Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono historię powstawania Huty, a w szczególności trzech wielkich pieców. Opisano zapobiegawczy remont urządzenia nr 2 przeprowadzony w sierpniu 2018 roku. Trwał on 45 dni. Prace modernizacyjne prowadzono w zakładzie nakładem ok. 1 mln PLN. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
EN
The history of the formation of Steel Plant and in particular three blast furnaces was presented. The preventive renovation of the No. 2 device carried out in August 2018 was described. It lasted 45 days. Modernization works were carried out at the plant which cost approx. 1 mln PLN. The company is constantly looking for new technological and conceptual solutions, thanks to which the products and components used every day are becoming more and more energy-efficient.
PL
Artykuł przedstawia uwarunkowania funkcjonowania procesu zaopatrzeniowego w przedsiębiorstwie hutniczym. Przedstawiono specyfikę logistyki zaopatrzenia z uwzględnieniem stosowanych w przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz przyjętych celów marketingowych. Omawiając proces zaopatrzenia wyróżniono koncepcję Just-in-Time, zapewniającą sprawny i efektywny przepływ materiałów i półproduktów od dostawców do przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The paper show foundations of logistics requirements system in metallurgical company. The specific of the system was presented according to used technological and organizational solutions or marketing targets. In the paper the conception of Just-in-Time was exposed because it used in the companies let them better realize delivery of materials and goods to production.
3
Content available remote System efektywnej obsługi zakładu hutniczego w procesie zaopatrzeniowym
PL
W artykule przedstawiono komponenty systemu efektywnej obsługi zakładu hutniczego (EOZH) w procesie zaopatrzeniowym. Omówiono podsystemy przemieszczania materiałów, obsługi zamówień i przepływu informacji. Każdy z podsystemów wymaga praktycznych metod i technik obsługi. W artykule scharakteryzowano metodę abc rachunku kosztów - Activity Based Costing oraz systemy: elektronicznej wymiany danych EDI - Electronic Data Interchange i elektronicznego transferu funduszy EFT - Electronic Found Transfer. W artykule przedstawiono również założenia jakie musi spełnić przedsiębiorstwo, aby skutecznie wdrożyć system obsługi zakładu hutniczego w procesie zaopatrzeniowym oraz korzyści z nim związane.
EN
The paper is devoted to components of efficient enterprise response in metallurgical delivery system. Such components were characterized: material supply, order service and communication. Each of the components realized their functions using practical methods and tools. In the paper such methods were described: Activity Based Costing, Electronic Data Interchange, Electronic Found Transfer. Moreover the basic foundations for effective implementation of the system and its benefits were presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe formy spedycji wyrobów hutniczych do odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym, tj. transport samochodowy i kolejowy. Jako studium przypadku posłużyło produkcyjne przedsiębiorstwo ArcelorMittal Poland S.A., na podstawie którego zaprezentowano procedury spedycji wyrobów hutniczych. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano zakres działań spedytora.
EN
In the article were presented basic forms of forwarding in metallurgical sector to clients in home and foreign market. As the case study was used the steel company ArcelorMittal Poland SA. On the base of the study the key procedures connected with forwarding of metallurgical products were characterized. Moreover in the theory of the article the forwarding agent tasks were presented too.
PL
W artykule przedstawiono istotę transportu wyrobów hutniczych w logistycznym łańcuchu dostaw. Scharakteryzowano główne rodzaje transportu oraz przedstawiono podstawowe kierunki zmian rynku transportowego w hutnictwie.
EN
In the article there was show the essence of transporting the steel industry products in logistic supply chain. The main types of transport were characterized and the basic directions of change of transport market in the steel industry were presented.
PL
W artykule przedstawiono istotę formuł handlowych zawartych w zbiorze Incoterms 2000. Scharakteryzowano wykładnię 13 formuł handlowych w grupach E, F, C, D, uwzględniając specyfikę problemów dostaw wyrobów hutniczych.
EN
In the article there was presented the essence of trade formulas included in the Incoterms 2000-set. There was the interpretation of 13 trade formulas in E, F, C, D groups characterized, with considering the problems of delivery of metallurgical products.
EN
The paper presents the range of No. 2 blast furnace reline in Mittel Steel Poland S.C. Dąbrowa Górnicza division. Special attention was paid to the most important constructional solutions as well as to new BF equipment causing extension of BF campaign.
PL
W artykule przedstawiono zakres remontu wielkiego pieca nr 2 w Mittal Steel Poland S. A. Oddział Dąbrowa Górnicza, podkreślając najważniejsze rozwiązania konstrukcyjne oraz nowe wyposażenie pieca, które spowodują wydłużenie kampanii produkcyjnej.
PL
W artykule określono składniki kosztów logistyki w przedsiębiorstwie. Omówiono również procedurę budowy modelu ekonometrycznego umożliwiającego analizę kosztów logistyki oraz przedstawiono przykład modelu, wykorzystując dane z działalności Zakładu Stali i Półwyrobów w latach 1997^2001.
EN
Components of logistics costs arised in an enterprise have been defined. Construction program of econometric model for cost analysis of logistics has been also discussed and an example of model based on data of activity of steel and semi-finished steel plant in the period of 1997^2001 has been presented.
PL
Definicja logistyki. Rozwój logistyki od organizacji działań militarnych do działalności przemysłowej. Specyfika problemów logistycznych w hutnictwie.
EN
Definition of logistics. Development of logistics from organization of military activity to industrial operations. Specifity of logistics problems in metallurgy.
10
Content available remote Koksik jako zamiennik części pozostałych sortymentów koksu w wielkim piecu
PL
Przedstawiono założenia technologiczne oraz wyniki prób przemysłowych prowadzenia procesu wielkopiecowego z udziałem koksiku (w stanie naturalnym) we wsadzie wielkopiecowym, Próby przemysłowe wykazały, że istnieje możliwość stosowania koksiku o naturalnym uziarnieniu w ilości do ok. 15 kg/t surówki (w przeliczeniu na stan suchy) bez pogorszenia warunków pracy wielkiego pieca i uzyskania korzystnego stopnia zamiany, wynoszącego średnio 1 kg koksiku = 1,16 kg pozostałego paliwa (w przeliczeniu na stan suchy). Zastosowanie koksiku we wsadzie wielkopiecowym w optymalnej ilości pozwala na uzyskanie stosunkowo wysokiego efektu ekonomicznego, wynikającego z różnicy pomiędzy ceną koksiku, a ceną pozostałego paliwa i korzystnego współczynnika zamiany tych paliw.
EN
Technical principles and results of industrial scale tests are presented for blast furnace operation with coke breeze (as received) in the charge. It was found that it was possible to use up to 15 kg of dry coke breeze per tonne of hot metal without adverse effects on furnace operation. The average substitution ratio of coke breeze/other fuels (on dry basis) was 1/1.16. By using optimum amounts of coke breeze in the charge it was possible to obtain significant cost reductions due to the difference between prices of coke breeze and other fuels and the favourable substitution ration.
PL
W artykule omówiono obieg alkaliów i technologiczne skutki schodzenia narostów do garu wielkiego pieca.
EN
Alcalies cycle and technological effects of descending skulls into the hearth of blast furnace are discussed.
PL
W artykule opisano modernizację wielkiego pieca nr 3 Huty Katowice z podaniem efektów w zakresie poprawy sprawności międzyremontowych i poprawy warunków pracy obsługi i służb utrzymania ruchu.
EN
Paper describes modernization of No 3 blast furnace in Katowice steelworks presenting interreline efficiency and im-provement of working conditions for servicing and maintenance Penonncl
PL
W artykule przedstawiono metodę torkretowania wnętrza wiel-kiego pieca oraz ubytków wymurówki z cegły ogniotrwałej w rurociągu gorącego dmuchu w czasie trwania remontu śred-niego wielkiego pieca nr 2.
EN
A method of gunning blast furnace inside and losses of furnace lining made from firebrick hot blast pipeline during mean repairing of blast furnace no 2 is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.