Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań separacji ditlenku węgla i azotu na ceramicznych membranach ciekłych impregnowanych cieczą jonową [Emim][Ac]. Badania przeprowadzono dla różnych materiałów ceramicznych w temperaturze 20°C dla ciśnień 1-7 bar. Ciecz jonową nanoszono metodą pokrywania oraz zanurzania. Stwierdzono, że otrzymane membrany charakteryzują się niewielkimi strumieniami masowymi oraz małymi wartościami selektywności.
EN
The experimental results of carbon dioxide and nitrogen separation on ceramic membranes impregnated with ionic liquid [Emim][Ac] are presented. Different ceramic materials were investigated at the temperature of 20°C and at the pressures of 1-7 bar. The ionic liquid was introduced into ceramic support by coating and soaking. It was found, that prepared membranes are characterized by small mass fluxes and low selectivity.
PL
W pracy przedstawiono przegląd prac dotyczących rozdziału mieszanin gazowych, a w szczególności wydzielania CO2 z gazów, przy wykorzystaniu ciekłych membran na podłożu ceramicznym impregnowanym cieczami jonowymi (SILM). Omówiono rodzaje podłoża ceramicznego stosowanego w membranach SILM, a także wpływ struktury podłoża na jakość membrany. Pokazano stosowane sposoby nanoszenia (impregnacji) cieczy jonowej na podłoże ceramiczne.
EN
The paper presents the review of works concerning gas mixture separation, in particular a CO2 removal from gases, using liquid membrane on ceramic support impregnated with ionic liquids (SILM). The type of ceramic support used in SILM membranes, as well as the influence of the support structure on the quality of the membrane was discussed. The methods used to impregnate the ionic liquid into the ceramic support were shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczach jonowych [bmim][Ac] i [emim][Ac]. Badania przeprowadzono w analizatorze grawimetrycznym IGA i aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Stwierdzono, że przebadane ciecze jonowe mają zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji w porównaniu do stosowanych w przemyśle 15% wodnych roztworów MEA. Duża pojemność absorpcyjna, stabilność termiczna oraz bardzo mała lotność mogą być alternatywą dla roztworów MEA, pomimo znacznie niższej szybkości absorpcji CO2 w cieczach jonowych.
EN
The experimental results of equilibrium capacity of carbon dioxide absorption in ionic liquids are presented. [bmim][Ac] and [emim][Ac] ionic liquids were investigated in gravimetric analyser IGA and in bubbling apparatus in temperature range 20-60°C. Measured equilibrium carbon dioxide absorption capacities are comparable with those obtained for 15% aqueous MEA solutions used in industry. High absorption capacities, thermal stability and negligible volatility of investigated ionic liquids may be an alternative for MEA solutions despite of much lower carbon dioxide absorption rate in ionic liquids.
4
Content available remote Pochłanianie ditlenku węgla w kolumnie wypełnionej zraszanej cieczą jonową
PL
Przedstawiono wyniki badań pochłaniania CO2 w cieczach jonowych [Emim][Ac] i [Bmim][Ac] pod ciśnieniem atmosferycznym, w kolumnie wypełnionej. W badaniach eksperymentalnych określono wpływ zawartości CO2 w gazie wlotowym i temperatury absorpcji na sprawność usuwania CO2 z gazu. Wyniki doświadczalne porównano z obliczeniami wykonanymi na podstawie zaprezentowanego modelu procesu. Badania pokazały, że pojemności sorpcyjne CO2 zastosowanych cieczy jonowych i roztworów amin są porównywalne, jednak w przypadku cieczy jonowych potrzebny jest znacznie dłuższy czas kontaktu (większa powierzchnia wymiany masy) do usunięcia tej samej ilości CO2.
EN
CO2 was absorbed from its mixt. with N2 in 1-ethyl – and 1-butyl-3-methylimidazilium acetates in a lab. Sprinkled column packed with Rashig rings. The applicability of both ionic liqs. for sepn. of CO2 from flue gases instead of NH2(CH2)2OH was confirmed.
PL
Przedstawiono wyniki badań pochłaniania CO2 w cieczach jonowych [Emim][Ac] i [Bmim][Ac] pod ciśnieniem atmosferycznym, w kolumnie wypełnionej. W badaniach doświadczalnych określono wpływ zawartości CO2 w gazie wlotowym, temperatury absorpcji oraz zawartości wody w cieczy jonowej na sprawność usuwania CO2 z gazu. Badania pokazały, że w tych samych warunkach doświadczalnych pojemności sorpcyjne CO2 zastosowanych cieczy jonowych i roztworów amin są porównywalne, jednakże w przypadku cieczy jonowych potrzebny jest znacznie dłuższy czas kontaktu dla usunięcia tej samej ilości CO2.
EN
The experimental study of CO2 absorption in ionic liquids: [Emim][Ac] and [Bmim][Ac] in packed bed column is presented. The influence of initial CO2 concentration, absorption temperature and water content in ionic liquid on removal efficiency was investigated. The results show that in the same experimental conditions ILs have comparable CO2 absorption capacities with amine solution. However ILs need much longer times to absorb the same amount of carbon dioxide from gas mixture.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny procesu usuwania ditlenku węgla z gazów w kolumnie wypełnionej zraszanej cieczami jonowymi [Bmim][Ac] i [Emim][Ac]. Uzyskane dane doświadczalne porównano z wynikami obliczeń prowadzonych według opracowanego modelu procesu uzyskując dobrą zgodność obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN
The mathematical model of carbon dioxide removal from gases in a packed column using ionic liquids [Bmim][Ac] and [Emim][Ac] was presented. Experimental data obtained in previous work was compared with calculations results carried out using developed mathematical model of the process with good agreement with experimental data.
PL
Przedstawiono wyniki badań rozdziału mieszanin ciekłych w zintegrowanym procesie odparowania i kondensacji fi lmu cieczy spływającej po ściance rury pionowej w obecności inertów w fazie gazowej oraz ciekłej. Otrzymano znaczny wzrost selektywności rozdziału mieszaniny ciekłej przy dużej zawartości inertu w fazie ciekłej (glikol). Mierzone wartości strumieni masowych rosną z temperaturą odparowania i maleją ze wzrostem zawartości inertu w fazie ciekłej.
EN
Separation of binary liquid mixtures by diffusion distillation was investigated. Experiments were performed in a wetted wall column in the presence of inerts in gas and liquid phase. Increase of selectivity was obtained for a higher inert concentration in liquid phase (glycol). Measured mass fl uxes increased with the increase of evaporation temperature and decreased with the rise of inert concentration in liquid phase.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczy jonowej [bmim][Ac]. Badania przeprowadzono w aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Badana ciecz jonowa ma zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji CO2 do stosowanych w przemyśle wodnych roztworów MEA. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość procesu i maleje równowagowa pojemność sorpcyjna CO2 w cieczy jonowej.
EN
The experimental results of equilibrium capacity of carbon dioxide absorption in ionic liquid [bmim][Ac] are presented. Experiments were performed in bubbling apparatus in temperature range 20 - 60°C. Measured equilibrium carbon dioxide absorption capacities are comparable with those obtained for aqueous MEA solutions used in industry. With rising temperature the higher values of absorption rates and lower equilibrium CO2 absorption capacities were obtained.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej izopropanol - woda spływającej po ściance rury pionowej w obecności powietrza jako gazu inertnego w szerokim zakresie stężeń i temperatur. Opracowano modele matematyczne procesu przy różnych upraszczających założeniach dotyczących transportu masy. W obliczeniach numerycznych uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane na podstawie opracowanych modeli matematycznych dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi. Stwierdzono duży wpływ temperatury odparowania i szerokości szczeliny na całkowity strumień molowy.
EN
The effects of heat and mass transfer on selectivity and mass fluxes in falling film evaporation of binary mixture on vertical surface in the presence of stagnant inert gas were investigated. The mathematical model of the process with different simplifying assumptions concerning heat and mass transfer was elaborated. In numerical calculations mass transfer resistances in both gas and liquid phases were considered. Experimental study was performed for isopropanol-water-air system in the wide range of concentrations and temperatures. The comparison of experimental and calculated data show large effect of evaporation temperature and gap width on total mass flux.
EN
The process of carbon dioxide removal from monoethanolamine (MEA) - water solution was investigated on Poly Di Methyl Siloxane (PDMS) hydrophobic tubular membrane with a ceramic support. The effects of feed temperature, liquid flow rate and MEA concentration on C02 mass transfer and selectivity were examined and found to be with a reasonable deviation (+/-25%) with predictions based on the multilayer film model. The membrane resistance was evaluated in separate experiments. The measured C02 mass fluxes (0.17-0.45 kg/(m2h)) were found to be independent of the MEA concentration in the feed.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej spływającej po ściance rury pionowej w obecności nieruchomej warstwy gazu inertnego. W opracowanych modelach matematycznych uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Stwierdzono niewielki wpływ oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej na całkowity strumień molowy i selektywność oraz istotny wpływ efektów krzyżowych dyfuzji, rodzaju gazu inertnego oraz temperatury odparowania na efektywność procesu.
EN
Falling film evaporation of binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas was investigated experimentally. In elaborated mathematical models heat and mass transfer resistances in both gas and liquid phases were taken into account. A comparison of experimental and calculated data showed a small effect of diffusion resistances in liquid phase on total mass flux and selectivity, and a significant influence of cross diffusion effects, kind of inert gas and evaporation temperature on process efficiency.
EN
The effects of diffusional cross effects on selectivity and mass fluxes in falling film evaporation of a binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas were analysed. In the elaborated mathematical model of the process, heat and mass transfer resistances in both gas and liquid phases were considered. Numerical calculations were compared with experiments performed for isopropanol-water-air system in a wide range of concentrations and temperatures. The comparison shows small effect of diffusional cross effects on selectivity.
PL
Analizowano wpływ dyfuzyjnych efektów krzyżowych na selektywność i strumień molowy podczas odparowania filmu dwuskładnikowej mieszaniny ciekłej w obecności nieruchomej warstwy gazu inertnego. W opracowanym modelu matematycznym procesu uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Obliczenia numeryczne porównano z wynikami badań doświadczalnych procesu odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej dla układu izopropanol-woda-powietrze w szerokim zakresie temperatury i stężeń. Stwierdzono, że selektywność w niewielkim stopniu zależy od dyfuzyjnych efektów krzyżowych.
15
Content available remote Evaporation of a binary liquid film in the presence of stagnant inert gas
EN
The effects of heat and mass transfer on selectivity and mass fluxes were investigated during falling film evaporation of binary mixture on a vertical surface in the presence of stagnant inert gas. The mathematical model of the process with various simplifying assumptions concerning heat and mass transfer has been elaborated. In numerical calculations, mass transfer resistances in both gas and liquid phases were considered. Experimental study was performed for isopropanol-water-air system in a wide range of concentrations and temperatures. The comparison of experimental and calculated data show small effect of diffusion resistances in liquid phase on the total mass flux and selectivity.
PL
Badano doświadczalnie proces odparowania filmu ciekłej mieszaniny dwuskładnikowej izopropanol-woda spływającej po ściance pionowej rury w obecności powietrza jako gazu inertnego w szerokim zakresie wartości stężenia i temperatury. Opracowano modele matematyczne procesu po przyjęciu różnych upraszczających założeń dotyczących transportu masy. W obliczeniach numerycznych uwzględniono opory transportu ciepła i masy w fazie ciekłej oraz gazowej. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane na podstawie opracowanych modeli matematycznych dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi. Stwierdzono, że całkowity strumień molowy i selektywność w niewielkim stopniu zależą od oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej.
16
Content available remote Geoinformacja w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu zmian w przestrzeni
EN
The INSPIRE Directive provides an opportunity to organize information and methods of its use for various purposes, including spatial planning and management. Lack of standards in the area of colleting and making available information concerning competitiveness indices, cohesion and sustainable development makes room for manipulation and not for good evaluation. In addition, in order to keep basic data up to date, changes taking place in space should be monitored. Only then an expert may be useful and a decision maker may take right decisions. For planners and decision makers geoinformation is a new instrument in matters concerning space and its main merits are fast acquisition and processing of information, precision and objectivity. Thus, plans worked out with the use of this instrument may be prepared faster and better - perhaps even cheaper. Meanwhile, from year to year ever less plans are elaborated and. Report on the state of spatial development of the country. published in 2007 revealed that ca 80 per cent of the territory of Poland is built up without plans. Since 1990s liberalization of law in the area of shaping the space has proceeded. Under these circumstances spatial planning loses the features of a system. Besides a pessimistic scenario there is a chance for gradual change in the approach to the role of planning in Poland under the influence of external circumstances
17
Content available remote Evaporation of water film to forced flow of inert gas inside a vertical tube
EN
An experimental study of evaporating falling water film inside a vertical tube was carried out in order to show how the heat transfer coefficient is influenced by the forced flow of inert gas. Numerical results obtained from model equations give good agreement with experimental data for water.nitrogen system for heat fluxes from 2 to 31 kW.m[.2]. A significant effect of mean inert concentration on the heat transfer coefficient calculated for the difference between the temperature of the wall and gas.liquid interface has been stated.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne procesu odparowania w filmie cieczy spływającej po wewnętrznej ściance rury pionowej w obecności wymuszonego przepływu gazu inertnego. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane na podstawie przedstawionego modelu matematycznego dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi otrzymanymi dla układu woda.azot dla obciążeń cieplnych w granicach od 2 do 31 kW.m[.2]. Stwierdzono, że współczynnik przenikania ciepła odniesiony do różnicy temperatury ścianki i powierzchni międzyfazowej gaz.ciecz zależy od średniego stężenia gazu inertnego.
EN
Application of pervaporation process on silica hydrophilic membranes with the reaction of synthesis of diisobutyl phthalate ester has been investigated. The experimental study on reaction kinetics and pervaporation process were performed. The mathematical model describing the integrated process (reaction and pervaporation) was formulated. Several computer simulations were performed in order to compare the efficiency of ester production of the reactor integrated with the module of a different membrane area.
PL
Omówiono zastosowanie perwaporacji na hydrofilowych membranach ceramicznych w procesie syntezy ftalanu diizobutylu. Przeprowadzono badania eksperymentalne kinetyki reakcji estryfikacji oraz procesu perwaporacji. Opracowano model matematyczny zintegrowanego procesu estryfikacja-perwaporacja oraz przeprowadzono obliczenia numeryczne wydajności reaktora połączonego z modułem membranowym o różnych powierzchniach membrany.
19
Content available remote Separation of liquid mixtures by diffusion distillation
EN
The separation of liquid binary mixtures in the evaporation-condensation process was investigated in wetted wall column consisting of two concentric tubes. A liquid mixture was evaporated below the boiling temperature, diffuses through an inert gap, and is condensed. Experiments were carried out with isopropanol-water and ethanol-water mixtures in the presence of air, argon or helium as inert gases Experimental results show the significant separation effect even in an azeotropic point. The results of calculation, based on the proposed model described by vapour-liquid equilibrium and Stefan-Maxwell diffusion equations, were found to be in a good agreement with experimental data.
PL
Badano rozdział ciekłych mieszanin dwuskładnikowych w procesie odparowania i kondensacji w obecności gazu inertnego. Ciekłą mieszaninę odparowywano poniżej temperatury wrzenia, powstające pary dyfundowały przez inert i kondensowały się na chłodzonej powierzchni rury badawczej. Badania prowadzono dla układów izopropanol-woda oraz etanol-woda w obecności powietrza, argonu i helu. Wyniki badań potwierdzają możliwość separacji mieszanin ciekłych także w punkcie azeotropowym. Uzyskano dobrą zgodność danych eksperymentalnych z wynikami obliczeń opartych na modelu matematycznym opisanym przez równowagę para-ciecz i równania Maxwella-Stefana.
20
Content available remote Odwadnianie mieszaniny 2-propanol-woda na hydrofilowych membranach ceramicznych
PL
Przeprowadzono eksperymenty rozdziału mieszaniny ciekłej 2-propanol-woda na hydrofilowej membranie ceramicznej (Perratech B.V.) przy zawartości wody w nadawie w zakresie 0,2-12% wagowych obejmującym skład azeotropowy. Przebadano wpływ temperatury i slfżenia wody w nadawie na selektywność rozdziału i wielkość strumienia permeatu. Opracowano model matematyczny procesu pcrwaporacji w oparciu o równanie Ficka i prawo Henry'ego
EN
Separation of 2-propanol - water mixture was studied by means of hydrophilic inorganic membranes ( Pervatech B.V.) with water content in the feed from 0.2 - 12 % wt., including azeotropic point of the mixture. The effect of temperature and water content in the feed on selectivity and permeat flux were determined. The elaborated mathematical model of the process was based on Pick's equation and Henry's law.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.