Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Ciągłość procesów przemysłowych jest ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Poważnym zagrożeniem dla prawidłowej pracy urządzeń przemysłowych są zakłócenia elektryczne oraz obecność wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie. W artykule omówiono diagnostykę parametrów energii elektrycznej obiektów przemysłowych w oparciu o normę PN EN-50160.
EN
One of the most important aspects of the company's operations is the continuity of industrial processes. A serious threat to the correct operation of industrial equipment is electric noise and the presence of voltage and current with higher harmonics. In the article we discuss diagnostics of electric energy parameters of industrial facilities based on PN EN-50160 standard.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia optymalizacyjne związane z budową transformatorów pracujących w przetwornicach pojazdów elektromobilnych. Porównano wyniki symulacji wpływu materiału magnetycznego rdzenia na straty i wymiary gabarytowe transformatora. Przedstawiono również optymalizację konstrukcji transformatora w celu zwiększenia skuteczności wymuszonego chłodzenia. Parametry symulowano, wykorzystując oprogramowanie projektowe firmy RALE Engineering GmbH.
EN
In this article selected optimizing issues related to the construction of the transformers worked in static converters of electro-mobile vehicles were discussed. The simulation of the effect of core magnetic material on the losses and transformer sizes have been compared. Moreover, the increase of effected – cooling due to solution of transformer construction were performed. The parameters were simulated using design software by RALE Engineering GmbH.
3
Content available remote Optymalizacja konstrukcji transformatorów w aplikacjach elektromobilnych
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia optymalizacyjne związane z budową transformatorów pracujących w przetwornicach pojazdów elektromobilnych. Porównano wyniki symulacji wpływu materiału magnetycznego rdzenia na straty i wymiary gabarytowe transformatora. Przedstawiono również optymalizację konstrukcji transformatora w celu zwiększenia skuteczności wymuszonego chłodzenia. Parametry symulowano wykorzystując oprogramowanie projektowe firmy RALE Engineering GmbH.
EN
In this article selected optimizing issues related to the construction of the transformers worked in static converters of electro-mobile vehicles were discussed. The simulation of the effect of core magnetic material on the losses and transformer sizes have been compared. Moreover, the increase of effected – cooling due to solution of transformer construction were performed. The parameters were simulated using designsoftware by RALE Engineering GmbH.
4
Content available remote Transformatory i elementy indukcyjne w napędach pojazdów trakcyjnych
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane transformatorom oraz elementom indukcyjnym pracującym w przetwornicach zasilających pojazdy szynowe. Omówiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stosowane przy produkcji transformatorów i dławików pracujących w trudnych i specyficznych warunkach kolejowych. Firma TRAFECO Sp. j. posiada w ofercie transformatory i elementy indukcyjne przeznaczone do pracy w trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej.
PL
Rodzaj zastosowanego materiału magnetycznego oraz przyjęte w dławiku rozwiązania konstrukcyjne definiują podstawowe cechy użytkowe filtrów, między innymi straty powstające w filtrze, liniowość magnetyczną czy wartość pola akustycznego wokół dławika. Artykuł przedstawia wyniki symulacji parametrów pasywnych filtrów sinusoidalnych typu FluxSIN z rdzeniami o konstrukcji wieloszczelinowej. Analizę porównawczą wykonano dla dławików z rdzeniami z izotropowych i anizotropowych blach krzemowych na podstawie obliczeń symulacyjnych wykonanych w programie RALE Engineering GmbH [1].
6
Content available remote Wieloszczelinowe rdzenie w dławikach filtrów sinusoidalnych
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z budową dławików rdzeniowych stosowanych w filtrach sinusoidalnych układów napędowych. Przedstawiono porównanie wyników badań oraz symulacji wpływu konstrukcji rdzenia wieloszczelinowego na straty dławika i pole akustyczne wokół filtru. Badania przeprowadzono dla filtru sinusoidalnego typu FluxSIN. Parametry symulacyjne wyznaczono wykorzystując oprogramowanie projektowe firmy RALE Engineering GmbH.
EN
Selected issues related to the construction of the core chokes applied in sine wave filters were described in this paper. Comparison of test results and simulations of the impact of multi-gap core construction on the losses and acoustic field around the filter were presented. The tests were performed for the sine wave FluxSIN type filter. Simulation parameters were calculated with the help of the design software by RALE Engineering GmbH.
PL
Zapewnienie ciągłości procesów przemysłowych jest ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Poważnym zagrożeniem dla pewności zasilania i prawidłowej pracy urządzeń przemysłowych jest występowanie zakłóceń elektrycznych oraz obecność wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie. Szczególnie wrażliwe na oddziaływanie zakłóceń elektrycznych są układy sterowania maszyn i procesów przemysłowych.
PL
Artykuł przedstawia zagrożenia i straty związane z występowaniem harmonicznych w prądzie zasilającym przekształtniki z wejściem 6-pulsowym. Wskazuje skuteczny i ekonomiczny sposób ich ograniczenia za pomocą właściwego doboru filtrów harmonicznych ElhandHF, zapewniających kompatybilność całego układu napędowego zgodnie ze standardami IEEE 519 i EN 61000. Opisane filtry zostały zaprojektowane, wykonane i przetestowane w rzeczywistych warunkach, a rezultatem tych prac są typoszeregi filtrów przeznaczonych do typowych układów napędowych. Filtry te pozwalają zachować wysoką jakość napięcia sieci zasilającej, redukują straty mocy, a tym samym koszty eksploatacji oraz zwiększają niezawodność i sprawność przekształtnikowych układów napędowych. W artykule przedstawiono także korzyści wynikające z zastosowania w filtrach rdzeni wieloszczelinowych wykonanych w innowacyjnej i niskostratnej technologii ElhandCutCore.
EN
This article presents the dangers and losses resulting from the presence of harmonic currents in the electrical network supplying inverters with 6-pulse input. It points out the effective and efficient method for elimination of the harmonic currents with the use of well-chosen ElhandHF filters providing for the compatibility of the whole system according to IEEE519 and EN61000 standards. The described filters were designed, made and tested in a real system and the result of the research is a series of filter types intended for typical drive systems. The filters provide for a high quality of the supply voltage, they reduce the power losses and at the same time the operation costs, as well as increase the reliability and efficiency of the inverter drive systems. This article presents also the advantages resulting from the application of multi-gap cores, made according to the innovative and low-loss ElhandCutCore technology, in filters.
9
Content available remote Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym
PL
Przedmiotem artykułu jest implementacja nowego rozwiązania trójfazowego transformatora prądu przemiennego ze sprzężeniem elektromagnetycznym i elektrycznym (hybrydowym). Sprzężenie elektromagnetyczne jest realizowane za pomocą konwencjonalnego transformatora trójfazowego (TR) z dwoma uzwojeniami wtórnymi w każdej fazie. Sprzężenie elektryczne jest realizowane za pomocą trójfazowego sterownika matrycowego (SM). W artykule przedstawiono opis działania, projekt układu, oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych modelu laboratoryjnego o mocy 1 kVA, zestawione razem z wynikami badań analitycznych.
EN
This paper deals with the implementation of a new solution for a three-phase AC transformer with electromagnetic and electric coupling (hybrid coupling). The electromagnetic coupling is realized by means of the conventional three-phase transformer (TR) with two secondary windings in each phase. The electrical coupling is realized by means of a matrix chopper (MC), which is supplied from auxiliary secondary windings of the transformer. This paper presents an operational description of the proposed solution and simulation and experimental test results 1 kVA laboratory model collected together with theoretical analysis results.
10
Content available remote Trójfazowy dławik symetryczny
PL
Elhand Transformatory jest producentem dławików indukcyjnych. Artykuł przedstawia parametry techniczne dławików z symetrycznym obwodem magnetycznym. Trójfazowe dławiki, podobnie, jak transformatory, najczęściej produkowane są na bazie trójfazowego niesymetrycznego rdzenia typu 3UI (rys. 1). Rozwiązanie takie jest od lat powszechnie stosowane ze względu na prostą konstrukcję.
11
Content available remote Transformator pięciokolumnowy
PL
Elhand Transformatory jest producentem trójfazowych transformatorów mocy do zastosowań specjalnych. W wielu projektach występuje konieczność dostosowania gabarytów transformatora do istniejącej obudowy maszyny. Konstrukcja rdzenia pięciokolumnowego pozwala na zmniejszenie wysokości transformatora. Artykuł opisuje parametry techniczne transformatorów z pięciokolumnowym magnetowodem. Słowa kluczowe: transformatory trójfazowe, rdzeń pięciokolumnowy.
12
Content available remote Przemysłowe zastosowania transformatorów i dławików
PL
Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie i rozwój przemysłu bez energii elektrycznej. Wiele procesów przemysłowych wymaga dostarczenia ogromnej energii – często elektrycznej. Przemysłowe napędy, systemy sterowania i kontroli również realizowane są elektrycznie. Energią elektryczną stosunkowo łatwo można zasilić zakłady przemysłowe czy konkretne urządzenia. Można również zmieniać lub poprawiać jej parametry użytkowe za pomocą transformatorów, dławików, filtrów czy urządzeń energoelektronicznych.
13
Content available remote Hałas dławików indukcyjnych
PL
Elhand Transformatory jest producentem dławików indukcyjnych stosowanych w układach napędowych, w prostowniczych filtrach wygładzających łącznikach prądu stałego. Są to dławiki pracujące często w zakresie średnich częstotliwości, gdzie oprócz podstawowych parametrów użytkowych, takich jak indukcyjność czy wartość prądu nasycenia, ważny z punktu widzenia eksploatacji okazuje się hałas generowany przez urządzenie. Pole akustyczne powstające wokół dławika w skrajnym przypadku może osiągać wartości utrudniające pracę ludzi w pobliżu. Artykuł przedstawia źródła pola akustycznego dławików indukcyjnych.
14
Content available remote Transformatory w impulsowych zasilaczach mocy
PL
Pojawienie się tranzystora w latach 50. ubiegłego stulecia zapoczątkowało szybki rozwój energoelektronicznych urządzeń. Tradycyjne zasilacze zastępowano zasilaczami impulsowymi o większej sprawności i zdecydowanie mniejszych rozmiarach. Obecnie nowoczesne elementy półprzewodnikowe umożliwiają rozwój przekształtników pracujących przy coraz wyższych częstotliwościach, a wciąż udoskonalane materiały magnetyczne pozwalają projektować optymalne transformatory i elementy indukcyjne.
15
Content available remote Projektowanie cewek bezrdzeniowych - cz. II
PL
Elhand Transformatory jest producentem bezrdzeniowych elementów indukcyjnych typu EP1 oraz EP3. Artykuł przedstawia podstawowe parametry techniczne bezrdzeniowych elementów indukcyjnych. Parametrami technicznymi cewki powietrznej, oprócz indukcyjności własnej i wzajemnej, są również rezystancja oraz pojemność uzwojenia. Na wypadkową pojemność własną cewki składają się elementarne pojemności występujące między poszczególnymi zwojami oraz między każdym ze zwojów a pozostałymi zwojami uzwojenia.
16
Content available remote Projektowanie cewek bezrdzeniowych - cz. I
PL
Elhand Transformatory jest producentem bezrdzeniowych elementów indukcyjnych typu EP1 oraz EP3. W artykule zestawiono podstawowe informacje dotyczące projektowania powietrznych elementów indukcyjnych. Rozważania ograniczono do kilku najczęściej występujących w praktyce typów cewek.
17
Content available remote Dławik wygładzający z otwartym obwodem magnetycznym
PL
Artykuł przedstawia parametry techniczne dławików z otwartym obwodem magnetycznym. Dławiki wygładzające z otwartym obwodem magnetycznym przeznaczone są do współpracy z prostownikami dużych mocy. W obwodzie wyjściowym prostowników występuje dominująca składowa stała prądu oraz pulsacje często o wysokich częstotliwościach.
18
Content available remote Zasilacze prądu stałego
PL
Układy zasilające prądu stałego znajdują szereg zastosowań przemysłowych, od zasilania automatyki przez napędy prądu stałego aż do siłowych obwodów galwanizerni. W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną zasilaczy prądu stałego produkowanych w Elhand Transformatory.
19
Content available remote Transformatorowy układ Scotta
PL
Połączenia między dwoma różnymi obwodami elektrycznymi lub między odbiornikiem a siecią elektryczną często realizuje się, stosując elementy pośredniczące. Urządzenia te dopasowują parametry energii elektrycznej lub konfigurację sieci zasilającej do potrzeb odbiornika. Doskonałym przykładem elementu pośredniczącego w połączeniu sieć - odbiornik jest transformatorowy układ Scotta. Historia powstania układu Scotta: Charles F. Scott w 1885 roku, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Stanowym w Ohio, rozpoczął pracę na wydziale matematyki i fizyki Uniwersytetu Johna Hopkinsa.
20
Content available remote Transformator z sześciofazowym uzwojeniem wtórnym stosowany w galwanotechnice
PL
Trójfazowe prostowniki znajdują wiele zastosowań przemysłowych. W procesach technologicznych galwanizacji szeroko rozpowszechnione są prostowniki sześciopulsowe ze względu na stosunkowo prostą budowę i dobre parametry użytkowe. W artykule przedstawiono transformator z sześciofazowym uzwojeniem wtórnym typu ET6S, będący kluczowym elementem prostownika sześciopulsowego z przewodem neutralnym.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.