Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono realizację Strategicznego Projektu Inwestycyjnego: Budowa poziomu 800 w Zakładzie Górniczym „Janina". Jednym z kluczowych zadań tego projektu było pogłębienie szybu „Janina VI" o 300 m do głębokości 823 m oraz wykonanie dwustronnego wlotu podszybia szybu „Janina VI" na poz. 800. Wybór usytuowania wlotu podszybia był niezwykle trudny ze względu na niekorzystne parametry górnicze górotworu w optymalnym przedziale głębokości. Zasadnicza część wlotu wykonywana była w piaskowcu średnioziarnistym, spękanym i rozsypliwym o wytrzymałości na ściskanie 16,5 MPa. Dodatkowym utrudnieniem był dopływ wody z warstw wodonośnych do dna szybu oraz rozmakanie lepiszcza piaskowca, jego wypłukiwanie i dezintegracja. Warunki geologiczno-górnicze w miejscu wykonywania dwustronnego wlotu podszybia wymogły konieczność zaprojektowania obudowy odpornej na tak trudne warunki oraz opracowanie odpowiedniej technologii umożliwiającej wykonanie robót górniczych w sposób jak najbardziej bezpieczny.
EN
The article presents the implementation of the Strategic Investment Project: Construction of the horizon 800 in the „Janina" Mining Plant. One of the key tasks of this project was to deepen the „Janina VI" shaft by 300 m to a depth of 823 m and to execute the two-way inlet of the shaft bottom of „Janina VI" shaft at the horizon of 800 m. The selection of the shaft bottom inlet's location was extremely difficult due to unfavorable mining parameters of the rock mass within the optimal depth range. The main part of the inlet was executed in medium-grained, cracked and powdery sandstone with a compressive strength of 16.5 MPa. An additional difficulty consisted in the inflow of water from the water bearing layers to the bottom of the shaft and the water logging of the sandstone binder, its rinsing and disintegration. Mining and geological conditions at the site of the two-way inlet of shaft bottom required the necessity of designing of a support resistant to such difficult conditions and developing of an appropriate technology enabling conductance of mining operations in the most secure manner possible.
PL
W pracy przedstawiono model numeryczny nowatorskiego procesu kształtowania przyrostowego dedykowanego wytwarzaniu elementów integralnych dla przemysłu lotniczego. Zaprezentowano koncepcję tej technologii, stanowisko badawcze oraz wyniki zrealizowanych eksperymentów. Omówiono opracowany model numeryczny, który poddano weryfikacji w warunkach eksperymentalnych. Przy użyciu opracowanego programu numerycznej symulacji procesu kształtowania przyrostowego, uzyskano możliwość analizy wpływu parametrów procesu na płynięcie materiału, rozkładu odkształceń i parametrów siłowo-energetycznych. Przykładowe wyniki badań eksperymentalnych i symulacji numerycznych przedstawiono w formie rozkładów odkształceń, kształtu próbki oraz nacisków prasy.
EN
Numerical model of novel incremental forming process dedicated for obtaining integral elements for the aerospace industry is presented in the paper. The concept of proposed technology and developed prototype of research stand as well as obtained experimental results are described. Then, description of the numerical model development procedure, including validations stage, is presented. Examples of obtained results highlight the model possibility as a tool to extend the range of realized experimental investigations.
EN
Analysis of the quality of obtained results from a 3D multiscale concurrent finite element numerical model based on Digital Material Representation (DMR) concept is the main aim of the research. Particular attention is put on an influence of different number of data transfer nodes between subsequent scales on material behavior predicted by a micro DMR model. Conclusions are drawn based on results in the form of equivalent strain distribution, homogenized stress-strain curves and samples shape changes.
PL
Celem pracy jest analiza jakości uzyskanych wyników podczas stosowania współbieżnego trójwymiarowego modelu wieloskalowego, bazującego na kombinacji modeli elementów skończonych w skali makro i mikro. Szczególną uwagę poświecono wpływowi zróżnicowanej ilości węzłów przekazujących dane między skalami mikro i makro na zachowanie się materiału w skali mikro. Wyniki przedstawiono w formie rozkładu odkształceń, krzywej płynięcia materiału i zmian w kształtach próbek w skali mikro.
EN
The main goal of the work is development of the multiscale numerical model of the incremental forming process for manufacturing integral elements applicable in the aerospace industry. Description of the proposed incremental forming concept based on division of large die into a series of small anvils pressed into the material by a moving roll is presented. A complex multi scale numerical model of mentioned incremental forging process based on the digital material representation (DMR) concept was developed and is also described within the paper. Finally, obtained results in the form of strain distribution are presented and compared with the outcome from conventional forging at the macro and micro scale, respectively.
EN
Detailed analysis of different metalforming methods of light and durable integral elements dedicated for the aerospace industry is the main aim of the work. Description of an integral part concept as well as basis of conventional processes used for their manufacturing are presented within the paper. Then incremental forming processes with a division into sheet and bulk metal forming methods are precisely described. State of the art in both experimental and numerical research on these processes is discussed within the paper. Finally, recent concept of an alternative incremental forming process dedicated for obtaining integral elements from lightweight alloys is presented. Particular attention is put on computer aided support of development of the innovative forming technology.
PL
Celem pracy jest szczegółowa analiza różnych metod prze-znaczonych do formowania lekkich i wytrzymałych elementów integralnych, dedykowanych dla przemysłu lotniczego. Zaprezentowano koncepcję elementów integralnych oraz podstawy konwencjonalnych procesów technologicznych stosowanych do ich kształtowania. Następnie opisano procesy kształtowania przyrostowego z podziałem na kształtowanie blach oraz elementów objętościowych. W pracy przedyskutowano również obecny stan wiedzy w tym zakresie zarówno od strony badań laboratoryjnych jak i analizy numerycznej. Ostatecznie, przedstawiono nową koncepcję alternatywnego procesu kształtowania przyrostowego dedykowanego dla uzyskiwania elementów integralnych stopów metali lekkich. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu opracowywanej innowacyjnej technologii formowania od strony wielkoskalowych symulacji numerycznych.
EN
Computer aided design of innovative incremental forming process dedicated to manufacturing integral elements for aerospace industry is the main aim of the present work. Description of the proposed incremental forging idea as well as details of the developed numerical models are presented within the paper. First, a simple model of a single anvil indentation was created to evaluate material behaviour under different pressing depths. Then a complete numerical model of developed incremental forming press was proposed. Finally, obtained results in the form of strain distribution and recorded forging loads are presented and compared with results from conventional forming model.
PL
Ogólnym celem pracy jest opracowanie wielkoskalowego modelu numerycznego innowacyjnego procesu kształtowania segmentowego, który zostanie wykorzystany do określenia parametrów technologicznych zapewniających wymaganą jakość produktu gotowego. Docelowo prace będą realizowane w skali makroskopowej oraz w skali mikrostruktury. W ramach niniejszej pracy przedstawiono natomiast opis koncepcji kształtowania segmentowego oraz wstępne wyniki analizy płynięcia materiału w obszarze pojedynczych kowadełek w skali makro. Wyniki przedstawiono w postaci rozkładu intensywności odkształceń oraz kształtu powierzchni górnej deformowanej próbki materiału, co umożliwiło wyciągnięcie wniosków na temat podstawowych parametrów technologicznych wykorzystywanych do sterowania pojedynczymi kowadełkami.
EN
The overall aim of the present work is a development of a multi scale numerical model for modeling innovative incremental bulk forming process. That way model will have the capability to simulate macro and micro scale behavior during deformation. The model will be used to analyze an influence of different technological parameters on a quality of obtained product. Description of the incremental forming concept is presented in the paper at this stage of the work. Particular attention is put on numerical investigation of material flow around subsequent anvils during deformation. Examples of obtained results in form of stain distribution and material shape are presented and discussed.
EN
The main goal of this paper is to investigate the digital material representation of a single-phase polycrystalline unit cell. Particular attention is put on the amount of grains in the microstructure, which can be considered as the representative volume element of a sample subjected to plastic deformation conditions. Additionally, the influences of the periodic and non-periodic boundary conditions on deformation behavior of the unit cells are evaluated. Possibility of the application of periodic boundary conditions on the non-periodic unit cells using a buffer zone approach is also discussed. Obtained results of equivalent strains and reaction force on case studies are presented.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań związanych z opracowaniem i wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji materiałów do analizy wpływu niejednorodności mikrostruktury na stan odkształcenia w materiałach polikrystalicznych w warunkach obciążenia. Przedstawiono wykorzystanie metody Monte Carlo do tworzenia statystycznie reprezentacyjnych mikrostruktur. Omówiono podstawy teoretyczne tej metody i jej przystosowanie do zagadnień związanych z generacją mikrostruktur materiałów polikrystalicznych oraz przedstawiono możliwość wykorzystania tak uzyskanej reprezentacji podczas symulacji odkształcenia metodą elementów skończonych.
EN
Recent progress in research related to application of digital material representation (DMR) approach for analysis of influence of microstructure heterogeneities on material processing is presented within this paper. The main focus is put on application of the Monte Carlo (MC) method for generation of the statistically representative digital microstructures. Fundamentals of the MC method as well as modifications of this approach that are necessary to deal with creation of digital representation of polycrystalline material are described. Based on the obtained morphology of digital microstructure an example of its application to modeling material deformation is also presented.
EN
The main goal of this paper is an analysis of a quality of obtained results from a multiscale, concurrent modeling based on combination of macro and micro finite element models. Particular attention is put on an influence of different number of data transfer nodes between micro and macro scales on a material behavior predicted by a micro model. Results in form of equivalent strain distribution, homogenized stress-strain curves and samples shape changes are presented and discussed.
PL
Celem pracy jest określenie jakości uzyskanych wyników podczas stosowania współbieżnego modelu wieloskalowego, bazującego na kombinacji modeli elementów skończonych w skali makro i mikro. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi zróżnicowanej ilości węzłów przekazujących dane między skalami mikro i makro na zachowanie się materiału w skali mikro. Wyniki przedstawiono w formie rozkładu odkształceń, krzywej płynięcia materiału i zmian w kształtach próbek w skali mikro.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.