Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczach jonowych [bmim][Ac] i [emim][Ac]. Badania przeprowadzono w analizatorze grawimetrycznym IGA i aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Stwierdzono, że przebadane ciecze jonowe mają zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji w porównaniu do stosowanych w przemyśle 15% wodnych roztworów MEA. Duża pojemność absorpcyjna, stabilność termiczna oraz bardzo mała lotność mogą być alternatywą dla roztworów MEA, pomimo znacznie niższej szybkości absorpcji CO2 w cieczach jonowych.
EN
The experimental results of equilibrium capacity of carbon dioxide absorption in ionic liquids are presented. [bmim][Ac] and [emim][Ac] ionic liquids were investigated in gravimetric analyser IGA and in bubbling apparatus in temperature range 20-60°C. Measured equilibrium carbon dioxide absorption capacities are comparable with those obtained for 15% aqueous MEA solutions used in industry. High absorption capacities, thermal stability and negligible volatility of investigated ionic liquids may be an alternative for MEA solutions despite of much lower carbon dioxide absorption rate in ionic liquids.
PL
Przedstawiono wyniki badań rozdziału mieszanin ciekłych w zintegrowanym procesie odparowania i kondensacji fi lmu cieczy spływającej po ściance rury pionowej w obecności inertów w fazie gazowej oraz ciekłej. Otrzymano znaczny wzrost selektywności rozdziału mieszaniny ciekłej przy dużej zawartości inertu w fazie ciekłej (glikol). Mierzone wartości strumieni masowych rosną z temperaturą odparowania i maleją ze wzrostem zawartości inertu w fazie ciekłej.
EN
Separation of binary liquid mixtures by diffusion distillation was investigated. Experiments were performed in a wetted wall column in the presence of inerts in gas and liquid phase. Increase of selectivity was obtained for a higher inert concentration in liquid phase (glycol). Measured mass fl uxes increased with the increase of evaporation temperature and decreased with the rise of inert concentration in liquid phase.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczy jonowej [bmim][Ac]. Badania przeprowadzono w aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Badana ciecz jonowa ma zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji CO2 do stosowanych w przemyśle wodnych roztworów MEA. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość procesu i maleje równowagowa pojemność sorpcyjna CO2 w cieczy jonowej.
EN
The experimental results of equilibrium capacity of carbon dioxide absorption in ionic liquid [bmim][Ac] are presented. Experiments were performed in bubbling apparatus in temperature range 20 - 60°C. Measured equilibrium carbon dioxide absorption capacities are comparable with those obtained for aqueous MEA solutions used in industry. With rising temperature the higher values of absorption rates and lower equilibrium CO2 absorption capacities were obtained.
EN
The process of carbon dioxide removal from monoethanolamine (MEA) - water solution was investigated on Poly Di Methyl Siloxane (PDMS) hydrophobic tubular membrane with a ceramic support. The effects of feed temperature, liquid flow rate and MEA concentration on C02 mass transfer and selectivity were examined and found to be with a reasonable deviation (+/-25%) with predictions based on the multilayer film model. The membrane resistance was evaluated in separate experiments. The measured C02 mass fluxes (0.17-0.45 kg/(m2h)) were found to be independent of the MEA concentration in the feed.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej spływającej po ściance rury pionowej w obecności nieruchomej warstwy gazu inertnego. W opracowanych modelach matematycznych uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Stwierdzono niewielki wpływ oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej na całkowity strumień molowy i selektywność oraz istotny wpływ efektów krzyżowych dyfuzji, rodzaju gazu inertnego oraz temperatury odparowania na efektywność procesu.
EN
Falling film evaporation of binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas was investigated experimentally. In elaborated mathematical models heat and mass transfer resistances in both gas and liquid phases were taken into account. A comparison of experimental and calculated data showed a small effect of diffusion resistances in liquid phase on total mass flux and selectivity, and a significant influence of cross diffusion effects, kind of inert gas and evaporation temperature on process efficiency.
EN
The effects of diffusional cross effects on selectivity and mass fluxes in falling film evaporation of a binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas were analysed. In the elaborated mathematical model of the process, heat and mass transfer resistances in both gas and liquid phases were considered. Numerical calculations were compared with experiments performed for isopropanol-water-air system in a wide range of concentrations and temperatures. The comparison shows small effect of diffusional cross effects on selectivity.
PL
Analizowano wpływ dyfuzyjnych efektów krzyżowych na selektywność i strumień molowy podczas odparowania filmu dwuskładnikowej mieszaniny ciekłej w obecności nieruchomej warstwy gazu inertnego. W opracowanym modelu matematycznym procesu uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Obliczenia numeryczne porównano z wynikami badań doświadczalnych procesu odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej dla układu izopropanol-woda-powietrze w szerokim zakresie temperatury i stężeń. Stwierdzono, że selektywność w niewielkim stopniu zależy od dyfuzyjnych efektów krzyżowych.
9
Content available remote Evaporation of a binary liquid film in the presence of stagnant inert gas
EN
The effects of heat and mass transfer on selectivity and mass fluxes were investigated during falling film evaporation of binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas. The mathematical model of the process with various simplifying assumptions concerning heat and mass transfer has been elaborated. In numerical calculations, mass transfer resistances in both gas and liquid phases were considered. Experimental study was performed for isopropanol-water-air system in a wide range of concentrations and temperatures. The comparison of experimental and calculated data show small effect of diffusion resistances in liquid phase on the total mass flux and selectivity.
PL
Badano doświadczalnie proces odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej izopropanol-woda spływającej po ściance pionowej rury w obecności powietrza jako gazu inertnego w szerokim zakresie wartości stężenia i temperatury. Opracowano modele matematyczne procesu po przyjęciu różnych upraszczających założeń dotyczących transportu masy. W obliczeniach numerycznych uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane na podstawie opracowanych modeli matematycznych dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi. Stwierdzono, że całkowity strumień molowy i selektywność w niewielkim stopniu zależą od oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej.
10
Content available remote Evaporation of water film to forced flow of inert gas inside a vertical tube
EN
An experimental study of evaporating falling water film inside a vertical tube was carried out in order to show how the heat transfer coefficient is influenced by the forced flow of inert gas. Numerical results obtained from model equations give good agreement with experimental data for water.nitrogen system for heat fluxes from 2 to 31 kW.m[.2]. A significant effect of mean inert concentration on the heat transfer coefficient calculated for the difference between the temperature of the wall and gas.liquid interface has been stated.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania w filmie cieczy spływającej po wewnętrznej ściance rury pionowej w obecności wymuszonego przepływu gazu inertnego. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane na podstawie przedstawionego modelu matematycznego dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi otrzymanymi dla układu woda.azot dla obciążeń cieplnych w granicach od 2 do 31 kW.m[.2]. Stwierdzono, że współczynnik przenikania ciepła odniesiony do różnicy temperatury ścianki i powierzchni międzyfazowej gaz.ciecz zależy od średniego stężenia gazu inertnego.
11
Content available remote Separation of liquid mixtures by diffusion distillation
EN
The separation of liquid binary mixtures in the evaporation-condensation process was investigated in wetted wall column consisting of two concentric tubes. A liquid mixture was evaporated below the boiling temperature, diffuses through an inert gap, and is condensed. Experiments were carried out with isopropanol-water and ethanol-water mixtures in the presence of air, argon or helium as inert gases Experimental results show the significant separation effect even in an azeotropic point. The results of calculation, based on the proposed model described by vapour-liquid equilibrium and Stefan-Maxwell diffusion equations, were found to be in a good agreement with experimental data.
PL
Badano rozdział ciekłych mieszanin dwuskładnikowych w procesie odparowania i kondensacji w obecności gazu inertnego. Ciekłą mieszaninę odparowywano poniżej temperatury wrzenia, powstające pary dyfundowały przez inert i kondensowały się na chłodzonej powierzchni rury badawczej. Badania prowadzono dla układów izopropanol-woda oraz etanol-woda w obecności powietrza, argonu i helu. Wyniki badań potwierdzają możliwość separacji mieszanin ciekłych także w punkcie azeotropowym. Uzyskano dobrą zgodność danych eksperymentalnych z wynikami obliczeń opartych na modelu matematycznym opisanym przez równowagę para-ciecz i równania Maxwella-Stefana.
12
Content available remote Odwadnianie mieszaniny 2-propanol-woda na hydrofilowych membranach ceramicznych
PL
Przeprowadzono eksperymenty rozdziału mieszaniny ciekłej 2-propanol-woda na hydrofilowej membranie ceramicznej (Perratech B.V.) przy zawartości wody w nadawie w zakresie 0,2-12% wagowych obejmującym skład azeotropowy. Przebadano wpływ temperatury i slfżenia wody w nadawie na selektywność rozdziału i wielkość strumienia permeatu. Opracowano model matematyczny procesu pcrwaporacji w oparciu o równanie Ficka i prawo Henry'ego
EN
Separation of 2-propanol - water mixture was studied by means of hydrophilic inorganic membranes ( Pervatech B.V.) with water content in the feed from 0.2 - 12 % wt., including azeotropic point of the mixture. The effect of temperature and water content in the feed on selectivity and permeat flux were determined. The elaborated mathematical model of the process was based on Pick's equation and Henry's law.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetyki reakcji estryfikacji bezwodnika ftalowego alkoholem etylowym w izotermicznym reaktorze stalowym w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora. Doświadczenia przeprowadzono w trzech różnych temperaturach: 373 K, 393 K i 413 K, dla tej samej wartości początkowego stosunku molowego substratów reakcji (bezwodnik-alkohol) równego 1:6. Wartości szybkości reakcji zostały wyznaczone w oparciu o równanie empiryczne aproksymujące dane doświadczalne. Wyznaczone wartości szybkości reakcji po wprowadzeniu do równania kinetycznego pozwoliły określić parametry kinetyczne reakcji. Na podstawie zależności Arrheniusa oraz van't Hoffa wyznaczono energię aktywacji reakcji oraz jej entalpię.
EN
Te esterification kinetics of phthalic anhydride with ethanol was investigated in the isothermal reactor in the presence of sulphuric acid as a catalyst. The investigations were carried out for three different temperatures: 373 K, 393 K and 413 K, within one initial substrate molar ratio (phthalic anhydride-ethanol) equal 1:6. The values of reaction rate have been determined on the basis of empirical equation describing experimental data. The calculated values of reaction rate were introduced into kinetic equation to estimate appropriate parameters. On the basis of Arrhenius and van't Hoff relations activation energy of the reaction and its enthalpy was calculated.
PL
Przedstawiono wyniki badań hydrofilowych perwaporacyjnych membran ceramicznych (PERVATECH BV) stosowanych do usuwania wody z mieszaniny izopropanolwoda. Membrana taka składa się z selektywnej warstwy krzemionkowej osadzonej na nanofiltracyjnej warstwie korundowej (tzw. [gamma]-alumina), umieszczonej na kolejnych warstwach nośnych o malejącej wielkości porów. Wyznaczono zależność selektywności membrany oraz wartości strumienia permeatu od stężenia wody w nadawie oraz od temperatury. Badane membrany ceramiczne odznaczały się bardzo dużą wydajnością oraz selektywnością. Odwadnianie izopropanolu o stężeniu 94% wag. w temperaturze 100 [stopni] C daje strumień wody J[w] = 9,3 kg/(m^2xh) z selektywnością ok. 500. Sporządzono wykresy zależności strumieni permeatu od prężności par nad cieczą (nadawą) i wyznaczono współczynniki permeacji, które są niezależne od temperatury i wynoszą: dla wody P[w]= 1,687x10^-4 kg/(Pa x m^4 x h), dla izopropanolu P[i] = 3,441 x 10^-7 kg/(Pa x m^4 x h). Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi dla membran podobnych oraz innego rodzaju.
EN
The results of isopropanol dehydration on hydrophilic pervaporation ceramic membranes (PERVATECH BV) are presented. Ceramic membranes consist of several layers: silica dense layer deposited on four [gamma]-alumina layers with consecutively diminishing pore size. Membrane selectivity and permeate flux were determined as a function of feed concentration and temperature. Ceramic membranes under investigation showed very high efficiency and selectivity. Dewatering of isopropanolwater mixture (94 wt. % of isopropanol) at a temperature of 100 [degrees] C gave water flux J[w] = 9.3 kg/(m^2 x h) and the selectivity level of 500. Water fluxes measured during the experiments were plotted as a function of water vapour pressure over the feed and a linear correlation was obtained. Based on this correlation permeation coefficients independent of temperature were estimated for water (P[w] = 1.687 x 10^4 kg/(Pa x m^4 x h)) and isopropanol (P[i]=3.441 x 10^-7 kg/(Pa x m^4 x h)). Our results were compared with literature data obtained for various hydrophilic ceramic and polymeric membranes.
EN
A simplified method of calculation of the heat transfer coefficients taking into account the influence of mass transport during boiling of multicomponent mixtures has been elaborated. The results of calculation were successfully confirmed in ternary system experiments (methanolisopropanolwater) performed for different hydrodynamic conditions such as: pool boiling and liquid evaporation at the free surface of the falling film. The experimental data covered wide range of heat fluxes from 6 to 230 kW/m^2.
PL
Opracowano uproszczoną metodę obliczeń uwzględniającą wpływ ruchu masy na współczynniki wnikania ciepła w procesie wrzenia mieszanin wieloskładnikowych. Wyniki obliczeń zweryfikowano w badaniach doświadczalnych układu trójskładnikowego (metanolizopropanolwoda) przeprowadzonych w różnych warunkach hydrodynamicznych, takich jak: wrzenie w zwartej objętości oraz odparowanie cieczy na swobodnej powierzchni spływającego filmu. Dane eksperymentalne obejmowały szeroki zakres strumieni cieplnych od 6 do 230 KW/m^2.
EN
Dewatering efficiency of the mixture of esterification reaction (phthalic diester) coupled with pervaporation is studied experimentally. The mathematical models of pervaporation process and the kinetic of reaction were formulated and used to simulate the integrated pervaporation-esterification process. The results of calculations make it possible to compare the integrated process performed on polymeric and ceramic membranes. The following parameters were taken into account in the comparison : ratio of the membrane area to the volume of the reaction mixture, temperature of the process, catalyst concentration, initial substrates' concentration. The fluxes and selectivities as well as the conversions' times are presented for both membrane types. The selectivities for both membranes are almost the same but water fluxes for ceramic membrane are up to 8 times higher at 70°C than for the polymeric ones. In contrast to the polymeric membranes the ceramic membranes can be used for higher temperatures (even up to 250°C) with increasing water fluxes. Furthermore the acid stability of ceramic membranes is of major importance in applying them to esterification reaction.
EN
The effect of various attachment technologies of aluminum fins to the carbon steel core tube on the airside performance of finned tube bundles has been investigated. The experiments were performed on four staggered six rows finned tubes bundles placed horizontally in the test section 360x360 mm. In each tube bundle, different types of fin-tube junctions were applied: G-type with a metal strip embedded in the core-tube groove, E-type bimetallic finned tube obtained with colds rolled extruded technology, KL-type with metal strip wound on the core tube with knurled surface and L-type with metal strip wound on the core tube. The airside heat transfer coefficient (h[g]) was calculated with the [epsilon]- NTU method described elsewhere. The following graphs were plotted: The friction factor (ff), Nusselt number (Nu) and Colburn factor (jC) vs. Reynolds number (Remax), The airside heat transfer coefficient (hg) vs. pressure drop (?P), and hg vs. goodness factor (?P mg/(?gA). As it can be seen from Figures 4 to 7, the E-type tube bundle gives higher values of airside heat transfer coefficients than those for other types.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu różnych technologii wykonania bimetalowych rur żebrowanych na sprawność wymiany ciepła od strony powietrza chłodzącego. Badania przepływowo-cieplne przeprowadzono dla 4 następujących typów rur: G żebra nawijane taśmą w rowku wykonanym w rurze rdzeniowej, E ożebrowanie wytłaczane na zimno metodą walcowania, KL żebra nawijane taśmą na rurze rdzeniowej o powierzchni radełkowej, L żebra nawijane taśmą na rurze rdzeniowej. Poziome rury żebrowane rozmieszczono w wiązkach badawczych w układzie szachownicowym. Współczynnik wnikania ciepła (hg) od strony powietrza chłodzącego obliczano metodą ?NTU. Sporządzono wykresy zależności współczynnika oporu (ff), liczby Nusselta (Nu) i współczynnika Colburna (jC) od liczby Reynoldsa (Remax), współczynnika wnikania ciepła (hg) od spadku ciśnienia (?P), oraz współczynnika hg od tzw. współczynnika dobroci (?Pmg /?g A). Stwierdzono, że wartości współczynnika wnikania ciepła dla wiązki z bimetalowych rur typu E są większe od wartości dla wiązek z pozostałych typów rur.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetyki reakcji estryfikacji bezwodnika ftalowego alkoholem etylowym w izotermicznym reaktorze szklanym w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora. Wartości szybkości reakcji zostały wyznaczone na podstawie równań empirycznych aproksymujących dane doświadczalne. Wyznaczone wartości szybkości reakcji po wprowadzeniu do równania kinetycznego umożliwiły określenie jego parametrów. Badania wykonano dla trzech różnych początkowych stosunków molowych substratów (bezwodnik ftalowy do alkoholu): 1:3,1:5,1:6.
EN
The esterification kinetics of phthalic anhydride with ethanol was investigated in the isothermal reactor in the presence of sulfuric acid catalyst. The values of reaction rate have been determined on the basis of empirical equation describing experimental data. The calculated values of reaction rate were introduced into kinetic equation to estimate appropriate parameters. The investigations were carried out for three initial substrate molar ratio: (phthalic anhydride-ethanol) 1:3,1:5,1:6.
EN
The results of thermal-hydraulic investigation for air stream in cross flow with staggered banks having the extruded-serrated finned tube were presented. The [epsilon]-NTU method was used to determine heat transfer coefficient from airside. The correlation of airside heat transfer coefficient and friction factor for heat exchangers made of bimetallic tube with extruded-serrated fins has been worked out. Taking into account economical factors the optimal application ranges for both the extruded and the extruded-serrated tube bundles have been established.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań wymiany ciepła i oporów przepływu od strony powietrza przepływającego prostopadle do rur ożebrowanych typu extruded-serrated, rozmieszczonych w wiązce w układzie heksagonalnym. Współczynnik wnikania ciepła od strony powietrza określano, wykorzystując metodę [epsilon]-NTU. Opracowano zależności do obliczania współczynników wnikania ciepła i oporów przepływu od strony powietrza w wymiennikach ciepła wykonanych z bimetalowych rur z żebrami typu extruded-serrated. Na podstawie wartości współczynników kosztów określono zakres optymalnego zastosowania wiązek rurowych wykonanych zarówno z rur typu extruded, jak i extruded-serrated.
PL
Przeanalizowano wpływ transportu masy na wymianę ciepła przy filmowym odparowaniu mieszanin dwuskładnikowych. Przeprowadzono badania dla trzech układów (metanol-woda, izopropanol-woda, metanol-izopropanol) przy obciążeniach cieplnych od 6 do 31 kW/m oraz liczbach Reynoldsa od 600 do 2300. Stwierdzono wpływ transportu masy na obniżenie wartości współczynnika wnikania ciepła. Wyniki obliczeń w oparciu o model uwzględniający wpływ oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej porównano z danymi doświadczalnymi uzyskując zadowalającą zgodność.
EN
The effect of mass transfer on heat transfer coefficient in evaporation of binary mixtures was investigated. Tests were earned out of three binary mixtures (methanol-water, isopropanol-water, methanol-isopropanol) at the heat flux from 6 to 31 kW/m and film Reynolds numbers from 600 to 2300. The analysis of the results indicates significant reduction of heat transfer coefficient. The calculation results based on the model taking into account the mass transfer resistance in a liquid film were compared with experimental data at satisfactory agreement.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.