Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie, poprzez wielowariantowe obliczenia symulacyjne, możliwości zatężania metanu w mieszaninie z azotem w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) i procesie membranowym. W przypadku procesu PSA, w którym adsorbentem był węgiel aktywny Takeda G2X7/12, określono zależność stężenia metanu w gazie wzbogaconym i sprawności odzysku CH4 od podstawowych parametrów ruchowych. Stwierdzono, że w symulowanym procesie można z bardzo dużą sprawnością odzysku (~90%) uzyskiwać strumień gazowy o stężeniu metanu wynoszącym około 1% obj., co umożliwia jego wykorzystanie w turbinach gazowych na paliwo ubogie. W przypadku procesu membranowego symulowano pracę modułu UBE CO-C05, określając zależność między stężeniem metanu, sprawnością jego odzysku, ciśnieniem po stronie zasilania i liczbą permeacji. Stwierdzono, że w module tym można uzyskać gaz wzbogacony o stężeniu metanu 0,5%, które jest wystarczające z punktu widzenia produkcji użytecznego ciepła w autotermicznym reaktorze rewersyjnym.
EN
In this study the enrichment of methane in ventilation air by pressure swing adsorption (PSA) and by membrane separation was investigated theoretically. In the case of the PSA process, which uses Takeda G2X7/12 activated carbon, the impact of various process parameters on the concentration of CH4 in the enriched gas and methane recovery was determined. It was found that the PSA process can provide a gaseous stream containing ~1 vol. % of CH4 with a high methane recovery (~90%). Such a stream may be used in lean-fuel turbines. In the case of the membrane process the UBE CO-C05 module was used and the relationship between the concentration of methane and its recovery, the pressure of feed gas and the permeation number was determined. It was found that in such a process the enriched stream containing ~0.5 vol. % of methane can be produced, which should ensure the recovery of heat when fed to a thermal reverse-flow reactor.
EN
Thermodynamic principles for the dissolution of gases in ionic liquids (ILs) and the COSMO-SAC model are presented. Extensive experimental data of Henry’s law constants for CO2, N2 and O2 in ionic liquids at temperatures of 280-363 K are compared with numerical predictions to evaluate the accuracy of the COSMO-SAC model. It is found that Henry’s law constants for CO2 are predicted with an average relative deviation of 13%. Both numerical predictions and experimental data reveal that the solubility of carbon dioxide in ILs increases with an increase in the molar mass of ionic liquids, and is visibly more affected by the anion than by the cation. The calculations also show that the highest solubilities are obtained for [Tf2N]ˉ. Thus, the model can be regarded as a useful tool for the screening of ILs that offer the most favourable CO2 solubilities. The predictions of the COSMOSAC model for N2 and O2 in ILs differ from the pertinent experimental data. In its present form the COSMO-SAC model is not suitable for the estimation of N2 and O2 solubilities in ionic liquids.
3
EN
The fixation of CO2 in the form of inorganic carbonates, also known as mineral carbonation, is an interesting option for the removal of carbon dioxide from various gas streams. The captured CO2 is reacted with metal-oxide bearing materials, usually naturally occurring minerals. The alkaline industrial waste, such as fly ash can also be considered as a source of calcium or magnesium. In the present study the solubility of fly ash from conventional pulverised hard coal fired boilers, with and without desulphurisation products, and fly ash from lignite fluidised bed combustion, generated by Polish power stations was analysed. The principal objective was to assess the potential of fly ash used as a reactant in the process of mineral carbonation. Experimental were done in a 1 dm 3 reactor equipped with a heating jacket and a stirrer. The rate of dissolution in water and in acid solutions was measured at various temperatures (20 – 80ºC), waste-to-solvent ratios (1:100 – 1:4) and stirrer speeds (300 – 1100 min -1). Results clearly show that fluidised lignite fly ash has the highest potential for carbonation due to its high content of free CaO and fast kinetics of dissolution, and can be employed in mineral carbonation of CO2.
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań procesu mineralnej karbonatyzacji prowadzonej w roztworze wodnym z wykorzystaniem popiołów fluidalnych ze spalania węgla brunatnego. Roztwór po rozpuszczeniu odpadu o pH=13 zawierał 0,0535 mol•l-1 Ca+2. Badania przeprowadzono dla mieszaniny gazów zawierających 13% CO2. Po 9 minutach prowadzenia procesu osiągnięto 50% stopień konwersji wapnia, przy jednoczesnym związaniu całkowitej ilości CO2 kierowanego do reaktora.
EN
The preliminary studies of indirect aqueous carbonation process using fly ash from lignite fluidized bed combustion are presented. Leachate after the dissolution of waste of pH=13 contained 0.0535 mol•l-1 of Ca+2. The experimental research were conducted for a mixture of nitrogen and carbon dioxide, with about 13% of CO2. After 9 minutes of conducting the process a 50 % conversion of calcium was attained, and almost 100% of carbon dioxide supplied to the reactor was captured.
PL
Badano intensywność mikromieszania substratów reakcji w dystrybutorze DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe). Na podstawie zmierzonych spektrofotometrycznie stężeń produktów reakcji wyznaczono czas mikromieszania, korzystając z modelu inkorporacyjnego J.Villermaux i wsp. Określono wpływ parametrów konstrukcyjnych dystrybutora i prędkości zderzających się strumieni na czas mikromieszania.
EN
The micromixing intensity of reacting substrates in TPJ (Two Perpendicular Jets) was investigated. Based on the concentrations of reactants products measured spectrophotometrically the values of micromixing time was evaluated using incorporating model of J.Villermaux et al. The effect of configuration parameters and stream velocities on the micromixing time was determined.
PL
Badano intensywność mikromieszania substratów reakcji, gdy dwa strumienie reagentów uformowane w dyszach dystrybutora DSP zderzają się pod kątem prostym. Wyznaczano wartości wskaźnika intensywności mikromieszania X przy zmiennej konfiguracji dystrybutora i rosnącej prędkości strumieni reagentów. Stężenia produktów reakcji tworzące wskaźnik X mierzono spektrofotometrycznie.
EN
The micromixing intensity of reacting substrates was investigated, when two streams of reactants, formed in distributor nozzles, collid with each other at straight angle (90o). The values of micromixing intensity index X were determined at change of distributor configurations and at increasing stream velocities of reactants. The values of concentrations of reaction products which create the index X were measured spectrophotometrically.
PL
Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach wybranych związków organicznych. Badania prowadzono w reaktorze o pojemności 1 dm3, dla zmiennych wartości stężenia rozpuszczalnika (1-3, M), temperatury (30-90 st.C) oraz prędkości obrotowej mieszadła (300-1100 1/min). Oznaczano stężenia jonów Mg+2 i Ca+2 w roztworze. Na podstawie wyznaczonych wartości stężeń określono stopień ekstrakcji metalu z minerału do roztworu.
EN
Results are presented of experimental investigations on dissolution of talc in selected organic compounds. The measurements were done in a 1 dm3 reactor, for different values of solvent concentration (1-3. M), temperature (30-90 st.C) and stirrer speed (300-1100 1/min). The concentration of Mg+2 and Ca+ in solution was analyzed. Based on the determined ion concentration the fraction of extracted metal from talc to the solution was calculated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości separacyjnych adsorbentów do procesu wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że ZSM 13X są w tym przypadku bardziej odpowiednimi adsorbentami niż węgle aktywne. Najwyższe współczynniki selektywności oraz największe pojemności adsorpcyjne zaobserwowano w przypadku ZSM 13X Grace. Stwierdzono także, że publikowane w literaturze trójparametryczne równania izoterm adsorpcji z podobną, dobrą dokładnością opisują dane doświadczalne.
EN
Results are presented on the separation properties of adsorbents for the removal of CO2 from flue gas streams. It is found that ZMS 13X is, for this particular task, more suitable than activated carbons. The highest selectivity and adsorption capacity were found for ZMS 13X Grace. It is also concluded that the three-parameter isotherms proposed in the relevant literature describe the experimental data with satisfactory and comparable accuracy.
PL
Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach kwasu octowego, siarkowego i chlorku amonu. Badania wykonano dla zmiennych wartości temperatury, prędkości obrotowej mieszadła i stężenia rozpuszczalnika. Stopień ekstrakcji magnezu z minerału do roztworu po ok. 4 godzinach prowadzenia procesu wynosił od 0,4% (woda) do 5-6% (kwas siarkowy). Otrzymane w badaniach wartości stopnia ekstrakcji jonów magnezu są niewystarczające z punktu widzenia możliwości wykorzystania talku w procesie mineralnej karbonatyzacji.
EN
The results of experimental study on natural talc dissolution are presented in the paper. The investigations were made for acetic acid, sulfuric acid and ammonium chloride solutions at different values of temperature, mixing velocity and solvent concentration. After 4 hours of mixing the fraction of extraction of magnesium ions was equal to 0.4% in water and 5-6% in sulfuric acid. The values of extraction obtained are insufficient for mineral carbonation process.
PL
Wyznaczano rozkłady rozmiarów kryształów szczawianu wapnia imitującego składniki aktywne do inhalacji. Mieszanie dwu strumieni reagentów przed modelową reakcją było realizowane przez dystrybutor DSP. Zmieniano: szerokość dysz i ich odstęp oraz prędkość strumieni i stężenie reagentów. Kryształy o żądanym rozkładzie rozmiarów 1-5 μm można otrzymać od stężenia 0,003 mol-dm3 i prędkości strumieni około 3 ms-11. Powyższe jest spełnione szczególnie dla dysz o szerokości l mm.
EN
Crystals size distributions of calcium oxalate imitating active ingredients for inhalation therapies precipitated in model reaction, were studied. The TPJ distributor was applied to mix two streams with reagents. The width of nozzles, inter nozzles distance, velocity of streams and concentration of reagents were concerned. The desired crystals size distribution of 1-5 μm in diameter can be obtained from concentration of reagents equal to 0.003 mol-dnf3 and velocity of impinging streams about 3 m s -1. Above mentioned parameters hold especially for 1 mm wide nozzles.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań doświadczalnych procesu reaktywnej krystalizacji siarczanu baru. W badaniach stosowano ekwimolarne roztwory wodne chlorku baru i siarczanu sodu o stężeniach: 0,004, 0,04 i 0,4 mol · dm ³ -3. Mieszanie reagentów prowadzono drogą ciągłego zderzania strumieni z wykorzystaniem metody DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe). Stwierdzono wyraźny wpływ stężeń reagentów na wielkość i rozkład rozmiarów otrzymywanych kryształów.
EN
An attempt was made to obtain submicron crystals of barium sulphate. Small scale barium sulphate crystals show altered properties and already have widespread applications in such products as pigments, pharmaceuticals, cosmetics, ceramics and filling materials for rubber and polymers. An impinging technique of micromixing of two streams of reagents solutions was employed in these studies, and was called TPJ (Two Perpendicular Jets) method. Two perpendicular streams of reagents solutions issue from two separate compartments of distributor through two flat rectangular nozzles - to impinge and to mix with each other in continuous flow. In all experimental runs the TPJ distributor was operated in nonsubmerged mode. The effects of nozzles velocity, reagents concentration and configuration of distributor i.e. nozzle widths and distance of nozzles, at temperature 25 C, on crystals size distributions, were observed. Samples from stream after collision were collected into an empty flask (some 200 cm ³ of jetted sample). The size of the resulting precipitate was measured by means of a laser scattering particle size analyser Malvern Mastersizer 2000, providing distributions of crystals. Based on crystal size distributions (Fig.2 to Fig.9) it was concluded that for lower concentration of reagents only a part of crystals is smaller than 1 μm. Still effects of reagents concentration is noticeable - the higher concentration of reagents the smaller diameters of crystals. Effects of velocities of impinging jets are the same - the higher velocity the smaller crystals, though the effect of concentration of reagents is stronger. From observations made so far it is obvious that higher concentration of reagents and velocity of impinging jets lead to submicron crystals no matter what
PL
Przedstawiono analizę krzywych gęstości populacji kryształów soli podwójnej 2Na2SO3×3Na2SO4 otrzymanych w badaniach doświadczalnych w krystalizatorze MSMPR. Zbadano użyteczność wybranych modeli szybkości wzrostu kryształów zależnej od rozmiarów do opisu otrzymywanych w pomiarach krzywych rozkładu rozmiarów kryształów, a także wyznaczonych na ich podstawie rzeczywistych zależności szybkości wzrostu od rozmiarów. Stwierdzono najlepszą zgodność danych doświadczalnych z obliczeniami dla dwuparametrowego modelu Mydlarza-Jonesa.
EN
Kinetics of crystal growth rate of double salt 2Na2SO3×3Na2SO4 in an MSMPR crystallizer is analyzed using selected size-dependent crystal growth rate models. The measurements of kinetics of crystallization were made in a laboratory scale evaporative installation, containing an 0,2 dm3 crystallizer, at 80°C and 430 hPa, in Na2SO4/Na2SO3/H2O and Na2SO4/Na2SO3/NaHSO3(Na2S2O5)/H2O systems. The results of experimental investigations were presented in [9]. The crystal size distributions obtained in the MSMPR crystallizer have shown deviation from the straight line for small crystals, usually caused by growth rate dispersion and/or size-dependent growth. In this work the experimental population density values obtained from the volume distribution of crystals were fitted by different models of size-dependent crystal growth rate: ASL model [4], two- parameter Mydlarz-Jones (MJ-2) [7], three-parameter Mydlarz-Jones (MJ-3) [8], and two models of Rojkowski [2], exponential (ROJK-W) and hyperbolic (ROJK-H). The usefulness of the models presented for describing the population density data was demonstrated. Then the relation between crystal growth rate and particle size was calculated by the corresponding parameters of the models, and com pared to the actual relation obtained from the experimental cumulative volume distribution. It is found that MJ-2 model provides the best approximation for the crystal growth rate and population density function, and the ASL model - the worst.
EN
Two methods for the description of adsorption equilibria of gaseous mixtures have been analysed, i.e., loading ratio correlation (LRC) and ideal adsorbed solution (IAS). The methods are discussed in terms of their application in simulating PSA separation of hydrogen from the product of high-temperature conversion of coke gas. Results of the experimental validation of the two models are presented. It is concluded that the non-iterative LRC equation is useful in modelling the separation of quaternary mixtures containing hydrogen and carbon dioxide.
PL
Przeprowadzono analizę dwu metod opisu równowagi adsorpcji mieszanin gazowych (ang. LRC - loading ratio correlation i IAS - ideal adsorbed solution) pod względem możliwości ich wykorzystania w modelu procesu PSA do wydzielania wodoru z produktu wysokotemperaturowej konwersji gazu koksowniczego. Przedstawiono wyniki weryfikacji obu modeli na podstawie danych doświadczalnych. Stwierdzono przydatność nieiteracyjnego modelu LRC do wykorzystywania w modelowaniu rozdziału czteroskładnikowych mieszanin gazowych zawierających wodór i dwutlenek węgla.
EN
Results are presented of experimental investigations on the kinetics of crystallization of anhydrous sodium sulfate. The measurements were made in a laboratory evaporative installation containing a 1 dm3 crystallizer. The linear crystal growth and effective nucleation rates have been estimated from the population density plot using the MSMPR model. The correlations between kinetic parameters of the crystallization, supersaturation, magma density and specific power input (or the stirrer speed) are derived from the experimental data.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu w laboratoryjnej instalacji wyparnej zawierającej krystalizator typu DTB o pojemności ok. 1 dm3. Model krystalizatora MSMPR wykorzystano do wyznaczania liniowej szybkości wzrostu kryształów i efektywnej szybkości zarodkowania. Opracowano korelacje potęgowe określające zależność parametrów kinetycznych krystalizacji siarczanu sodu od przesycenia, gęstości zawiesiny i intensywności mieszania.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne mające na celu określenie wpływu dodatku odpadu z półsuchego odsiarczania spalin do węglanowej zawiesiny absorpcyjnej na jakość gipsu produkowanego w instalacjach, w których SO2 usuwany jest mokrą metodą wapniakową. Stwierdzono, że odpad może być utylizowany w instalacjach mokrego odsiarczania spalin bez pogarszania jakości produkowanego gipsu. Podstawowym składnikiem suchej pozostałości po mokrym odsiarczaniu spalin jest osad gipsowy o ponad 97% zawartości dwuwodnego siarczanu wapnia i o prawie identycznym wymiarze ziaren jak w procesie przebiegającym bez dodatku odpadu. Zawartość węglanu wapnia w osadzie gipsowym nie przekracza 1%.
EN
Experimental studies were performed to determine the effect of the waste from the semi-dry FGD process, present in the carbonate absorption slurry on the quality of gypsum produced in installations in which SO2 is removed via the wet limestone method. It is found that the waste can be utilized during wet FGD without a negative effect on the quality of the gypsum. The main component of the dry residue in the wet FGD is a gypsum deposit containing over 97% of dihydrous calcium sulphate of crystal size almost identical with that obtained without the waste. The content of calcium carbonate in the deposit remains below 1 %.
20
Content available remote Krystalizacja gipsu w procesie oczyszczania gazów bogatych w dwutlenek siarki
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu krystalizacji gipsu powstającego podczas odsiarczania wysokozasiarczonych gazów pochodzących z produkcji miedzi z koncentratów siarczkowych. Badania krystalizacji przeprowadzono w pracującym w sposób ciągły krystalizatorze barbotażowym o pojemności 30 dm3. Określono szybkość wzrostu i szybkość zarodkowania kryształów gipsu w różnych warunkach pracy krystalizatora. Wykazano możliwość produkcji gipsu o średnicy kryształów większej od 35 m, a więc spełniającego wymagania określające jego przydatność do szeregu zastosowań w przemyśle.
EN
Experimental results are presented on the crystallization of gypsum formed during desulphurization of SO2 - rich flue gases emitted in the production of copper from sulphide concentrates. The measurements were done in a 30 - litre continuous bubble crystallizer. Crystal growth rate and nucleation rate were determined under varied operating conditions. The study reveals that it is possible to produce gypsum with crystals greater than 35 žm in diameter, that is, suitable for a range of industrial applications.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.