Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W celu zapewnienia zrównoważonej mobilności i rozwoju w miastach oraz zwiększenia ich atrakcyjności konieczne jest wprowadzenie w nich inteligentnych systemów parkowania. Aby zapewnić zrównoważony rozwój, miasta powinny określić się na nowo, stawiając swoich mieszkańców w centrum ekosystemu Smart City. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie tendencji i postępu technologicznego w zakresie zarządzania parkingami w oparciu o międzynarodowe doświadczenie firmy Parkeon.
PL
Badania prowadzono w latach 1998-2000 na trwałych użytkach zielonych, położonych na glebach mineralnych i organicznych na Pojezierzu Olsztyńskim. Przeanalizowano 57 fitocenoz ze znaczącym udziałem śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.), z czego 36 zbiorowisk występowało na glebach organicznych, a 21 na glebach mineralnych. Skład gatunkowy runi wyceniono, stosując fitosocjologiczną metodę Brauna-Blanqueta. Wszystkie typy gleb, na których wykonano zdjęcia florystyczne, zawierały znaczącą ilość części mineralnych. Popielność warstw stropowych gleb mineralnych wahała się od 92,3 do 96,7%, natomiast murszy torfowych w glebach organicznych od 72,2 do 75,1%. Gleby organiczne odznaczały się wysoką zasobnością w fosfor, magnez i wapń. Ruń zbiorowisk wykształconych na glebach organicznych była bogatsza niż na glebach mineralnych w gatunki roślin naczyniowych, przy czym jednocześnie duży był udział śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). Niezależnie od typu gleby, w runi badanych zbiorowisk ze śmiałkiem darniowym (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) często występowały wartościowe gospodarczo trawy: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis L.), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.). Ponadto często i licznie, szczególnie na glebach organicznych, notowano w runi: kłosówkę wełnistą (Holcus lanatus L.), komonicę błotną (Lotus uliginosus Schk.), jaskier ostry (Ranunculus acris L.) i krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.).
EN
Studies were carried out in the years 1998-2000 in Olsztyn Lakeland grasslands. Fifty seven phytocoenoses with a significant share of the tussock grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) in the sward were studied. Thirty six of them were situated on organic and 21 on mineral soils chich differed in physical and chemical properties. Floristic composition of sward was estimated with the Braun-Blanquet phytosociological method. All types of soils were characterised by a high content of mineral parts. Ash content in the upper layer of mineral soils ranged from 92.3 to 96.7%, while that of peat-muck layers in organic soils - from 72.2 to 75.1%. Organic soils were rich in phosphorus, magnesium and calcium. Plant communities on organic soils were richer in vascular plants than those on mineral soils. The tussock grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) was often accompanied by valuable grasses: the meadow foxtail (Alopecurus pratensis L.), meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) and smooth meadow grass (Poa pratensis L.). Moreover, frequent and abundant, particularly on organic soils, were: the Yorkshire fog (Holcus lanatus L.), greater bird's trefoil (Lotus uliginosus Schk.), meadow buttercup (Ranunculus acris. L.) and common yarrow (Achillea millefoilum).
EN
The study was conducted in 1998–2000 (June – first ten days of July) in the Olsztyn Lakeland. A total of 444 plant samples were analyzed, including 123 collected in organic soils. The analysis covered Trifolium pratense, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis, Lotus uliginosus, Vicia cracca, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Heracleum sibiricum and Cirsium oleraceum. The average total nitrogen content of mineral and organic soils ranged from 1.35 to 3.40 g kg–1 and from 9.78 to 14.1 g kg–1, respectively. Significant differences were found in the nitrogen content of biomass of the analyzed plant species. The average nitrogen content of plants varied from 17.0 to 34.4 g kg–1 d.m.. The highest nitrogen accumulation levels were observed in Vicia cracca grown in organic soils, and the lowest in Alchemilla vulgaris grown in mineral soils. The coefficient of variation in the above parameter did not exceed 20 %, thus suggesting that the noted values may be considered typical of the studied species.
PL
Badania prowadzono w latach 1998–2000 (czerwiec – pierwsza dekada lipca) na terenie Pojezierza Olsztyńskiego. Łącznie przebadano 444 próbek roślinnych, w tym 123 pochodzące z gleb organicznych. Badaniami objęto Trifolium pratense, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis, Lotus uliginosus, Vicia cracca, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Heracleum sibiricum i Cirsium oleraceum. średnia zawartość azotu ogólnego w glebie mineralnej wahała się w granicach 1,35–3,40 g kg–1, a w glebie organicznej 9,78–14,1 g kg–1. Stwierdzono statystycznie istotne różnice w zawartooeci azotu w biomasie poszczególnych watunków. OErednia zawartooeć azotu w roślinach wahała się od 17,0 do 34,4 g kg–1 sm. Najwięcej azotu gromadziła Vicia cracca występująca na glebach organicznych, najmniej zaś Alchemilla vulgaris występujący na glebach mineralnych. Można to uznać za charakterystyczną właściwość tych gatunków, bowiem współczynnik zmienności tej cechy u poszczególnych gatunków nie przekraczał 20 %.
PL
W pracy przedstawiono wyniki 5-letnich badań dotyczących przydatności wybranych (zaprojektowanych i handlowych) mieszanek traw gazonowych do obsiewu trawników użytkowanych ekstensywnie. Oceniano: przezimowanie, zadarnienie, kolor, doskonałość liścia i ogólny aspekt murawy w skali 9°. Wykazano, że z testowanych mieszanek traw gazonowych najbardziej przydatne do obsiewu trawników ekstensywnych okazały się mieszanki E5 i E8 zaprojektowane w Katedrze Łąkarstwa. Podobne walory użytkowe wykazały mieszanki handlowe Nieznanice Eko i DSV Schattenrasen.
EN
In the paper presented results of 5-years experiments concerning usefulness of selected (projected and commercial) gazon grasses mixtures for sowing on extensive used lawns. Estimated: winter hardiness, compactness, colour, leaf perfectness and general aspect in 9° scale. The researches showed, that among tested gazon grasses mixtures the most useful for sowing on extensive lawns were mixtures E5 and E8. Similar usable quality obtained commercial mixtures Nieznanice Eko and DSV Schattenrasen.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.