Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Hybrid Power Sources/Systems (HPS) are generally treated as local prosumer supplies. The paper presents a new approach to the strategy of electricity contracting from HPS, considering hybrid systems as a new type of quasi-centrally dispatched power units operating in Polish market conditions. The possibilities of contracting electricity from HPS, consisting of three electricity generation technologies: biogas plant, wind power plant and solar power plant, are presented. The opportunity to obtain additional income from the electricity trading on the balancing market was used. Proposals for a new mathematical description of HPS topology were also presented, including a feasibility function, which can be used for technical and economic analyses. The obtained results can be used as a direction of development in the field of optimization of hybrid source operation in cooperation with the power grid. Based on the conducted analyses, it can be observed that electricity sales contracts concluded for each hour of the day may bring additional profit for the investor. However, the strong dependence of the proposed strategy on the situation on the balancing market or other local electricity markets similar in their operations should be emphasized.
PL
Dyrektywa 2009/28/UE w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych ustaliła obowiązkowe cele dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku 2020 dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. W wielu krajach energetyka odnawialna dyktuje rozwój sektora elektroenergetycznego i stanowi filar polityki energetycznej. Komisja Europejska wskazuje, że w ostatnich latach inwestycje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych stanowiły ponad 85% wszystkich inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej. Kraje członkowskie wprowadziły zróżnicowane mechanizmy wparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, które z różną efektywnością wpływają na realizację celów indywidualnych. Komisja Europejska monitoruje postępy realizacji celów oraz bierze aktywny udział w kształtowaniu mechanizmów wsparcia w procesie notyfikacji regulacji krajowych oraz akceptacji udzielanej pomocy publicznej dla tych źródeł. Polska, obok innych krajów także dokonuje notyfikacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podlega także, podobnie jak i inne kraje cyklicznej ocenie realizacji celu rozwoju odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono stan obecny wykorzystania odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej, przegląd mechanizmów wsparcia jakie zostały wprowadzone dla rozwoju źródeł odnawialnych oraz perspektywy realizacji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach do roku 2020.
EN
Directive 2009/28/EU on the promotion of energy from renewable sources has set mandatory targets for the production of electricity from renewable energy sources by 2020 for all European Union member states. In many countries, renewable energy dictates the development of the energy sector and is a pillar of energy policy. The European Commission indicates that in recent years, investments related to the use of energy from renewable sources accounted for over 85% of all investments in the generation of electricity. The member states have introduced various mechanisms to support the development of renewable energy sources, which have different effectiveness in implementing individual objectives. The European Commission monitors the progress of the objectives realization and takes an active part in shaping the support mechanisms in the process of notification of national regulations and the acceptance of public aid for these sources. Poland, apart from other countries, also notifies the act on renewable energy sources. Similarly to other countries, it is subjected to a cyclical assessment of the implementation of the objective of developing renewable energy sources. The article presents current status of the use of renewable energy resources in the European Union countries, review of support mechanisms that have been introduced for the development of renewable sources and prospects for the implementation of the EU directive on renewable sources by 2020.
PL
Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 CACM ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi dopuszczono możliwość funkcjonowania wielu Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii (NEMO – ang. Nominated Energy Market Operator) na krajowych ryn-kach energii elektrycznej. Celem uregulowania działania wielu NEMO w polskiej strefie cenowej oraz zapewnienia niezbęd-nych danych i finansowania mechanizmów łączenia rynków przez odpowiednie NEMO, PSE na podstawie art. 45 i 57 Rozporządzenia CACM przygotowały oraz przedłożyły do zatwierdzenia Prezesowi URE „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” (MNA). W artykule przedstawiono: zasady funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej w warunkach obecności wielu NEMO, z perspektywy OSP; ogólny proces zachodzący w ramach fazy pre-coupling, coupling i postcoupling; zasady oraz architekturę procesów zachodzących na rynku bilansującym.
EN
Pursuant to the Regulation of the European Commission (EU) 2015/1222 CACM of 24 July 2015 laying down guidelines on capacity allocation and congestion management, the possibility of functioning of many Nominated Energy Market Operator (NEMO) on domestic electricity markets was accepted. The aim of regulating the operation of many NEMOs in the Polish price zone and providing the necessary data and financing mechanisms of combining the markets by the appropriate NEMO, Polish Power Grid Company on the basis of art. 45 and 57 of the CACM Regulation prepared and submitted to the President of Polish NRA for approval "Conditions regarding the allocation of inter-area transmission capacities and other necessary mechanisms enabling the operation of more than one NEMO in Poland" (MNA). The article present: principles for the functioning of the national electricity market in the presence of many NEMOs, from the perspective of the TSO; the general process taking place in the pre-coupling, coupling and post-coupling phase; principles and architecture of processes taking place on the balancing market.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady wyznaczania transgranicznych zdolności przesyłowych, zgodnie z metodą zdolności przesyłowej netto (NTC). Zwrócono uwagę na konieczność stosowania przez polskiego operatora tzw. ograniczeń bilansowych. Zaprezentowano aktualne podejście do podziału ograniczeń bilansowych pomiędzy poszczególne granice systemu oraz przedstawiono perspektywy najważniejszych zmian, jakie w przyszłości mają zostać wprowadzone w tym obszarze.
EN
The article presents basic principles of capacity allocation on cross-border interconnections, according to the Net Transfer Capacity (NTC) methodology. Attention was paid on the necessity for the Polish operator to use allocation constraints, due to the specific conditions of the transmission system. There is presented the current approach to split the constraints values between the borders of the system and perspective of the most important changes to be made in the future.
EN
The aim of the article is to present the issue of risk and related management methods, with a particular emphasis on the conditions of investment in energy infrastructure. The work consists of two main parts; the first one is the theoretical analysis of the issue, while the second discusses the application of analysis methods on the example of the investment in an agricultural biogas plant. The article presents the definitions related to the investment risk and its management, with a particular emphasis on the distinction between the risk and uncertainty. In addition, the main risk groups of the energy sector were subjected to an analysis. Then, the basic systematics and the division into particular risk groups were presented and the impact of the diversification of investments in the portfolio on the general level of risk was determined. The sources of uncertainty were discussed with particular attention to the categories of energy investments. The next part of the article presents risk mitigation methods that are part of the integrated risk management process and describes the basic methods supporting the quantification of the risk level and its effects – including the Monte Carlo (MC), Value at risk (VaR), and other methods. Finally, the paper presents the possible application of the methods presented in the theoretical part. The investment in agricultural biogas plant, due to the predictable operation accompanied by an extremely complicated and long-term investment process, was the subject of the analysis. An example of “large drawing analysis” was presented, followed by a Monte Carlo simulation and a VaR value determination. The presented study allows for determining the risk in the case of deviation of financial flows from the assumed values in particular periods and helps in determining the effects of such deviations. The conducted analysis indicates a low investment risk and suggests the ease of similar calculations for other investments.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia ryzyka oraz powiązanych z nim metod zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem warunków inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Praca składa się z dwóch głównych części – w pierwszej z nich dokonano analizy teoretycznej zagadnienia, natomiast w drugiej przedstawiono zastosowanie metod analizy na przykładzie realizacji inwestycji w biogazownię rolniczą. W artykule przedstawiono podstawowe definicje związane z zagadnieniem ryzyka inwestycyjnego i zarządzania nim; w szczególności dokonano rozróżnienia pojęcia ryzyka i niepewności. Ponadto analizie poddano główne grupy ryzyka, specyficzne dla sektora energetycznego. Następnie przedstawiono podstawową systematykę oraz możliwe kategorie podziałów grup ryzyka oraz określono wpływ dywersyfikacji inwestycji w portfelu na ogólny poziom ryzyka. Omówiono źródła niepewności, w szczególności kierując się kategoriami występującymi w przypadku inwestycji energetycznych. W kolejnej części pracy przedstawiono metody mitygacji ryzyka, będące elementem zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem oraz opisano podstawowe metody wspomagające ilościowe określenie poziomu ryzyka oraz jego skutków – w tym metodę Monte Carlo (MC), Value at risk (VaR) oraz inne. W ostatniej części pracy przedstawiono możliwe zastosowanie metod przedstawionych w części teoretycznej. Przedmiotem przykładowej analizy była inwestycja w biogazownię rolniczą, ze względu na przewidywalny charakter jej pracy, przy jednocześnie złożonym i długim okresie procesu inwestycyjnego. Przedstawiono przykład „Analizy dużego rysunku”, a następnie przeprowadzono symulację Monte Carlo oraz określono wartość VaR. Przeprowadzone badania pozwalają na określenie poziomu ryzyka wynikającego z odchylenia wartości przepływów finansowych w poszczególnych okresach od wartości założonych oraz pomagają w określeniu skutków takich odstępstw. Przeprowadzona analiza wskazała na niskie ryzyko przedmiotowej inwestycji oraz sugeruje łatwość przeprowadzenia podobnych obliczeń dla innych inwestycji energetycznych.
PL
W artykule przedstawiono opis technologii reaktorów wysokotemperaturowych (HTR), z wyszczególnionymi jej zaletami i wadami. Omówiono doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych projektów HTR na świecie, zarówno wersji demonstracyjnych, jak i wdrożeń komercyjnych. Przeprowadzono analizę zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło oraz wodór, które mogą być produkowane z wykorzystaniem HTR. Scharakteryzowano możliwości zaangażowania polskiego przemysłu w produkcję i wykorzystanie reaktorów wysokotemperaturowych. Przeprowadzono analizę SWOT metodą PEST, dotyczącą rozwoju HTR w Polsce. Przeprowadzone badania umożliwiły wyróżnienie dwóch czynników niepewności, to jest polityki energetycznej, prowadzonej przez rząd RP w sposób spójny lub chaotyczny, oraz otoczenia makroekonomicznego, wrogiego lub sprzyjającego inwestycji. W analizie krzyżowej tych czynników zidentyfikowano cztery wyróżnione obszary, będące podstawą do stworzenia scenariuszy rozwoju HTR w Polsce. Scenariusz Polska pionierem zakłada przekonanie otoczenia biznesowego o zasadności i opłacalności inwestycji, co przy sprzyjającej polityce państwa skutkuje budową pierwszego reaktora HTR. Scenariusz Dryf atomowy wskazuje na nieumiejętne zarządzanie oraz błędne decyzje na szczeblach politycznych, które sprawiają, że pomimo dużego zainteresowania technologią reaktorów wysokotemperaturowych wśród spółek energetycznych oraz konsumentów, dalsze prace nad tym projektem są ciągle odkładane na przyszłość. Scenariusz Polska bez atomu zakłada brak zainteresowania inwestorów w połączeniu z biernym stanowiskiem środowiska politycznego, co powoduje zaniechanie dalszych prac nad technologią HTR już w fazie projektowej. Natomiast w scenariuszu Pod prąd założono, że pomimo profesjonalnego podejścia rządu do rozwoju technologii HTR, brak inwestorów i zainteresowanych odbiorców sprawia, że projekt jest znacznie opóźniony w czasie i nie ma pewności, że kiedykolwiek zostanie sfinalizowany.
EN
The article presents an overview of high temperature reactor (HTR) technology, with its advantages and disadvantages. The experience of existing HTR projects in the world, both demo versions and commercial implementations, is discussed. An analysis of the demand for electricity, heat and hydrogen that could be produced using HTR is performed. The ability of the Polish industry to engage in the production and use of high temperature reactors has been characterized. A SWOT analysis of HTR development in Poland is performed. It was implemented in accordance with the PEST methodology, which is to specify the relevance of political, economic, social and technological elements. Due to the aforementioned research, two axes of uncertainty factors can be distinguished: energy policy, conducted by the Polish government in a coherent or chaotic manner, and a macroeconomic environment, unfriendly or conducive to investment. The crossing of these factors identifies four areas that were the basis for the following development scenarios. The „Poland pioneer” scenario assumes the business environment of the legitimacy and cost-effectiveness of the investment, which with the favorable state policy results in the construction of the first HTR reactor. The “Atomic drift” scenario points to inadequate management and erroneous decisions at political levels that, despite high interest in HTR technology among utilities and consumers, continued work on this project is still postponed for the future. The „Poland without atom” scenario assumes a lack of interest among investors in connection with the passive attitude of the political environment, which leads to the abandonment of further work on the HTR technology. On the other hand, it is assumed in the „Upstream” scenario that despite the professional approach of the government in the development of HTR technology, the lack of investors and interested customers makes the project significantly delayed in time and there is no certainty that it will ever be finalized.
PL
Zasadniczą część pakietu „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków” (zwanego również Pakietem Czystej Energii lub pakietem zimowy) stanowi propozycja Komisji Europejskiej dotycząca wprowadzenia (bądź nowelizacji) czterech dyrektyw i czterech rozporządzeń. Proponowane dyrektywy dotyczą wewnętrznego rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej, promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz charakterystyki energetycznej budynków. Projekt rozporządzeń odnosi się do zarządzania Unią Energetyczną, wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej. W artykule opisano ocenę wpływu celów i założeń tych głównych dokumentów pakietu zimowego na polski sektor elektroenergetyczny. Wzięto pod uwagę opinie najważniejszych krajowych i międzynarodowych interesariuszy pakietu. Wśród organizacji krajowych przeanalizowano stanowisko operatora systemu przesyłowego oraz najważniejszej organizacji sektorowej – Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Spośród organizacji europejskich przeanalizowano stanowiska ENTSO-E i Eurelectric. Wśród szczegółowych propozycji nowych rozwiązań zwrócono uwagę m.in. na ryzyko związane z przeniesieniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo operacyjne systemów elektroenergetycznych z poziomu krajowego na poziom regionalny. Oceniono model rynkowy proponujący oddzielenie procesów pozyskiwania energii elektrycznej i rezerw mocy. Przeanalizowano również wpływ wprowadzenia normy emisji CO2 – 550 g/kWh dla elektrowni uczestniczących w europejskich rynkach mocy.
EN
The main part of the “Clean Energy for All Europeans Package” (also known as the Clean Energy Package or the Winter Package) is the European Commission’s proposal to introduce (or to amend) four directives and four regulations. The proposed directives concern the internal electricity market, energy efficiency, promotion of the use of energy from renewable sources and the energy performance of buildings. The draft regulations refer to the Energy Union management, the internal electricity market, the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators and the risk-preparedness in the electricity sector. Described is assessment of the impact that the objectives and assumptions of the main Winter Package documents have on the Polish power sector. The opinion of the most important national and international stakeholders of the Package is taken into consideration. Among the domestic organizations, the position of the transmission system operator and the most important national sectoral organization – the Polish Electricity Association – were analysed. From among European organizations analysed were standpoints of the ENTSO-E and Eurelectric. Amongst the detailed proposals of new solutions, attention was paid i.a. to the risk connected with transfer of responsibility for power systems operational security from national to the regional level. Assessed is the market model proposing separation of electricity obtaining processes from capacity reserves. Conducted was also the analysis of the impact of introducing the CO2 emission standard – 550 g/kWh – on power plants participating in the European capacity markets.
PL
Przedsiębiorstwa energetyczne są poddawane nieustającej presji politycznej i regulacyjnej. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować rozwój działalności w dłuższej perspektywie. Coraz częściej kierunki i realizacja polityki energetycznej poszczególnych państw członkowskich są uzależnione od regulacji przygotowywanych na poziomie Unii Europejskiej. Nie tak dawno kraje UE przyjęły politykę energetyczną, która nakreśliła kierunki rozwoju energetyki do roku 2030. Nowe strategie integrują różne cele polityczne, takie jak: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw paliw i energii oraz wspieranie wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Tymczasem pod koniec 2016 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dokumentów, zwanych „Pakietem zimowym”, które nakreślają nowe oczekiwania Komisji w zakresie realizacji poszczególnych celów. Wśród najważniejszych projektów należy wskazać: regulacje rynku energii oraz mechanizmów rynku mocy, rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej, rewizję dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii a także dokumenty nadające uprawnienia do współpracy w zakresie Unii Energetycznej. W artykule przedstawiono zakres opublikowanych dokumentów oraz dokonano próby oceny ich wpływu na politykę energetyczną do 2030 roku oraz działalność przedsiębiorstw energetycznych.
EN
Policy and regulations have been influenced energy utilities activities. Energy policies, defining strategy, directions and executive actions, shall ensure long term development of energy utilities. Currently, often directions and realization of energy policies of particular Member States depend on regulations being prepared at the level of the European Union. Not so long ago particular Member States adopted measures with aim to achieve 2030 goals. New strategies integrated different political goals like, reduction of greenhouse gases emission, security of supply, economy development, competition increase and new workplaces. Meanwhile, in the end of 2016, the European Commission published, so-called “Winter Package”, including the drafts of documents and regulations to shape new Commission expectations concerning direction of energy policy until 2030. Among others, main drafts include new energy market design, with capacity mechanism regulations, revision of energy efficiency Directive, revision of renewable energy Directive, revision of energy performance of buildings Directive and proposal of regulation on governance of the Energy Union. Article presents the scope and review of particular drafts of regulation with assessment trial of influence of the new regulations on energy policy until 2030 and energy utilities activity.
PL
Stworzone od dnia 2016.01.01 prawne możliwości uzyskania zwolnienia z podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej na określone w przepisach podatkowych, wybrane technologie przemysłowe, wymagają odpowiedniego dostosowania układów zasilania i rozdziału energii oraz układów do ewidencjonowania zużycia energii elektrycznej. Dotyczy to zarówno obwodów pierwotnych, które powinny pozwolić na oddzielenie zasilania odbiorników technologicz-nych od innych odbiorników pomocniczych, jak i obwodów pomiarowych oraz systemów monitoringu pozwalających na uznaną, udokumentowaną ewidencję ilości energii zużywanej na cele technologiczne objęte prawem do zwolnienia z podat-ku akcyzowego. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące szczególnych korelacji rozwiązań obwodów pierwotnych, układów pomiarowych energii elektrycznej oraz infrastruktury informatycznej pozwalających na rzetelną ewidencję energii elektrycznej w przemysłowych układach elektroenergetycznych.
EN
Created from the date 2016.01.01 legal possibility of obtaining an exemption from excise duty on electricity consumed on specific in tax legislation, selected industrial technologies, require appropriate adjustment of power supply systems and power distribution systems, and systems for recording of electricity consumption. This applies to both the primary circuits, which should allow for the separation of technological power receivers from other auxiliary receivers as well as measuring circuits and monitoring systems allowing for a recognized, documented recording of the quantity of energy consumed for technological purposes covered by the law for exemption from excise duty. The article presents considerations on the specific correlations of solutions of primary circuits, electricity measurement systems and information infrastructure allowing for a reliable recording of electricity in industrial electric power systems.
PL
Kraje Unii Europejskiej przyjęły politykę energetyczną, która nakreśliła kierunki rozwoju energetyki do roku 2030. Nowe strategie integrują różne cele polityczne, takie jak: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw paliw i energii oraz wspieranie wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować bezpieczeństwo inwestycji w długiej perspektywie. Długoterminowa, stabilna polityka energetyczna oraz stworzone na jej podstawie regulacje są zazwyczaj gwarantem rozwoju energetyki. Niemniej przyjęte cele polityczne do realizacji do roku 2030 będą stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstw energetycznych. Trwa obecnie proces rewizji dyrektyw europejskich, których przyjęcie a potem wdrażanie do regulacji krajowych ma z założenia doprowadzić do realizacji celów określonych na rok 2030. W artykule przedstawiono zakres polityki energetycznej Unii Europejskiej do 2030 roku oraz dokonano oceny wpływy tej polityki na działalność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
EN
Member States of the European Union have adopted energy policy, with directions of energy development until 2030. New strategies have integrated different political targets, among others greenhouse gases reduction, energy supply security, support of economy development, competition and creation of jobs. In particular, energy policy described directions of development and action plans shall guarantee investment security in long perspective. Long-term and stable policy and adopted based on that particular regulations are guarantee of development in energy sector. However targets of energy policy until 2030 are challenging for energy sector. Nowadays, revision of particular the EU Directives has taking place and too in result of new rules adoption and implementation to national legislation in further step lead to 2030 target achievement. The article presents a review of energy policy of the European Union until 2030 and assessment of this new policy impact on energy enterprises activities in Poland is depicted.
EN
The main problem of the development of offshore wind farms is their integration with the existing power infrastructure. Electricity can be transmitted over HVAC and HVDC cable lines. Because of its many advantages, HVDC technology seems the target solution for offshore wind farms. The paper presents the high-power electronic converter technologies currently applied in HVDC substations to enable offshore wind farm integration with the power system. Technical aspects of the converter station technologies are presented, as well the accomplished standardisation stages. Also presented is each HVDC converter station technology’s potential (advantages and disadvantages) in the area of potential ancillary services that the national power system (NPS) can provide.
PL
Podstawowym problemem dla rozwoju morskich farm wiatrowych jest ich integracja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. Przesył energii elektrycznej może być tu realizowany z użyciem kablowych łączy HVAC i HVDC. Dla morskich farm wiatrowych, ze względu na wiele zalet, docelowa wydaje się technologia HVDC. W artykule zaprezentowano obecnie wykorzystywane technologie przekształtników energoelektronicznych dużych mocy, stosowane w stacjach elektroenergetycznych HVDC, umożliwiających integrację morskich farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym. Przedstawiono aspekty techniczne technologii stacji przekształtnikowych oraz osiągnięte etapy standaryzacji. Zaprezentowano również potencjał poszczególnych technologii stacji przekształtnikowych HVDC (wady i zalety) w obszarze potencjalnych usług systemowych, które mogą pełnić w KSE.
EN
The paper presents methods of including renewable energy sources in power system reliability analyses. The focus is on solar power plants. A method of primary energy availability modelling for such sources was proposed. Methods of including solar power plants in power system reliability calculations are presented. The impact of new photovoltaic sources on electricity generation reliability in an IEEE RTS-79 test system was examined. The Capacity Credit was determined for these plants, owing to which their capability to cover load was examined.
PL
Artykuł jest poświęcony metodom uwzględniania odnawialnych źródeł energii w analizach niezawodności systemów elektroener- getycznych. Skupiono się na elektrowniach słonecznych. Określono sposób modelowania dostępności energii pierwotnej dla tych źródeł. Przedstawiono metody uwzględniania elektrowni słonecznych w obliczeniach niezawodności systemu elektroenergetycz- nego. Zbadano wpływ nowych źródeł fotowoltaicznych na niezawodność wytwarzania energii elektrycznej systemu testowego IEEE RTS-79. Wyznaczono Capacity Credit dla tych elektrowni, dzięki czemu zbadano ich zdolność do pokrywania obciążenia.
13
Content available Autonomous Electrical Vehicles’ Charging Station
EN
This paper presents a model of an autonomous electrical vehicles’ charging station. It consists of renewable energy sources: wind turbine system, photovoltaic cells, as well as an energy storage, load, and EV charging station. In order to optimise the operating conditions, power electronic converters were added to the system. The model was implemented in the Homer Energy programme. The first part of the paper presents the design assumptions and technological solutions. Further in the paper simulation results are discussed and analysed, and then problems observed in the simulation and possible solutions.
PL
W artykule zaprezentowano model autonomicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Składa się ona z odnawialnych źródeł energii: turbozespołu wiatrowego, ogniw fotowoltaicznych, a także zasobnika energii, odbioru i stacji służącej do ładowania pojazdów elektrycznych. Dla osiągnięcia optymalnych warunków pracy do układu wprowadzono przekształtniki energoelektroniczne. Model zaimplementowano w programie Homer Energy. W pierwszej części artykułu przedstawiono założenia projektowe oraz zaprezentowano rozwiązania technologiczne. W dalszej części artykułu omówiono wyniki przeprowadzonych symulacji oraz ich analizę, a następnie problemy zaobserwowane podczas symulacji oraz możliwości ich rozwiązania.
PL
Podstawowym problemem dla rozwoju morskich farm wiatrowych jest ich integracja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. Przesył energii elektrycznej może być tu realizowany z użyciem kablowych łączy HVAC i HVDC. Dla morskich farm wiatrowych, z uwagi na szereg zalet, docelową wydaje się być technologia VSC HVDC. W artykule zaprezentowano obecnie wykorzystywane technologie przekształtników energoelektronicznych dużych mocy, stosowane w stacjach elektroenergetycznych HVDC, umożliwiających integrację morskich farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym. Przedstawiono aspekty techniczne technologii stacji przekształtnikowych oraz osiągnięte etapy standaryzacji. Zaprezentowano również potencjał poszczególnych technologii stacji przekształtnikowych HVDC (wady i zalety) w obszarze potencjalnych usług systemowych, które mogą pełnić w KSE.
EN
The main problem in off-shore wind farms development is their integration into existing electric power infrastructure. The transmission of electricity can be realized with utilization of HVAC and HVDC cable connections. For off-shore wind farms, because of the series of their advantages, the goal technology seems to be VSC HVDC. The article presents the current technologies of high capacity power electronic inverters used in HVDC substations, allowing the integration of offshore wind farms to the electric power system. The technical aspects of inverter substation technology and achieved stages of standardization were presented. The potential of each HVDC inverter substation technology (pros and cons) in the area of potential system services that can play in the NPS was also presented.
PL
W artykule przedstawiono wpływ niskich poziomów napięć na funkcjonowanie newralgicznych odbiorników układów potrzeb własnych wybranych bloków wytwórczych pracujących w KSE. Określono graniczne czasy pracy dla tych odbiorników przy niskich poziomach napięć w KSE oraz dopuszczalne, zaniżone poziomy napięć w obwodach wtórnych układów potrzeb własnych rozpatrywanych bloków wytwórczych, przy których blok wytwórczy jest w stanie współpracować z systemem elektroenergetycznym. Zaproponowano sposoby modernizacji układów potrzeb własnych umożliwiające współpracę bloku wytwórczego z KSE przy znacznie zaniżonych napięciach w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents the effect of low voltage levels on the operation of critical receivers in auxiliary systems of chosen generating units working in the Polish National Power System. Time limits were specified for these receivers at conditions of low voltage levels in the Polish National Power System and acceptable, understated voltage levels in secondary circuits of auxiliary systems of generating units. The possible problems which might be observed in internal power plant infrastructure were also described. The paper contains the results of static and dynamic tests that were performed for five generation units operated in powers for a variety voltage level issues. The test were conducted at conventional coal fueled power plants but also for combined gas-steam power plant. The result of the tests conducted is set of border parameters which allow for uninterrupted operation of tested units. The ways of auxiliary systems modernization and of power transformer enabling the cooperation of the generating unit with the NPS at abnormally low voltages in the power system were proposed.
PL
Artykuł jest poświęcony metodom uwzględniania odnawialnych źródeł energii w analizach niezawodności systemów elektroenergetycznych. Skupiono się na elektrowniach słonecznych. Określono sposób modelowania dostępności energii pierwotnej dla tych źródeł. Przedstawiono metody uwzględniania elektrowni słonecznych w obliczeniach niezawodności systemu elektroenergetycznego. Zbadano wpływ nowych źródeł fotowoltaicznych na niezawodność wytwarzania energii elektrycznej systemu testowego IEEE RTS-79. Wyznaczono Capacity Credit dla tych elektrowni, dzięki czemu zbadano ich zdolność do pokrywania obciążenia
EN
The paper is devoted to methods of considering renewable energy sources in reliability analyses of the electric power systems. The special attention was focused on solar power plants. The way for modeling of primary energy availability for these sources was defined. The impact of the new photovoltaic sources on generation reliability in electric power system on example of IEEE RTS-79 was examined. Capacity Credit for these power plants was evaluated, thanks to that the ability to cover the demand for power was assessed.
PL
Jednym z podsystemów systemu elektroenergetycznego jest podsystem wytwórczy, złożony z bloków energetycznych, których niezawodność determinuje w dużym stopniu niezawodność systemu elektroenergetycznego i pewność zasilania energią elektryczną odbiorców. W artykule przedstawiono definicje podstawowych wskaźniki niezawodności bloków energetycznych, stosowane w Polsce i na świecie. Dokonano porównania i analizy ich wartości na podstawie danych publikowanych przez Agencję Rynku Energii (Polska), GADS (NERC – Północnoamerykańska Rada ds. Niezawodności w Elektroenergetyce) i WEC (Światowa Rada Energetyczna). Zasygnalizowano również niedostatki i brak jednolitego krajowego systemu zbierania i przetwarzania danych o awaryjności urządzeń elektroenergetycznych.
EN
One of the sub-systems of the electric power system is a generation subsystem, consisting of power generating units, the reliability of which largely determines the reliability of the power system and electric power supply reliability of the customers. The article presents the definitions of basic indicators of reliability of power generating units used in Poland and abroad. A comparison and analysis of their values on the basis of data published by the Energy Market Agency (Poland), GADS (NERC - North American Electric Reliability Council) and WEC (World Energy Council) were done. Also deficiencies and lack of a uniform national system of data collection and processing of electrical power equipment failures were indicated.
18
PL
W artykule zaprezentowano model autonomicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Składa się ona z odnawialnych źródeł energii: turbozespołu wiatrowego, ogniw fotowoltaicznych, a także zasobnika energii, odbioru i stacji służącej do ładowania pojazdów elektrycznych. Dla osiągnięcia optymalnych warunków pracy do układu wprowadzono przekształtniki energoelektroniczne. Model zaimplementowano w programie Homer Energy. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały założenia projektowe oraz zaprezentowano obecnie dostępne rozwiązania technologiczne w tym zakresie. Dalsza część artykułu prezentuje wyniki badań otrzymanych z przeprowadzonych symulacji oraz ich analizę. We wnioskach wskazano rolę, jaką mogą odgrywać autonomiczne stacje zasilania.
EN
The paper presents a model of autonomous electric vehicles’ charging stations. It consists of renewable energy sources: wind turbine, photovoltaic cells, energy storage, load and station for charging electric vehicles. In order to achieve optimum operating conditions power electronics converters were added into the model. The model was implemented in Homer Energy computer program. In the first part of the article there is a presentation of the project design assumptions and systems currently operating in the industry. The location of the object and parameters of charging standard are enclosed. The next chapter comprises of design assumption and model characteristic, including choice of parameters of every element based on weather conditions in Poland. The last part of the article presents the results obtained from the simulations and their analysis. The effects encompass: energy production, time of operating, indicators of battery state. Subsequently, problems observed during the simulation are described and propositions of their possible solving are given.
PL
Przedstawiono problematykę niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz ciągłości zasilania odbiorców energią elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań.
EN
The paper presents problems of electric power system reliability and continuity of supplying electricity to customers, paying special attention to Polish determinants.
PL
Poruszono kwestię struktury podsektora wytwarzania krajowego systemu elektroenergetycznego, jego kształtu i roli jaką odgrywa i będzie odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawiona została aktualna struktura oraz europejskie trendy w kształtowaniu polityki państw w tym zakresie. Globalna gospodarka oraz polityka energetyczno – ekologiczno – klimatyczna poszczególnych państw i ich grup (jak Unia Europejska) powodują coraz większe zainteresowanie rozwojem energetyki rozproszonej, która wyposażona w sieci „inteligentne” stanowi znakomite uzupełnienie, jeżeli nie alternatywę, dla tradycyjnych źródeł wytwórczych. Autorzy wskazują na konieczność wyważenia tych dwóch kierunków i podejmowania decyzji, nie tylko w celu osiągania krótkoterminowych zysków ekonomicznych, ale także długoterminowych działań, które pozwolą na rozwój gospodarki i społeczeństwa, co w przekonaniu autorów wpłynie w dłuższej perspektywie także na wyniki ekonomiczne.
EN
The article concerns the structure of power generation sub-sector as a part of the national electric power system, its shape and the role it plays and will play in ensuring energy security. The current structure as well as European trends in the development of national policies in this topic are presented. The global economy and environmental, energy and climate policy of individual countries and their groups (like the EU) cause increasingly growing interest in the development of distributed energy sources, which equipped with a "smart grid" are an excellent supplement or alternative to traditional power generation sources. The authors indicate the necessity to balance these two directions and to take decisions, not only as to obtain short-term economic profits, but also long-term actions that will allow for the development of economy and the society and that will affect in the long term also the economic results.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.