Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the role of computer simulations in present times and discusses aims and benefits of using such solutions. It was established that by conducting simulations and building virtual models it is possible to increase the efficiency of analysed processes while minimizing the costs of production, logistics, storage, etc. What is more, simulation models allow for scenario analysis of various solutions, and thus making the appropriate decisions based on the obtained results. Therefore, they become the basis for the analysis of various technological and process changes. Simulation and modelling tools are increasingly used in the mining industry. Computer models of mining processes supplied with real data are a useful tool for testing planned changes, an investment risk analysis or a quality assessment of accepted solutions. The authors cited and discussed selected simulations of mining processes made in various tools, and also proposed a method of simulation the process of coal production with a longwall complex in the 3D dimension using FlexSim Simulation Software. The simulation model was built on the basis of the ProcessFlow technology, allowing for building the logic of the system in the form of block diagrams, and thus significantly shorten the time of modelling extensive processes.
PL
W artykule zaprezentowano rolę symulacji komputerowych w dzisiejszych czasach oraz omówiono cele i korzyści płynące z wykorzystania tego typu rozwiązań. Ustalono, że dzięki zastosowaniu symulacji i wirtualnych modeli możliwe jest zwiększenie wydajności analizowanych procesów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów: produkcji, logistyki, magazynowania itd. Co więcej, modele symulacyjne pozwalają na analizę scenariuszową różnych rozwiązań, a tym samym i podejmowanie trafnych decyzji na podstawie uzyskiwanych wyników. Dlatego też stają się one podstawą do analizy różnych zmian technologicznych i procesowych. Narzędzia do modelowania i symulacji coraz częściej wykorzystuje się również w branży górniczej. Modele komputerowe procesów górniczych zasilone rzeczywistymi danymi są użytecznym narzędziem do testowania planowanych zmian, analizy ryzyka inwestycji czy też oceny jakości przyjętych rozwiązań. Autorzy przytoczyli i omówili wybrane symulacje procesów górniczych wykonane w różnych narzędziach, a także zaproponowali metodę symulacji procesu wydobycia węgla kamiennego kompleksem ścianowym w wymiarze 3D przy wykorzystaniu oprogramowania FlexSim Simulation Software. Model symulacyjny został zbudowany w oparciu o technologię ProcessFlow, pozwalającą na budowę logiki działania systemu w postaci schematów blokowych, a tym samym i znaczne skrócenie czasu modelowania obszernych procesów.
PL
W artykule przedstawiono możliwości stosowania języka Visual Basic for Application do kontroli pracy kombajnu ścianowego na przykładzie opracowywanej aplikacji. Opisano również założenia pełnej aplikacji oraz jej funkcjonalność. Podkreślono również potrzebę stosowania analiz pracy maszyn w kontekście kontrolnej funkcji zarządzania.
EN
This paper presents the possibilities of using Visual Basic for Application to control the work of the shearer on the example of the developed application. The assumptions of the full application and its functionality are also described. The paper also emphasized the need to use machine analysis in the context of control management functions.
PL
W artykule przybliżono możliwości wykorzystania języka Visual Basic do analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Przedstawiono przykładowy program napisany w tym języku oraz omówiono jego funkcjonalność. W programie zawarto rozwiązania, które pozwalają monitorować i analizować część procesu produkcyjnego związaną z urabianiem węgla kamiennego. Artykuł prezentuje szereg koncepcji wykorzystania surowych danych pochodzących z czujników maszyny do uzyskiwania informacji, które mogą być przydatne w analizie jej pracy.
EN
The article brought closer the possibility of using Visual Basic to analyze data from the manufacturing process. An example program written in this language is discussed and its functionality is discussed. The program includes solutions that allow you to monitor and analyze part of the production process associated with hard coal mining. The article presents a number of concepts for the use of raw data derived from sensor machines to obtain information that may be useful in analyzing its work.
4
Content available An expert system for underground coal mine planning
EN
In the current market situation, mining companies are faced with the necessity to take actions to improve the efficiency of the mining process. Some of these actions enforce a centralization of activities in the field of deposit economy and planning of mining operations in these companies. In the planning process with such scope the large knowledge of designers is required, which could be additionally supported by a knowledge base, supplied by information and data obtained during the completion of mining works, which also allows for use of the expert knowledge of other organizational units of the mine or the company. The paper presents an original expert system for mining works planning in the underground hard coal mines (MinePlanEx). The aim of the developed system is to support the designers of production planning in hard coal mines within the scope of: equipment selection, mining machinery combining into equipment sets and determining characteristic curves regarding the production results in the planned excavations. Knowledge of the system is represented by the rules selected with the chosen data mining techniques (association rules and classification trees) and obtained from experts. The first part of the paper presents a knowledge base, knowledge acquisition module and inference module which are the main components of the system. The second part contains an example of system operation.
PL
W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa górnicze stają przed koniecznością podjęcia działań, mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonego procesu wydobywczego. Wśród tych działań znajdują się również łączenia kopalń (lub ich części), które wymuszają pewną centralizację działań w zakresie gospodarki złożem i planowania robót górniczych w tych przedsiębiorstwach. Dla poprawnej realizacji procesu planowania w takim zakresie wymagane jest posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy członków zespołu projektującego, który powinna uzupełniać baza wiedzy, zasilana informacjami i danymi uzyskanymi w miarę realizacji zaprojektowanych robót przygotowawczych i eksploatacyjnych oraz umożliwiająca wykorzystanie wiedzy ekspertów z innych jednostek organizacyjnych kopalni lub przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano oryginalny system ekspercki do planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego (MinePlanEx). Celem systemu jest wspieranie projektantów planowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego w zakresie doboru sprzętu do warunków geologiczno-górniczych i określania charakterystyk dotyczących wyników produkcyjnych w planowanych wyrobiskach. Wiedza w systemie reprezentowana jest przez reguły wyznaczone z wykorzystaniem wybranych technik drążenia danych (reguły asocjacyjne oraz drzewa klasyfikacyjne) oraz uzyskane od ekspertów. W pierwszej części artykułu przedstawiono bazę wiedzy, moduł akwizycji wiedzy i wnioskowania, które są głównymi składnikami systemu. Druga część zawiera przykład działania systemu.
PL
W publikacji przedyskutowano szanse i zagrożenia polskiej energetyki, w tym polskiego węgla, w realiach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Przedstawiono główne założenia polityki oraz dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu oraz wykorzystania OZE w produkcji energii. Ze względu na obszerność zagadnienia rozważania ograniczono głównie do największego bogactwa Polski - węgla. Omówiono jakie negatywne skutki (zagrożenia) dla Polski niesie ze sobą sprostanie unijnym wymaganiom. Przedyskutowano również szanse polskiej energetyki, podając przykłady rozwiązań umożliwiających spełnienie dyrektyw unijnych i zachowania bezpieczeństwa energetycznego bez konieczności rezygnowania z polskiego węgla.
EN
In this publication, we discussed the opportunities and threats the Polish energy sector, including Polish coal in the realities of the EU climate and energy policy. Presented the main policy objectives and the European Union directives in the range of climate protection and the use of renewable energy sources in energy production. Because of the breadth of issues of discussion was mostly limited to the greatest wealth of Polish - coal. Discusses how the negative effects (risks) for Polish carries to meet EU requirements. Also discussed the chances of the Polish energy sector, giving examples of solutions that meet the EU directives and ensure energy security without resignation of Polish coal.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania procedury porządkowania liniowego do monitorowania efektów produkcyjnych w przedsiębiorstwie górniczym. Proponowana metoda pozwala na uwzględnienie licznych warunków w jakich prowadzona jest produkcja poprzez ich grupowanie, a następnie ich agregację. Przeprowadzona na tym tle kontrola pozwala na zrelatywizowanie mierzonych efektów i przez to ich realną ocenę.
EN
The article presents the proposal to use the procedures of linear ordering to monitor the effects of production in the mining enterprise. The proposed method allows to take into account a number of conditions under which production is carried on by their grouping and aggregation. The controls carried out on that background allows to relativize the measured effects and by their realistic assessment.
PL
Na podstawie sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiono w artykule najczęściej występujące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach. Wyznaczono kluczowe kierunki zmian oraz wyzwania dla kierownictwa kopalń w zakresie wdrażania modyfikacji zachowań pracowników w aspekcie bezpieczeństwa, kładąc główny nacisk na aktywizację liniowych pracowników.
EN
On the basis of the reports of the State Labour Inspectorate presented in the article, the most common violations of safety and health in mines. Determined the key trends and challenges for the management of the mines in the implementation of the modification employee behavior with regard to safety, with an emphasis on the activation of line workers.
PL
W artykule przedstawiono założenia i obszary controlingu personalnego. Zaprezentowano oczekiwania oraz zadania stawiane wobec systemu controlingu. Na bazie poszukiwań literaturowych przedstawiono obszary zastosowań controlingu personalnego. Zaproponowano mierniki i wskaźniki związane z zasobami ludzkimi dla pracowników dołowych.
EN
The article presents the assumptions and areas of personel controlling . There ware presented expectations and tasks posed to the system controlling . On the basis of research literature there ware shown areas of application controlling personnel. In the paper there ware also proposed the measures and related indicators of human resources for underground employees.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania produkcją odchudzoną Lean Manufacturing oraz zdefiniowano kategorie marnotrawstwa wg Taichii Ohno. W dalszej części artykułu opisano działania z zakresu Lean Manufacturing, które zostały wdrożone w kopalniach, celem eliminacji strat. Najważniejszym problemem są wysokie koszty wydobycia, zapasów i pracy, dlatego też w pierwszej kolejności kierownictwo kopalni powinno opracować program szkoleń rozwijających świadomość Lean Manufacturing wśród pracowników kopalni.
EN
This paper presents a concept of Lean Manufacturing management and defines the Taiichi Ohno’s Categories of Waste (the 7Ws). Further in this paper the activities of Lean Manufacturing implemented in mines to reduce losses were described. The most important issue is high cost of exploitation, inventory and labor so the first step which should be undertaken by the management of mine is to prepare a training program which developes awareness of Lean Manufacturing among the employees of the mine.
PL
W referacie przedstawiono rolę i znaczenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym świecie. Przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju tych technologii. Zaprezentowano również kierunki możliwych zmian w funkcjonowaniu niektórych działów przedsiębiorstw wydobywczych ze szczególnym uwzględnieniem systemu sprzedaży produktów węglowych. Zaproponowano nowe formy pracy w wybranych działach przedsiębiorstw górniczych.
EN
This paper presents the role and importance of modern information technology-communication in the modern world. It presents possible scenarios for the development of these technologies. The directions of possible changes in the functioning of certain sectors of mining enterprises with particular emphasis on coal products sales system were also presented. The authors have proposed new forms of work in the selected sectors of mining companies.
PL
W artykule przedstawiono właściwości graficznego środowiska programowania LabView i jego zastosowanie w monitorowaniu procesu produkcyjnego w kopalni węgla kamiennego. Podkreślono potrzebę analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego i ich rolę w systemach wspomagania podejmowania decyzji. Omówiono także przebieg powstawania przykładowej aplikacji w LabView oraz opracowano logikę wykrywania zdarzeń, które związane są z nieprawidłową eksploatacją maszyn. W podsumowaniu zawarto korzyści stosowania środowiska LabView oraz dalsze propozycje jego wykorzystania.
EN
This paper presents the properties of graphic programming environment LabView and its use for monitoring of the production process in a coal mine. The need to analyse data from the production process and the meaning of data in decision suport system was emphasized. The development of an exemplary application created in LabView was discussed and an algorithm for events detection which is connected with improper use of machinery. The conclusions present the benefits from using the LabView environment and further proposals for its application.
PL
W publikacji scharakteryzowano system transportu stosowany w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Omówiono transport załogi, urządzeń i materiałów oraz urobku. Zasygnalizowano konieczność optymalizacji całego przebiegu procesu transportowego, co przekłada się na wydajny i efektywny system logistyczny, będący zarazem warunkiem koniecznym sprawnego i bezpiecznego prowadzenia wydobycia węgla. Przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu transportu poziomego nowoczesnej kopalni. Scharakteryzowano istotny element zintegrowanego systemu transportowego, jakim powinna być podwieszana kolej o napędzie własnym.
EN
This publication describes the transport system used in coal mines. Elements of transport such as transport of personnel, equipment and materials and output were presented. The need to optimize the entire transport process influencing the efficient and effective logistics system was signalled, which is a prerequisite for the efficient and safe administration of coal mining. There is also a concept of the integrated horizontal transport system in a modern mine proposed. An important element of the integrated transport system, which should be a self-propelled monorail was characterized.
PL
W artykule przybliżono pojęcia związane z budową systemów wspomagania decyzji, podkreślono wagę ich wykorzystywania w nowoczesnym zarządzaniu procesem produkcyjnym oraz omówiono wybrane grupy analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego. Część praktyczna pracy zawiera przykładową analizę obciążenia silnika głowicy urabiająco-ładującej, której wyniki są podstawą do działań zmierzających do eliminacji przypadków nieodpowiedniego używania tej maszyny.
EN
This paper presents some aspects related to designing of decision supporting systems, accentuates the importance of their use in modern management of production process and discusses some group of data analysis during manufacturing process. The practical part includes a sample analysis of engine load of extractingloading head, which results of are essential to efforts to eliminate cases of improper use of the machine.
PL
W artykule przedstawiono istotę metod eksploracji danych do zarządzania oraz zaprezentowano przykłady ich wykorzystania do wspomagania decyzji w sferze zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego. Przybliżono typową architekturę modułowego systemu ekspertowego, a także procedury eksploracji danych mające na celu pozyskanie wiedzy do wnioskowania w systemach ekspertowych. Prezentowane przykłady dotyczą eksploracji danych poprzez wybrane procedury: generowania drzew decyzyjnych, analiz statystycznych oraz metod taksonomicznych.
EN
The paper presents the essence of data exploration methods for managing and presents examples of their use for decisions aiding in the sphere of production management in hard coal mines. The typical architecture of a modular expert system was brought closer as well as data exploration procedures aimed at acquiring of knowledge for concluding in expert systems. The presented examples regard the data exploration through selected procedures: generation of decision trees, statistical analysis and of taxonomic methods.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do wspomagania projektowania procesów przemysłowych. Zaprezentowano sposób modelowania wydobycia zmianowego w wybranym przodku ścianowym za pomocą skierowanych liczb rozmytych z uwzględnieniem możliwej zmienności parametrów wejściowych procesu wydobywczego.
EN
This paper presents a possibility of using the Ordered Fuzzy Numbers to support the design of industrial processes. The authors also describe the method of modeling of the shift mining in the selected longwalls by use of the Ordered Fuzzy Numbers (OFN), taking into account potential variability of input parameters of the mining process.nt potential variability of input parameters of the mining process.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania płynności bieżącej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem logiki rozmytej. Przedstawiono podstawowe wiadomości o zbiorach rozmytych, zdefiniowano funkcje przynależności poszczególnych elementów wchodzących w skład wskaźnika płynności bieżącej. Określono także bazę reguł oraz funkcje przynależności dla wskaźnika płynności bieżącej. Dokonano także obliczeń w celu określenia zaproponowaną metodą płynności bieżącej w wybranej kopalni węgla kamiennego.
EN
This paper presents a method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines. Essential knowledge on fuzzy sets was presented, the appurtenance function of particular elements, included in the current liquidity ratio, defined and a set of principles and appurtenance functions for the current liquidity ratio determined. Additionally, calculations for this method to assess the current liquidity ratio in a selected hard coal mine were performed.
EN
This article presents examples of solutions supporting the design of certain elements of the mining process in coal mines. The focus is on two fuzzy systems: the first supports the selection of equipment for longwall faces (FSES); and the second supports the estimation of production results (FSOE). System FSES generates proposals for equipment in designed longwall faces. The module of fuzzing in this system enables a fuzzing operation for the following quantitative variables: longwall length; longwall height; longitudinal and crosswise incline of the longwall, workability of the coal and thickness of rock vein in a given section of the longwall. The knowledge base includes over 100 fuzzy rules indicating possible options for equipment under specified site conditions. After a proposal of equipment is generated, it is then possible to insert the values obtained into the second system FSOE, which estimates output for a given shift time using the chosen parameters. The module of fuzzing in system FSOE includes 9 variables, which are crucial in determining shift output for the given longwall face. The knowledge base in this system contains over 2000 rules. As a result of the operation of both systems, the designer receives both a proposal of equipment for the designed longwall face and the size of shift output under the given conditions. Operation of the two systems has been presented using a case study.
PL
Logika rozmyta pozwala na płynne i stosunkowo dokładne opisanie istotnych zależności pomiędzy zmiennymi o charakterze nieprecyzyjnym lub mało dokładnym, które są danymi wejściowymi do procesu projektowania. Prowadzony przez system rozmyty proces wnioskowania na podstawie zapisanych w bazie wiedzy reguł pozwala na uogólnienie posiadanej przez projektantów wiedzy, a także prowadzenie wnioskowania w sposób zbliżony do rozumowania eksperta. W artykule zaprezentowano przykłady opracowanych rozwiązań wspomagających projektowanie wybranych elementów procesu wydobywczego w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono dwa systemy rozmyte, pierwszy wspomagający dobór wyposażenia do projektowanych wyrobisk ścianowych (FSES) oraz drugi wspomagający szacowanie wyników produkcyjnych (FSOE). System FSES umożliwia wyznaczenie propozycji wyposażenia dla projektowanych wyrobisk ścianowych. Moduł rozmywania w tym systemie umożliwia przeprowadzenie operacji rozmycia następujących zmiennych ilościowych: długość ściany, wysokość ściany, nachylenie podłużne i poprzeczne ściany, urabialność węgla oraz grubość przerostów w przekroju ściany. Baza wiedzy obejmuje ponad 100 reguł rozmytych wskazujących w konkluzjach możliwe do zastosowania wyposażenie, w określonych warunkach wyrobiska. Po wyznaczeniu proponowanego wyposażenia, możliwe jest wprowadzenie otrzymanych wartości do drugiego systemu FSOE, który umożliwia oszacowanie wydobycia zmianowego dla zadanych parametrów. Moduł rozmywania systemu FSOE obejmuje 9 zmiennych, które konieczne są do wyznaczenia wydobycia zmianowego w projektowanym wyrobisku. Baza wiedzy tego systemu zawiera ponad 2000 reguł. W efekcie działania obu systemów projektant otrzymuje propozycję wyposażenia dla projektowanego wyrobiska ścianowego oraz oszacowaną wielkość wydobycia zmianowego dla podanych warunków.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania drzew decyzyjnych do pozyskiwania reguł wnioskowania w zastosowaniu do doboru wyposażenia wyrobisk ścianowych. Zasygnalizowano potrzebę stosowania systemów wspomagania decyzji, zaprezentowano ideę konstruowania drzew decyzyjnych oraz przedstawiono przykład ich wykorzystania.
EN
This paper presents the possibilities of application of decision trees to obtain the rules of inference with regard to the selection of equipment for excavations. The author mentions the need to apply decision-support systems (DSS) and presents the idea of development of decision trees with adequate examples.
PL
Opracowane w ramach projektu badawczego N N524 468939 podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego składa się z kilku podstawowych elementów. Są to: baza wiedzy, moduł pozyskiwania wiedzy, moduł wnioskowania oraz interfejs umożliwiający komunikowanie się użytkownika systemu z bazą wiedzy. W pracy przedstawiono syntetyczną charakterystykę konstrukcji tego ostatniego elementu systemu. Interfejs zapewnia wygodną komunikację użytkownika z systemem. Użytkownik z każdego komputera działającego w sieci może korzystać z zasobów informacji i danych umieszczonych w bazie danych oraz bazie reguł, zawierającej reguły doboru wyposażenia technicznego dostosowanego do konkretnych warunków w jakich prowadzone będą roboty górnicze.
EN
The basics of the advisory system for the support of development and mining works’ planning in hard coal mines, developed within the framework of the research project N N524 468939, consist of four components: base of knowledge, module of acquiring knowledge, module of inference and interface for communication between the user and base of knowledge. This paper presents a brief description of the construction of the system’s last component. The system’s interface is very user-friendly. Any computer connected to the internet allows the user to take advantage of information resources and data placed in the data base and principle base. The latter consists of the procedures for selection of technical equipment adopted in particular mining conditions.
20
Content available remote Wybrane typy reprezentacji wiedzy pozyskiwanej w górnictwie
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod pozyskiwania wiedzy w budowie systemów ekspertowych wspomagających podejmowanie decyzji. Przedstawiono wybrane przykłady typów reprezentacji wiedzy pozyskiwanej z danych dotyczących parametrów przodków wydobywczych.
EN
The article presents the possibilities to use methods of knowledge gaining in the construction of expert systems supporting decision-making. Selected examples of types of representation of knowledge gained from data concerning the parameters of extractive faces were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.