska, jest jak najwcześniejsze uchwycenie poszczególnych strumieni odpadowych przed ich zmieszaniem z innymi. Pomocne są w tym zaawansowane współczesne techniki rozdzielcze, które są warunkiem urzeczywistnienia technologii bezodpadowych lub niskoodpadowych. Dokonano przeglądu najistotniejszych konfliktów antropogennych występujących w poszczególnych komponentach środowiska oraz wskazano najprawdopodobniejsze, zdaniem autora, drogi ich technicznego rozwiązania.
EN
The role of process engineering and bioengineering in the creation of an environmental protection engineering as a new area of knowledge, has been presented and discussed. It has been pointed out that both technological and economic success of any manufacturing process friendly to the environment, is dependent on early, as much as possible, entrapment of each individual stream of by-products to avoid its mixing with other streams. Advanced, contemporary separation techniques could be of a great assistance in completing that task, which appears to be the main condition to perform low- or no-waste processes. Major environmental antropogenic conflicts appearing in each component of the environment, have been listed and discussed in terms of most probable technical solutions allowing to avoid those conflicts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.