Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The steel desulphurization in ladle furnace depends on temperature, oxygen and sulphur content in the steel, but mainly on chemical composition and physical properties of slag. Necessary requirement for effective desulphurization is also minimum content of easily reducible oxides in the slag. There are many correlations for expression of slag desulphurization capability, where their functional dependency on each other can be found, mainly between sulphur distribution coefficient, optical basicity, basicity, sulphide capacity, desulphurisation potential of slag and also calcium - aluminate ratio of oxides in slag or content of easily reducible oxides in slag. This work presents statistical and graphical correlation between manganese and slag parameters using the set of approximately 768 heats and based on these, the optimal parameters for slag desulphurization capability are expressed especially for steel grades internally marked as OR1, OR3 in Železiarne Podbrezová, a.s. Steel grades OR1 and OR3 were chosen because of difference in manganese content with similar chemical composition of other elements. The MnO content in the slag is one of the most important parameters. Despite the higher scatter of obtained values, the distribution coefficient of sulphur (Ls) is one of the wide range of parameters for whom exists very close dependence on MnO content in slag.
PL
Odsiarczanie stali zależy od temperatury, zawartości tlenu i siarki w stali, ale przede wszystkim od składu chemicznego i właściwości fizycznych żużla. Dla skutecznego odsiarczania konieczna jest również minimalna zawartość łatwo redukowalnych tlenków w żużlu. Istnieje wiele zależności do wyrażenia zdolności żużla do odsiarczania, dla których można znaleźć funkcyjną zależność pomiędzy współczynnikiem podziału siarki, optyczną zasadowością, zasadowością, zawartością siarczków, potencjałem odsiarczania żużla, a także stosunkiem tlenków wapnia do glinu w żużlu lub zawartością łatwo redukowalnych tlenków w żużlu. W pracy przedstawiono statystyczną i graficzną korelację pomiędzy zawartością manganu i parametrami żużla uzyskaną z około 768 wytopów, i na ich podstawie optymalne parametry zdolności żużla do odsiarczania przedstawione zostały dla stali wewnętrznie oznaczonych jako OR1, OR3 w Železiarne Podbrezová, a.s. Gatunki stali OR1 i OR3 zostały wybrane ze względu na różnice w zawartości manganu przy podobnej zawartości innych składników. Zawartość MnO w żużlu jest jednym z najważniejszych parametrów. Mimo większego rozrzutu uzyskanych wartości, współczynnik podziału siarki (Ls) jest jednym z wielu parametrów, dla których istnieje bardzo ścisła zależność od zawartości MnO w żużlu. Keywords
2
Content available remote Odsírenie v priebehu výroby ocele
EN
The modern metallurgy of iron and steel is first of all oriented in quality improvement, effectiveness and competitiveness of its production. Generally speaking, sulphur is considered a harmful element for steel quality, reason why all the technological steps are being taken in order to eliminate it from the metal bath. Molten systems of inorganic oxides forming a slag phase, form already during their genesis a complex heterogeneous system with many multiple reactions in the forming phase alone, and then subsequently individual components separately and in different combinations enter the interactions with other phases. Metallurgical slag qualities must be defined by the whole complex of physico-chemical characteristics, such as an oxidative ability, optical basicity, sulphide capacity up to slag fl uidity, its surface tension etc. The understanding of regulation of basic physico-chemical qualities of molten metals and slag depending on a chemical structure and a temperature has its importance at the level of the metallurgical process control. Presented paper deals with the possibilities how to exploit the sulphidic capacity for the desulphurisation evaluation in course of the metal reafi ning in the oxygen converter, and the during ladle treatment based on the set of the operational data. The thermodynamic model describes the slag/metal equilibria between O, and S in the molten steel and CaO, Al2O3, SiO2, FeO, MnO and S in the slag. If the oxygen activity, the activity coefficient of sulphur and the sulphide capacity at a given instant and a given position are known, the sulphur partition ratio can be evaluated at that position. The integral part of the work is the process of the pig iron desulphurisation. Magnesium has a high chemical affinity for sulphur and unlike other desulphurising reagents, dissolves in the iron-carbon melt with the result that its reaction with sulphur is homogeneous.
3
Content available remote Rafinačná funkcia krycích trosiek
PL
Badano działanie żużla osłonowego w urządzeniach do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Opisano genezę powstawania żużla na bazie stosowanych zasypek osłonowych, jego funkcję rafinacyjno-izolacyjną, jak również zmiany składu chemicznego żużla w trakcie pojedynczej sekwencji odlewania wlewków przez kadź pośrednią. Zbadano wpływ sekwencyjnego wprowadzania zasypek osłonowych na możliwość odzyskania właściwości absorpcyjnych żużla osłonowego w trakcie wymiany kadzi.
EN
In this work, we have been trying to investigate the operation of tundish covering slag under the condition of slab continuous casters. A genesis of covering slag from applied cover powders, its refining and isolating functions as well as the changes of covering slag chemical composition during one tundish casting sequence have been investigated. The effect of sequential insertion of covering powders on recovery of covering slag absorb attributes during ladle exchanges was investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.