Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A modern society is characterized by functional infrastructure and sufficient number and variety of materials in the form of various technical goods. All these civilization achievements are not only the result of human skills, but their material principles are based on industrial minerals. This group of materials includes a wide range of the natural raw materials which are used in many industries. This includes the raw materials for the manufacture of glass, ceramics or fillers. In 2014 was complete three-year international development aid project under the title “The Development of the Glass Industry in Central Vietnam”. The aim of the project was to find suitable sources of raw materials in formulations for glass production based on previously proven Phong Dien deposit of glass sand. Works carried out for the Czech Development Agency the GET Company from Czech Republic, Prague. In addition to the optimisation of the glass batch, detailed technological research was also implemented with the goal of achieving the full utilisation of Vietnamese raw materials for the manufacture of high quality glass. The production programme may be varied – focusing not only on the purest crystal type glass, but also on flat glass and container glass and even coloured glass.
PL
Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się funkcjonalną infrastrukturą oraz wystarczającą liczbą i różnorodnością materiałów w postaci różnych technicznych dóbr. Te wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne są nie tylko rezultatem ludzkich zdolności, ale również źródeł materialnych opartych na przemysłowych złożach minerałów. Ta grupa minerałów zawiera szeroki zakres naturalnych surowców, które są stosowane w wielu działach przemysłu. W ich skład wchodzą surowce stosowane do produkcji szkła, ceramiki lub wypełniaczy. W 2014 roku ukończono trzyletni międzynarodowy projekt badawczy zatytułowany: „Rozwój przemysłu szklarskiego w centralnej części Wietnamu”. Celem projektu było znalezienie odpowiednich źródeł surowców mineralnych niezbędnych do produkcji szkła na bazie wcześniej sprawdzonych złóż piasku szklanego Phong Dien. Prace wykonano dla Czeskiej Agencji Rozwoju przez firmę GET Company z Pragi. Oprócz przeprowadzonej optymalizacji gatunków szkła, wykonano również szczegółowe badania technologiczne w celu pełnego wykorzystania wietnamskich surowców do produkcji wysokiej jakości szkła. Program produkcji szkła może być wieloraki, skoncentrowany nie tylko na najczystszym szkle typu kryształ, ale również na szkle płaskim (szyby), szkle gospodarczym i nawet szkle kolorowym.
EN
Projects and grants are unique for development of science and research. For many people it is only source of money for their research. Particularly on universities the projects expanded. From this reason the participation of Ph.D. students in the Student Grant Competition is the best start in this field. Paper discusses in its first part how the Student Grant Competition takes its place on Technical University of Ostrava. Focuses on difficulties with submission of the application, explain process of whole project evaluation and states total amounts acquired from the Ministry of Education, Youth and Sports for Student Grand Competitions since 2010. Second part of this paper directly shows concrete project for “Research of utilization of mining waste in chosen localities.” In the paper is described subject of the research, concrete goals of project, timetable. It is stated the preliminary budget of project and actual progress in the project.
PL
Projekty i granty mają spore znaczenie dla rozwoju nauki i badań. Dla wielu ludzi stanowią one jedyne źródło środków finansowych na ich badania. W szczególności na uniwersytetach obserwuje się ich dynamiczny przyrost. Z tego powodu udział doktorantów konkursach grantowych stanowi dobry początek w tym zakresie. W pierwszej części artykułu przedstawiono dyskusję sposobu, w jaki konkurs grantowy przebiega w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Autorka koncentruje swoją uwagę na trudnościach w złożeniu aplikacji, wyjaśnia proces ewaluacji projektu oraz przedstawia zbiorcze dane pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu dla konkursów grantowych od 2010 roku. Druga część artykułu przedstawia przykład wybranego projektu pt. „Badanie nad wykorzystaniem odpadów pogórniczych w wybranych lokalizacjach”. W artykule przedstawiono przedmiot badań, cele projektu, harmonogram oraz rzeczywisty postęp w jego realizacji.
PL
Jakość podejmowania decyzji, a tym samym właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem, jest ściśle związane z pozyskiwaniem ważnych informacji, którymi powinno dysponować kierownictwo firmy. Jedną z metod pozyskiwania takich ważnych informacji jest benchmarking. Znaczenie benchmarkingu jest na tyle ważne, że coraz więcej badaczy włącza go jako obowiązkową część składową działalności przedsiębiorstwa. W sferze gospodarki występują jednak trudności z wykorzystaniem tej metody zarządzania z powodu tajemnicy prawa handlowego. Szeroka grupa fachowców jest więc pozbawiona cennych informacji. Nasze opracowanie ma na celu przyspieszenie zmiany tej sytuacji wprowadzając zasady i pokazując efekty benchmarkingu dla wybranych spółek wydobywających wapienie. W ramach benchmarkingu wybrano największe spółki górnicze w Republice Czeskiej zajmujące się eksploatacją wapieni. Wybrane spółki obejmują obecnie 66% rynku. Wybrano więc: Ceskomorawsky cement a.s.; Cement Hranice a s.; LOMY MORINA, spol.s r. o; Holcim (Cesko) a. s., członek koncernu ; Velkolom Certovy schody, a. s. Podstawą badań benchmarkingu były wskaźniki finansowe (ROE, stopa zysku) i produkcyjne (koszty, wielkość produkcji DHM, wydajność pracy). Obliczenia tych wskaźników prowadzono dla lat 2008–2010. Ocena danych wykonywana była na podstawie analizy finansowej. Do przeprowadzenia analizy finansowej wybrano metodę matematyczno-statystyczną. Zastosowano metodę normowania zmiennych, której rezultatem było utworzenie rankingu przedsiębiorstw od najlepszego do najgorszego. Wykazano, że znaczenie benchmarkingu można zwiększyć przydzielając wskaźnikom, za pomocą których badany jest obiekt przemysłowy, odpowiednie wagi, zmieniające rangę wybranych wskaźników. W obliczeniach autorzy zdecydowali się zastosować metody Fulliera, a konkretnie trójkąt Fulliera. W dużej liczbie badanych przedsiębiorstw wydobywczych spółki „Cement Hranice” w podanym wyżej okresie, w najgorszej sytuacji znajdowało się przedsiębiorstwo Velkolom Certovy schody a.s.
EN
The validity of information available to managers influences the quality of the decision-making processes controlled by those managers. Benchmarking is a method which can yield quality information. The importance of benchmarking is strengthened by the fact that many authors consider benchmarking to be an integral part of strategic management. In commercial practice, benchmarking data and conclusions usually become commercial secrets for internal use only. The wider professional public lacks this valuable information. This paper tries to fill the gap regarding the operation of certain limestone extraction companies. It presents information and conclusions drawn from an independent benchmarking investigation. This study focused on major limestone producers in the Czech Republic which export their product abroad. These producers’ domestic market share is almost 66%. Specifically, the following companies were subjects of this benchmarking analysis: Českomoravský cement, a.s.; Cement Hranice, a.s.; LOMY MOŘINA, s.r.o.; Holcim (Česko) a.s.; and Velkolom Čertovy schody, a.s. The financial (ROE, profit margin) and production (return-on-investment, LTA, and labour productivity) ratios were the benchmarking’s starting point. These ratios were from company performance during the period 2008–2010. The mathematical and statistical methods of financial analyses provided for the data assessments namely, the standard variable method. The application of this method yielded results rating limestone producers in a best-to-worst sequence. The benchmarking information’s value can be increased if the ratios are weighted, which expresses the significance of individual ratios. This study applied the Fuller’s triangle method. Concerning the producers investigated, Cement Hranice, a.s. has been the best performer, and Velkolom Certovy schody, a.s. the worst.
EN
An important milestone in the development of Czech mining was the turning point in the nineties of the last century, when socio-economic changes occurred that affected all sectors of the economy. As a result of economic transformation, totally new system changes were brought about for mining companies and their management. Mineral extraction and processing has since become a standard business activity.The article is focused on mining companies operating in the CR in the sector of non-metallic and construction minerals. It briefly outlines the development of mining in the CR in the 90's of the last century. The focus of the article, however, lies on the analysis of mining companies extracting non-metallic and construction minerals. The aim was to map the status of these enterprises in terms of their legal status, foreign ownership, capital strength (whether firms have their capital higher than the statutory minimum set forth by the Commercial Code), their activity in mining sectors (which minerals are being extracted by individual mining companies) and the representation of sub-contractors in mining activities. At the beginning of the research, several hypotheses were proposed that were either confirmed or disproved based on a survey and analysis. Although the findings were, in principle, unequivocal, in order to accept or reject the hypotheses, their testing was necessary. In our case, we applied the test of hypothesis related to relative frequency. The analysis results are processed in tables and graphs. The analysis showed that as for the legal form, trade companies clearly prevail and limited liability companies are completely dominating. In terms of ownership of mining firms domestic miners have the largest representation. Manymining companies, however, have a foreign owner. German and Austrian capital being the most represented. Furthermore, the analysis proved that most mining companies operate with a capital that exceeds the minimum limit set forth by Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended. Most of the mining companies focus on the exploitation of a single mineral only. On examining the representation of ordinary workers and employees of subcontractors, it was found that more and more mining companies outsource mining processes. We can conclude that most of the hypotheses formulated at the beginning of our research were rejected. Established assumptions about the legal status of miners, nationality of holders, disposable capital and the ratio of permanent employees to employees of subcontractors were not confirmed.
PL
Ważnym krokiem w rozwoju czeskiego górnictwa były przełomowe lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy nastąpiły zmiany socjalno-ekonomiczne, które z kolei miały wpływ na wszystkie inne działy gospodarki. W wyniku transformacji ekonomicznej wydobycie kopalin zostało przeniesione do spółek górniczych, gdzie sposób zarządzania przeszedł zmiany systemowe. Wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych stało się standardową działalnością gospodarczą. Artykuł koncentruje się na spółkach działających w Republice Czeskiej, w sektorze surowców niemetalicznych i budowlanych. Pokrótce przedstawia on rozwój górnictwa w Republice Czeskiej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ciężar artykułu koncentruje się jednak na analizie wydobycia surowców niemetalicznych oraz surowców budowlanych. Głównym celem było przedstawienie tych przedsiębiorstw z punktu widzenia ich statusu prawnego, własności kapitału zagranicznego, siły kapitałowej (które z przedsiębiorstw ma kapitał wyższy niż wymagany), ich działalności w segmencie wydobycia (jakie surowce mineralne są wydobywane w spółkach ściśle górniczych), a także reprezentację w sektorze wydobywczym podwykonawców prac. Na początku na podstawie badań i analiz przyjęto hipotezy, które powinny zostać potwierdzone lub zanegowane. Choć co do zasady wyniki były jednoznaczne, to do ostatecznego ich przyjęcia konieczne było ich testowanie. Wyniki analizy przedstawione zostały w tabelach i na wykresach. Z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wynika, że dominującą formą prawną są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Sp. z o.o.). Pod względem własności, przedsiębiorstwa górnicze są własnością największych krajowych spółek górniczych. Jednak wiele firm górniczych jest własnością firm zagranicznych. Najczęściej reprezentowane są tutaj Niemcy i Austria. Ponadto analiza wykazała, że większość firm wydobywczych z kapitałem zagranicznym przekracza minimalny limit ustalony ustawą Kodeks Handlowy (513/1991 Sb. z poźniejszymi zmianami). Większość tych firm skupia się na wydobyciu tylko jednego surowca mineralnego. Analizując te firmy okazało się, że coraz więcej pracowników i podwykonawców firm górniczych korzysta w procesie wydobycia z outsourcingu. Można stwierdzić, że większość założeń (hipotez), które zostały sformułowane na początku, nie potwierdziła się, dlatego zostały odrzucone. Założenia dotyczące statusu prawnego spółek górniczych, udziału kapitału zagranicznego, posiadanego kapitału oraz stosunku pracowników zatrudnionych na stałe do stosunku podwykonawców również się nie potwierdziły.
PL
Północno-zachodnie Czechy należą do znanych regionów wydobywczych. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się o wydobywaniu tam rud w Krusnych Górach. W ostatnim stuleciu na rozległych obszarach tego regionu wydobywa się węgiel brunatny metodą odkrywkową. Wydobycie to prowadzone jest przez Litwinowskie Gwarectwo S. A., do którego należą różnorakie firmy, które w Republice Czeskiej zajmują się produkcją i przetwórstwem węgla brunatnego. Działalność gwarectwa prowadzona jest w północnej części zagłębia, za którego centrum uważa się miasto Most. Zanim przestąpi się do wydobycia węgla brunatnego na danym obszarze, już z długoletnim wyprzedzeniem, tworzy się projekty rekultywacji poeksploatacyjnych terenów, rozległych odkrywek i wysypisk. Bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji prowadzone są prace w celu przystosowania ich do otaczającego krajobrazu i nowych potrzeb regionu. Górnicza służba miernicza uczestniczy w pracach rekultywacyjnych. W projektach są wykorzystywane matryce map, na których wytycza się prace terenowe na rekultywowanym obszarze, następnie dokonuje się pomiarów tych powierzchni, tworzy się geometryczny plan terenu do dalszego wykorzystania. W niektórych przypadkach prowadzi się monitoring obszarów rekultywowanych w celu śledzenia stabilności gruntów. Monitoring ten sygnalizuje stany zmian terenowych i ostrzega przed ewentualnymi szkodami na tych obszarach.
EN
The northern west part of Czech Republic is known as a mining region. In the last century on widespread area of Kr?sne Mountain brown coal is exploited. This open mining activity is leading by Litvinonske Uhelne a.s. Variety of Czech enterprises, which are engaged in production and processing of brown coal are part of this company. The activity of company is leading in northern part of coal basin, which informal capital is Most city. Before beginning of brown coal mining, projects of reclamation of post-exploitation area are prepared in advance. Just after ending of mining activity, works connected with adaptation of post-mining area to surrounding landscape and needs of region are realized. During lasting all reclamation works, co-operation with mine surveying service is necessary. It using in projects, matrix of maps on which field works on remediation land are demarcated. At the end, as a result of measurement of terrain surface, geometrical plan of area for further using are created. In some case monitoring of reclamation area are leading in order to control of stability of ground. This monitoring signals the state of area changing and warns against possible mining damages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.