Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Preparation and properties of hierarchically structured porous silica monoliths have been discussed from the viewpoint of their application as continuous microreactors for liquid-phase synthesis of fine chemical in multi kilogram scales. The results of recent topical papers published by two research teams of Institute of Chemical Engineering Polish Academy of Sciences (ICE) and Department of Chemical Engineering and Process Design, Chemical Faculty, Silesian University of Technology (SUT) have been analyzed to specify the governing traits of microreactors. It was concluded that even enhancement factor of 100 in activity, seen in enzyme catalyzed reactions, can be explained by a proportional reduction of its physical constraints, i.e. huge enhancement of external mass transfer and micromixing. It is induced by very chaotic flows of liquid in tens of thousands of waving connected channels of ca. 25–50 mm in diameter, present in the skeleton. The scale of enhancement in the caseof less active catalysts was smaller, but still large enough to consider the most practical applications.
EN
Silica multichannel monoliths modified with zirconia, titania and alumina have been used as reactive cores of microreactors and studied in chemoselective reduction (MPV) of cyclohexanon/benzaldehyde with 2-butanol as a hydrogen donor. The attachment of metal oxides to the silica surface was confirmed by FT–IR spectroscopy, and dispersion of metal oxides was studied by UV–Vis spectroscopy. the catalytic activity of the lewis acid centres in both chemical processes decreased in the order zirconia > alumina > titania. This activity is in good agreement with dispersion and coordination of metal species. good stability of zirconia-grafted reactors was confirmed. high porosity of the monoliths and the presence of large meandering flow-through channels with a diameter of ca. 30 mm facilitate fluid transport and very effective mixing in the microreactors. The whole synthesis process is perfectly in line with trends of modern flow chemistry.
PL
Opracowano efektywne, heterogeniczne katalizatory funkcjonalizowane organicznymi kompleksami palladu do reakcji sprzęgania Suzukiego z wykorzystaniem monolitycznych krzemionkowych materiałów o hierarchicznej strukturze porów oraz mezostrukturalnego nośnika typu SBA-15. Właściwości materiałów zbadano za pomocą SEM, TEM, adsorpcji azotu, FTIR oraz TG. Wysoka aktywność katalizatorów została potwierdzona w reakcji jodobenzenu z kwasem fenyloboronowym. W procesie prowadzonym w przepływowym mikroreaktorze uzyskano konwersję 96% i stwierdzono stabilność właściwości katalitycznych.
EN
Effective heterogeneous catalysts for the Suzuki coupling reaction have been prepared. Catalysts based on silica monoliths with hierarchical pore structure and SBA-15 modified with palladium organic complexes. Transmission electron microscopy (TEM), nitrogen physical adsorption, thermogravimetry (TG) and Fourier transform infrared (FTIR) studies have been used to characterize the materials. Catalysts exhibited high activity for Suzuki coupling reaction of iodobenzene with phenylboronic acid. The flow microreactor showed stability of catalytic properties with an average conversion of 96%.
4
Content available Monolityczne hybrydowe sorbenty ditlenku węgla
PL
Opracowano nowe strukturalne sorbenty ditlenku węgla oparte na poliaminach osadzonych w krzemionkowych monolitycznych materiałach o bimodalnej strukturze porów. Zbadano zależność pojemności sorpcyjnej od rodzaju i ilości wprowadzonych prekursorów amin. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi sorpcji CO2 na podobnie zmodyfikowanych proszkowych, porowatych materiałach. Zaproponowane nośniki, poza zdecydowanie lepszą użytkową formę, wykazywały lepsze właściwości sorpcyjne.
EN
New structural carbon dioxide sorbents based on supported polyamines onto silica monoliths with hierarchical pore structure were elaborated. Sorption capacity/type/amount of amine precursor relationships were studied. The results obtained were compared with the literature data relating to the sorption of CO2 on similarly modified powdered porous materials. The proposed carriers, in addition to a more usable form, showed improved sorption properties.
PL
Otrzymano przepływowe monolityczne mikroreaktory krzemionkowe z centrami kwasowymi, różniące się parametrami strukturalnymi, a w szczególności wielkością przelotowych makroporów. Porównano właściwości katalityczne mikroreaktorów i przepływowych reaktorów ze złożem stałym w reakcji estryfikacji kwasu octowego butanolem. Jako złoże stosowano żywicę jonowymienną Amberlyst 15 i żel krzemionkowy sfunkcjonalizowany grupami kwasowymi.
EN
Continuous-flow silica monolithic microreactors functionalized with acidic centers were obtained. The monoliths exhibited different structural parameters; in particular the size of flow-through macropores. The performance of microreactors and packed bed reactors with Amberlyst 15 and silica gel with acidic centers was compared in esterification of acetic acid with butanol.
PL
Modyfikowany krzemionkowy materiał SBA-15, charakteryzujący się dużą powierzchnią właściwą i objętością porów, zastosowano jako nośnik nanocząstek złota. W pracy porównano wpływ metody funkcjonalizacji tego nośnika tlenkiem glinu oraz metody nanoszenia nanocząstek złota na aktywność katalizatorów w procesie utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru.
EN
Modified silica material – SBA-15, with high specific surface area and large pore volume, was used as a carrier for gold nanoparticles. The influence of alumina modification and activation methods with gold nanoparticles on catalysts activity in glucose oxidation with hydrogen peroxide were compared.
PL
W pracy przedstawiono właściwości katalizatorów do selektywnego utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru do kwasu glukonowego. Katalizatory otrzymano poprzez osadzenie nanocząstek złota na modyfikowanych tlenkiem tytanu mezostrukturalnych materiałach SBA-15. Zbadano wpływ ilości wprowadzonego tlenku tytanu i sposobu osadzania nanocząstek na aktywność katalityczną oraz właściwości strukturalne otrzymanych materiałów.
EN
Our research work was focused on selective, catalytic oxidation of glucose to gluconic acid with hydrogen peroxide as oxidant. Proposed catalysts consist of gold nanoparticles supported on alumina and titania functionalized mesoporous SBA-15 material. The catalytic activity and structural properties of obtained materials were investigated.
EN
The esterification of acetic acid with methanol was studied in the presence of heterogeneous acidic catalyst - sulfonic acid functionalized silica mesoporous cellular foam (MCF) in order to determine its potentials. The effects of catalyst loading, molar ratio of substrates and temperature on the reaction rate were discussed. The kinetic model for this reaction was proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności stałego kwasowego katalizatora – mezoporowatowego materiału krzemionkowego o strukturze piankowej, funkcjonalizowanego grupami sulfonowymi. Określono wpływ ilości katalizatora, stosunku molowego substratów oraz temperatury na szybkość reakcji. Zaproponowano model kinetyczny reakcji przeprowadzonej w obecności otrzymanego katalizatora.
EN
Structural and catalytic properties of sulfonic acid functionalised silica mesostructured cellular foams (MCFs) prepared using different precursors of sulfonic acid groups have been investigated. Catalytic activity tested in the esterification of butanol with acetic acid was found to decrease in the order MCF-et-ph-SO3H> MCF-ph-SO3H> MCF-propyl-SO3H. Owing to excellent structural stability, the catalysts developed can be used repeatedly without loss of activity during several cycles.
PL
Zbadano właściwości strukturalne i katalityczne mezostrukturalnych krzemionkowych pianek komórkowych (MCF) funkcjonalizowanych różnymi grupami organosulfonowymi. Stwierdzono, że aktywność katalityczna w reakcji estryfikacji butanolu kwasem octowym zmniejsza się w kolejności MCF-etph- SO3H> MCF-ph-SO3H> MCF-propyl-SO3H. Otrzymane materiały charakteryzują się dobrą stabilnością strukturalną. Mogą być użyte wielokrotnie jako katalizatory bez zmniejszenia aktywności
12
Content available remote Nowe nanomateriały dla sorpcji i katalizy
PL
Przedstawiono metody otrzymywania i właściwości nowych nanomateriałów o specyficznych właściwościach katalitycznych i sorpcyjnych. W procesie otrzymywania wykorzystywano metodę zol-żel oraz mikroemulsje i agregaty niejonowych środków powierzchniowo czynnych jako szablony porowatej struktury.
EN
A review with 22 refs. covering methods of prepn. and properties of ordered-structure new materials like mesostructured cellular silica foams and molecular-sieve type mesoporous silica monoliths and disordered-structure materials like nanoporous titanosilicate type catalysts for selective oxidation of org. compds.
13
Content available remote SAXS from Particle and Disordered Systems
EN
SAXS studies were performed on different porous, disordered materials such as silica and zirconia aerogels, silica xerogels and carbonaceous materials (anthracite and shungite coals, coke, electrode material and activated carbon). These materials feature a variety of nanostructures. The relation between the profiles of the SAXS curves and the nanostructure of the materials was analysed. Fractal geometry proved to be very useful in this analysis. All types of fractality (mass, pore and surface fractality) were found in the materials studied. Porod plots appeared to be very sensitive to the structural details of the scattering objects.
PL
Badano efekt małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) od materiałów porowatych o złożonej, nieuporządkowanej strukturze. Badania wykonano dla krzemionkowych i cyrkonowych aerożeli, krzemionkowych kserożeli oraz różnych materiałów węglowych (węgle antracytowe i szungajskie, koksy, materiały elektrodowe, węgle aktywne). Analizowano zależność między profilem krzywych małokątowego rozpraszania a nanostrukturą badanych materiałów. Geometria fraktalna okazała się bardzo użyteczna w tej analizie. Stwierdzono dużą różnorodność nanostruktur badanych materiałów, którą można było opisać przy pomocy fraktali masowych, porowych i powierzchniowych. Stwierdzono również dużą czułość wykresów Poroda na zmiany w nanostrukturze materiałów rozpraszających.
PL
Otrzymano krzemionkowe, komórkowe mezoporowate pianki (MCF), funkcjonalizowane grupami sulfonową i metylową oraz zbadano ich właściwości. Potwierdzono aktywność katalityczną materiałów w reakcji estryfikacji bezwodnika ftalowego alkoholem oktylowym.
EN
Preparation and properties of siliceous mesostructured cellular foams (MCFs) with sulfonic and methyl functionalities are discussed. The MCFs obtained proved to highly active catalyst in esterification of phthalic anhydride with octanol.
15
Content available remote Nowe rodzaje mezoporowatych sit molekularnych : otrzymywanie i właściwości
PL
Omówiono kierunki rozwoju technologii otrzymywania mezoporowatych sit molekularnych. Przedstawiono wyniki badań procesu otrzymywania mezoporowatych sit typu MMS oraz MCF określając parametry prowadzące do otrzymania materiałów o korzystnych właściwościach mikro i makrostrukturalnych.
EN
A new trends in preparation technology of mesoporous molecular sieves are discussed. Experimental results dealing with preparation of the MMS and MCF mesoporous sieves are presented. The parameters necessary to obtain materials with advantageous micro— and macrostructural properties have been determined
PL
Zastosowano zmodyfikowaną metodę otrzymywania tytanosilikatowych mezoporowatych sit molekularnych typu MCM i HMS. Otrzymano materiały charakteryzujące się powierzchnią właściwą SBET. w zakresie 900-1100 m2/g i objętością porów 1-1,6 cm3/g. Materiały typu MCM oraz z mniejszą zawartością TiO2 cechują się bardziej uporządkowaną strukturą i węższym rozkładem objętości porów.
EN
Titania-silica molecular sieves with specific surface area, SBET in the range of 900-1100 m2/g and pore volume 1-1.6 cm3/g were obtained by a modified method. At low concentration of TiO2 this method gives well ordered structure with a very narrow pore size distribution.
PL
Struktura większości materiałów porowatych jest zazwyczaj złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiału zajmowana przez pory) może się zmieniać w szerokim zakresie, osiągając w aerożelach nawet wielkość powyżej 99%. W ostatnim dwudziestoleciu osiągnięto znaczący postep w opisie złożonych, nieuporządkowanych struktur materiałów porowatych poprzez wprowadzenie geometrii fraktalnej. Obecnie przyjmuje się, że modele fraktalne struktury por lepiej opisują rzeczywistą strukturę aniżeli klasyczne, proste modele. Metoda małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) jest szczególnie użyteczna w badaniach materiałów porowatych, niejednorodnych w skali 10-1000 angstremów. Badania struktury wybranych materiałów porowatych wykonano dla aerożeli o szkielecie zbudowanym z SiO2 i ZrO2, żelu krzemionkowego, krzemionki pirogenicznej, szkła porowatego, elektroosadzanego metalu i różnych materiałów węglowych. Natężenie małokątowego rozpraszania analizowano głównie na podstawie prawa potęgowego rozpraszania. Podano przykłady materiałów porowatych o strukturze typu fraktali masowych, powierzchniowych i porowych. Wyznaczono odpowiednio wartości masowych, powierzchniowych i porowych (Dm, Ds i Dp) wymiarów fraktalnych.
EN
The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99% in the case of aerogels. In the last two decades the characterisation of the complex, disordered structure of porous materials has made a milestone progress owing to the use of fractal geometry. At present it is generally accepted that the fractal models of pore structure describe the real structure better than the classical models which assume the existence of macro-, meso- and micropores of simple geometry. The small-angle X-ray scattering (SAXS) method is specially useful in the studies of porous materials in the length scale 10-1000 angstroms. The SAXS studies were performed on dry, porous materials like silica and zirconia aerogels, conventional silica gel, fumed silica, porous glass, electrodeposited metal and different carbonaceous materials. The scattering intensities I(q) were tested mainly in terms of power-law equation . The examples of porous materials with mass, surface and pore fractal morphology are given. Mass surface and pore fractal dimensions (Dm, Ds and Dp) were estimated, respectively.
EN
The use of ammonium fluoride together with hydrochloric acid as a catalyst system for titania-silica mixed oxides markedly reduces the time of gelation and this has no detriomental effect on the porous texture of aerogels and their morphology in nanometer scales.
PL
Otrzymano krzemionkowe mezoporo-wate sita molekularne typu MCM-41 o powierzchni właściwej S(BET>1100m(2)/g ł średnicy porów 36-38A. Badania tekstury metodą adsorpcji azotu oraz analiza rentgenostrukturalna potwierdziły wysoki stopień uporządkowania heksagonalnego
EN
Silica mezopours molecular sieves of MCM-41 type with the specific surface area S(BEL)>1100m2/g and mean pore diameter 36-38A have been obtained. XRD analysis shows that these materials have a d>ell ordered hexagonal arrangement
20
Content available remote The Effect of Drying on the Nanostructure of Sol-gel Solids
EN
It is demonstrated that different pore structures and morphologies in nanometer scales may be obtained using different strategies of drying of wet gels produced by the sol-gel method. The low temperature drying strategy (LTD), using supercritical carbon dioxide, gives similar nanopore structure as the high temperature supercritical drying (HTD) yet different morphology. Both methods lead to suppression of small mesopores. In the LTD method this effect can be minimized by replacement of the original interstitial liquid of alcogel by that exhibiting lower surface tension.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.