Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania się poziomu wskaźnika spieku zwrotnego w zależności od podstawowych zmiennych czynników procesu spiekania, tj. zasadowości mieszanki spiekalniczej, udziału koksiku w mieszance oraz ilości spieku zwrotnego wprowadzanego do mieszanki. Stwierdzono, że największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika równowagi (WR) spieku zwrotnego wywiera ilość wprowadzanego do mieszanki spieku zwrotnego, następnie udział koksiku w mieszance, zaś najmniejszy wpływ posiada zasadowość mieszanki. Dla zbilansowania ilości wprowadzanego i otrzymywanego w procesie spieku zwrotnego, maksymalna ilość spieku zwrotnego w mieszance, gwarantująca utrzymanie wskaźnika równowagi WR w zakresie 90÷110 % nie powinna przekraczać 35 % mas., zaś minimalna ilość 25 % mas.
EN
This article presents the results of the investigations on level of index of return sinter fines depending on the basic variable factors of sintering process i. e. basicity of sintering blend, the share of coke breeze in the mixture and the amount of return sinter fines introduced into the sinter mix. It was stated, that the biggest influence on the equilibrium rate (WR)of return sinter fines exerts amount of return sinter fines introduced to a sintering blend, then the share of coke breeze, while the basicity of blend exerts the least impact. To balance the amount introduced and received return sinter fines, the maximum amount of return sinter fines in the mix, which guarantees maintaining the balance of WR in the range of 90÷110 % should not exceed 35 wt %, while the minimum amount – 25wt.
PL
W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest oparta na rudach hematytowych, koncentratach magnetytowych oraz różnego rodzaju materiałach dodatkowych jak pyły, szlamy, walcowina, żużel konwertorowy i inne. Tak różnorodny skład mieszanki jest związany z coraz to większymi wymaganiami stawianymi procesom technologicznym związanymi z ochroną środowiska oraz coraz trudniejszym dostępem do bogatych rud żelaza. Wszystkie te materiały różnią się znacząco zarówno pod względem chemicznym, jak również ziarnowym. Dodatkowo dochodzą do tego różnice pomiędzy innymi właściwościami poszczególnych rud żelaza i materiałów żelazonośnych. Wszystko to może prowadzić do pogorszenia warunków spiekania mieszanki na ruszcie taśmy spiekalniczej. Ponadto stosowanie różnych surowców odpadowych prowadzi do niejednorodności mieszanki zarówno pod względem ziarnowym jak i chemicznym. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę poszczególnych rud żelaza i materiałów stosowanych do procesu spiekania. Dokonano porównania ich właściwości zarówno pod względem składu chemicznego, jak również składu ziarnowego. W drugim przypadku wykorzystano do tego metodę przesiewania a także innowacyjną metodę służącą do określania zdolności materiału do samogrudkowania [1,2]. Zaobserwowano, że rudy żelaza pochodzące z Rosji i Ukrainy znacząco różnią się pod względem składu chemicznego od rud zamorskich. Ponadto, istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami rud i koncentratów rud żelaza, a także materiałami odpadowymi stosowanymi w procesie spiekania rud żelaza.
EN
In domestic sinter plants iron ore mix with hematite, magnetite concentrates and other additional different materials as dusts, sludges, scale, BOF slag etc. is prepared. Such various mixture ratio is connected with greater technological equirements for environment protection and more difficult access to rich iron ores. All these materials differ in chemical properties and grain composition. Additional occur differences between individual properties of iron ores and iron-bearing materials. All those can lead to deterioration of mix sintering conditions on the grid of sinter strand. Moreover using different waste materials leads to mix heterogeneity in respect of grain and chemical composition. In this paper separate characteristic of iron ores and iron-bearing materials used to sintering process are presented. Materials properties in respect of chemical and grain composition were compared. In the second case screening method and innovation method for defining materials ability to self-pelletizing were used (1,2). It was observed that iron ores from Russia and Ukraine differ in chemical composition with overseas one. Moreover differences exist between separate kinds of ores and iron ore concentrates and also iron-bearing waste materials used in iron ore sintering process.
PL
W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest tworzona z wykorzystaniem rud hematytowych jak i koncentratów magnetytowych. Udział obu gatunków rud w mieszance jest do siebie zbliżony i zwykle mieści się w przedziale 40÷60 %. W zależności od warunków redukcyjnych/utleniających panujących w poszczególnych etapach produkcji spieku, a także obecności domieszek CaO, SiO2, Al2O3 i MgO w rudzie, zmianie ulega skład mineralogiczny spieku. Szczególnie istotną fazą są ferryty wapnia, w tym faza SFCA (silicoferrite of calcium and aluminum), która jest fazą wiążącą w spieku i której obecność wpływa korzystnie na jego własności metalurgiczne ze względu na odmienny mechanizm tworzenia się faz wiążących. W opracowaniu przedstawiono przegląd wyników badań prowadzonych w zakresie tworzenia fazy SFCA oraz wyniki własnych badań mineralogicznych spieków otrzymanych po spiekaniu mieszanek z różnym udziałem rud hematytowych i koncentratów magnetytowych przy zasadowości spieku 1,40. Zaobserwowano, że niezależnie od udziału rud hematytowych i koncentratów magnetytowych w mieszance rudnej, podczas jej spiekania lub podczas chłodzenia spieku zachodzi zjawisko tworzenia ferrytów wapnia (w tym fazy SFCA), jednak sposób jej powstania jest w każdym przypadku odmienny.
EN
In domestic sinter plants iron ores mix with hematite ores and magnetite concentrates is prepared. Both kind of iron ores participation in the mix are very similar each other and usually is situated between 40 % and 60 %. Together with sinter production and CaO, SiO2, Al2O3, MgO impurities presence in iron ores mineralogical composition changes. The most important phase is a calcium-ferrites with SFCA (silicoferrite of calcium and aluminum) what is a bonding phase in the sinter. This phase has very good influence on mechanical properties of the sinter for regard of the different mechanism of bonding phases creation in the sinter. In this article a review of results of tests connected with creation of SFCA phase and own results of the mineralogical tests of iron ore sinter with the mix prepared from the different hematite ores and magnetite concentrates with sinter basicity 1.40 are presented. Independently of share of hematite and magnetite ores in the sinter mix during sintering process or during sinter cooling calcium ferrites (with the SCFA phase) is created but there way to creation is different for all cases.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i ilości koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego. Wyniki wykazafy, że udział 40^50 % rud hematytowych w mieszance zapewnia tworzenie spieku zwrotnego na poziomie 25-K30 %. Stwierdzono potrzebę prowadzenia dalszych badań z uwzględnieniem bardziej dokładnego określenia roli zasadowości mieszanki oraz ilości spieku zwrotnego w mieszance w odniesieniu do ilości tworzonego spieku zwrotnego w procesie spiekania rud żelaza.
EN
In the article the results of investigations on the impact of share of hematite and magnetite ores in sintering blend, basicity of the blend and coke breeze consumption on the sinter fines formation are described. The results showed that the 50 % share of hematite ores in the blend resulted information of sinter fines on the level of 25+30 %. A need for further continuation of investigations was stated, in which the role of basicity of sintering blend in a more precise way and the share of the sinter fine itself in sintering mix should be taken into account.
PL
Tworzenie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza jest niezbędnym etapem dla otrzymania aglomeratu odpowiadającego warunkom procesu wielkopiecowego. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań dotyczących mechanizmu tworzenia faz ciekłych. W szczególności opisano etapy inicjacji tworzenia faz ciekłych w warstwie adhezyjnej ziaren mieszanki spiekalniczej oraz etap asymilacji, tj. nadtapiania ziaren mieszanki rudnej i częściowej ich adsorpcji do fazy ciekłej. Opisano wpływ różnorodnych czynników wpływających na zjawisko powstawania faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza oraz własności fizykochemiczne tych faz.
EN
Formation of liquid phases during the iron ore sintering process is an essential stage to obtain agglomerates suitable for blastfurnace process conditions. In the paper an overview of the latest investigations concerning mechanism of liquid phases formation is made. In particular, the stages of initiation of liquid phases in adherent layer of sinter mix grains and the stage of assimilation i.e. start melting point of sinter mix grains and their partial adsorption to the liquid phases are described. The impact of various factors that influence the formation phenomenon of liquid phases during sintering process of iron ores and physico-chemical properties of these phases are presented.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury na temat dotychczasowych badań laboratoryjnych i prób przemysłowych dotyczących możliwości wykorzystania stalowniczych konwertorów tlenowych do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych generowanych w hutnictwie żelaza i stali.
EN
In the paper an overview on the present laboratory research work and industrial attempts concerning possibilities of utilization of steel oxygen converters in recycling process of waste materials generated in iron and steel industry is made. The BOF aggregates and processes.
7
Content available remote Spiekanie wybranych mieszanek rudnych o zasadowości spieku CaO/SiO2=1,0÷1,9
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań mieszanek spiekalniczych składających się w 60% z rud hematytowych i w 40% z koncentratów magnetytowych, o zasadowości spieku od 1,0 do 1,9. Zidentyfikowano charakterystyczny zakres zasadowości spieku od 1,4 do 1,8, w którym wydajność procesu i właściwości spieku ulegają pogorszeniu. Jest to wynikiem zmian mineralogicznych zachodzących w spieku, które postępują wraz ze wzrostem zasadowości.
EN
The article presents test results of sintering mixes comprising 60% of hematite ores and 40% of magnetite concentrates, with sinter basicity of 1.0 to 1.9. Characteristic range was identified in the basicity of about 1.4 to 1.8 where productivity of the process and property of the sinter decrease. It is the result of mineralogical changes in sinter, which appears while basicity is increasing.
PL
Wykorzystanie materiałów odpadowych po procesach produkcji żelaza i stali poprzez dodanie do mieszanki rudnej jest głównym sposobem ich zagospodarowania. Taki sposób postępowania pozwala na znaczne ograniczenie ilości odpadów, których składowanie jest istotnym aspektem środowiskowym dla huty. W pracy przedstawiono własności poszczególnych odpadowych materiałów żelazonośnych. Omówiono problemy związane z przygotowaniem, podawaniem i spiekaniem tych materiałów. Określono wpływ ich stosowania na podstawowe parametry procesu spiekania w warunkach krajowego przemysłu metalurgicznego. Przedstawiono także wpływ materiałów odpadowych na emisje zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i dioksyn (PCDD/PCDF).
EN
Using of scrap materials from iron and steel production processes by their addition to iron ore mixes is the main method of the waste management. This process reduces amount of the waste materials. Waste storage is an importand environmental aspect for the steel plant. In this work properties of waste materials for iron ore sintering are presented. Problems of preparation, feeding and sintering of these materials are described. Their infuence on the main parameters of sintering under conditions of the home metallurgical industry has been determined. The infuence of waste materials on air pollution and dioxins emission (PCDDs/PCDFs) has been also presented. Słowa kluczowe: spiek, spiekanie, ruda żelaza, redukcja, materiały odpadowe, Najlepsze Dostępne Techniki (BAT), polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzofurany (PCDD/PCDF)
PL
Podstawowymi składnikami mieszanki spiekalniczej są rudy i koncentraty rud żelaza. Ich udział może wywierać istotny wpływ na parametry procesu i własności spieku. W pracy przedstawiono ocenę możliwości zwiększania udziału koncentratów magnetytowych w mieszance rudnej. W misie spiekalniczej przeprowadzono badania spiekania mieszanek z 40 % i 80 % udziałem koncentratów magnetytowych przy różnym udziale koksiku i zasadowości spieku. Otrzymane wyniki porównano ze wskaźnikami przemysłowego spiekania mieszanek na taśmie spiekalniczej. Wskazano problemy, jakie zaistniały podczas spiekania mieszanek z większościowym udziałem koncentratów magnetytowych.
EN
Iron ores and iron ore concentrates are main components of the mix to sintering process. Their participation have a signifi cant impact on process’ parameters and sinter’s property. In this work the estimation of increasing participation of magnetite concentrates to the mix is presented. Sintering of mixes with magnetite concentrates share of 40 % and 80 % at various coke breeze addition and sinter’s basicity were investigated. Results of this tests were compared with industrial indicators of sintering process in sinter plant. The observed problems during mixes sintering with a large majority of magnetite concentrates were indicated.
PL
W artykule dokonano przeglądu struktury generowanych materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali i sposobów ich zagospodarowania w drugiej połowie XX wieku. Przedstawiono niektóre przyszłościowe trendy w tym zakresie, w tym ograniczenie emisji CO2, biorąc pod uwagę perspektywę produkcji żelaza i stali do końca XXI wieku.
EN
In the paper an overview concerning the main waste materials generated in iron and steel industry over the second half of the XX century is presented. Some future trends, taking into account the worldwide prospects of iron and steel production up to 2100 year and factors that favour the waste materials to be limited including CO2 emission are described.
PL
W pracy przedstawiono problem wykorzystania szlamów żelazonośnych w spiekalni rud żelaza. Omówiono wynki badań spiekania mieszanek rud żelaza z 3, 9 i 15% udziałem szlamu oraz własności mechaniczne spieku. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci matematycznych zależności. Wykonano analizę strukturalną oraz rentgenograficzną otrzymanych spieków w celu określenia przyczyn zmian ich własności mechanicznych.
EN
In this work the utilization of iron - bearing sludge in sinter plant is presented. The iron ores mixes sintering tests results with a 3,9 and 15% share of the sludge as regards the sinter mechanical properties are described. The results in mathematical relationship are presented. The structural and X -ray crystallography analysis are carried out in order mechanical properties changes define.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.