Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
As part of the presented work, tests were carried out to check the possibility of replacing of conventional reducers used in the lead pyrometallurgical processes by cheaper, but equally effective substitutes. For research of lead oxide reduction, the following fine-grained carbonaceous materials were used, ie anthracite dust and coal flotation concentrate, as well as traditional used coke breeze for comparison. The obtained test results indicate a similar ability to reduce the lead oxide of all studied carbonaceous materials.
EN
The paper presents analysis and assessment of operating power of vacuum induction furnace in relation to the efficiency of lead removal from Cu-Pb alloy in VIM (vacuum induction melting) technology. Thermodynamic analysis of the process is performed as well.
EN
The dominant sources of traffic noise, which are linked directly to the vehicle, are dependent on the speed. In terms of speed of 50–120 km/h the dominant source of noise is pneumatic wheels. The aim of the research was chosen to develop a method and experimental determination of the dominant frequency components of noise generated by the car tire. For the purpose of the study and on the basis of the analysis of the source data it was assumed that there is a relationship between the vibration of the tread elements and emitted noise, especially for low and medium frequencies. Thus, the target was set on the basis of the own method of research in the built measuring station. Based on the survey and the obtained results it can be stated that in the spectrum of the noise emitted by the tires the frequency components are dominant. Non-directional tire structure includes more frequency components which at the speed adopted in the studies are located at a greater frequency range than it is for the directional tire. In the case of a tire with a directional tread, acoustic emission energy is more associated with specific frequency components. The developed method provides results independent from the influence of the type of road surface on the acoustic emission while driving.
EN
The article addresses a method proposed for comprehensive research of vibration properties dedicated to new structural materials. The method in question comprises three-stage studies, thus enabling the related costs to be reduced on each stage of the process. Subjects of identification and assessment are both the properties and the material structure as well as numerically determined dynamic characteristics and actual vibration characteristics of materials. The article provides preliminary research results obtained for Cu-2Ti-1Co and Cu-6Ti-1Co alloys, the mechanical properties of which are very prospective. An additional advantage of the method proposed is the capability of identifying alloy types by application of non-destructive vibratory methods.
5
Content available Microstructure of Hot-Deformed Cu-3Ti Alloy
EN
In the paper, results of investigations regarding temperature and strain rate effects on hot-deformed Cu-3Ti alloy microstructure are presented. Evaluation of the alloy microstructure was performed with the use of a Gleeble HDS-V40 thermal-mechanical simulator on samples subjected to uniaxial hot compression within 700 to 900ºC and at the strain rate of 0.1, 1.0 or 10.0 s-1 until 70% (1.2) strain. It was found that within the analyzed temperature and strain rate ranges, the alloy deformation led to partial or complete recrystallization of its structure and to multiple refinement of the initial grains. The recrystallization level and the average diameter of recrystallized grains increase with growing temperature and strain rate. It was shown that entirely recrystallized, fine-grained alloy structure could be obtained following deformation at the strain rate of min 10.0 s-1 and the temperature of 800°C or higher.
EN
A big interest in application of cold crucible furnace (CCF) for industrial, particularly metallurgical, processes has been observed in recent years. They are mainly utilised for melting of metal, glass and other materials. Analyses of processes that occur in such devices are performed; however, computer modelling is rarely applied. As a precise determination of the electromagnetic field distribution is essential for a proper analysis of processes in furnaces with cold crucibles, a complex 3D model development is necessary. In the paper, effects of a crucible design and current frequency on the efficiency of the induction furnace with cold crucible are presented. Numerical calculations were performed with the use of the Flux 3D professional software.
PL
W ostatnich latach piece z zimnym tyglem znajdują coraz szersze zastosowania w procesach przemysłowych szczególnie metalurgicznych. Wykorzystuje je się przede wszystkim do mieszania metali, szkła i innych materiałów. Wykonywane są analizy zjawisk zachodzących w tego typu urządzeniach, lecz tylko w nielicznych przypadkach wykorzystuję się modelowanie komputerowe. Wyznaczenie rozkładu pola elektromagnetycznego z należytą dokładnością to warunek niezbędny do właściwej analizy zjawisk zachodzących w piecach z zimnym tyglem i dlatego wymaga zbudowania skomplikowanego modelu 3D. W artykule przedstawiono wpływ konstrukcji tygla i częstotliwości prądu zasilającego na wydajność pieca z zimnym tyglem. Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem profesjonalnego programu komputerowego Flux 3D.
EN
In this paper, the velocity field and turbulence effects that occur inside a crucible of a typical induction furnace were investigated. In the first part of this work, a free surface shape of the liquid metal was measured in a ceramic crucible. Then a numerical model of aluminium melting process was developed. It took into account coupling of electromagnetic and thermofluid fields that was performed using commercial codes. In the next step, the sensitivity analysis of turbulence modelling in the liquid domain was performed. The obtained numerical results were compared with the measurement data. The performed analysis can be treated as a preliminary approach for more complex mathematical modelling for the melting process optimisation in crucible induction furnaces of different types.
PL
W tej pracy przeprowadzono analizę pola prędkości i tworzących się wirów w tyglu typowego pieca indukcyjnego. W pierwszym etapie pracy zostały przeprowadzone pomiary kształtu powierzchni swobodnej ciekłego metalu na stanowisku z tyglem ceramicznym. Następnie został stworzony model numeryczny badanego tygla opisujący proces topienia aluminium. Model uwzględniał sprzężenie pola elektromagnetycznego oraz cieplnoprzepływowego, które przeprowadzono za pomocą komercyjnych programów. Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości ze względu na sposób modelowania turbulencji w ciekłym metalu. Wyniki numeryczne zostały porównane z danymi z eksperymentu. Przeprowadzona analiza pozwoli na stworzenie dokładniejszych modeli numerycznych umożliwiających odtworzenie pola prędkości ciekłego metalu i optymalizację procesu topienia w piecach indukcyjnych.
8
EN
Autogenous laser welding of 0.8 mm thick butt joints of car body electro-galvanized steel sheet DC04 was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 with the beam spot diameter of 200 μm was used. The effect of laser welding parameters and technological conditions on weld shape, penetration depth, process stability, microstructure and mechanical performance was determined. It was found that the laser beam spot focused on the top surface of a butt joint tends to pass through the gap, especially in the low range of heat input and high welding speed. All test welds were welded at a keyhole mode, and the weld metal was free of porosity. Thus, the keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration provides excellent conditions to escape for zinc vapours, with no risk of porosity. Microstructure, microhardness and mechanical performance of the butt joints depend on laser welding conditions thus cooling rate and cooling times. The shortest cooling time t8/5 was calculated for 0.29 s.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego bez materiału dodatkowego złączy doczołowych blach karoseryjnych ocynkowanych DC04 o grubości 0.8 mm. W procesie spawania zastosowano laser stały Yb:YAG TruDisk 3302 z wiązką laserową o średnicy ogniska 200 μm. Badano wpływ parametrów i warunków technologicznych spawania na kształt i głębokość ściegu spoiny, stabilność procesu spawania, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy. Stwierdzono, że wiązka laserowa zogniskowana na górnej powierzchni blach wykazuje tendencję do przenikania przez szczelinę złącza, szczególnie przy niskich energiach liniowych i dużych prędkościach spawania. W całym zakresie parametrów złącza były spawane z utworzeniem kanału parowego, a metal spoiny był wolny od porowatości. Wskazuje to, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i właściwości mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania, a więc szybkości stygnięcia i czasów stygnięcia. Najkrótszy wyznaczony czas stygnięcia t8/5 był równy 0.29 s.
EN
In the paper, results of a kinetic analysis of aluminium evaporation from the Ti-6Al-4V alloy are presented. The analysis was performed based on the findings obtained during the alloy smelting in the vacuum induction furnace at 5 Pa to 1000 Pa and at 1973 K, 1998 K and 2023 K.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki analizy kinetycznej procesu parowania aluminium ze stopu Ti-6A1-4V. Przeprowadzono ją w oparciu o wyniki badań uzyskane w trakcie topienia stopu w indukcyjnym piecu próżniowym w zakresie ciśnień 5-1000 Pa w temperaturach 1973 K, 1998 K i 2023 K.
10
Content available Surface tension of Cu-Ag alloys
EN
In the paper, results of surface tension measurements with regard to liquid copper-silver alloys with the maximum silver content of 40 % mass Ag are presented. The measurements were performed at 1373-1573 K with the use of the sessile drop method. In the study, a high-temperature microscope, coupled with a camera and a computer equipped with the software designed for experiment recording and picture analysing, was applied. In order to determine surface tension values, the least square estimation of the parameters of the system of differential equations, describing the shape of a liquid sessile drop, was used.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego ciekłych stopów miedzi ze srebrem o maksymalnej zawartości 40 % mas. Ag. Badania przeprowadzono w zakresie temperatur 1373-1573 K. Wykorzystano metodę kropli leżącej. Zastosowano aparaturę pomiarową składającą się z mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego z kamerą i komputerem wyposażonym w oprogramowanie pozwalające na rejestrację przebiegu eksperymentu oraz analizę obrazu. Do wyznaczania napięcia powierzchniowego zastosowano procedurę obliczeniową polegającą na estymacji metodą najmniejszej sumy kwadratów parametrów układu równań różniczkowych opisujących kształt leżącej kropli cieczy.
11
EN
The computer analysis of the influence of flexspline materials at the strength of the flexspline was performed for two and three dimensional models using the finite element method and MSC Patran/Nastran software. Calculations were conducted in two steps. The first one concerns two dimensional models on the contact between the flexspline and the wave generator. The second concerns three dimensional models of flexspline. The application of steel and steel-composite materials as material of the flexspline in harmonic drive was analysed. In calculations were used two types of composites with an epoxy resin, reinforced by the carbon-fiber or the glass-fiber. The preliminary study of stresses for the developed models was made. The steel-composite hybrid flexspline as compared to conventional steel flexspline showed a decrease of maximum stress in the analyzed dangerous cross-sections. Shapes and the frequency of vibration of the flexsplines were also calculated. The impact of stacking fiber angle on the frequency of vibration in the tested flexsplines is negligible.
PL
Przeprowadzono analizę komputerową wpływu materiałów kół podatnych na ich wytrzymałość przy pomocy dwu i trójwymiarowych modeli wykorzystując metodę elementów skończonych oraz oprogramowanie MSC Patran/Nastran. Obliczenia przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy z nich dotyczył dwuwymiarowych modeli kontaktu koła podatnego i generatora fali. Drugi dotyczył trójwymiarowych modeli kół podatnych. Przeprowadzono analizę zastosowania stalowych oraz stalowo-kompozytowych materiałów na koła podatne przekładni falowej. W obliczeniach wykorzystano dwa rodzaje kompozytów z osnową z żywicy epoksydowej, zbrojonej włóknem węglowym lub włóknem szklanym. Dla opracowanych modeli została wykonana wstępna analiza stanu naprężenia. Analizując otrzymane wyniki obliczeń symulacyjnych przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych kół podatnych stwierdzono zmniejszenie wartości naprężeń w rozpatrywanych przekrojach stalowo-kompozytowych kół podatnych w porównaniu z tradycyjnymi kołami stalowymi. Wyznaczono ponadto postacie i częstotliwości drgań badanych kół podatnych. Stwierdzono że, wpływ kąta ułożenia włókien na częstotliwości drgań badanych kół podatnych jest nieznaczny.
EN
In the paper, results of the study on kinetics of aluminum evaporation from a liquid Ti-6Al-4V alloy during its smelting in a vacuum induction furnace are presented. The experiments were performed with the use of a VIM 20-50 furnace (manufactured by SECO-WARWICK) at 1973 K and 5-1000 Pa. Based on the values of changes in aluminum concentration in a liquid alloy, overall mass transfer coefficients were estimated. Within the analysed pressure range, the coefficient values changed from 0.97·10⊃ -5 ms⊃ -1 to 1.93·10⊃ -5 ms⊃ -1 for 1000 Pa and 5 Pa, respectively.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan kinetyki procesu odparowania aluminium z ciekłego stopu Ti-6Al-4V w trakcie jego wytopu w próżniowy piecu indukcyjnym. Badania realizowano w piecu VIM 20-50 produkcji firmy SECO-WARWICK w temperaturze 1973 K i zakresie ciśnień 5-1000 Pa. Na podstawie uzyskanych wyników zmian stężenia aluminium w ciekłym stopie oszacowano wartości ogólnego współczynnika transportu masy. W analizowanym zakresie ciśnień wartość tego współczynnika zmieniała się odpowiednio od 0,97·10⊃ -5 ms⊃ -1 dla ciśnienia 1000 Pa do 1.93·10⊃ -5 ms⊃ -1 dla ciśnienia 5 Pa.
PL
W artykule przedstawiono uzyskane metodą kropli leżącej w temperaturach 1473 K oraz 1673 K, wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego ciekłych stopów miedzi z żelazem o zawartości 0,01 do 0,05 ułamka molowego Fe. Badania przeprowadzone zostały przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego z kamerą oraz komputerem wyposażonym w program umożliwiający sterowanie parametrami pracy, rejestrację i analizę obrazu. Przy wyznaczaniu napięcia powierzchniowego wykorzystana została procedura obliczeniowa, polegająca na estymacji metodą najmniejszej sumy kwadratów, parametrów układu równań różniczkowych opisującego kształt leżącej kropli cieczy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wzrost zawartości żelaza w stopach Cu-Fe prowadzi do podwyższenia wartości napięcia powierzchniowego. Wzrostowi temperatury badanych stopów, podobnie jak w przypadku czystych metali oraz zdecydowanej większości układów dwu- i wieloskładnikowych, towarzyszy spadek napięcia powierzchniowego.
EN
In the paper, the results of surface tension measurements at 1473 K and 1673 K with the use of the sessile drop method, concerning liquid copper-iron alloys with 0.01 to 0.05 Fe molar fractions, have been presented. The experiments were conducted using the measuring apparatus PR-37/1600 produced by the Industrial Electronics Institute in Warsaw. It consisted of a high-temperature pipe furnace allowing the observation of a sample placed inside a horizontal reaction chamber (called a high-temperature microscope) and a camera, both coupled with a computer equipped with a program for the device work parameter control as well as for recording and analyzing pictures. The program was used for measurements of appropriate geometric parameters of liquid alloy drops which were necessary for surface tension evaluation. In order to determine the surface tension, a computational procedure based on the least square estimation of the parameters of the differential equation system was used, describing the shape of a sessile drop of liquid using coordinates of points placed along a curve that forms the outer contour of the drop cross-section. The experiments showed that a higher Fe content in Cu-Fe alloys led to the increase in surface tension. A temperature rise of the investigated alloys, similarly to pure metals as well as a great majority of binary and multicomponent systems, is accompanied by the decrease in surface tension.
14
Content available remote Influence of iron on the surface tension of copper
EN
Purpose: In the paper, the results of surface tension measurements at 1473 K and 1673 K with the use of sessile drop method, concerning liquid copper-iron alloys with 0.01 to 0.05 Fe molar fractions, are presented. The aim of the study was to determine the effects of iron and temperature on the surface tension of copper. Design/methodology/approach: The experiments were conducted with the use of sessile drop method at 1473 K and 1673 K, in an argon atmosphere. For the investigations, a measuring apparatus PR-37/1600, produced by the Industrial Electronics Institute in Warsaw, was used. It consisted of a high-temperature pipe furnace, allowing the observation of a sample placed inside a horizontal reaction chamber (called a high-temperature microscope), and a camera, both coupled with a computer equipped with a program for the device work parameter control as well as for recording and analyzing pictures. The program was used for measurements of appropriate geometric parameters of liquid alloy drops which were necessary for surface tension evaluation. In order to determine the surface tension, a computational procedure, based on the least square estimation of the parameters of the differential equation system, was used, describing the shape of a sessile drop of liquid using coordinates of points placed along a curve that forms the outer contour of the drop cross-section. Findings: The experiments showed that a higher Fe content in Cu-Fe alloys led to the increase in surface tension. A temperature rise of the investigated alloys, similarly for pure metals as well as a great majority of binary and multicomponent systems, is accompanied by the decrease in surface tension. Practical implications: Surface tension has a significant impact on obtaining, refining and casting of metals and alloys. Thus, the knowledge of this parameter may be useful for both a description of phenomena that occur during these processes and their improvement. Originality/value: The presented results may be the first literature data regarding surface tension of Cu-Fe alloys with 0.01 to 0.05 Fe molar fractions.
15
Content available remote Wpływ żelaza na napięcie powierzchniowe stopu Cu-Fe-Sb
EN
The results of study on the influence of iron on the surface tension of liquid ternary Cu-Fe-Sb systems are presented. The measurements were carried out with the sessile drop method, at the range of temperature 1373–1573 K for alloys with constant ratio copper to antimony XCu/XSb = 3 and variable content of iron XFe = 0.02–0.06. It was demonstrated that the surface tension varies as a linear function of concentration of iron. Used addition of iron has just slight influence on the surface tension value of investigated systems. The changes of the surface tensions as a function of temperature were also demonstrated.
PL
W procesie walcowania na gorąco istotne jest utrzymanie powtarzalnych wymiarów wyrobów przy zminimalizowanych odchyłkach wymiarowych. Na wielkość odchyłek wymiarowych mają wpływ: czynniki techniczne zależne od charakterystyk urządzeń oraz czynniki technologiczne determinowane własnościami obrabianego metalu. Na wymiar wyrobu wpływają również parametry procesu technologicznego. W opracowaniu przedstawiono zależności defi niujące wymiar wyrobu oraz odchyłki wymiarowe. Po dokonaniu analizy czynników decydujących o wielkości odchyłek wymiarowych zależność uproszczono, uwzględniając tylko istotne czynniki. Następnie przeanalizowano wpływ temperatury procesu walcowania w ostatnim przepuście na wymiar końcowy prętów okrągłych. Określono zakres zmienności wymiarów prętów dla wybranych gatunków stali. Druga cześć badań obejmuje analizę wpływu temperatury rozpoczęcia walcowania na wymiar prętów. Analizę przeprowadzono dla wybranej linii technologicznej walcowni ciągłej średnio-małej. Dla przyjętych temperatur rozpoczęcia walcowania wyznaczono temperatury w ostatnim przepuście. Na tej podstawie określono zmienność wymiarów prętów dla wybranych gatunków stali. Stwierdzono, że można minimalizować wielkość odchyłek wymiarowych walcowanych wyrobów z różnych gatunków stali, dopasowując temperaturę początku walcowania do walcowanego gatunku stali bądź przez odpowiednie sterowanie temperaturą pasma w przepustach wykańczających. Proces regulacji można realizować schładzając odpowiednio pasma przed pierwszym przepustem bądź przed grupą klatek wykańczających.
EN
In long products’ hot rolling process it is important to stabilize dimensions and minimize deviation of dimensions. Technical and technological parameters have influence on the size of deviations. Technical parameters depend on rolling equipment characteristics. Technological parameters are determined by the material itself. Technological process’ parameters are also of great importance here. The paper presents the equation defining product dimension and its deviation. The equation has been simplified so as to take into account only essential factors, such as: spring characteristics of the rolling mill, rolling steel thermal elongation and flow yield stress. Then the analysis of the influence of rolling temperature in the last pass on the final dimension of bar was made for chosen steel grade. As a result, the range of dimension changes for the analyzed steel bars was determined. Next the influence of initial temperature of rolling was examined. The analysis was made for the chosen technological line in medium/small rolling mill. Field fluctuation of bar dimension was calculated. The conclusion is, it is possible to minimize deviation of dimension of rolled products thanks to initial temperature or last pass temperature. Regulation process can also be realized through the cooling system.
17
PL
Ze względu na niebezpieczne oddziaływanie związków berylu od wielu lat w świecie prowadzi się badania skoncentrowane na znalezieniu tańszych i nietoksycznych zamienników dla drogich stopów Cu-Be. W pracy przed-stawiono charakterystykę stopów z układu Cu-Ti. Stopy te ze względu na swoje właściwości mogą być potencjalnymi zamiennikami brązów berylowych, wobec których wykazują porównywalne właściwości mechaniczne oraz zbliżone właściwości elektryczne. Do badań wykorzystano dwuskładnikowe stopy z układu Cu-Ti o różnej zawartości tytanu (0,8+2,2% mas.), wytopione w piecu komorowym w tyglu wykonanym z A12O3. W celu uniknięcia utleniania składników stopu stosowano przedmuchiwanie przestrzeni roboczej pieca argonem. Podczas topienia zastosowano technikę barbotażu, dzięki czemu uzyskano wlewki o dużej jed-norodności składu chemicznego i mikrostruktury. Określono wpływ zawartości tytanu na skład fazowy stopów, ich mikrostrukturę i właściwości w stanie po odlaniu oraz po obróbce cieplnej.
EN
From many years, for reason on dangerous influence of beryllium com-pounds, worldwide research has been aimed for looking cheaper and non-toxic substitutes for expensive Cu-Be alloys. The characteristic of alloys from Cu-Ti system has been presented in the paper. That alloys, by reason of their properties may be beryllium bronze's potential substitutes, towards demonstrate comparable mechanical properties and similarly electrical properties. In studies were used binary Cu-Ti based alloys with different titanium content (0.8+2.2 mas.%), melted in chamber furnace in A12O3 crucible. In order to avoidance of alloy components oxidation the argon blowing of furnace workspace were used. Application of barbotage techniąue al-lowed to obtain ingots with great chemical and microstructure homogeneity. The influence of titanium content on phase composition, microstructure and properties in as-cast condition and after heat treatment, has been specified.
18
Content available remote Modeling and Experimental Measurements of the Surface Tensions of Cu-Pb-Fe Alloys
EN
In the paper, a model enabling calculation of surface tensions of liquid ternary Cu-Pb-Fe alloys, on the basis of the densities (molar volumes) of the solution components as well as the surface tensions and the thermodynamic properties of the adequate binary alloys, has been proposed. Basing on the experimental results, obtained with the use of the sessile drop method for seven Cu-Pb-Fe alloy compositions, the proposed surface tension model has been verified.
PL
W pracy zaproponowano model pozwalający na obliczanie napięcia powierzchniowego ciekłych trójskładnikowych stopów Cu-Pb-Fe na podstawie znajomości gęstości (objętości molowej) składników roztworu i napięcia powierzchniowego oraz właściwości termodynamicznych odpowiednich stopów podwójnych. Następnie dokonano weryfikacji zaproponowanego modelu napięcia powierzchniowego w oparciu o uzyskane metodą kropli leżącej wyniki eksperymentalne dla siedmiu różnych składów stopu Cu-Pb-Fe.
PL
Przedstawiono wpływ wybranych parametrów wytwarzania stopów z układu Cu-Ti na makro- i mikrostrukturę, twardość oraz skład chemiczny badane na przekroju wzdłużnym otrzymanych wlewków. Odpowiedni dobór parametrów topienia pozwolił na uzyskanie stopów jednorodnych pod względem składu chemicznego, mikrostruktury i właściwości, charakteryzujących się dobrym stanem powierzchni, niewielkim udziałem wad powierzchniowych na przekroju wlewka oraz powtarzalnością. Decydujące znaczenie dla uzyskania dużej jednorodności mikrostruktury przypisuje się zastosowaniu podczas topienia barbotażu.
EN
This article concerned with Cu-Ti alloys as a perspective material and cheapper and non toxical substitute for beryllium bronze. In this work, the effect of selected processing parameters of alloy from Cu-Ti system on the macro- and microstructure (Fig. 1, 2, 8, 9, 11, 12), hardness (Fig. 4, 5, 7, 10, 13) and chemical composition investigated on the longitudinal section of ingots, was shown. The main problem of production of this alloys is inhomogeneity of chemical composition and microstructure. As a result of investigation concerning with choosing of processing parameters of Cu-Ti alloys, taking into acount: place of charge, melting temperature, cooling rate and inert gas barbotage, were obtained ingots which characterized a good quality of surface, superficially shrinkage defect with chemical composition as well as microstructure and properties uniformity.
PL
Gęstość jest jedną z podstawowych wielkości fizykochemicznych charakteryzujących fazę ciekłą. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące gęstości ciekłych metali i stopów oraz scharakteryzowano najczęściej stosowane metody pomiarów tego parametru (metodę zanurzeniową, metodę dylatometryczną, metodę maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym, metodę kropli leżącej i metodę piknometryczną).
EN
Density is one of main physicochemical characteristics of liquid phase. In the paper, basic information regarding density of liquid metals and alloys as well as the most common methods of density measurement methods (the immersion method, dilatometric method, maximum bubble pressure method, sessile drop method and pycnometric method) have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.