Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Uwzględniając obecny rozwój inżynierii materiałowej, również w obszarze włókiennictwa, dostępność zróżnicowanych pod względem właściwości pakietów odzieżowych oraz rozwijające się zapotrzebowanie na odzież specjalnego przeznaczenia, pojawia się konieczność oceny komfortu biofizycznego kreowanego przez te wyroby. Ocena taka jest prowadzona na różnych etapach projektowania i produkcji. Niniejsza publikacja prezentuje porównanie wartości oporu cieplnego dla tkanin oraz izolacyjności cieplnej odzieży wytworzonej z tych tkanin. Tkaniny badano stosując metodykę zapisaną w normie PN-EN ISO 11092:2014-11, z wykorzystaniem metody pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty, zaś ocenę izolacyjności cieplnej prowadzono w oparciu o normę PN-EN ISO 15831:2006 z zastosowaniem manekina termicznego NEWTON.
EN
Taking into account the current development of materials engineering, also in the field of textile industry, the availability of clothing packages with different properties in terms of properties and the growing demand for special-purpose clothing, there is a need to assess the biophysical comfort created by these products. This assessment is carried out at various stages of design and production. This publication presents a comparison of thermal resistance values for fabrics and thermal insulation of clothing made from these fabrics. The fabrics were tested using the methodology described in the PN-EN ISO 11092: 2014-11 standard, using the method of a heat-insulated thermal plate, and the assessment of thermal insulation was based on the PN-EN ISO 15831: 2006 standard using the NEWTON thermal manikin. Presented tests were done using three woven fabrics, differentiated by surface mass and the male shirts made from these wovens. Obtained results independently on similarities between measurements shows no correlation. It is assumed that the reason for the lack of correlation is the varied adaptation of the samples to the measurement system that occurs in both tests. This work is the introduction to further research.
EN
The aim of the research was to develop optimal conditions for manufacturing materials based on hyaluronic acid by the electrospun method. The studies were composed of three stages: the process of selection of the optimal solvent (mixture of solvents), the molecular weight of hyaluronic acid, and the concentration of biopolymer in the spinning solution. The influence of variable parameters on the rheological properties of the spinning solutions and electrospinning trails was tested. Depending on the electrospinning regime applied, the fibers obtained were characterised by a diameter of the order of 20 to 400 nm. As a result of the development works presented, an optimal molecular weight of the polymer, its concentration and system of solvents were determined, together with process parameters, ensuring a stable electrospinning process and relatively homogeneous nanofibers. Additionally studies on the residues of solvents used during electrosun formation were done and parameters of drying of the final materials were examined. This approach (verification of the presence of organic solvent residue in the nanofibrous formed) is important for the suitability of nanofibres as scaffolds for regenerative medicine. This study provides an opportunity for the understanding and identification of process parameters, allowing for predictable manufacturing nanofibers based on natural biopolymers, which makes it tremendously beneficial in terms of customisation.
PL
Celem badań było opracowanie optymalnych warunków otrzymywania nanowłókien z kwasu hialuronowego. Badania obejmowały następujące etapy realizacji pracy: proces doboru optymalnego rozpuszczalnika dla polimeru oraz dobór masy cząsteczkowej kwasu hialuronowego. Zbadano właściwości reologiczne roztworów oraz wpływ zmiennych parametrów procesowych na strukturę mikroskopową włókien. W zależności od zastosowanych parametrów elektroprzędzenia otrzymane włókna charakteryzowały się średnią rzędu od 20 do 400 nm. Dodatkowo przeprowadzono badania dotyczące pozostałości rozpuszczalników stosowanych w przygotowaniu roztworów przędzalniczych, co jest istotne z punktu widzenia wykorzystania tych materiałów w obrębie medycyny regeneracyjnej.
EN
The main purpose of this study is the selection of a proper fabric for the reference clothing for ergonomic tests of protective clothing. For research, seven fabric of different raw material content and different structure were chosen. We studied the handle of fabrics produced from blend of polyester/cotton and polyester/Tencel, which were designated by letters from A to G. The assessment of handle of the fabric was performed based on the mechanical properties of fabrics using Kawabata evaluation system (KES-system). It was proven that one of the tested fabrics (F) made of polyester and cotton fibers (85% PES / 15% cotton) with the reinforced twill weave is characterized by the highest total hand value (THV).The high THV results from the low value of koshi (stiffness) and the highest value of numeri (smoothness) and fukurami (fullness). However, in terms of physiological comfort, the lower value of fukurami is more preferred. It turned out that the fabric with the higher value of fukurami (including fabric F) is characterized by the lower air permeability and higher water vapor resistance. At the end, we decided that the reference clothing will be made of cotton/polyester fabric G with the lowest mass per square meter because of the very good physiological comfort parameters and the satisfactory sensorial comfort parameters.
EN
This study addresses the preparation of biodegradable and highly porous materials with the chemical purity required for medical materials. The solution method for producing porous structures with table salt was modified through the application of plasticisers in the technological process. In this paper the term medical materials includes dressing and implantable materials as well as scaffolds for tissue culture. A new method is proposed using polymers such as poly(D,L-lactide) and dibutyrylchitin to produce porous structures with enhanced absorption properties.
PL
Przedmiotem prezentowanych badań było wytworzenie biodegradowalnych wysoko-porowatych pianek o czystości chemicznej charakterystycznej dla materiałów medycznych. Zaproponowano modyfikację metody roztworowej produkcji pianek przy użyciu soli kuchennej poprzez dodatkowe zastosowanie plastyfikatorów w procesie technologicznym. Zaproponowana metoda dotyczy wytwarzania wyrobów z poli (D,L – laktydu) i polimerów bioaktywnych, np. dibutyrylochityny a celem jej opracowania było wytworzenie materiałów o podwyższonych właściwościach sorpcyjnych. Dodatek NaCl w ilości nie mniejszej niż 100% oraz gliceryny w ilości 5% w stosunku do masy roztworów polimerowych z 10%PLA4060D, 10%DBC lub 5%PLA/DBC powoduje wzrost adsorpcji wody i soli fizjologicznej o ponad 10 g/g w stosunku do pianek formowanych z użyciem wyłącznie soli. W przypadku pianek z mieszaniny PLA/DBC zawartość soli musi być większa niż 100%, w przeciwnym wypadku następuje rozwarstwienie pianek. Wprowadzenie do układu 50%wt dibutyrylochityny skutkuje obniżeniem pH do poziomu 6,36, co jest korzystne z punktu widzenia biozgodności materiałów i sprzyja tworzeniu korzystniejszych warunków dla procesu gojenia się rany.
EN
Research on hernia implants, especially less-invasive implantation techniques, is an important focus of study around the world. Practitioners require that these elaborate structures, which are primarily designed using textile technology, possess biomimetic behaviour to significantly reduce post-implantation complications. Novel textile hernia implants are designed with surface modifications that prevent prosthesis migration after implantation. The specialised structural design and enhanced prosthesis surface with stitched loops enables increased surface contact with the fascia, which improves the integration of connective tissue with the prosthesis without overgrowth (thick scar formation). The main intra-operative clinical benefit of the novel implant is its potential utility in suture-less techniques. The aim of this study was to compare novel hernia implant designs to clinically proven, commercially available knitted hernia meshes in vitro. TEMA MOTION 3.5 software was used to analyse motion and estimate the tendency of the non-fixed implants to remain in a stable position at the sublay in a simulated hydrodynamic model of the abdominal wall hernia system. The mechanical resistance of the implant against simulated maximal intra-abdominal pressure, the height of the simulated abdominal wall in the reconstruction region and the curvature of the reconstructions were determined and compared with results obtained with commercial hernia meshes of low surface mass that differ in structure, stiffness and thickness.
PL
Badania nad konstrukcją implantów przepuklinowych, szczególnie stosowanych w zabiegach małoinwazyjnych, stanowią ważny obszar badawczy na całym świecie. Chirurdzy wymagają, aby struktury zaprojektowane przy zastosowaniu technologii włókienniczych charakteryzowały się biomimetyzmem, co w znaczący sposób obniża ryzyko powikłań po implantacji. Nowoczesne, włókiennicze implanty przepuklinowe zostały zaprojektowane w oparciu o modyfikację ich powierzchni, która przeciwdziałała migracji protezy po implantacji. Wysoce specjalistyczna struktura oraz rozwiniecie powierzchni implantu poprzez pętle wystające z jego powierzchni zwiększa powierzchnię kontaktu z powięzią, poprawiając integrację tkanki łącznej z protezą bez nadmiarowego przerostu tkanką łączną (formowanie grubej blizny pooperacyjnej). Główną zaletą nowych implantów dzianych jest ich potencjalne zastosowanie kliniczne w technikach wszczepiania bez szwu tzw. „suture-less”. Celem badań było porównanie nowych dzianych implantów przepuklinowych z klinicznie stosowanymi w warunkach in vitro (symulacja implantacji). Do analizy dynamicznej zachowania implantów pod wpływem stosowanej siły symulującej ciśnienie wewnątrzbrzuszne zastosowano oprogramowanie TEMA MOTION 3.5. Oceniono stabilność implantów przepuklinowych niemocowanych szwami w hydrodynamicznym modelu przepukliny brzusznej.
EN
The article gives an account of investigations on the preparation of highly porous dibutyrylchitin fibres containing tri-calcium phosphate (â-TCP) or nano-hydroxyapatite (nano HAp). Fibers were spun from 16% dibutyrylchitin (DBC) solutions in ethanol (content of ethanol: 67 - 78%). The fibers obtained showed a sheath/core structure; the sheath being a solid skin while the core presented itself as a macro-, micro- and nano-porous interior filled with air. DBC was used with an intrinsic viscosity [η] of 1.96, 2.19 & 2.42 dl/g and a content of b-TCP or nano HAp in the amount of 6 and 11.7% on DBC, respectively. The impact of ethanol concentration in the spinning solutions was investigated with respect to forming conditions: as-spun draw ratio, draw ratio, spinning speed and pH of the coagulation bath upon the morphology structure and mechanical properties of the fibers. Lab-scale wet spinning was applied, which produced highly porous fibers (DBC/HPCF) characterised by a tenacity of 4.0 - 10.5 cN/tex and elongation of 10 - 14.5% (conditioned state). The porosity of the fibres was assessed by mercury porosimetry, and as a comparison by digital analysis of SEM images of the fibre cross-section. The novel fibres may be used as material in the construction of bone implants, hygiene products and in various technical applications.
PL
W artykule przedstawiono badania prowadz.ce do otrzymania kompozytowych wysokoporowatych włókien dibutyrylochitynowych zawierających beta fosforan trojwapniowy (b-TCP) lub nano hydroksyapatyt (nano HAp) z etanolowych wodnych roztworow dibutyrylochityny (DBC) o st.ężeniu 16% DBC i etanolu w zakresie 67-78%. Włókna zbudowane są z litej skorki oraz makro, mikro i nano porowatego wnętrza. Zastosowano DBC o lepkości istotnej [η]: 1,96; 2,19; 2,42 dl/g oraz b-TCP lub nano HAp w ilości 6,0 i 11,7% w stosunku do polimeru. Zbadano wpływ stężenia etanolu w roztworze przędzalniczym, warunkow formowania: wyciągu filierowego, rozciągu, prędkości formowania oraz pH kąpieli koagulacyjnej na budowę morfologiczną i właściwości mechaniczne włókien. W procesie mokrego formowania w skali laboratoryjnej wytworzono kompozytowe wysokoporowate ultra lekkie włókna (DBC/HPCF) o wytrzymałości 4,0 - 10,5 cN/tex i wydłużeniu 10 - 14,5% w stanie aklimatyzowanym. W oparciu o cyfrową analizę obrazów SEM powierzchni przekroju poprzecznego włókien DBC/HPCAF dokonano oceny porowatości. Nowy rodzaj włókien może być używany jako włóknisty materiał super absorpcyjny do implantow kości, produktów higienicznych i zastosowań technicznych.
8
Content available remote Visualisation of liquid flow phenomena in textiles applied as a wound dressing
EN
The aim of this work was to visualise liquid transport in textiles. Knowledge of the transport phenomena allows for the design of textiles for various applications, e.g., comfortable to wear filtration and wound dressing. To visualise liquid transport through textiles, three test methods were explored. The first one was the high spatial resolution magnetic resonance imaging (MRI) technique (also referred to as nuclear magnetic resonance (NMR) microscopy). It allowed the observation of the pathways of liquid flow through textiles. In the second method, a thermographic camera was used to record temperature changes and assess the liquid flow in the textile. The third method was using a high-speed video camera to observe the liquid transport within the textile. Two types of textiles were studied: a double-layer knitted fabric and a woven fabric, both made from hydrophilic and hydrophobic fibres (cotton, viscose and polypropylene). The knitted fabrics were tested as a new type of wound dressing, which transported moisture with adequate control; therefore, it could be used as a substrate for a drug delivery system.
EN
The biomimetic properties of implants are the most important aspects of their long-term clinical performance and safety. The gynecological as well as general surgery procedures of soft tissue defect reconstructions require the use of implantable medical devices of more sophisticated complex mechanical features. The aim of the study was to evaluate an optimal (taking into account implantation localisations) structure for knitted implantable medical devices for potential use in gynecological reconstructions, such as vaginal wall reconstructions and urinary incontinence treatment, as well as in general surgery for hernia treatment, in both standard and less-invasive procedures. The study shows a selection of the most optimal knitted structures based on mechanical criteria and further anatomical localisation of the implants designed. The choice of the selection criteria was carried out based on risk analysis according to Standard EN ISO 14971:2009. The idea of the research was to elaborate knitted three dimensional structures of an enhanced one-side surface for better connective tissue incorporation as well as a reduction in the surface mass while retaining the mechanical strength, taking into account anatomical requirements.
PL
Właściwości biomimetyczne implantowalnych wyrobów medycznych stanowią ich najważniejszy aspekt długookresowej funkcjonalności oraz klinicznego bezpieczeństwa. Procedury chirurgiczne rekonstrukcji tkanek miękkich w ginekologii i chirurgii ogólnej wymagają zaprojektowania bardziej zgodnych, z punktu widzenia ich właściwości mechanicznych, implantowalnych wyrobów medycznych. Celem badań była ocena optymalnych (biorąc pod uwagę lokalizację implantu) struktur dzianych implantowalnych wyrobów medycznych o potencjalnym zastosowaniu w przypadkach rekonstrukcji ginekologicznych, np.: rekonstrukcji ściany pochwy, oraz w chirurgii ogólnej do hernioplastyki, zarówno technikami standardowymi, jaki i małoinwazyjnymi. Niniejsza praca pozwoliła na wyselekcjonowanie najbardziej optymalnej struktury dziewiarskiej biorąc pod uwagę kryteria właściwości mechanicznych oraz przyszłą lokalizację anatomiczną projektowanych implantów. Wybór poszczególnych kryteriów oceny został przeprowadzony w oparciu o analizę ryzyka opracowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie EN-ISO 14971:2009. Idea badań polega na opracowaniu trójwymiarowej dzianej struktury implantu o jednostronnie rozwiniętej powierzchni pozwalającej na lepszą integrację implantu z tkanką łączną oraz obniżeniem masy powierzchniowej przy pozostawieniu wytrzymałości mechanicznej na poziomie odpowiadającym wymaganiom anatomicznym.
EN
Electrospinning is a process by which electrostatic field super thin fibres from polymer solution or polymer melt are produced. This study is a theoretical analysis of the distribution of the electrostatic field forming around spinning points in the area where polymer streams are formed and stretched. The model parameters were as follows: the number of capillaries, the distance between the capillaries, the capillary tip – including the electrode distance and the value of the supply voltage. The modelling was undertaken for 3 cm fixed length capillary tubes. The electrostatic field distribution was modelled with the use of Maxwell SV software. The increase in the distance between the capillary tip and the collector causes a drop in the strength value of the electrostatic field that forms in direct proximity to the capillaries, regardless of their position to one another. In the case of an increase in the supply voltage value, an increase in the strength value of the electrostatic field around the capillaries was observed. Next, an experiment was performed for selected modelling conditions. Using solutions of dibutyrylchitin, electrospinning tests were carried out. The influence of the process conditions and, consequently, the electrostatic field distribution on the fibre geometry was studied. For each test the transverse dimension values and the shape of the cross section area of the fibres were determined.
PL
Elektroprzędzenie jest procesem, w którym poprzez działanie pola elektrostatycznego przędzione są super cienkie włókna z roztworu lub stopu polimeru. W pracy przedstawiono teoretyczną analizę rozkładu pola elektrostatycznego ukształtowanego wokół filery o różnej liczbie dysz przędzalniczych, w który formowane są włókna. Jak parametry modelu przyjęto liczbę dysz, odległość pomiędzy dyszami, odległość pomiędzy elektrodami oraz napięcie zasilania. Modelowanie przeprowadzono dla stałej długości kapilar równej 3 cm. Rozkład pola elektrostatycznego był modelowany za pomocą programu Maxwell SV. Zwiększenie odległości pomiędzy zakończeniami kapilar i kolektorem powodowało spadek natężenia pola elektrostatycznego w bezpośrednim sąsiedztwie kapilar niezależnie od ich wzajemnej pozycji. W przypadku wzrostu napięcia zasilającego następował wzrost natężenia pola elektrostatycznego wokół kapilar. Dla wybranych warunków modelowych przeprowadzono eksperymentalne przędzenie. Jako roztwór przędzący zastosowano roztwór dibutyrylchityny. Analizowano wpływ warunków procesowych w szczególności rozkładu pola elektrostatycznego na geometrię włókien. Dla każdego testu określano wymiary poprzeczne włókien oraz kształt ich przekroju poprzecznego.
EN
Dibutrylchitin is an ester derivative of chitin, characterised by good biomedical properties. Therefore, it can be used as a raw material for wound dressings. The high solubility of dibutyrylchitin in common organic solvents allows to transform it into fibres, and next final fabrics. Technologies of the forming of nonwovens directly from polymer allow to decrease the cost and rate of waste. Two methods of nonwoven production from dibutyrylchitin are described in this paper: the forming of nonwovens by the spraying of polymer solution and the electrospinning of polymer solution. The cytotoxicity and irritation effect of nonwovens made by electrospinning technology was investigated.
PL
Dibutyrylochityna jest estrową pochodną chityny, charakteryzującą się dobrymi właściwościami biomedycznymi. Dobra rozpuszczalność dibutyrylochityny w wielu rozpuszczalnikach organicznych powoduje, że polimer ten może być łatwo przetworzony w postać włókna, a następnie wyrobu końcowego. Zastosowanie technologii formowania włóknin bezpośrednio z roztworu polimeru pozwala na ograniczenie kosztów wynikających z wieloetapowego procesu i strat surowca. W pracy opisano dwie metody formowania włóknin z roztworu dibutyrylochityny, technikę rozdmuchu roztworu polimeru oraz technikę elektroprzędzenia. Ze względu na proponowane zastosowanie wytworzonych włókien w wyrobach opatrunkowych, w odniesieniu do włóknin formowanych techniką elektroprzędzenia przeprowadzono wstępne badania biozgodności. Badania te prowadzono w oparciu o normę 10993, arkusz 1, 5 i 10, określając podstawowe właściwości biologiczne włóknin, takie jak cytotoksyczność i działanie drażniące (reaktywność śródskórna).
EN
Application of non-wovens as carrier of semi-permeable membranes aims at improving of strength properties of garment non-wovens, such as warmth retention, with some properties of semi - permeable membranes such as waterproofness and vapour permeability. Therefore, the ability of non-wovens coated with microporous membranes to provide psychological comfort was studied. The aim of the studies was to verify the suitability of a non-woven as a carrier of semi-permeable membranes and to determine psychological properties of the non-woven after coating.
PL
Zastosowanie włóknin jako nośników membran półprzepuszczalnych ma na celu poprawienie właściwości wytrzymałościowych membran, umożliwienie rozszerzenia gamy wzorniczej i połączenie niektórych cech włóknin odzieżowych, takich jak ciepłochronność z właściwościami membran półprzepuszczalnych, takich jak wodoszczelność i paroprzepuszczalność. Dlatego też podjęto próbę analizy zdolności do zapewnienie komfortu fizjologicznego włóknin powlekanych membraną mikroporowatą. Celem badań było sprawdzenie przydatności włókniny jako nośnika membran półprzepuszczalnych i określenie właściwości fizjologicznych włóknin po powlekaniu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.