Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The results of numerical computations concerning momentum transfer processes in an air – biophase – liquid system agitated in a bioreactor equipped with baffles and a Smith turbine (CD 6 impeller) are presented in this paper. The effect of sucrose concentration on the distributions of the velocity of the continuous phase, gas hold-up and the size of gas bubbles in the system was analysed. Simulation results were presented in the form of the contours of the analysed magnitudes. The effect of sucrose concentration on the averaged values (i.e. determined on the basis of local values) of gas hold-up and gas bubbles size was evaluated. The results of the numerical computations of gas hold-up were compared with our own experimental data.
EN
A comparative analysis concerning the influence of different factors on momentum transfer in mechanically agitated systems was carried out on the basis of experimental results for solid-liquid, gas-liquid and gas-solid-liquid systems. The effects of the impeller - baffles system geometry, scale of the agitated vessel, type and number of impellers and their off-bottom clearance, as well as physical properties of the multiphase systems on the critical impeller speeds needed to produce suspension or dispersion, power consumption and gas hold-up were analysed and evaluated.
EN
The aim of the study presented was to experimentally analyze an effect of the nutrient type and its concentration on the variability of rheological properties of the baker’s yeast suspensions for different time periods. Aqueous suspensions of the baker’s yeast of various concentration (solution I, without nutrient) and yeasts suspended in aqueous solution of sucrose or honey as nutrients with different concentration (solution II or solution III) were tested. Experiments were carried out using rotational rheoviscometer of type RT10 by a company HAAKE. The measurements were conducted for different time periods (from 1 h up to 144 h) at given fluid temperature. On the basis of the obtained data, rheological characteristics of the aqueous solution of baker’s yeast suspensions without and with nutrients of different sucrose or honey concentration were identified and mathematically described.
PL
Określono wpływ wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła oraz stężenia sacharozy w układzie) na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu ciecz-gaz-biofaza. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy 0,288 m z mieszadłem CD 6. Wyniki badań opracowano w postaci równania. Stwierdzono, że udział gazu zatrzymanego w cieczy silnie zależy od częstości obrotów mieszadła oraz natężenia przepływu gazu.
EN
The studies of different parameters effect (gas flow rate, impeller speed and sucrose concentration) on gas hold-up in the gas-liquid-biophase system are presented in the paper. The measurements were conducted in a vessel of 0.288 m in diameter equipped with the CD 6 impeller. The experimental results were described by the equation. The study shows that gas hold-up strongly depends on the impeller speed and gas flow rate.
PL
Badania miały na celu określenie wpływu modelu burzliwości (k-ε, SST) na wyniki symulacji numerycznych (prędkość cieczy, udział gazu zatrzymanego w cieczy, rozmiar pęcherzy gazowych) przepływu dwufazowego wodny roztwór sacharozy – powietrze. Symulacje numeryczne przeprowadzono w zbiorniku o średnicy wewnętrznej D = 0,288 m zaopatrzonym w mieszadło CD 6. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowany w obliczeniach model burzliwości ma znaczący wpływ na średni rozmiar pęcherzy gazu.
EN
The aim of this study was to determine the effect of turbulence model (k-ε, SST) on numerical simulation results (liquid velocity, gas hold-up and bubble size) in the two-phase saccharose solution – air flow system. Simulations were carried out for a vessel of inner diameter equal to 0.288 m, equipped with the CD 6 impeller. The results showed that the turbulence model used in computations has a significant impact on the size of gas bubbles.
PL
Przeprowadzono numeryczną analizę wpływu wysokości zawieszenia mieszadła PBT na jakość zawiesiny lekkiej w zbiorniku z przegrodami. Obliczenia numeryczne wykonano w oprogramowaniu ANSYS CFX 16.1 dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Wysokość h zawieszenia mieszadła w zbiorniku wynosiła 0,67; 0,78 lub 0,89H. Na podstawie otrzymanych rozkładów stężenia cząstek ciała stałego w cieczy stwierdzono, że w zakresie przeprowadzonych obliczeń, profile stężenia cząstek istotnie zależą od pozycji mieszadła w zbiorniku.
EN
A numerical analysis of the effect of PBT impeller position on a quality of floating particles suspension produced in a baffled agitated vessel was carried out. The numerical computations were performed for a vessel of inner diameter D = 0.295 m, using ANSYS CFX 16.1 software. The off-bottom clearance of the impeller was equal to 0.67, 0.78 or 0.89H. On the basis of obtained distributions of particles concentration in liquid it was proved that, within the range of performed computations, the profiles of particles concentration significantly depended on the impeller position.
PL
Do analizy hydrodynamiki w mieszalniku wyposażonym w mieszadło turbinowe z zakrzywionymi łopatkami została wykorzystana metoda numerycznej mechaniki płynów. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla cieczy o niskiej wartości współczynnika lepkości (wody) oraz układu dwufazowego ciecz-gaz (woda-powietrze). Średnica wewnętrzna oprzegrodowanego mieszalnika wynosiła 0,288 m. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu solwera ANSYS CFX 13. W badaniach zastosowano metodę MRF. Wyniki symulacji numerycznych przedstawiono w formie osiowych i promieniowych konturów oraz promieniowych rozkładów prędkości cieczy, kinetycznej energii burzliwości i jej dyssypacji.
EN
Hydrodynamics in an agitated vessel equipped with turbine impeller with curved blades was analyzed by computational fluid dynamics method. Numerical simulations for a liq. of low viscosity (water) and for gas-liq. system (airwater) agitated in a baffled vessel of inner diameter 0.288 m were performed by using a com. solver. The impeller region was explicitly included by using the multiple ref. frames method, to account for the relative movement between impeller and baffles. The k-epsilon model of turbulence was used for predicting the fluid turbulence flow for the steady-state simulations. The results were presented as axial and radial contours and radial distributions of the fluid velocity as well as kinetic energy of turbulence and its dissipation rate in the agitated vessel.
8
Content available New forms of employment in the logistics industry
EN
The purpose of this article is to bring the issues of application of flexible forms of employment by employers. Approximate there are pros and cons now more often applicable to agreements and contracts. Employers willing to employ workers, even with no experience, however, are increasingly faced with the problems posed by employed. Long the recruitment process is also not supportive in the context of the reduction of unemployment. The fact wrong perceptions of alternative forms of employment by seeking work opportunities in the context of the employer, employee and check the most appropriate choice for you. The first guarantee work directly after graduation, which will last until his retirement, is impossible. The modern market economy is geared to constant changes, which require flexibility also in forms of employment.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki stosowania elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców. Przybliżone są w nim wady i zalety obecnie coraz częściej stosowanych umów zleceń oraz umów o dzieło. Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników, nawet bez doświadczenia, jednak coraz częściej napotykają na problemy stawiane przez zatrudnianych. Długotrwały proces rekrutacyjny również nie jest sprzyjający w kontekście zmniejszania bezrobocia. Fakt złego postrzegania alternatywnych form zatrudnienia przez szukających pracy, hamuje możliwości pracodawcy w kontekście sprawdzenia pracownika i wyboru najodpowiedniejszego dla siebie. Gwarancja rozpoczęcia pierwszej pracy bezpośrednio po studiach, która będzie trwała do emerytury, jest niemożliwa. Współcześnie gospodarka rynkowa jest nastawiona na ciągłe zmiany, przez co wymaga elastyczności również w formach zatrudnienia.
EN
In this study the results of numerical simulations of hydrodynamics in an agitated vessel with eccentrically located impeller (HE3 or propeller) are presented. Mathematical model of the velocity field is based on Navier-Stocks equation. Characteristics of turbulent flow of liquid is described with the use of CFD methods. In this work the Scale Adaptive Simulation approach coupled with Sliding Mesh method is used. The time-dependent simulations were carried out with ANSYS 14 CFX software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych hydrodynamiki w mieszalniku z niecentrycznie zbudowanym mieszadłem (HE3 lub śmigłowym). Model matematyczny pola prędkości w aparacie oparty został o równania Naviera-Stocksa. Przepływ burzliwy cieczy został opisany za pomocą modelu burzliwości SAS-SST (Scale Adaptive Simulation – Shear Stress Transport). Symulacje nieustalone w czasie przeprowadzono przy zastosowaniu oprogramowania ANSYS 14 CFX.
10
Content available remote Mixing characteristics for gas-liquid system in an external-loop air-lift column
EN
This paper presents the results of the experimental investigations of hydrodynamics for an external-loop air-lift column. Process characteristics (gas hold-up, liquid velocities, liquid circulation time and mixing time) were analyzed as a function of the modified Froude number. The obtained results were presented graphically and in the form of the quantitative correlations.
PL
W tym artykule przedstawiono wyniki doświadczalnych badań hydrodynamiki dla kolumny air-lift z zewnętrzną cyrkulacją płynu. Charakterystyki procesowe (udział gazu zatrzymanego w cieczy, prędkości płynu, czas cyrkulacji oraz czas mieszania) analizowano w funkcji zmodyfikowanej liczby Froude’a. Wyniki badań opracowano graficznie i matematycznie.
EN
In the paper, critical impeller speeds were analyzed on the basis of the performed simulations of the concentration distribution of the floating particles suspension in an agitated vessel, equipped with pitched blade turbine. The required range of the standard deviation of the local particles concentration in a suspension was assumed as comparative criterion. The results obtained from numerical computations were compared with the values of the critical impeller speeds determined experimentally.
PL
W artykule analizowano krytyczne częstości obrotów mieszadła na podstawie wykonanych symulacji rozkładu stężeń zawiesiny cząstek lekkich w zbiorniku z mieszadłem turbinowym o łopatkach pochylonych. Jako kryterium porównawcze przyjęto wymagany zakres wartości odchylenia standardowego stężeń lokalnych cząstek w zawiesinie. Wyniki uzyskane z obliczeń numerycznych porównano z wartościami krytycznych częstości obrotów mieszadła określonymi doświadczalnie.
PL
Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników, nawet bez doświadczenia, jednak coraz częściej napotykają na problemy stawiane przez zatrudnianych. Długotrwały proces rekrutacyjny nie sprzyja zmniejszaniu bezrobocia. Fakt złego postrzegania alternatywnych form zatrudnienia przez szukających pracy, hamuje możliwości pracodawcy w kontekście sprawdzenia pracownika i wyboru najodpowiedniejszego dla siebie. Gwarancja rozpoczęcia pierwszej pracy bezpośrednio po studiach, która będzie trwała do emerytury, jest niemożliwa. Współcześnie gospodarka rynkowa jest nastawiona na ciągłe zmiany, przez co wymaga elastyczności również w formach zatrudnienia. W artykule przybliżono problematykę stosowania elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców. Omówiono wady i zalety coraz częściej stosowanych umów zleceń oraz umów o dzieło. Problem przedstawiono w świetle zasad społecznej odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych.
EN
The purpose of this article is to present the possibilities that entails by employing of the unemployed to the operating and sales divisions of freight forwarding and transport companies in the development of their corporate social responsibility policy. The unemployed (having no prior experience of the freight forwarding and transport industry) are valuable in terms of acquiring new customers, provided proper selection of their determination to end. Research carried out in one of the branch companies confirmed an increase in orders served after the implementation of the unemployed to perform the duties assigned to them. Companies can through such activities increase their value in the local market, which in turn makes it possible to increase the level of brand globally. The involvement of previously unemployed workers is easy to identify because in the initial phase of work, they are paid a commission contract, on a percentage of the gross profit earned by them for the company.
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznych badań warunków hydrodynamicznych w zbiorniku z niecentrycznie zainstalowanym mieszadłem śmigłowym. Zastosowano podejście SAS (Scale Adaptive Simulation) z zaimplementowanym szczegółowym modelem burzliwości SST (Shear Stress Transport) w celu opisu skomplikowanej struktury przepływu burzliwego w takim aparacie. W wyniku obliczeń uzyskano szczegółowe dane na temat hydrodynamik operacji mieszania w takim układzie. Dane te pozwoliły na wyznaczenie pola prędkości cieczy w aparacie.
EN
Results of numerical study of hydrodynamics in an agitated vessel with the eccentrically located propeller are presented in the paper. In order to describe complex flow pattern in such type of apparatus the Scale Adaptive Simulation (SAS) with the use of Shear Stress Transport (SST) turbulence model was applied. Detailed hydrodynamics data were obtained as a result of numerical calculations. Based on these data, a flow field in the agitated vessel was identified.
14
Content available remote Właściwości biomasy stosowanej w energetyce zawodowej
PL
Przeprowadzono doświadczalną analizę właściwości fizycznych dwóch rodzajów biomasy, pozyskiwanych z odpadów z przemysłu drzewnego (X) lub z produktów ubocznych przemysłu rolnego (Y). Oceniano wartość opałową oraz zawartość wilgoci w próbkach obu rodzajów biomasy (X oraz Y). Oszacowano wpływ wilgotności na wartość opałową obu rodzajów biomasy.
EN
Experimental analysis of physical properties of two types of biomass, obtained from waste materials of timber industry (X) and waste materials of agriculture production was carried out. The calorific value and humidity of biomass were estimated. Effect of biomass humidity on its calorific value was evaluated for both types of biomass.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych rozkładów stężenia cząstek lekkich w zawiesinie wytwarzanej w cylindrycznym zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z sześcioma łopatkami pochylonymi pod kątem 45°. Uzyskane numerycznie rozkłady stężeń cząstek w cieczy przedstawiono graficznie w postaci profili oraz konturów stężenia cząstek ciała stałego. Zidentyfikowano obszary stagnacji cząstek w objętości mieszanej cieczy.
EN
The results of numerical simulations concerning the concentration distribution of floating particles in suspension produced in an agitated vessel equipped with the baffles and pitched blade turbine (PBT 45) are presented. Numerically obtained distributions of particles concentration in liquid are shown in a form of profiles and contours. Stagnation regions for particles in the agitated liquid volume were identified.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego energii kinetycznej burzliwości i szybkości jej dyssypacji w zbiorniku z mieszadłem do wytwarzania zawiesiny lekkiej. Uzyskano kontury oraz profi le tych wielkości dla burzliwego ruchu płynu w mieszalniku i trzech modeli burzliwości k-ε, k-ω, lub SST. Zidentyfikowano strefy, w których modelowane zmienne przyjmują największe wartości i w których rozpraszanie cząstek ciała stałego jest najbardziej efektywne.
XX
Results of numerical modeling of turbulence kinetic energy and its dissipation rate in mechanically agitated floating particles’ suspension are presented. Contours and profiles of these quantities were found for turbulent fluid flow in an agitated vessel and three turbulence 'models k-ε, k-ω or SST. The agitated vessel zones in which modeled quantities took the greatest values and where the best dispersion of floating particles was obtained were identified.
PL
Celem pracy była charakterystyka rozmiarów pęcherzy gazowych rozpraszanych w cieczy w układzie ciecz newtonowska o niskiej lepkości - powietrze w strefie wznoszenia aparatu typu airlift z zewnętrzną cyrkulacją płynu o 3, 6 lub 12 otworkach w dnie sitowym. Na podstawie wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych oceniono ilościowe i jakościowe rozkłady fazy rozproszonej w kolumnie oraz wielkość powierzchni międzyfazowej.
EN
The aim of this study was to determine the characteristics of gas bubbles’ size for air - low viscosity Newtonian liquid system in the riser of an external-loop airlift column. Numerical computations were carried out for three different numbers of orifices in the plate, equal to 3, 6 or 12, respectively) Based on presented results, both the character of quantitative and qualitative distributions of dispersed phase and the magnitude of interfacial area were estimated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy przebiegu procesu hodowli drożdży piekarniczych w bioreaktorze airlift. Badano wpływ warunków procesowych na wartości udziału gazu zatrzymanego w cieczy oraz prędkości cyrkulacji płynu w aparacie. Analiza zdjęć mikroskopowych umożliwiła ilościowy opis zmian zachodzących w obrębie populacji komórek mikroorganizmów w czasie trwania procesu. Wyniki badań uzupełniono rezultatami symulacji numerycznych przeprowadzonych z zastosowaniem metody CFD.
EN
Results of analysis of baker’s yeast cultivation process in an airlift bioreactor are presented in the paper. The effect of operational conditions on gas holdup and liquid velocity was studied. The analysis of microscopic images enabled a quantitative description of changes taking place within the microorganisms cell population during the process. Additionally, results of fluid flow CFD simulations were presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań numerycznych hydrodynamiki kolumny airlift z zewnętrzną cyrkulacją płynu. Określono udział gazu zatrzymanego w cieczy, prędkość cieczy, wartości kinetycznej energii burzliwości i szybkości jej rozpraszania w zależności od stężenia sacharozy i natężenia przepływu gazu w układzie. Wyniki badań opracowano w postaci rozkładów lokalnych i konturów parametrów hydrodynamicznych. Rezultaty obliczeń porównano z danymi doświadczalnymi uzyskując dobrą zgodność.
EN
Results of numerical study of hydrodynamics in an external-loop air-lift column are presented in the paper. Gas holdup, liquid velocity, turbulence kinetic energy and its dissipation rate in the system were evaluated taking into account the sucrose concentration and varied gas flow rates. Study results were worked out in a form of local hydrodynamic parameters' distributions and contours. A good agreement between numerical results and experimental data was obtained.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.