Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było opracowanie założeń do zastąpienia części koksiku w procesie spiekania rud węglem (miałem węglowym) w warunkach krajowych spiekalni. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania z częściowym zastąpieniem koksiku miałem węglowym. W wyniku tych prób stwierdzono, że istnieje możliwość zastosowania miału węglowego jako zamiennika części stosowanego obecnie koksiku w ilości 10% w bilansie paliwa.
EN
The purpose of this paper was to develop principles for replacement of apart of quick coke with coal (fine coal) in ore sintering under domestic sintering plant conditions. Laboratory sintering tests with partial replacement of quick coke with fine coal were carried out. As a result of the tests it was found that fine coal might be used as a substitute for apart of quick coke the contribution of which to the fuel balance is currently equal to 10%.
PL
Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania z różnymi wysokościami spiekanej warstwy i zastosowaniem pionowego elementu spulchniającego. W wyniku tych prób stwierdzono, że istnieje możliwość utrzymania wysokiej wydajności procesu spiekania przy zastosowaniu wysokości warstwy 550 mm z zastosowaniem pionowego elementu spulchniającego.
EN
Laboratory sintering tests with different heights of sintered layer and application of vertical fluffing element were carried out. As a result of the tests it was found that high efficiency of sintering process might be maintained by applying the layer 550 mm high and a vertical fluffing element.
PL
Określono możliwości ciągłego pomiaru przewiewności spiekanej na taśmie mieszanki spiekalniczej oraz opracowano koncepcję wykorzystania uzyskanych informacji pomiarowych do sterowania procesem spiekania. Zbadano zależność przewiewności od parametrów mieszanki spiekalniczej takich jak np. skład ziarnowy, segregacja. Stwierdzono możliwość pomiaru wybranych parametrów procesu spiekania - temperatura, podciśnienie w komorze ssącej - oraz opracowano konstrukcje czujnika, za pomocą którego wykonano pomiary parametrów procesu spiekania.
EN
Opportunities for constant measurement of permeability of the mix sintered on a sinter belt were determined and the concept of using the measuring information obtained in this way to control the sintering process was developed. Relationship between permeability and sinter mix parameters, such as size analysis and segregation, was investigated. It was found that selected parameters of the sintering process, such as temperatureę or underpressure in the suction chamber, could be measured. The structure of the sensor to measure the sintering process parameters was developed.
PL
Przeprowadzono badania na modelu fizycznym pieca zapłonowego pod kątem optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, zmierzających do obniżenia jednostkowego zużycia ciepła do zapalania mieszanki spiekalniczej. Stwierdzono, że obniżenie jednostkowego zużycia ciepła do zapalania mieszanki spiekalniczej można uzyskać poprzez zwiększenie stopnia pokrycia płomieniami palników powierzchni spiekanej warstwy.
EN
Tests on physical model of ignition furnace were carried out to optimise the constructional solutions that aim at reduction, in the unit consumption of heat necessary to ignite the sinter mix. It was found that reduction in the unit consumption of heat necessary to ignite the sinter mix was possible by increasing the extent of sintered layer surface coverage by flames from the burners.
PL
Celem pracy bylo określenie wstępnych warunków regulacji teoretycznej temperatury spalania koksu przed dyszami oraz wydajności produkcyjnej krajowych wielkich pieców drogą zmian udziału tlenu i azotu w dmuchu. Stwierdzono, że zastąpienie azotem 1% tlenu w mieszaninie gazu, obniża się szybkość spalania koksu o 8,6%.
EN
The aim of this paper is to specify the initial conditions of theoretical coke combustion temperature control before the tuyeres and determine the productwity of domestic blast furnaces by changing the oxygen and nitrogen portion in the wind. It was found that replacement of 1% of oxygen with nitrogen in a gas mixture reduced the coke combustion rate by 8.6%.
PL
Celem pracy bylo określenie warunków techniczno--technologicznych wytwarzania spieku z ograniczoną zawartością FeO z mieszanek o podwyższonym udziale koncentratów magnetytowych bez pogorszenia wydajności procesu spiekania i własności wytwarzanego spieku. W efekcie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że istnieje optymalna ilość koncentratów magnetytowych w mieszance spiekalniczej, która nie powoduje obniżenia stopnia jej utlenienia i nie pogarsza wydajności procesu spiekania.
EN
The aim of this paper is to determine the technical and technological conditions for production of sinter with reduced FeO content using mixes with increased content of magnetite concentrates, without deterioration in the sintering process efficiency and properties of produced sinter. As a result of these laboratory tests it was found there was an optimum number of magnetite concentrates in the sinter mix, which did not reduce a degree of its oxidation and efficiency of the sintering process.
PL
Wykonano serię prób sezonowania koncentratu przy wykorzystaniu miałkich frakcji kamienia wapiennego z kopalni Bukowa oraz przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania mieszanki z tak sezonowanym koncentratem. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że stosowanie kamienia wapiennego jako czynnika sezonującego, może korzystnie wpłynąć na poprawę przewiewności mieszanki spiekalniczej i związany z tym wzrost wydajności produkcyjnej procesu spiekania.
EN
A series of concentrate seasoning tests using powdered limestone fractions from the Bukowa mine and laboratory sintering tests on the mix of concentrate seasoned in this way were carried out. As a result of these laboratory tests it was found that the use ofa limestone as a seasoning agent might have favourable impact on improvement in the sinter mix permeability and thus on increase in the sintering process productivity.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu powierzchni kontaktu ruda-koks na procesy dyfuzji reduktora gazowego w głąb ziaren redukowanego materiału, Stwierdzono, że stosując drobnoziarniste sortymenty koksu jako zamiennik części koksu podstawowego zwiększa się powierzchnię kontaktu ruda-koks, co powoduje wzrost redukcyjności wsadu zarówno w warstwowym, jak i mieszanym systemie załadunku tworzyw. Stosowanie dodatku koksiku lub koksu groszku, wpływa na rozdrobnienie faz w spieku, zwiększenie ilości porów podczas redikcji, co poprawia warunki dyfuzji gazu redukcyjnego w głąb ziarna tworzywa żelazonośnego i pozwala na uzyskanie wyższych stopni redukcji.
EN
The aim of this paper is to investigate the ore-coke contact surface impact on gas reducer diffusion processes in depth of reduced material grains. It was found that using fine-grained coke assortments as a substitute for a part of the primary coke increased the ore-coke contact surface, which in turn increased reductivity of the charge both in the layered and the mixed material loading system. Adding a quick coke or a nut coke affected division of phase in a sinter and increased the amount of pores during reduction, which improved the conditions of reduction gas diffusion in depth of the grains of iron-bearing material and allowed obtaining higher degrees of reduction.
9
Content available remote Koksik jako zamiennik części pozostałych sortymentów koksu w wielkim piecu
PL
Przedstawiono założenia technologiczne oraz wyniki prób przemysłowych prowadzenia procesu wielkopiecowego z udziałem koksiku (w stanie naturalnym) we wsadzie wielkopiecowym, Próby przemysłowe wykazały, że istnieje możliwość stosowania koksiku o naturalnym uziarnieniu w ilości do ok. 15 kg/t surówki (w przeliczeniu na stan suchy) bez pogorszenia warunków pracy wielkiego pieca i uzyskania korzystnego stopnia zamiany, wynoszącego średnio 1 kg koksiku = 1,16 kg pozostałego paliwa (w przeliczeniu na stan suchy). Zastosowanie koksiku we wsadzie wielkopiecowym w optymalnej ilości pozwala na uzyskanie stosunkowo wysokiego efektu ekonomicznego, wynikającego z różnicy pomiędzy ceną koksiku, a ceną pozostałego paliwa i korzystnego współczynnika zamiany tych paliw.
EN
Technical principles and results of industrial scale tests are presented for blast furnace operation with coke breeze (as received) in the charge. It was found that it was possible to use up to 15 kg of dry coke breeze per tonne of hot metal without adverse effects on furnace operation. The average substitution ratio of coke breeze/other fuels (on dry basis) was 1/1.16. By using optimum amounts of coke breeze in the charge it was possible to obtain significant cost reductions due to the difference between prices of coke breeze and other fuels and the favourable substitution ration.
PL
Opisano nową uzupełniającą metodę badań reaktywności koksu, umożliwiającą ocenę stopnia i intensywności degradacji ziaren koksu o różnej wielkości wyjściowej. Przedstawiono wyniki badań reaktywności koksu tą metodą obejmujące stopnie ubytku masy próbek koksu o różnej wyjściowej wielkości ziaren, ubytku średniej wielkości ziarna badanego koksu podczas jego zagazowania oraz wytrzymałości mechanicznej próbek koksu po zagazowaniu. Na podstawie wyników badań określono warunki prowadzenia oznaczeń nową metodą i wskaźniki oceny reaktywności koksu tą metodą.
EN
A new complementary research method of coke reactivity making possible estimation of degree and intensity of degradation different sized coke is described. Results of testing coke reactivity including degree of mass decrement of different sizd coke samples, loss degree of mean sized coke during gasification and loss of mechanical strength of coke samples after gasification are presented. On the basis of testing results conditions of designation practice by the new method and estimation indexes of coke reactivity were determined.
PL
Przedstawiono wyniki modelowych badań wpływu wprowadzania drobnoziarnistych sortymentów koksu na przewiewność wsadu wielkopiecowego i wyniki badań reakcyjności wobec CO2 w wysokich temperaturach różnych sortymentów koksu, do stosowania w wielkim piecu, przy produkcji surówek odlewniczych. Przeprowadzono przemysłowe próby wytwarzania surówki odlewniczej w wielkim piecu, na wsadzie z udziałem drobnoziarnistych sortymentów koksu (orzech II, groszek) i opracowano warunki techniczno-technologiczne ich zastosowania jako zamienników części koksu wielkopiecowego bez pogorszenia warunków redukcji krzemu oraz pracy wielkiego pieca.
EN
Result are presented of model studies of the effects of small size coke fractions on blast furnace charge permeability and measurements of high-temperature reactivity toward CO2 of various fractions of coke used for production of foundry pig irons. Industrial-scale trials were carried out in a foundry pig iron blast furnace using various proportions of 40-20 and 20-10 mm coke fractions. Technical conditions for use of such coke fractions as substitutes for standard blast furnace coke without adverse effects on reduction of silicon and furnace operation were formulated.
PL
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju procesów produkcji surówki w świecie, zmierzające do obniżenia kosztów jej wytwarzania poprzez obniżenie jednostkowego zużycia surowców i mediów, stosowanych w tych procesach. Na podstawie wyników analizy porównawczej wskaźników technologicznych w hutnictwie światowym oraz identyfikacji aktualnego stanu rozwoju procesu wytwarzania surówki w hutnictwie krajowym określono możliwości i kierunki optymalizacji kosztów wytwarzania surówki w warunkach krajowego hutnictwa.
EN
A world wide review of developments in production of hot metal with special reference to reduction of production costs by lowering unit consumption of raw materials and utilities. A comparison of world production indicators and current status of blast furnace technology in Poland was used to estimate prospects and directions of cost optimisation in production of hot metal in this country.
13
Content available remote Ocena możliwości wykorzystania mułków zgorzelinowych w wielkich piecach
PL
W pracy dokonano analizy aktualnego stanu wykorzystania zaolejonych mułków zgorzelinowych w wielkich piecach w hutnictwie światowym. Na tym tle przedstawiono ocenę możliwości utylizacji tego odpadu w procesie wielkopiecowym w warunkach krajowego hutnictwa. Określono szacunkowo ilość mułków zgorzelinowych powstających w kraju, które mogą znaleźć zastosowanie w krajowych wielkich piecach.
EN
After a world wide review of mill scale sludge recycling in blast furnaces data are given with regard to the amounts of such sludges available in Poland including oil and water contents and average particle sizes for sludges produced in various steel mills. Using the blast furnace in Z. M. Bytom plant as an example, conditions for introduction of mill scale sludges into the furnace were examined together with their effects on furnace operation and economy.
14
Content available remote Dostosowanie technologii hutniczych do aplikacyjnych i jakościowych potrzeb rynku
PL
Dla sześciu grup wyrobów hutniczych, spełniających najważniejsze potrzeby aplikacyjne rynku, określono stan rozwoju światowego i krajowego, wymagania w stosunku do materiałów wsadowych, ramowe technologie produkcji wyrobów oraz niezbędne do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne wraz z oszacowaniem kosztów. Na podstawie analizy stanu aktualnego i perspektyw rozwoju integracji technologicznej w hutnictwie światowym określono możliwości integracji procesów produkcyjnych w krajowym hutnictwie i wynikające z tego efekty w zakresie poprawy własności użytkowych wyrobów oraz w zakresie obniżenia kosztów produkcji. Dokonano oceny wykorzystania systemów logistycznych w zarządzaniu oraz postępu przekształceń organizacyjnych i prywatyzacyjnych w odniesieniu do krajowego hutnictwa. Przeprowadzono analizę rozwoju systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem naturalnym i zarządzania bhp w świecie oraz w hutnictwie krajowym.
EN
For six groups of steel products, corresponding to principal application needs of the market, world and domestic development status was determined together with requirements with respect to the raw materials and semi-products, processing routes and investments, including estimated costs. On the basis of an analysis of current status and prospects for process integration in the world steel industry, possibilities for such integration in Poland were estimated together with the resulting improvements in quality of the products and reduction of production costs. An evaluation was made of application of logistics in steel mill management and of the progress in reorganisation and privatisation of Polish steel industry. Quality, environmental control and work safety management systems were discussed.
PL
Przedstawiono wyniki prób przemysłowych zastosowania koksu-orzech II, przy równoczesnym stosowaniu koksu-groszku w wielkim piecu, pracującym z udziałem ok. 40% grudek we wsadzie żelazonośnym. Określono zależności pomiędzy jednostkowym zużyciem koksu-orzech II, a stopniem wykorzystania tlenku węgla w wielkim piecu oraz jednostkowym zużyciem pozostałego paliwa. Określono współczynnik zamiany koksu wielkopiecowego koksem-orzech II. Określono optymalne ilości i sposób wprowadzania drobnoziarnistych sortymentów koksu do wielkiego pieca.˙˙�ÄÇEÜ
EN
Results of industrial-scale tests are reported, involving use of nut II size (20-40mm) coke simultaneously with pea size (10-25 mm) coke in a blast furnace operated with 40% of pellets in the iron-bearing burden. Relations between nut II coke rate, utilisation of carbon monoxide in the furnace and the overall fuel rate were determined. Optimum proportions and methods of charging of fine fractions of coke were also determined.‹EÇ
PL
Omówiono ogólne aspekty obróbki kąpieli metalowej za pomo-cą drutów rdzeniowych. Przedstawiono wyniki prób przemysło-wych odsiarczania surówki przy użyciu drutów rdzeniowych, wypełnionych środkiem odsiarczającym złożonym z 78% mag-nezu i 22% węgliku wapnia. Określono zależności pomiędzy stopniem odsiarczania, jednostkowym zużyciem środka odsiar-czającego, prędkością wprowadzania drutu rdzeniowego do ką-pieli metalowej oraz zawartością wyjściową siarki w surówce. Stwierdzono, że metoda wprowadzania drutów rdzeniowych może być stosowana z powodzeniem do odsiarczania surówki wielkopiecowej, zwłaszcza przy wypełnieniu drutów rdzenio-wych środkami odsiarczającymi z udziałem ok. 78% magnezu. Stwierdzono również, że z uwagi na wysoki koszt drutów rdze-niowych, zawierających magnez, mimo dużej skuteczności, meto-dę tę należy stosować głównie do głębokiego odsiarczania su-rówki z zawartością wyjściowej ok. 0,020-0,025% S do zawar-tości końcowej do ok. 0,010% S i poniżej z wkalkulowaniem kosztów odsiarczania w cenę za podwyższoną jakość surówki.
EN
General aspects of hot metal treatment by cored wires are dis-cussed. Results of industrial-scale tests of pig iron desulfurization by using cored wire filled with desulfurizing agent composed of 78% magnesium and 22% calcium carbide are presented. Re-lationships between degree of desulfurization, unitary consump-tion ofdesulfurizer, introducing speed of cored wire into the hot metal and initial sulfur content in pig iron are denned. It was found, that cored wire treatment could be successful used for de-sulfurization of pig iron particularly when cored wire is filled by desulfurization agents with ca 78% magnesium share. It was also Found that because of expensive magnesium cored wires (in spite of high effectiveness) this method should be used mainly for deep desulfurizing of pig iron from initial ca 0,020-0,025% S to final ca 0,010% S content and below, and that desulfurization' costs must be calculated into the price for increased quality of pig iron.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.