Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Multimedia laser-shooting training systems are more and more frequently used for trainings uniformed services and protective formations. One of the subsequent stages of the development of the “Śnieżnik” system is the possibility of training with weapon and combat ammunition, basing on dynamic scenarios and moving targets displayed on a screen. The paper presents application of IR for detection of the impact place of the projectile of combat or blank ammunition.
PL
Multimedialne laserowe strzeleckie systemy szkoleniowe coraz częściej są wykorzystywane w szkoleniu służb mundurowych i formacji ochronnych. Jednym z kolejnych etapów rozwoju systemu „Śnieżnik” jest umożliwienie treningu z użyciem broni i amunicji bojowej w oparciu o dynamiczne scenariusze oraz poruszające się cele wyświetlane na ekranie. W artykule przedstawiono zastosowanie podczerwieni do detekcji miejsca uderzenia pocisku amunicji bojowej i ćwiczebnej.
EN
The food processing industry, including fruit and vegetable processing sectors, produce significant quantities of waste and environmental pollutants. Food processing is a complex and demanding process because raw materials are supplied on a seasonal basis, they spoil easily and may be a source of microbiological contamination during production. Apple pomace is a by-product of fruit and vegetable processing, and it constitutes biodegradable waste. Small quantities of pomace are not harmful to the environment, but large amounts of waste could pose a problem for processing plants. Pressed pomace can be used in industrial processing and power generation. This is one of the easiest pomace management methods, in particular in regions where large amounts of waste cannot be quickly processed into animal feed or where transport is not an option due to considerable distance. This paper presents the methodology and the results of analyses investigating the properties of apple pomace and its management scenarios. A review of published sources discussing the achievements in pomace management precedes the experimental part of this study. Samples of ground and unground apple pomace were analyzed to determine: granulometric composition – the size distribution of apple pomace fractions, pressure agglomeration, compaction energy and expansion of samples immediately after pressing and after 24 hours, the heat of combustion of the analyzed apple pomace, which was compared with the heat of combustion of other fruit and vegetable processing waste. The compaction energy of samples was determined with the use of a BLUEHILL-2 application for controlling the INSTRON 8802 machine. Material was subjected to compressive strength tests, and the expansion of samples was determined after 24 hours of storage. The total compaction energy of unground pomace ranged from 66.60 to 150.00 J·g-1, and of ground pomace from 34.79 to 149.95 J·g-1 at a temperature of 20°C and relative air humidity of 31.7%. The density of the resulting apple pomace pellets was determined in the range of 1114.0-1166.3 and 1114.0-1168.1 g·dm-3. The heat of combustion of pressed pomace samples, measured in a calorimeter, was 19 MJ·kg-1. The results of the study indicate that if apple pomace has net calorific value of 17.3 MJ·kg-1 and the effectiveness of a steam boiler reaches 70%, the amount of energy generated by the combustion of apple pellets is 80 to 340 times higher than the amount of energy consumed during processing under the load of 50 kN and 10 kN, respectively. The management of apple pomace in the production plant can serve as an example of a "waste-free" technology. The use of processed apple pomace for energy generation purposes may contribute to improving energy efficiency in production processes in fruit and vegetable processing plants.
PL
Przemysł spożywczy, a w tym branża owocowo-warzywna, dostarczają znacznych ilości odpadów i zanieczyszczeń środowiska. Utrudnione jest także prowadzenie produkcji, gdyż surowce do przerobu są dostarczane sezonowo, łatwo ulegają zepsuciu i mogą być źródłem zakażenia mikrobiologicznego. Wytłoki jabłkowe są jednym z odpadów przemysłu owocowo-warzywnego i należą do odpadów biodegradowalnych. Małe ich ilości nie są szkodliwe dla środowiska, lecz duża koncentracja może stanowić problem dla zakładu produkcyjnego. Prasowane wytłoki mogą mieć zastosowanie do wytwarzania produktów użytkowych lub w energetyce. Jest to jedna z metod zagospodarowania wytłoków jabłkowych, szczególnie w rejonach, w których występuje ich nadmiar i nie ma możliwości szybkiego przerobu w celach paszowych lub transport na duże odległości nie jest opłacalny. Przedstawiono problematykę, metodykę badań oraz analizę wyników badań dotyczących właściwości i zagospodarowania wytłoków jabłkowych. Część badawczą poprzedzono przeglądem literatury, w której zawarto dostępne osiągnięcia w tej dziedzinie. Badaniom poddano wytłoki przed i po rozdrobnieniu. Zakres pracy obejmował:- analizę składu granulometrycznego w celu określenia wielkości poszczególnych frakcji zawartych w próbkach wytłoków,- aglomerację ciśnieniową i określenie energii zagęszczania oraz rozprężenie otrzymanych próbek bezpośrednio po prasowaniu i po upływie 24 godzin,- ustalenie ciepła spalania badanych wytłoków jabłkowych i porównanie z ciepłem spalania innych odpadów z przemysłu owocowo-warzywnego. Energię zagęszczania badanych próbek ustalano na podstawie odczytów uzyskanych w wyniku stosowania oprogramowania BLUEHILL-2 stosowanego do obsługi maszyny INSTRON 8802. Poddano analizie wytrzymałościowej próbki wytłoków i określano ich rozprężenie po upływie 24-godzinnego przechowywania. Całkowita energia zagęszczania dla pelletów z wytłoków nierozdrobnionych zawierała się w granicach od 66,60 do 150,00 J/g, zaś dla pelletów z wytłoków rozdrobnionych wskaźniki te wynosiły od 34,79 J/g do 149,95 J/g w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 31,7%. Gęstość otrzymanych pelletów wynosiła odpowiednio w granicach 1114,0-1166,3 i 1114,0-1168,1 g/d3. Sprasowane próbki badawcze poddano badaniom ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej. Ciepło spalania wytłoków jabłkowych wynosiło 19 MJ/kg. Z punktu widzenia opłacalności procesu można stwierdzić, że np. przyjmując wartość opałową wynoszącą 17.3 MJ/kg i sprawność przemian energii w kotle parowym wynoszącą 70%, energia uzyskana ze spalania pelletów jabłkowych może być od 80 do 340 razy większa w porównaniu z zapotrzebowaniem energii na ich produkcję stosując naciski odpowiednio 50 kN i 10 kN. Zagospodarowanie wytłoków jabłkowych bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym może być przykładem zastosowania „technologii bezodpadowej”. Ponadto zagospodarowanie wytłoków na cele energetyczne może częściowo wpłynąć na wzrost efektywności energetycznej produkcji zakładu owocowo-warzywnego.
3
Content available remote Aspekty logistyczne architektury trenażera walki w pomieszczeniach CQC
PL
W artykule dokonano charakterystyki logistycznych aspektów architektury trenażera walki w pomieszczeniach CQC, która pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb szkoleniowych użytkownika, czyli najważniejsze cechy symulatora strzeleckiego do trenowania walki w pomieszczeniach. Jest to wspólne dzieło Autocomp Management i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Realizm sytuacji zapewnia nie tylko odpowiednio wygenerowany obraz, ale również system nagłaśniający (generujący sygnały akustyczne) i moduł symulowania narażenia z zespołem wykonawczym. Jego zadaniem jest przede wszystkim dekoncentrowanie ćwiczących poprzez oślepiające błyski, ogłuszające wybuchy (np. symulowane wybuchy granatów hukowych) i hałasy (krzyki, płacz, strzały) lub ukryte miny i pułapki ćwiczebne.
EN
The article presents the logistics characteristics of the architecture simulator fighting on the premises CQC that fits the individual training needs of the user, which is the most important features of the shooting simulator to train fighting on the premises. It is a joint effort Autocomp Management Ltd and Military Institute of Armament Technology. Realism situation not only provides respectively generated image, but also a sound system (which generates acoustic signals) and a module to simulate exposure of the executive team. His job is primarily exercisers through blinding flashes, deafening explosions (eg. a simulated grenades auditory) and noises (shouting, crying, arrows) or hidden mines and traps, practice.
EN
Multimedia shooting training systems are increasingly being used in the training of security staff and uniformed services. The next stage of the system development is to make possible training by firing in dynamic scenarios, using combat weapons and live ammunition against visible targets moving on a screen. The use of infrared camera for detecting the position of impact of a projectile is presented in this paper. Due to the thermophysical properties of materials used in anti-ricochet covers, heat transfer takes place relatively slowly and thermal trace of impact of the projectile is visible from several seconds to several minutes. To eliminate this problem it has been proposed to use two algorithms in the detection system of Snieznik.
PL
Omówiono parametry zespołów prądotwórczych wykorzystywanych w instalacjach gazowych wysypisk komunalnych.
EN
The paper discusses parameters of current generating units operated in gas installations of municipal waste dumps.
PL
Omówione w artykule instalacje biogazowe bazują na beztlenowej fermentacji metanowej odpadów z kukurydzy, słomy, trawy, gnojowicy itp. Odpady rozkładane są na proste związki chemiczne, których znaczna część przetwarzana jest na biogaz.
PL
W artykule przedstawiono skróconą koncepcję wykonania demonstratora technologii systemu samolotowego, bezzałogowego środka uderzeniowego (BSU). Koncepcja dotyczy opracowania demonstratora technologii systemu BSU przeznaczonego do rażenia celów punktowych i mało powierzchniowych. Opracowanie to jest związane z realizacją projektu rozwojowego nr OR00004409 na wykonanie „Bezzałogowego środka uderzeniowego przeznaczonego do rażenia celów w strefie odpowiedzialności brygady wojsk lądowych”.
EN
A short concept of technology demonstrator for an aerial unmanned assault system (UAS) is presented in the paper. The system is predicted to fight focussed or small area objects. The project runs according to the development project No OR00004409 named “Aerial Unmanned Assault System to fight Objects within the Army Brigade Responsibility Zone”.
PL
W artykule przedstawiono skróconą koncepcję wykonania demonstratora technologii systemu samolotowego, bezzałogowego środka uderzeniowego (BSU). Koncepcja dotyczy opracowania demonstratora technologii systemu BSU przeznaczonego do rażenia celów punktowych i mało powierzchniowych. Opracowanie to jest związane z realizacją projektu rozwojowego nr OR00004409 na wykonanie „Bezzałogowego środka uderzeniowego przeznaczonego do rażenia celów w strefie odpowiedzialności brygady wojsk lądowych”.
EN
A short concept of technology demonstrator for an aerial unmanned assault system (UAS) is presented in the paper. The system is predicted to fight focussed or small area objects. The project runs according to the development project No OR00004409 named “Aerial Unmanned Assault System to fight Objects within the Army Brigade Responsibility Zone”.
PL
W krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, od kilku lat sprawdzane są pod względem szczelności geomembrany uszczelniające podłoże ziemne i skar.py składowisk odpadów. Geomembrany te, stosowane w budowie nowoczes.nych składowisk, dostarczane są z firmowymi certyfikatami szczelności. Jed.nak w czasie ich przeładunku, magazynowania, transportu i spoinowania oraz w czasie układania i montażu na podłożu ziemnym składowiska dochodzi do punktowych przebić, naderwań itp. uszkodzeń oraz zmniejszenia ich gęsto.ści materiałowej. Dotyczy to zwłaszcza geomembran montowanych na dużych powierzchniach podłoży, tzn. wynoszących od ok. 2,0 do 10 m.
PL
Energia odnawialna elektryczna i cieplna wytwarzana jest w specjalnych zespołach prądotwórczych, napędzanych silnikami gazowymi Otto lub Diesel. Są one dostosowane do zmiennego składu gazu (CH4/CO2 = 1,2-1,5) oraz do wielkości ciśnienia i regulowanego natężenia pompowanego gazu ujmowanego ze złoża odpadów komunalnych, o właściwościach biomasy energetycznej. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania zespołów prądotwórczych napędzane gazem z biomasy wysypisk komunalnych oraz parametry techniczno-eksploatacyjne takich zespołów w eksploatowanych instalacjach gazowych wysypisk, a także podstawowe wymagania dotyczące składu, jakości i właściwości energetycznych danych gazów wysypiskowych.
11
Content available remote Nowoczesne pomiary konturów
PL
Firma Mitutoyo od 75 lat z powodzeniem wprowadza na rynek dokładne i niezawodne przyrządy oraz urządzenia pomiarowe. Liczba tych innowacyjnych produktów stale się zwiększa, aby dokładniej i bardziej przyjaźnie dla użytkowników realizować różne zadania metrologiczne. Jedną z dziedzin, dla której proponujemy nowoczesne rozwiązania, są pomiary konturów. Faktycznie zwykle są to pomiary dwuwymiarowe niewielkich elementów lub ich cech.
12
Content available remote Zarys projektu budowlanego rekultywacji składowiska odpadów
13
Content available remote Uszczelnienia asfaltowe w budowie składowisk odpadów
PL
Przepisy o budowie naziemnych składowisk odpadów nakładają konieczność wykonania prawidłowego uszczelnienia podłoża. Do tego celu stosowano do.tychczas folię polietylenową. Od pewnego czasu usankcjonowano jednak rozwiązanie alternatywne - mieszanki mineralno-asfaltowe, które mogą z powodzeniem zastąpić podwójną warstwę folii PE-HD.
PL
Wysoki przepływ wód powodziowych utrzymuje się zwykle przez 3-4 dni. Przez ten okres woda nie powinna przefiltrować przez wał. Jeśli jednak wysoki poziom wody utrzymuje się przez dłuższy czas, wzrasta niebezpieczeństwo naruszenia stabilności konstrukcji wału. A ponieważ powodzie w naszym kraju występują coraz częściej, niezbędna jest modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych.
PL
Przedstawiono wyniki oceny stateczności zbrojonej skarpy wysypiska przykrywanej warstwą piasku grubości 0,5 m pod obciążeniem spycharką gąsienicową i siłą jej hamowania.
EN
The results of stability estimation of reinforcement landfill scarp covering by the sand 0,5 m thick under track dozer load and restrain power was presented.
PL
Na niemieckim wysypisku komunalnym Zentraldeponie Wesuwe, o powierzchni ok. 3 ha, po 7 latach eksploatacji nastąpił znaczny spadek wytwarzania biogazu. To było przyczyną opracowania i wykonania odpowiedniej instalacji nawodnienia odpadów, co spowodowało wzrost stężenia gazu i umożliwiło dalszą eksploatację silnika gazowego, zblokowanego z generatorem energii elektrycznej i cieplnej.
EN
After 7 years of exploitation, at the German Zemtraldeponie Wesuwe city dumping ground of the surface of c.a. 3 ha an important decrease of biogas production took place. It was the reason for elaboration and realisation of the appropriate installation of the waste irrigation, what resulted in the increase of gas concentration and allowed further exploitation of the gas engine combined with the electric and thermal energy generator.
PL
W czasach, gdy zwiększa się ilość biodegradowalnych odpadów organicznych będących źródłem biogazowej energii odnawialnej, ważkim problemem staje się nie tylko ich utylizacja, ale także ochrona zdrowia i życia ludzi oraz przeciwwybuchowa ochrona urządzeń instalacji gazowych. Energetyczne właściwości biogazu wytwarzanego z biomasy odpadów komunalnych, gastronomicznych, rolniczych i oczyszczalnianych w bioreaktorach przemysłowych zespołów gazowych niosą ze sobą wiele zagrożeń.
PL
Opisana w artykule technologia została opracowana głównie dla odzysku biogazu, surowców energetycznych, mineralnych, kompostu oraz dla redukcji masy deponowanych odpadów komunalnych.
PL
Nowoczesne instalacje wielostopniowego oczyszczania zanieczyszczonych odcieków wodnych, spływających grawitacyjnie z uszczelnionej niecki podłoża wysypiskowego, umożliwiają odzysk czystej wody nadającej się do wykorzystania gospodarczego.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.