Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na powierzchni spawanych elementów ze stali odpornych na korozję (nierdzewnych) powstają barwy nalotowe. Usuwanie pogrubionych warstewek tlenków ze stali pracujących w temperaturach nieprzekraczających 300°C jest konieczne i wiąże się z przywróceniem stali nierdzewnej wysokiej odporności na korozję. W artykule przedstawiono badania wpływu metody usuwania warstw nalotowych po procesie spawania na odporność korozyjną austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304. Ustalono, że najlepszą metodą osiągnięcia wysokiej odporności korozyjnej jest stosowanie właściwego procesu pasywacji.
EN
Surfaces of welded elements made of corrosion-resistant (stainless) steels develop temper colours. The removal of thickened oxide layers off steels exposed to temperatures below 300°C is necessary and en-tails the restoring of high corrosion resistance of the stainless steel. The article presents tests concerned with the effect of a method applied to remove post-weld temper on the corrosion resistance of austenitic stainless steel AISI 304. It was ascertained that the most favourable method enabling the obtainment of high corrosion resistance involved the use of an appropriate passivation process.
EN
The paper analyses the relationship between an increase of the inner diameter of tubes made of Manaurite XM cast steel and transformations occurring in their microstructure due to long-lasting operation in methane reformer. Examinations included metallographic analysis with light microscope (LM), scanning electron microscope (SEM) and microanalysis of the chemical composition of precipitates (EDX). It was indicated that there is a relationship between the microstructure degradation ratio, morphology of the precipitates and an increase of the inner diameter of the tubes.
PL
W artykule przedstawiono dwa przypadki przedwczesnych uszkodzeń spawanych instalacji wodnych wykonanych ze stali odpornej na korozję. W celu ustalenia przyczyn uszkodzenia instalacji przeprowadzono badania metalograficzne makro- i mikroskopowe oraz mikroanalizę składu chemicznego EDS na próbkach pobranych z reprezentatywnych miejsc. Wykazano, że głównymi przyczynami awarii rurociągów wody pitnej były niezgodności spawalnicze, które przyczyniły się do korozyjnego uszkodzenia instalacji. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące przyczyn uszkodzenia odcinków rurociągów oraz zalecenia dotyczące trwałości spawanych instalacji wodociągowych ze stali nierdzewnych austenitycznych.
EN
Two cases of premature failure of welded water supply pipelines made of stainless steel are presented in this article. Metallographic examinations and EDX microanalysis of the corrosion products on selected samples has been carried out to determine causes responsible for failures. Examinations revealed that main causes of welded water supply pipelines failure were welding imperfections which lead to the corrosion damage. On the basis of received results conclusions about causes of pipelines damages and recommendations for durability of welded water supply pipelines made of austenitic stainless steels were formed.
PL
W artykule poruszono temat dotyczący oceny stanu degradacji rur katalitycznych ze staliwa Manaurite XM po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze. Spośród wielu mierników stanu degradacji materiału rur analizowano przyrost średnicy wewnętrznej rury, obraz mikrostruktury oraz właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej. Przeprowadzono statyczne próby rozciągania materiału rur, badania metalograficzne mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego (LM) i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Z przeprowadzonych badań wynika, że przyrost średnicy wewnętrznej rury o około 3,0% wiąże się z istotnym postępem degradacji mikrostruktury, jednak jeszcze bez oznak tworzenia się porów pełzaniowych. Wykazano, że do statycznej próby rozciągania należy używać próbek zawierających tylko materiał ze środkowej części grubości ściany rury, bez surowych powierzchni, ponieważ pozwalają w sposób wiarygodny określić właściwości mechaniczne zdegradowanego materiału rury w temperaturze otoczenia.
EN
This paper discusses the assessment of the degradation of Manaurite XM catalytic tubes after long term service at elevated temperatures. Out of numerous measures of the degradation state of the catalytic tube material, the increase of the inner diameter of the tube, the microstructure image and the mechanical properties at room temperature were analysed. Static tensile tests, metallographic examinations with Light Microscope (LM) and Scanning Electron Microscope (SEM) were performed. The research shows that increasing the inner diameter of the tube by about 3.0% is associated with significant progression of the microstructure degradation, but without the signs of voids forming. It has been shown that specimens containing only the central portion of the wall thickness of the tube, without raw surfaces should be used for static tensile testing, as they reliably determine the mechanical properties of the degraded catalytic tube material at room temperature.
EN
Microstructure transformations occur in the Manaurite XM cast steel tubes during long-term operation in the reformer furnace were revealed and described. The relationship between mechanical properties, an increase of internal diameter of the tube and microstructure degradation is discussed. Static tensile test was performed on two types of samples with different shapes. It has been shown differences in the results of tests and an explanation of this phenomenon.
6
Content available remote Wykorzystanie w rekultywacji odmian traw gazonowych małopolskiej hodowli roślin
PL
Przydatność do rekultywacji wielu odmian traw gazonowych z Małopolskiej Hodowli Roślin sprawdzono w doświadczeniach na składowiskach: odpadów poflotacyjnych i komunalnych oraz na wałach przeciwpowodziowych. Badane odmiany traw gazonowych wykazały dużą plastyczność fizjologiczną i odporność na ekstremalne warunki środowiska.
EN
The usefulness for the reclamation of many lawn grass varieties of Plant Breeding Station were checked in experiences on tailing pond, municipal waste dump and floods bank. Researched varieties lawn grass were demonstrated the great physiological plasticity and the resistance to extreme conditions of the environment.
7
PL
Budowa elektrowni jądrowych ze względu na zabezpieczenia przed proliferacją i bezpieczeństwo jądrowe wymaga kontroli państwa - instrumentów prawnych i organizacji. W Polsce istnieją obecnie: akty prawne, kompleksowe, zgodne z zaleceniami organizacji międzynarodowych, organizacja dozoru jądrowego - sprawna, mocno osadzona w administracji państwa, wykwalifikowany personel dozoru, wystarczający na bieżące potrzeby, ale niewystarczający w przypadku powrotu do programu energetyki jądrowej.
EN
NPP constructing, because of proliferation protection and nuclear safety, requires state control i.e. legal instruments and adequate organisations. There are now in Poland complex legal deeds - prepared in accordance with recommendations of international organisations, a nuclear inspection organisation - very competent, firmly set in the state administration as well as the qualified attendance personnel sufficient for our current needs but inadequate in case of returning to the program of nuclear power engineering.
PL
Artykuł poświęcono problemowi nadbudowy istniejącego układu ciepłowni węglowej gazowym modułem kogeneracyjnym. Przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną dającą możliwość oceny celowości realizacji tego typu projektów. Zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na efekty energetyczne, ekologiczne oraz opłacalność inwestycji.
EN
The paper is devoted to the problem of extension of existing coal fuelled heating station with a co-generation gas module. An technical and economic analysis giving a possibility of assessment of purposefulness of such projects is conducted. The attention is paid to the most important factors influencing the energetic and ecological effects as well as profitability of the investment.
PL
W zakładzie konwersji paliwa uranowego w Tokaimura, należącym do JCO Ltd. 30 .09.1999r. o godz.10 min 30 czasu lokalnego, miała miejsce groxna awaria jądrowa.Incydent wydarzył sie w budynku eksperymentalnej konwersji w trakcie przemieszczania azotanu uranylu do zbiornika sedymentacyjnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.