Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wpływ wybranych czynników fizykochemicznych, występujących w kotłach stalowniczych pieców łukowych, na charakterystyki wyładowań elektrycznych. Opisano statyczne i dynamiczne właściwości łuków sitnoprqdowych. Oceniono użyteczność wybranych modeli matematycznych łuków, które są wykorzystywane do symulacji procesów w układach zasilania pieców łukowych. Rozpatrzono zagadnienia wyznaczania charakterystyk łuku elektrycznego w warunkach eksploatacji przemysłowej pieców łukowych.
EN
The influence of selected physicochemicai factors occurring in steel arc furnaces on the characteristics of electric discharges has been presented. Static and dynamic properties of high current arcs have been described. The usefulness of selected mathematical arcs models, which are used to simulate processes in arc furnace power systems, has been evaluated. The issues of determining the characteristics of electric arc in the conditions of industrial operation of arc furnaces nave been considered.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy parametrów energii elektrycznej z pomiarów w przemysłowych rozdzielniach średniego napięcia zasilających napędy prądu stałego walcarek profili stalowych i miedzianych. Do komputerowej rejestracji przebiegów napięć i prądów oraz obliczenia wartości mocy i współczynników mocy PF oraz analizy harmonicznej sygnałów dla różnych stanów pracy napędów wykorzystano | oprogramowanie DASYLab i MATLAB. Obliczono i pokazano parametry jakości energii, takie jak współczynnik THD dla napięć i prądów, widma rozkładu harmonicznego i współczynnik asymetrii napięcia VUF. Przedstawiono wykresy przebiegów napięcia, prądu i mocy, THD U oraz widma harmonicznych napięć i prądów w funkcji mocy obciążenia. Wynikiem analizy pomiarów są wnioski i zalecenia projektowe.
EN
The article presents the results of measurements and the analysis of electric energy parameters at industrial medium voltage switchgears supplying DC drives for rolling machines of steel and copper profiles. The values of power and power factor (PF) were calculated on the basis of computer-registered current and voltage waveforms for various drive operating states. DASYLab and MATLAB software were used to data recording and computing. Power quality parameters, such as THD factor for voltages and currents, harmonics spectra and voltage unbalance factor (VUF) were calculated and shown. Graphs of voltage, current, and power waveforms, THD U and harmonic spectra of voltages and currents as | a function of load power are presented. The result of the analysis of measurements are conclusions and project applications.
PL
Artykuł przedstawia metodę określenia strat mocy w układach napędowych z układami przekształtnikowymi. Obliczenia wykonano na przykładzie walcarki napędzanej pierwotnie przez silnik prądu stałego zasilany z przekształtnika tyrystorowego, a po modernizacji przez silnik asynchroniczny sterowany przemiennikiem częstotliwości. W obu układach po stronie sieci zasilającej zastosowano pasywny filtr L-C. W analizie strat mocy uwzględniono niesinusoidalny przepływ prądu w elementach instalacji elektrycznej obejmującej transformator oraz kable średniego napięcia. Na podstawie pomiarów komputerowych obliczono wartości mocy oraz zawartości wyższych harmonicznych prądów w systemie zasilania układów napędowych walcarki. Wykonane obliczenia umożliwiły oszacowanie strat mocy i energii elektrycznej w układzie walcarki.
EN
The article presents a method for calculating power losses in drive systems with converter systems. Calculation was made on the example of a rolling mill originally driven by a DC motor supplied from a thyristor converter, and after modernization with asynchronous motor controlled by a frequency converter. Passive L-C filter was used on the supply side in both systems. The power loss analysis includes the nonsinusoidal currents in the electrical installation including the transformer and medium voltage cables. Power values and harmonic currents were calculated in the power system of the mill drive systems on the basis of computer measurements. The calculations made it possible to estimate electrical power losses in the rolling mill system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów i charakterystyk regulacyjnych hydraulicznego napędu elektrod pieca łukowego AC dużej mocy. Opisano układ sterowania i regulacji położenia elektrod z siłownikami hydraulicznymi. Do bezpośredniego pomiaru położenia elektrod pieca użyto laserowych czujników odległości, podłączonych do komputera pomiarowego. Wyznaczono charakterystyki położenia i prędkości elektrod dla różnych stanów pracy oraz pokazano dynamiczne przebiegi czasowe ruchu elektrod w różnych fazach wytopu. Sformułowano wnioski dotyczące nastaw w układzie sterowania elektrod pieca.
EN
The article presents the results of measurements of the parameters and characteristics of the hydraulic control of electrodes of high power AC arc furnace. The control and positioning system of the electrodes with hydraulic actuators has been described. Laser distance sensors connected to the measuring computer were used for the direct measurement of the position of AC furnace electrodes. The control signals for the electromagnetic valves were also measured. DasyLab and Matlab software were used for the data acquisition and analysis. The position and speed characteristics of the electrodes for various operating states have been determined. Dynamic characteristics of the electrodes movement in the various melting phases are shown. Conclusions on settings in the furnace electrodes control system were formulated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnej analizy pośredniego wpływu czynników geometrycznych na warunki magnesowania podczas badań za pomoc metody Barkhausena. Badano wpływ tzw. efektu brzegowego związanego z położeniem głowicy pomiarowej względem krawędzi przedmiotu badań oraz szerokości samej próbki kalibracyjnej. Jako metodę badawczą zastosowano modelowanie fizyczne zmiany wymiarów geometrycznych i położenia głowicy pomiarowej przy zachowaniu niezmienno ci innych parametrów mogących wpływać na pomiar. Badania z wykorzystaniem opracowanej aparatury pomiarowej przeprowadzono dla dwóch konstrukcji głowic. Uzyskane rezultaty badań pozwoliły stwierdzić, iż brak kompensacji wpływu analizowanych czynników geometrycznych podczas badań za pomocą metody Barkhausena może prowadzić do powstawania bardzo dużych błędów pomiarowych.
EN
The paper presents the results of experimental analysis of the indirect influence of geometric factors on the magnetization conditions during material investigations by Barkhausen method. The impact of the so-called boundary effect associated with the position of the measuring head relative to the edge of the test object and the width of the calibration sample have been investigated. As a research method, physical modeling of changes in geometrical dimensions and position of the measuring head was used, while maintaining the invariance of other parameters that could influence the measurement. Investigations using the developed measuring apparatus were performed for two designs of the measuring head. The obtained results showed that the lack of compensation of the influence of the analyzed geometric factors during the Barkhausen method can lead to significant measurement errors.
PL
W artykule porównano parametry elektryczne modernizowanej instalacji pieca łukowego AC dla dwóch różnych mocy transformatora piecowego oraz zmniejszonej reaktancji dławika szeregowego w torze zasilania średniego napięcia. Wyznaczono parametry oraz charakterystyki systemu zasilania pieca. Po modernizacji przeprowadzono racjonalizację stanów pracy pieca łukowego. Celem było uzyskanie maksymalnej mocy czynnej pobieranej przez piec w warunkach istniejących ograniczeń prądowych, przy zachowaniu stabilnej pracy w stanach dynamicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wskaźniki elektroenergetyczne charakteryzujące efektywność procesu wytopu.
EN
Electric indices of a the modernized AC arc furnace system are compared for two furnace transformers of different power and reduced reactance of the serial reactor in medium voltage power line. Parameters and characteristics of the power system of the arc furnace are determined. Improvement of the arc furnace operating conditions after the modernization has been performed. The aim was to obtain the maximum active power consumed by the furnace and preserve its stable operation in dynamic states taking into account existing current limitations. The electric power indices that characterize efficiency of the melting process were determined on the basis of experiments.
7
Content available remote Asymetria parametrów bifilarnego toru wielkoprądowego pieca łukowo-oporowego
PL
Do procesu wytopu żelazostopów stosuje się głownie piece łukowo-oporowe. W piecach łukowo-oporowych stosowane są segmentowe elektrody Söderberga, które wymagają odpowiednich konstrukcji torów wielkoprądowych podłączonych do uzwojeń wtórnych jednofazowych transformatorów mocy. W artykule przedstawiono układy zasilania pieca z wyeksponowaniem punktów pomiarowych w bifilarnych torach wielkoprądowych służących do określenia asymetrii prądowej i impedancyjnej. Przedstawiono wykresy zmian wartości skutecznych napięć i prądów w poszczególnych torach oraz wyniki analizy harmonicznej. Wyznaczono względne wskaźniki asymetrii prądowych torów pieca łukowooporowego podczas procesu wytopu.
EN
Submerged arc-resistance furnaces are mainly used for the production of ferroalloys. Segmental Söderberg electrodes are used in arcresistance furnaces. These electrodes require the specific construction of high-current paths connected to the secondary windings of single-phase power transformers. The article presents power supply system of the furnace with the measurement points in bifilar high current circuits for determining the asymmetry of currents and impedances. Graphs of voltages and currents and of harmonic analysis in high current circuits are presented. Relative indicators of current asymmetry in high-current paths of the arc-resistance furnace during the melting process were determined.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza parametrów charakteryzujących pobieraną energię elektryczną z przemysłowej rozdzielni średniego napięcia przez przekształtnikowy napęd dwunastopulsowy z rewersem i regulacją strumienia w obwodzie wzbudzenia walcarki kształtowników. Na podstawie badań pomiarowych, dotyczących wartości chwilowych napięć i prądów dla różnych warunków pracy napędu, przeprowadzono analizę zmian mocy oraz wyznaczono wartości charakterystycznych parametrów określających jakość energii elektrycznej, takich jak: asymetria, widma rozkładów poszczególnych harmonicznych napięć międzyprzewodowych i prądów fazowych oraz współczynniki zawartości wyższych harmonicznych THD tych wielkości. Obliczenia oraz analizę poszczególnych mocy oraz rozkładów harmonicznych sygnałów przeprowadzono z wykorzystaniem środowiska MATLAB. W pracy przedstawiono interesujące przebiegi zmian współczynników THD napięć w funkcji mocy obciążenia regulowanego napędu tyrystorowego prądu stałego. Uzyskane wyniki pomiarów i analiz pozwoliły na sformułowanie wniosków i zaleceń projektowych.
EN
The paper presents analysis of parameters characterizing electric power consumed at the industrial medium voltage switchgear by a twelve-pulse converter drive with reverse and flow regulation in the excitation circuit of the profile rolling mill. Measurements concerning the instantaneous values of voltages and currents for different conditions of the drive operation were the basis for the calculation analysis of power and subsequently specific power quality parameters such as distribution spectra of individual voltage and current harmonics as well as voltage and current THD harmonics content factors. The calculation analysis of individual powers and the harmonic signals distribution was carried out by means of MATLAB utility software. The paper presents interesting courses of THD factors changes as function of current and load power of regulated thyristor drive of direct current. The results of measurements and analyses allowed conclusions and project regulations to be formulated.
EN
The present article shows the results of an analysis of active power consumed by AC arc furnace at various stages of the melting process, taking harmonics into consideration. The analysis was based on measurement data in the form of computer recorded voltage and current waveforms in the power circuit of the arc furnace. Next the frequency analysis and the evaluation of the content harmonics of recorded waveforms were performed. Computation made using the fast Fourier transform FFT built-in in MATLAB. The active power of the arc furnace was determined on the basis of the classical theory of harmonic power distributions and instantaneous power after Clarke transformation to the orthogonal coordinate system α-β. Harmonic distribution phase currents and voltages were transformed using the FFT procedure, as well as distorted voltage/current waveforms registered as a sequence of samples. The obtained results demonstrate a high level of compatibility between the instantaneous power and active power for the methods under consideration.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy mocy czynnej pobieranej przez piec łukowy AC w różnych etapach procesu wytopu z uwzględnieniem wyższych harmonicznych. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe w postaci zarejestrowanych komputerowo przebiegów napięć i prądów w torze zasilania pieca łukowego. Następnie przeprowadzono analizę częstotliwościową i ocenę zawartości wyższych harmonicznych zarejestrowanych przebiegów. Obliczenia wykonano za pomocą szybkiej transformacji Fouriera FFT w programie MATLAB. Moc czynną pieca łukowego wyznaczono w oparciu o klasyczną teorię mocy dla rozkładów harmonicznych oraz na podstawie mocy chwilowej po transformacji Clarke’a do układu ortogonalnych współrzędnych α-β. Transformacji poddano uzyskane w procedurze FFT rozkłady harmoniczne prądów i napięć fazowych, a także zarejestrowane w postaci ciągu próbek odkształcone przebiegi napięciowo-prądowe. Uzyskane wyniki wykazują dużą zgodność mocy chwilowej i mocy czynnej dla rozpatrywanych metod.
10
Content available remote Asymetria prędkości liniowych wielosilnikowego sterowanego napędu DC
PL
Artykuł przedstawia strukturę i właściwości zespołu wielosilnikowych napędów grupowych DC transportującego formowane pasmo metalu. Każda z grup napędowych jest sterowana przekształtnikiem tyrystorowym od strony obwodu tworników. Obwody wzbudzenia silników grupy są zasilane z jednego prostownika półsterowanego z dodatkowymi rezystorami do indywidualnego ustawiania prądów wzbudzenia. Rezultatem uwarunkowań technologicznych związanych z dociskiem hydraulicznym, niedoskonałością geometryczną rolek napędowych, warunkami termicznymi i plastycznością pasma jest występowanie asymetrii prędkości liniowych, które determinują określone wady półproduktu. Wykorzystując enkodery do pomiaru prędkości obrotowej silników i rolek transportowych oraz programy DasyLab i MATLAB obliczono wartości prędkości liniowych, na podstawie których określono stopień asymetrii prędkości liniowych rolek. W końcowej części artykułu przedstawiono podsumowanie i wnioski.
EN
The paper presents the structure and properties of the unit comprising several groups of multi-motors DC drives. The unit drives the transport line of molded steel band. Each drive group is controlled by the SCR rectifier in armature circuits. Excitation circuits of the group of motors are powered from a single semicontrolled rectifier with additional resistors to set the individual excitation currents. The result of technological conditions associated with hydraulic clamp, geometrical deviations of drive rollers, thermal conditions and elasticity of the band is the occurrence of asymmetric linear velocity that determine specific defects of the slabs. Linear speeds of transport rollers were calculated using encoders to measure the speed of motors and programs DasyLab and MATLAB. Asymmetry of the linear speeds of rollers was determined. The summary and conclusions are presented at the end of the paper.
11
Content available remote Parametry pracy zespołu prostownikowego pieca grafityzacyjnego
PL
Do procesu grafityzacji stosuje się powszechnie piece oporowe Achesona lub Castnera. W obu przypadkach, szczególnie dla pieców do produkcji wielkoformatowych elementów grafitowych używane są prostowniki o regulowanym prądzie rzędu 50 kA i napięciu DC w zakresie 300 V. Prostowniki są zasilane ze specjalnych transformatorów wyposażonych w wielopozycyjne przełączniki zaczepów. W artykule przedstawiono schemat zasilania pieca z wyeksponowaniem punktów pomiarowych służących do określenia wskaźników jakości energii elektrycznej pobieranej przez zespół pieca grafityzacyjnego. Przedstawiono wykresy napięć i prądów w obwodzie zasilania pieca oraz wyniki analizy harmonicznej. Wyznaczono charakterystyki zmian rezystancji obciążenia pieca podczas procesu grafityzacji.
EN
Acheson or Castner resistance furnaces are commonly used for the graphitization process. In both cases, the rectifiers with regulated currents of 50 kA and DC voltage about 300 V are used, particularly to furnaces for the production of large format graphite elements. The rectifiers are supplied with the special transformers equipped with multi-tap switches. The paper presents the furnace power system with the points for measuring the electrical power quality indicators of the energy consumed by the unit of graphitisation furnace. Graphs of voltages, currents and harmonics in the power supply system of the furnace are shown. The characteristics of furnace load resistance during the graphitization are calculated.
12
Content available remote Napędy przemiennikowe suwnicy chwytakowej
PL
W artykule opisano struktury i właściwości napędów mechanizmów suwnicy chwytakowej. Umożliwiają one przemieszczenie transportowanego elementu w trzech osiach: x (jazda mostem), y (jazda wózkiem) oraz z (podnoszenie - opuszczanie). Układy napędowe wyposażone są w silniki asynchroniczne klatkowe zasilane z przemienników częstotliwości. Sterowanie pracą suwnicy wspomagane jest sterownikiem PLC. Zamieszczono przebiegi czasowe podstawowych wielkości elektromechanicznych dla napędów suwnicy przy podnoszeniu i opuszczaniu ciężaru oraz podczas jego transportu poziomego wzdłuż osi x i y. Do rejestracji przebiegów wykorzystano oprogramowanie narzędziowe DriveWindow dedykowane do parametryzacji oraz monitorowania pracy przekształtnikowych układów napędowych firmy ABB.
EN
The paper describes the structure and properties of the overhead crane drives. They allow the movement of the transported item in three axes: x (driving the bridge), y (driving the trolley) and z (lifting - lowering). Drive systems are equipped with squirrel cage induction motors powered by frequency converters. Control of the crane is supported with PLC. The temporal waveforms of the basic quantities of electro-mechanical drives for lifting and lowering the weight and during its horizontal transport along the x and y axis are presented. DriveWindow software tool was used to record the signals. This software is dedicated to the parameterization and monitoring of the ABB drive systems.
PL
W praktyce przemysłowej napędy sterowane dużej mocy prądu stałego zasilane są z trójuzwojeniowych transformatorów w celu ograniczenia skutków ich negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą. Na przykładzie napędów walcarek rur oraz samotoków hutniczych przedstawiono wyniki analizy prądów pobieranych z sieci elektroenergetycznej przez transformatory trójuzwojeniowe. Przedstawiono widma rozkładów wyższych harmonicznych prądów, na bazie których określono stopień obniżenia obciążenia tych transformatorów, jako efekt niesinusoidalnego zasilania odbiorów nieliniowych oraz sformułowano zalecenia i wnioski dotyczące wpływu przebiegów odkształconych na parametry techniczne transformatorów trójuzwojeniowych.
EN
In industry, the high power controlled dc drives are supplied using three-winding transformers to limit negative effects in the power network. The results of analysis of the currents drawn from the power networks with the use of three-winding transformers are presented. The results were obtained during the work of drive rolls and metallurgical rolling mills. In the paper the higher harmonic of the spectrum distributions of currents are presented. The load reduction ratio of the investigated transformers was determined. This is the effect of non-sinusoidal supply of the nonlinear loads. Furthermore, the recommendations and conclusions that concerned the influence of the distorted waveforms on the performance parameters of the three-winding transformers are formulated in the paper.
14
Content available remote Diagnostyka silników asynchronicznych pierścieniowych napędu młyna cementu
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki napędu młyna cementu z dwoma silnikami asynchronicznymi pierścieniowymi zasilanymi z sieci przemysłowej 6 kV. Badane silniki wyposażone są w rozruszniki wodne i napędzają za pośrednictwem przekładni wieńcowej bęben młyna cementu. Na podstawie przebiegów napięciowo-prądowych zarejestrowanych w trakcie rozruchu i w stanie obciążenia wyznaczono wartości charakterystycznych wskaźników wykorzystanych w procesie diagnostyki układu napędowego. Stwierdzono zwiększoną asymetrię prądową jednego z silników. W analizie wykorzystano tzw. Sygnał "ruchomy" dokonując jego analizy częstotliwościowej w zakresie występowania inter-harmonicznych w widmie modułu wektora przestrzennego prądu |Iαβ|. Przedstawiono wyniki badań w postaci zmierzonych oraz wyliczonych charakterystyk i parametrów badanego zespołu napędowego. W końcowej części artykułu zamieszczono podsumowanie i wnioski końcowe.
EN
The paper deals with selected problems of diagnostics of a cement mill drive with two asynchronous slip-ring motors supplied from an industrial 6 kV power network. The motors are equipped with water starters and drive the mill barrel through a rim gear. The values of characteristic indices used for the system diagnostics were evaluated on the basis of voltage-current waveforms recorded during the startup and under load. It was found that one of the motors had increased current asymmetry. The analysis was carried out Rusing so called “moving” signal and its spectral analysis paying special attention to occurrence of inter-harmonics In the spectrum of absolute value |Iαβ| of the spatial current vector. The results are presented in the form of measured and evaluated characteristics and parameters of the considered drive unit. The summary and conclusions are included at the end of the paper.
PL
W artykule opisano układ napędowy sekcji samotoków hutniczych złożonych z sześciu silników prądu stałego o sumarycznym prądzie 2220 A, które zasilane są z jednego nawrotnego przekształtnika tyrystorowego firmy ABB. Autonomiczne obwody wzbudzeń tych silników zasilane są z niezależnych przekształtników tyrystorowych tworząc tzw. system MULTIFEX komunikujący się z nadrzędnym przekształtnikiem dużej mocy. Przedstawiono schematy komunikacji DSL kart wzbudzeń FEX silników z wykorzystaniem karty SDSC przekształtnika DCS-800-S02 oraz układu sterowania logicznego z zastosowaniem sterownika PLC. Parametryzację przekształtnika tyrystorowego ACS-800 oraz układów wzbudzeń DCF 803 przeprowadzono w oparciu o program narzędziowy DriveWindow. Opisano i zilustrowano najważniejsze przebiegi napięć, prądów, estymowanej wartości prędkości silnika w czasie biegu jałowego oraz podczas transportu blachy wysadzanej z hutniczego pieca przepychowego. W końcowej części artykułu przedstawiono podsumowanie i wnioski końcowe.
EN
The paper describes a drive system of a section of a metallurgical rolling table consisting of six dc motors, 2220 amperes of total current, fed from a single ABB reversible thyristor converter. Autonomous excitation circuits of the motors are fed from independent thyristor converters working in the so called MULTIFEX system linked with a supervisory high power converter. There are presented schemes of the DSL communication realized by FEX excitation cards of the motors using the SDSC card of the DCS-800-S02 converter and logic control system based on a PLC controller. The parameterization of the ACS-800 converter and the DCF 803 excitation systems was conducted using the DriveWindow software tool. Significant waveforms of voltages, currents and the estimated motor velocity are described and presented for the idle run as well as during transporting sheets discharged from a pusher furnace. The summary and conclusions are presented at the end of the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań statycznych i dynamicznych indukcyjnego silnika dwubiegowego obciążonego dmuchawą azotu instalacji energetycznej oporowego pieca próżniowego. Silnik o przełączalnej liczbie par biegunów z uzwojeniami wewnętrznie połączonymi w układzie Dahlandera o grupie Y/YY chłodzony wodą zasilany jest poprzez układ pomocniczego transformatora obniżającego napięcie do wartości 3 x 230 V, 50 Hz lub bezpośrednio z sieci 3 x 400 V AC. Uzwojenia stojana silnika pozwalają na pracę w stanie szybkiego schładzania azotem pieca oporowego w ciągu 5 minut z przeciążeniem prądowym I = 3 IN. W artykule przedstawiono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych dla próby zmian prędkości obrotowej silnika dla nominalnego napięcia zasilania i rożnych konfiguracji połączeń uzwojeń stojana.
EN
The subject of the paper is static and dynamic analysis of a two-speed induction motor loaded by a nitrogen blower working in the power installation of a vacuum resistance furnace. The motor with switched number of pole pairs has windings connected internally in the Dahlander Y/YY group pole-changing circuit. It is water-cooled and can be supplied from an auxiliary transformer lowering voltage to 3 x 230 V 50 Hz or directly from a 3 x 400 V AC network. The stator windings allow for 5 minute fast nitrogen cooling mode operations of the resistance furnace with current overload I = 3 IN. The time waveforms of the electric quantities are presented in the paper for test changes of the motor angular velocity for the nominal supply voltage and different configurations of the stator windings connection.
PL
W artykule zaprezentowano układ zasilania pieca łukowego AC wraz z systemem zdalnego ciągłego pomiaru, rejestracji i analizy parametrów jakości energii elektrycznej oraz przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych w sieci elektroenergetycznej WN zasilającej piec łukowy AC. Dokonano oceny wpływu pracy pieca łukowego AC na stopień degradacji jakości energii elektrycznej w węźle PWP systemu elektroenergetycznego.
EN
The supply system of an AC arc furnace together with the system of remote continuous measurement, recording and analysis of power quality parameters as well as selected results of experimental research conducted in the high voltage power network feeding the electric AC arc furnace have been presented in this article. The article also contains the assessment of the influence of the electric AC arc furnace work on the degree of electric power degradation at a point of common coupling PCC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy obciążenia i strat dla wybranych transformatorów energetycznych stacji przemysłowych zasilających odbiorniki nieliniowe dużej mocy. Na podstawie wyznaczonych widm harmonicznych zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów ustalono wartości obniżenia mocy znamionowej transformatorów przy obciążeniu prądem niesinusoidalnym.
EN
The article deals with analysis of load and losses for selected power transformers in industry power stations feeding high power nonlinear loads. Necessary reductions of transformers nominal power due to non-sinusoidal load current are determined on the basis of harmonic spectra of recorded waveforms of voltages and currents.
19
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy i identyfikacji parametrów elektroenergetycznych pieców łukowych AC. Na podstawie bezpośredniego pomiaru prądów w torach wielkoprądowych i napięć po stronie wtórnej transformatora piecowego wyznaczono charakterystyki łuku oraz dokonano analizy harmonicznej przebiegów. Pokazano przebieg mocy czynnej i prądu pieca podczas wytopu, a także charakterystyki U-I łuku i rozkłady harmonicznych prądu. Sformułowano wnioski dotyczące pracy oraz tworzenia modeli symulacyjnych pieców łukowych AC.
EN
The article deals with analysis of work and identification of electric power parameters of AC arc furnaces. Characteristics of the AC electric arc were determined and harmonic analysis of the waveforms was carried out on the basis of direct measurements of currents in high-current busbars and voltages at the secondary side of a furnace transformer. The waveforms of the active power and current of the furnace during cast as well as V-I characteristics of the arc and the current harmonics are shown. Conclusions concerning of the operation and development of simulation models of AC arc furnaces are formulated.
EN
The paper deals with requirements that have to be met in design and modernization of electric converter drives. Technical issues connected with compensation of the reactive power and filtering of higher harmonice of the current, occurring during implementation and operation of the drives, are described using selected examples. One of the problems is increase of the voltage distortion at buses of a medium voltage switching station due to mismatch between the LC filter parameters and the current harmonic spectrum after replacing controlled DC drives of the bar rolling mill with squirrel cage motors with frequency converters. Negative effect of the idle run current compensation circuit of a new dry transformer on valve switching in the controlled rectifier after replacing old oil transformers is also described. Diagrams of supply circuits, waveforms of currents and voltages as well as harmonic spectra illustrating discussed problems are presented and conclusions and recommendations are formulated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.