Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article is an attempt to compare the impact of the use of various types of limestone as the main constituent of cement on selected mortar properties. Four different limestones were added in amount of 15, 30, 40% to CEM I 42.5 R to obtain limestone cemens. Rheological properties (yield stress, plastic viscosity) of fresh mortar, tensile and compressive mortar strength, early shrinkage, and drying shrinkage were tested. Obtained results indicate that both tensile and compressive strength decreases with the increase of the limestone content in cement. Limestone can worsen or improve workability, depending on distribution of limestone grains. The addition of limestone increases the early shrinkage, but reduces the shrinkage after 28 days. Studies show that the granulation of limestone plays an important role in determining the influence of limestone on mortar properties.
PL
Mączki wapienne są stosowane szeroko w budownictwie, między innymi jako składnik główny cementu. Mączki wapienne kształtują właściwości kompozytów cementowych poprzez kilka mechanizmów. Pierwszym jest efekt wypełnienia związany głównie z ich uziarnieniem. Oprócz tego zastąpienie części klinkieru wapieniem powoduje wzrost efektywnego stosunku wodno-cementowego, w efekcie czego ziarna klinkieru portlandzkiego (cementu) mają dostępne więcej wody do procesu hydratacji. Drobne ziarna wapienia zapobiegają także aglomeracji produktów hydratacji wokół ziaren klinkieru, w efekcie woda ma łatwiejszy dostęp do niehydratyzowanych części ziaren cementu przez dłuższy okres niż w przypadku cementów portlandzkich bez dodatku wapienia. Drobniejsze od klinkieru ziarna wapienia mogą także działać jako zarodki krystaliczne, które przyspieszają proces hydratacji, w głównej mierze glinianów wapniowych. Wapień nie ma właściwości pucolanowych czy hydraulicznych, a jego wpływ na wytrzymałość na ściskanie cementu jest niewielki. Generalnie wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się co jest związane z efektem rozcieńczenia. Wpływ wapienia na niektóre właściwości cementów wapiennych, m.in. czas wiązania oraz właściwości reologiczne, jest jednak niejednoznaczny. Celem przeprowadzonych badań było więc sprawdzenie jak różne rodzaje wapienia wpływają na wybrane właściwości zaczynów i zapraw z cementem z wapieniem jako składnikiem głównym.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań zaprezentowanych w TTS nr 4/2018. Zawarto w nim analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych kolejami dużych prędkości. W badanym okresie tj. w latach 2000–2015 w Unii Europejskiej praca przewozowa pociągami dużych prędkości wzrosła ponad dwukrotnie. W 2015 r. praca ta wyniosła 113,67 mld paskm. Stanowiło to 25,72% pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na obszarze UE-28. Prawidłowa ocena poziomu popytu na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu różnorodnych usług komunikacyjnych. Dobra znajomość specyfiki tego rynku, wykorzystanie odpowiednich danych statystycznych, które go objaśniają oraz opracowanie autorskich modeli ekonometrycznych, zweryfikowanych poprzez odpowiednie testy statystyczne, pozwoliły na ukazanie zależności determinujących jego rozwój w przedziale czasowym 2000–2015 r. Przedstawione w opracowaniu modele, w celu ich optymalizacji, zostały poddane weryfikacji za pomocą testów statystycznych m.in. testu na koincydencję Engle’a-Grengera, testu współliniowości, testu na normalność rozkładu reszt (Doornika-Hansena), testu na autokorelację (statystyka Durbina-Watsona), a także testu dotyczącego heteroskedastyczności (Test White’a).
EN
This article analyzes the size of effective demand on the passenger transport market in the European Union, with particular emphasis on high-speed rail transport on the basis of annual statistics published by Eurostat. In the analyzed period, i.e. in the years 2000–2015 in the European Union, the work of high-speed trains more than doubled. In 2015, this work amounted to 113.67 billion passes. It constituted 25.72% of transport work carried out by rail transport in the EU-28 area. The correct assessment of the level of demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with certain communication services, enabling at the same time diversity in its selection. Good knowledge of the specificity of this market, the use of relevant statistical data explaining it and the development of proprietary econometric models verified by appropriate statistical tests allowed to show the relationships determining its development in the time range 2000–2015.
PL
W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych kolejami dużych prędkości na podstawie rocznych statystyk opublikowanych przez Eurostat. W badanym okresie, tj. w latach 2000–2015, w Unii Europejskiej praca przewozowa pociągami dużych prędkości wzrosła ponad dwukrotnie. W 2015 r. praca ta wyniosła 113,67 mld paskm. Stanowiło to 25,72% pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na obszarze UE-28. Prawidłowa ocena poziomu popytu na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu usług transportowych, dostosowanych do potrzeb i preferencji podróżnych.
EN
This article analyzes the size of effective demand on the passenger transport market in the European Union, with particular emphasis on high-speed rail transport on the basis of annual statistics published by Eurostat. In the analyzed period, i.e. in the years 2000–2015 in the European Union, the work of high-speed trains more than doubled. In 2015, this work amounted to 113.67 billion passes. It constituted 25.72% of transport work carried out by rail transport in the EU-28 area. The correct assessment of the level of demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with certain communication services, enabling at the same time diversity in its selection.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektowania samozagęszczalnych betonów o niskim cieple hydratacji przeznaczonych do konstrukcji masywnych i konstrukcji wykonywanych w okresie podwyższonych temperatur. Przedstawiono przykładowe betony samozagęszczalne zaprojektowane wg tej koncepcji, wykazując, że charakteryzują się one właściwościami reologicznymi stabilnymi w czasie, niskim wydzielaniem ciepła oraz dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi. Dzięki stosowaniu cementów o małej ilości klinkieru oraz dodatków mineralnych betony te spełniają warunki stawiane betonom niskoemisyjnym (betonom zielonym).
EN
The article presents the concept of self compacting concretes with low hydration heat which can be used for massive constructions and constructions erected in high temperatures. The paper demonstrates that self-compacting concretes designed in accordance with this concept are characterized by rheological properties that are stable over time, low heat production and, despite the small amount of clinker, good strength properties. They also meet the conditions for green concrete.
PL
W artykule porównano wpływ wapna oraz domieszki napowietrzająco-uplastyczniającej na właściwości stwardniałych zapraw. Przeprowadzono, zgodnie z odpowiednimi normami, badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie, przyczepności do podłoża ceramicznego i betonowego. Do badań zastosowano trzy rodzaje cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R, jedną domieszkę napowietrzająco-uplastyczniającą oraz dwa rodzaje wapna. Właściwości mechaniczne zapraw z wapnem i domieszką znacznie się różnią. Dodanie badanej domieszki powoduje pogorszenie badanych właściwości mechanicznych w porównaniu z zaprawami z wapnem.
EN
The article is an attempt to compare the effect of using lime in a mortar with the use of air-entraining plasticizing admixture in the context of the properties of hardened mortars. The tests of tensile and compressive strength, adhesion strength to ceramic and concrete surfaces were carried out in accordance with the relevant standards. Three types of Portland cement CEM I 42.5 R, one air-entraining plasticizing admixture and two types of lime were used for the tests. The mechanical properties of mortars made with lime and admixture differ significantly. The addition of the tested admixture causes deterioration of the tested mechanical properties in relation to mortar with lime.
6
Content available remote Prognoza popytu na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej
PL
Popyt na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu określonych usług komunikacyjnych, umożliwiających mu jednocześnie różnorodność w jego doborze. Dobra znajomość specyfiki owego rynku, wykorzystanie odpowiednich danych statystycznych go objaśniających oraz opracowanie autorskiego modelu ekonometrycznego zweryfikowanego poprzez odpowiednie testy statystyczne pozwala na ukazanie zależności determinujących jego rozwój w przedziale czasowym 2000-2015.
EN
Demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with specific communication services, enabling at the same time diversity in its selection. Good knowledge of the specificity of this market, the use of relevant statistical data explaining it and the development of an original econometric model verified by appropriate statistical tests allows to show the relationships determining its development in the time range 2000-2015.
7
Content available remote The concept of the composition of self-compacting concrete with low hardening heat
EN
This paper presents a proposal for shaping the properties of green self-compacting concrete, mostly focussing on minimising the amount of clinker in concrete and obtaining lower hardening temperatures. The main application of this SCC would be in constructions build during summer, as well as in massive and semimassive structures. In these kinds of constructions, thermal effects connected with cement hydration are of particular importance. The difference in temperature between the interior and the relatively fast cooling exterior of the concrete element leads to thermal stress. In extreme conditions, this can cause cracking within the entire bulk of concrete element, leading to a lowering of its durability and longevity.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję doboru składników mieszanek betonów samozagęszczalnych o niskim cieple hydratacji. Takie mieszanki są wykorzystywane do realizacji konstrukcji masywnych, a także do realizacji prowadzonych w warunkach podwyższonych temperatur. W konstrukcjach masywnych, efekty cieplne związane z reakcją hydratacji mają szczególne znaczenie. Różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a powierzchnią konstrukcji prowadzi do powstawania naprężeń termicznych. W ekstremalnych warunkach prowadzić to może do zarysowania konstrukcji w całej jej objętości. Prowadzi to do obniżenia trwałości konstrukcji, a w przypadku masywnych fundamentów obciążonych dynamicznie może je całkowicie dyskwalifikować.
PL
W pracy wykazano, że popioły wapienne traktowane jako dodatek mineralny mogą być z powodzeniem stosowane w mieszankach betonów samozagęszczalnych. Stosowanie dużych ilości popiołów (powyżej 20-30%) może pogorszyć urabialność, zwłaszcza w wyższych temperaturach. Dzięki stosowaniu popiołu mielonego można niekorzystny wpływ ograniczyć.
EN
In the paper was demonstrated that Calcareous Fly Ash (CFA) can be successfully used in self-compacting concrete (SCC). CFA presence more than 20-30% may worse flowability and hasten flowability loss of SCC and worse its robustness in varying temperatures.
PL
W artykule wykazano, że dynamiczna granica płynięcia mieszanki betonu samozagęszczalnego może służyć do szacowania parcia mieszanki wywieranej na deskowanie. Zmniejszenie parcia mieszanki, które następuje wraz z upływem czasu, dobrze określa różnica pomiędzy statyczną i dynamiczną granicą płynięcia. Obydwa parametry wykazują bardzo dobrą korelację z parametrami wyznaczonymi w teście rozpływu mieszanki betonowej, który jest standardowym testem wykonywanym w warunkach budowy. Umożliwia to szacowanie obciążenia deskowania mieszanką na podstawie jej klasy rozpływu.
EN
This paper presents that dynamic yield stress of SCC can be used to predict formwork pressure. Reduction of formwork pressure during the time is well defined by the difference between static and dynamic yield stress. These laboratory identified parameters indicate a very good correlation with standard SCC technical tests which are usually used on building site. It allows to predict SCC formwork pressure on site by define its properties and adjust casting speed to designed formwork strength.
EN
The rheological properties of self-compacting concrete are closely influenced by temperature and the time. Previous studies which aim was to research the effect of temperature on self-compacting concrete workability, showed that the behaviour of fresh SCC at varying temperatures differs from that of normal vibrated concrete. The paper presents the study of rheological properties of fresh self-compacting concrete mixtures made with portland, blast furnace and component cement. Two types of superplasticizers were used. It was proven that temperature has a clear effect on workability; it can be reduced by selecting the appropriate superplasticizer and cement.
PL
Udział mieszanek betonu samozagęszczalnego w ogólnej produkcji betonu towarowego, czy nawet w produkcji prefabrykatów nie jest duży. Pomimo korzyści jakie ta technologia za sobą niesie. Jednym z powodów jest znaczna wrażliwość właściwości reologicznych mieszanek na zmiany temperatury. Właściwości reologiczne - granica płynięcia g i lepkość plastyczna h odpowiadające średnicy rozpływu R i czasowi rozpływu T 500, pod wpływem zmian temperatury mogą się zmieniać tak, że mieszanka ulegnie segregacji bądź niemożliwy będzie proces jej samo zagęszczenia. Mechaniczne zagęszczanie mieszanki samozagęszczalnej, która straciła zdolność do samo zagęszczania, jest dopuszczalne ale musi być prowadzone z ostrożnością. W łatwy sposób można doprowadzić do przewibrowania i segregacji składników. Tym samym uzyskamy wadliwy beton o niejednorodnej strukturze. W badaniach przedstawionych w artykule, określono wpływ temperatury na właściwości reologiczne mieszanek mierzone reometrem XL oraz na czas i średnicę rozpływu według PN-EN 12350-2, PN-EN 12350-8. Mieszanki betonu samozagęszczalnego o dwóch wielkościach w/c=0,3 i 0,4 wykonano z użyciem cementów: portlandzkiego, hutniczego i wieloskładnikowego. Zastosowano dwa rodzaje superplastyfikatorów polikarboksylowych. Pierwszy oznaczony symbolem SP 1 charakteryzujący się dobrym utrzymaniem efektu upłynnienia w czasie, stosowany głównie przy produkcji betonu towarowego, drugi SP 2 odpowiedni przy produkcji elementów prefabrykowanych. Mieszanki były wykonywane w ten sposób aby miały w chwili rozpoczęcia badań założone temperatury 10, 20 i 30 °C. Składniki schładzano bądź ogrzewano przez 24 h w odpowiednich temperaturach. Podczas badań temperatura mieszanki i pomieszczenia była utrzymywana na założonym poziomie. Właściwości reologiczne, średnice i czasy rozpływu, określono bezpośrednio po zakończeniu mieszania i po upływie 80 minut.
PL
Artykuł przedstawia wpływ właściwości reologicznych mieszanki samozagęszczalnej, prędkości betonowania oraz temperatury na wywierane przez nią parcie na deskowanie.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania skurczu belek betonowych o wymiarach 10×10×50 cm zachodzącego od momentu ich zaformowania. Wykorzystano zmodyfikowany system TLS, pierwotnie wykorzystywany do oznaczania zmian długości cienkowarstwowych zapraw. Zmiany długości elementu mierzone są jednocześnie z pomiarem prędkości przejścia impulsu dźwiękowego, co pozwala określić czas początku wiązania spoiwa. Stanowić to może podstawę do określenia odporności na zarysowanie betonu w pierwszych 24 godzinach od zaformowania.
EN
The paper presents a method for testing the shrinkage of concrete beams with dimensions of 10×10×50 cm. Measurements followed from setting into the form until 24 hours after setting. It was used modified TLS system, which originally was for the determination of changes in the length of thin-mortar. It was also measured changes of speed propagation of sound waves by Vikasonic, which allows you to specify the setting time of binders. It could be a base for determining the scratch resistance of the concrete in the first 24 hours after casting.
PL
W artykule przedstawiono wpływ prędkości betonowania mieszanką betonu samozagęszczalnego na parcie na deskowanie. Badania przeprowadzono na mieszankach o uprzednio zaprojektowanym składzie, bazując na właściwościach zapraw samozagęszczalnych. Czynnikami zmiennymi były: rodzaj cementu, stosunek w/c i prędkość betonowania (0,8 oraz 7,5 m/h). W skład badań wchodziły pomiar konsystencji mieszanki samozagęszczalnej po 5 min mieszania składników oraz pomiar parcia na modelu słupa o wymiarach 0,2 x 0,2 x 1,20 cm zaopatrzonego w czujniki ciśnienia. Badania przeprowadzone zostały przy stałej temperaturze wynoszącej 20°C. Celem badań było określenie wpływu prędkości betonowania na parcie mieszanki na deskowanie oraz jego redukcję w czasie 60 min od zakończenia betonowania.
14
Content available remote The influence of temperature on thixotropic behaviour of cement mortar
EN
This paper presents methods of measurement and results of rheological properties including thixitropic stiffening of designed cement mortars. The aim of the study is to determine the temperature rheological properties of selected mortars. It will help the industry to better understand and describe the nature of the previously observed decreasing formwork pressure using self-compacting concrete.
PL
W artykule przedstawiono metody badawcze oraz wyniki właściwości reologicznych, w tym tiksotropowego sztywnienia zapraw cementowych. Celem badań było określenie wpływu temperatury na wybrane właściwości reologiczne zaprojektowanych zapraw cementowych. Wyniki badań pozwolą lepiej zrozumieć i opisać charakter zaobserwowanego już wcześniej charakteru zmniejszania się parcia mieszanki samozagęszczalnej na deskowanie.
15
Content available remote The influence of composition on thixotropic behaviour of cement mortar
EN
This paper presents methods of measurement and results of rheological properties including the thixitropic stiffening of designed cement mortars. The aim of the study is to determine the effect of the type of cement, w/c ratio, and chemical admixtures on the selected rheological properties of mortars. It will allow a better understanding of the nature of previously observed decreasing formwork pressure when using self-compacting concrete.
PL
W artykule przedstawiono metody badawcze oraz wyniki właściwości reologicznych, w tym tiksotropowego sztywnienia zapraw cementowych. Celem badań było określenie wpływu rodzaju cementu, stosunku w/c, rodzaju superplastyfikatorów na wybrane właściwości reologiczne zaprojektowanych zapraw cementowych. Wyniki badań pozwolą lepiej zrozumieć i opisać charakter zaobserwowanego już wcześniej charakteru zmniejszania się parcia mieszanki samozagęszczalnej na deskowanie.
16
Content available remote Designing the composition of concrete mixtures based on properties of mortar
EN
The paper presents proposed methods for designing the composition of mortars, which can be useful when designing concrete. To design a mortar, with properties which will correspond to the concrete, it is necessary to define the appropriate correction of the mortar composition. Research is the next step in proposing a method to determine the composition of the mortar, which in a possitive way will describe the properties of concrete, in particular self-compacting concrete.
PL
W artykule przedstawiono propozycję prognozowania właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej za pomocą właściwości zapraw. Do uzyskania jak najlepszej zgodności w odpowiedzi zaprawy i mieszanki betonowej, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej korekty składu zapraw. Badania są kolejnym etapem mającym na celu określenie fizycznie uzasadnionej metody korekty składu zaprawy, której właściwości w sposób wystarczająco dobry określałyby właściwości mieszanki betonowej.
17
Content available remote Admixtures effectiveness in mortars in the presence of calcareous fly ash
EN
This paper presents a study on the influence of various admixtures (SP, PL, AE , R, ACC ) on rheological properties, air content, setting time and heat of hydration of mortars with the addition of calcareous fly ash. Rheological parameters of mortars were determined using a rheometer Viskomat NT. The content of air in the mortar was determined using pressure method according to PN-EN 413-2 and initial setting time was specified according to PN-EN 196-3. The study on the heat of hydration was based on an isothermal microcalorimeter TamAir. The calcareous fly ash presence usually exerts negative influence on additives effectiveness. Activating the ash by grinding improves the additives efficiency (e.g. plasticizers, superplasticizers). The influence of calcareous fly ash on effectiveness of the additives is dependent not only on its type, but also on the type of admixture. The choice of compatible admixture should be made experimentally, taking into account the presence of calcareous fly ash.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu różnych domieszek (SP, PL, AE, R, ACC) na właściwości reologiczne, zawartość powietrza, czas wiązania oraz ciepło hydratacji zapraw z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Parametry reologiczne zapraw wyznaczono za pomocą reometru Viskomat NT. Ilość powietrza w zaprawie określano metodą ciśnieniową według PN-EN 413-2, a czas początku wiązania określono według PN-EN 196-3. Do badania ciepła hydratacji wykorzystano mikrokalorymetr izotermiczny TamAir. Obecność popiołu lotnego wapiennego zwykle wpływa negatywnie na efektywność działania domieszek. Uzdatnienie popiołu przez przemiał poprawia w niektórych przypadkach efektywność działania domieszek (np. plastyfikatorów, superplastyfikatorów). Wpływ popiołu lotnego wapiennego na efektywność działania domieszek zależy nie tylko od jego rodzaju, ale przede wszystkim od rodzaju domieszki. Dobór kompatybilnej domieszki należy dokonywać doświadczalnie, uwzględniając obecność popiołu lotnego wapiennego.
19
PL
W pracy zaprezentowano wpływ warunków dojrzewania na aktywność pucolanowo- -hydrauliczną popiołów lotnych wapiennych. Popioły lotne były dodawane do składu zapraw w ilości 10, 20 i 30% zastąpienia masy cementu. Warunki dojrzewania próbek obejmowały kąpiele wodne o temperaturach 10, 20 i 30°C. Aktywność określono po 2, 7, 28 i 90 dniach dojrzewania. Powyższe badania są elementem projektu badawczego "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
EN
The presented results indicate that HCFA can be a valuable component of cement, mortar or concrete mixture. Temperature has a significant effect on the activity of HCFA. The nature of the impact is dependent on the time of curing conditions, which is being examined and the chemical composition and physical properties of ash. Curing at temperatures below 10° C is more favorable in the long run, higher temperature leads to higher activity in the initial period of adolescence. Greater amount of free lime in the ash leads to its higher activity in the initial period. Richer in silica ash is characterized by relatively larger increases in activity in later periods.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.