Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono informacje dotyczące kwalifikowania technologii spawania zgodnie z normą PN EN 15614-1 przy spełnieniu dodatkowych wymagań niemieckich przepisów AD2000-Merkblatt HP2/1 oraz TRD 201 Anex 1. Opisano wybrane wymagania dotyczące badań niszczących i nieniszczących oraz zakresu kwalifikowania technologii dla normy PN EN 15614-1 oraz podano wymagania przepisów, AD2000 HP2/1 oraz TRD 201 Annex 1, które należy spełnić celem ich spełnienia.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące kwalifikowania technologii spawania zgodnie z normą PN EN 15614-1 przy spełnieniu dodatkowych wymagań niemieckich przepisów AD2000-Merkblatt HP2/1 oraz TRD 201 Annex 1. Opisano wybrane wymagania dotyczące badań niszczących i nieniszczących podczas kwalifikowania technologii spawania stali wg normy PN EN 15614-1 oraz podano wymagania przepisów AD2000 HP2/1 oraz TRD 201 Annex 1, które należy zastosować.
EN
The paper presents some aspects concerning the specification and qualification of welding procedures acc. to DIN EN 15614-1, in connection with additional requirements: AD2000- Merkblatt HP2/1 and TRD 201 Anex 1. It describes destructive and non-destructive tests which must be performed to fulfilled the requirements of german technical rules (AD2000 HP2/1 and TRD 201, Annex 1).
EN
The welding of Mg alloys is technologically difficult. It is connected with fast heat influence and welding tensions as a result of the heat affected zone which cause the Assuring of the joint both hot and the cold one. An aim of the work was the qualification of the parameters of the FSW process off the mg casting sheets joining from the mg alloys, so to obtain the correct joint. In this work one presented the findings of the micro - and of macrographic research, mechanical research of weld and the research of influence of the heat zone. Research were supplemented with fractographic research. As a result of proposed here research one formulated the pool of the FSW welding parameters assuring the obtainment of joints which will fulfill the terms of acceptance.
PL
Spawanie stopów Mg jest trudne technologiczne. Jest to związane z szybkim odprowadzaniem ciepła oraz powstającymi w wyniku tego naprężeniami spawalniczymi powodującymi pękanie złącza zarówno gorące jak i pękanie zimne. Celem pracy było określenie parametrów procesu FSW łączenia odlewanych elementów ze stopów Mg, tak aby uzyskać prawidłowe połączenie. W pracy przedstawiono wyniki badań mikro- i makrograficznych, mechanicznych zgrzeiny i strefy wpływu ciepła. Badania zostały uzupełnione o badanie fraktograficzne. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano pulę parametrów zgrzewania FSW zapewniających uzyskanie złączy spełniających warunki odbioru.
PL
Nowy projekt H-6e firmy Aker Kvearner daje zatrudnienie setkom Polaków. W ramach tego projektu Polacy znajdują zatrudnienie przy pracach montażowo-spawalniczych, izolacyjnych, malarskich, rusztowaniowych, cateringowych, nadzoru itd.
5
Content available remote Zgrzewanie rezystancyjne instalacji elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym
PL
Przedstawiono wyniki badań warunków zgrzewania rezystancyjnego elementów instalacji elektrycznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Do określenia najbardziej korzystnych warunków łączenia elementów zastosowano symulację komputerową procesu nagrzewania metodą MES oraz badania technologiczne. Jakość złączy określono w oparciu o analizę budowy strukturalnej zgrzein, wytrzymałość na rozciąganie złączy oraz pomiary rezystancji styku. Ze względu na dużą przewodność cieplną i elektryczną, a przez to trudności w wygenerowaniu odpowiedniej ilości ciepła przepływającym prądem elektrycznym elementów zgrzewanych zastosowano nagrzewanie pośrednie od elektrod wykonanych z materiałów o małej przewodności elektrycznej i cieplnej. Wyniki badań przedstawione w artykule znalazły praktyczne zastosowanie w produkcji seryjnej.
EN
Results of resistance welding of elements of wiring systems used in the automotive industry are presented . Computer simulation of the heating process (FEM) and mechanical tests were used to determine the most favorable welding conditions. The quality assessment of joints was done on the grounds of the analysis of the welds structure, tensile tests and resistance measurements conducted in the contact area. Because of the high head conductivity and high electric conduction and through the difficulties connected with heat generation in the welding area, indirect heating from the electrodes made of low heat conductivity and low electric conduction was used. Results of resistance welding of wiring systems, presented in this paper have found applicition in the series production.
6
Content available remote Rezystancyjne zgrzewanie punktowe blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego blach o grubości 0,7 mm ze stopu tytanu Ti-6AI-4V. We wstępie podano własności fizyczne tytanu i stopu tytanu Ti-6AI-4V. Próby zgrzewania oporowego punktowego przeprowadzono na zgrzewarce inwertorowej ZPa 130i z mikroprcesorowym układem sterowania firmy Haras + Wende. Proces zgrzewania monitorowano za pomocą układu kontrolno-pomiarowego typu LogWeId, produkcji Instytutu Spawalnictwa. Do oceny jakości złączy zastosowano badania wizualne, badania niszczące rozciągania złączy, pomiary twardości oraz badania metalograficzne.
EN
The results of optimisation of resistance spot welding process parameters of sheet metal 0,7 mm thick made of T1-6AI-4V titanium alloy were presented. As an introduction the physical properties of titanium and Ti-6AI-4V titanium alloy were specified. Resistance spot welding tests were carried out by means of ZPa 130i inverter welder fitted out with microprocessor control system made by Harms + Wende Company. The welding process was monitored by means of the control and measuring system type LogWeld made by the Welding Institute. Visual inspection, destructive testing for stretching the joints, hardness measurement and metallographic testing were applied to assess the quality of the joints.
7
Content available remote Zgrzewanie rezystancyjne punktowe blach typu DP450 i DP600.
PL
Określono zgrzewalność blach ze stali wysokowytrzymałych o strukturze wielofazowej typu DP. Ocenę zgrzewalności dokonano w oparciu o badania wpływu programu zgrzewania na właściwości eksploatacyjne złączy zgrzewanych punktowo. W badaniach dobrano najbardziej korzystne parametry zgrzewania dla prostego programu oraz dla programów zgrzewania z obróbką cieplną zgrzein. W oparciu o wyniki badań jakości złączy zgrzewanych wytypowano program zgrzewania mający największy wpływ na polepszenie właściwości plastycznych zgrzein.
EN
It has been determined weldability of high-strength multiphase steel sheets of the DP type. Weldability assessment was made on the basis of the investigation into the influence of the welding program on the operational properties of spot welded joints. In the investigation the most advantageous welding parameters for a simple program and for programs including heat treatment of welded joints were selected. On the basis of the joints quality test results the welding program has been appointed, the influence of which on the improvement of plastic properties of welds is utmost.
PL
Zaprezentowano urządzenie do zgrzewania rezystancyjnego wkładów stalowych do segmentów żeberkowych grzejników aluminiowych. Opisano poszczególne elementy składowe urządzenia oraz przedstawiono parametry technologiczne procesu zgrzewania rezystancyjnego łączonych części wkładów stalowych. Przedstawiono również makrostruktury uzyskiwanych połączeń zgrzewanych.
EN
It has been presented a machine for resistance welding of steel inserts for finned segments of aluminium radiators. Individual components of the machine have been described and technological conditions of the joining process have been given. Macrostructures of the joints obtained in this process are also presented.
PL
Wyroby z blach mosiężnych używane są dość często w elektronice, technice oświetleniowej, a także przy produkcji urządzeń powszechnego użytku. Z uwagi na brak publikacji dotyczących możliwości garbowego zgrzewania biach mosiężnych, ukształtowanie wielu wyrobów jest ograniczone, podporządkowane możliwościom znanych sposobów łączenia,
10
Content available remote Rezystancyjne zgrzewanie garbowe elementów ocynkowanych hutniczo.
PL
Przedstawiono wyniki prób rezystancyjnego zgrzewania garbowego nakrętek M10 ocynkowanych hutniczo z płytką stalową o grubości 2,5 mm również ocynkowaną hutniczo. Opisano problemy występujące przy zgrzewaniu rezystancyjnym elementów ocynkowanych hutniczo, sposób doboru warunków zgrzewania oraz przedstawiono wyniki badań wizualnych i niszczących. Uzyskane wyniki badań wykazały, że dobrane parametry zgrzewania takich elementów (nakrętek do płytek) pozwoliły na utworzenie wysokiej jakości połączeń spełniających stawiane wymogi.
EN
There are presented the test results of resistance projection welding of hot-dip zinc coated M10 nuts to 2,5 mm thick steel plates zinc coated by the same method. It has been presented the problems occurring in resistance welding of hot-dip zinc coated elements and the manner of selection of welding parameters as well as the results of visual inspection and destructive testing. The test results have shown that the selected parameters of welding such elements (nuts to plates) enable to obtain high quality joints satisfying the requirements imposed on them.
PL
W procesie produkcyjnym liczników energii elektrycznej stosowane są jako osprzęt produkcyjny przewody elektryczne kalibracyjne. Przewody sktadają się z linki (25 mm2) oraz dwóch końcówek miedzianych (ø 6 mm}, często posrebrzanych. Z uwagi na specyficzne wymagania elektryczne, złącza linek z końcówkami powinny być pozbawiane rezystancji przejścia, to znaczy powinny stanowić ciągłość metaliczną tego samego materiatu - miedzi. Instytut Spawalnictwa rozwiązał probierń łączenia linek z końcówkami, opierając się na technice zgrzewania rezystancyjnego.
12
Content available remote Brykietowanie oraz zgrzewanie linek w przewodach miedzianych
PL
Przedstawiono sposób wytwarzania przewodów miedzianych kalibracyjnych używanych jako osprzęt przy produkcji seryjnej liczników energii elektrycznej. Podano warunki brykietowania końców linek o przekroju 25 mm kwadratowych oraz zgrzewania doczołowego zwarciowego zbrykietowanych części linek z końcówkami 6 mm. Zgrzewane złącza linek z końcówkami stanowią metaliczną ciągłość jednego metalu (miedzi), są zatem pozbawione oporności przejścia.
EN
It is presented a way of manufacture of calibration copper conductors used as fittings in lot production of electricity meters. The conditions of briquetting of strand ends, 25 square mm in cross-section, and those of resistance butt welding of briquetted strand parts to the terminals, 6 mm in dia., are given. Welded joints of strands with terminals are metallic continuity of one metal only (copper), thus they are devoid of the resistance in the transition place from one metal to another.
PL
Zdarza się często, zwtaszcza w mafych zakładach, że zgrzewarki punktowe, będące na ich wyposażeniu, są w małym stopniu wykorzystane. Z nazwy „zgrzewarka punktowa" niekoniecznie wynika jednoznaczne wykorzystanie tego urządzenia.
15
Content available remote Zgrzewanie tarciowe aluminium z miedzią
PL
W artykule przedstawiono opracowane w Instytucie Spawalnictwa, sposoby zgrzewania tarciowego elementów wykonanych z aluminium i miedzi. Zestawiono wybrane wyniki badań w zakresie zgrzewania doczołowego tarciowego prętów o średnicach od 20 do 34 mm oraz nowo opracowanej metody FSW zgrzewania doczołowego i na zakładkę blach o grubości 4 i 6 mm. Złączki Al+Cu o średnicach od 12 do 34 mm są wykorzystywane w bieżących naprawach kabli energetycznych i dotychczas nie stwierdzono przypadku awarii kabla wykonanego z wykorzystaniem technologii zgrzewania oporowego lub tarciowego. Pozytywne wyniki stosowania metody FSW do łączenia blach Al+Cu pozwalają przypuszczać, że również ta metoda znajdzie wkrótce zastosowanie w przemyśle.
EN
Aluminium and copper are commonly used in industrial processes. Welding with these metals is difficult due to substantial discrepancies between their melting point, hardness, electric and thermal conductivity. In order to joint them some special technological actions are required that would permit to obtain joints with high and repetitive quality. In the course of this paper we are going to present some ways of friction welding for the elements made of pure copper and pure aluminium which has been developed in our Institute Spawalnictwa in Gliwice, Poland. There are results of research on friction welding of the rods with the diameters from 20 to 34 mm and on FSW of the plates 4 mm thick. Joints Al-Cu from 12 to 34 mm diameters are used in current reparations of high power electronic parts and, as yet, there has not been any trouble with the rods made with such a technology of friction welding. Promising results of the use of FSW for joining plates Al-Cu can lead to the assumption that this method very soon is going to be implemented in power industry.
16
Content available remote Zgrzewanie garbowe prętów umacnianych cieplnie metodą TEMPCORE
PL
Wyniki badań zgrzewania garbowego prętów stalowych, przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniem stałym, zmiennym i dynamicznym. Na podstawie analizy wyników badań możliwe jest ujęcie poszczególnych warunków zgrzewania w formie zależności matematycznych odniesionych do średnicy zgrzewanych prętów.
EN
Results of examining the projection welding of steel bars designed for reinforcing ferro-concrete structures being under constant, varying and dynamic load. The analysis of the examination results permits to present the individual conditions of the welding in the form of mathematical relationships related to the diameter of the bars being welded.
17
Content available remote Własności stopów aluminium serii 5000 zgrzewanych nową technologią FSW.
PL
Nową technologię zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny FSW (Friction Stir Welding) można z powodzeniem stosować do zgrzewania doczołowego blach z różnego rodzaju stopów aluminium. W artykule przedstawiono wyniki badań warunków zgrzewania tarciowego blach wykonanych ze stopów AlMg4,5Mn [5083] i stopu ALUSTAR [5059] prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Analiza metalograficzna złączy wykazała poprawną budowę strukturalną zgrzeiny z prawidłowo rozbudowanym jądrem i stosunkowo wąską strefą wpływu ciepła. Przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych złączy zgrzewanych tarciowo FSW. Podatność na naprężeniowe pękanie korozyjne badanych złączy zgrzewanych tarciowo mierzono w próbie stałego wolnego odkształcania z szybkością 10 do -6 s do -1 w powietrzu i sztucznej wodzie morskiej. Mierzono wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, czas do zniszczenia, przewężenie i energię zniszczenia. Stwierdzono małą podatność badanych złączy na naprężeniowe pękanie korozyjne.
EN
Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminium alloy sheets. The article illustrated the research results concerning the conditions for friction stir welding of sheets made of AlMg4,5Mn [5083] alloys and ALUSTAR [5059] alloy carried out in the Institute of Welding in Gliwice. Metallographic analysis of bonds showed a proper structural construction of the weld with appropriately developed nucleus and a relatively narrow zone of heat influence. The results of examining mechanical properties of friction stir welded bonds were presented. The susceptibility to stress corrosion cracking of the examined friction stir welded bonds was measured during the slow strain rate test at 10 to the -6 s to the -1 in air and in artificial sea water. The tensile strength, elongation, time-to-failure, reduction-in-area and fracture energy were measured. Low susceptibility of the bonds examined to stress corrosion cracking was observed.
PL
Podano podstawowe cechy nowej metody zgrzewania, mianowicie zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (Friction Stir Welding - FSW). Zwrócono uwagę na kierunek rozwoju urządzeń do zgrzewania, narzędzi uplastyczniających materiał w obszarze zgrzewania oraz samej technologii wykorzystującej zjawisko mieszania materiału w obszarze styku zgrzewanych elementów. Proces obecnie jeszcze rzadko wykorzystywany w praktyce przemysłowej podlega dynamicznemu rozwojowi i może służyć nie tylko do łączenia doczołowego blach z aluminium i jego stopów, ale także wielu innych materiałów, takich jak miedź, magnez, nikiel tytan, a nawet stal. Szczególnie przydatny jest do łączenia materiałów trudno spawalnych, takich jak stopy odlewnicze czy aluminium z miedzią.
EN
It has been presented the essential features of a new welding method, namely friction stir welding (FSW). The trends of development of welding equipment, tools for plasticizing the materials to be welded in the welding region as well as the welding technology consisting in mixing of the materials in the contact area, have been discussed. The process still rarely used in industrial practice nowadays, is subject to dynamic development and can be applied not only to butt welding of aluminium plates but also to many other materials such as copper, magnesium, nickel, titanium, and even steel. It is especially useful for joining of materials difficult-to-weld, such as casting alloys or aluminium to copper.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w ramach realizacji projektu badawczego EUREKA E! 2430 EuroStir® "European Industrialisation of Friction Stir Welding". Badania dotyczą procesu formowania się zgrzeiny przy zgrzewaniu metodą FSW blach z aluminium i stopu aluminium serii 5000 oraz miedzi. Poddano analizie mechanizm mieszania się materiałów w obszarze styku, ruch mas uplastycznionych wirującym trzpieniem oraz właściwości złączy. Badania prowadzono dla blach o grubości 4 mm z wykorzystaniem frezarki krajowej przystosowanej do zgrzewania metodą FSW.
EN
It has been presented some selected results of the investigations conducted at the Instytut Spawalnictwa under the EUREKA E! 2430 EuroStir® "European Industrialisation of Friction Stir Welding" research project. The investigations concern the weld formation process in friction stir welding of aluminium, its alloy of 5000 series and copper. It was analysed the mechanism of material mixing in the contact area, the movement of material masses plasticized by the rotating pin and joint properties. The investigations were carried out with the use of a milling machine of Polish manufacture, adapted to welding by FSW methods, on plates, 4 mm in thickness.
PL
Podejmując produkcję zgrzewanych konstrukcji z blach stalowych niskowęglowych określonego zastosowania, niskowęglowych blach o podwyższonej wytrzymałości np.: ► umacnianych roztworowo lub wydzieleniowo ze stali niskostopowych, ►umacnianych przez fazową przemianę bezdyfuzyjną oraz innych ze stali niskowęglowych, między innymi metalizowanych sposobem ciągłym, należy w założeniach uwzględnić podstawowy czynnik metaloznawczy, jakim jest wrażliwość danego materiału na zgrzewanie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.