Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Electrostimulation in medicine – history and contemporary usage
EN
Some historical and contemporary aspects of the usage of electricity in medicine were presented in the paper. The using amber and electric fish in antiquity and medieval ages was described. The contemporary use of electricity in medicine is connected with the discovery Volta’s battery and was shown from the first attempt in 19th century till today’s medical practice. The last part of the paper was devoted to the lately discovered electric stimulation of fingerprints. Two clinical cases were shown as the examples of this stimulation.
PL
W artykule przedstawione zostały historyczne i współczesne aspekty stosowania elektryczności w medycynie, Przedstawiono historię wykorzystania bursztynu i ryb elektrycznych od starożytności do wieków średnich. Współczesne wykorzystanie elektryczności w medycynie wywodzi się od odkrycia baterii przez Voltę - pokazane zostały przykłady elektrostymulacj: od XIX wieku do dzisiejszej praktyki medycznej. Ostatnia część artykułu poświęcona jest metodzie stymulacji poprzez opuszki palców. Przestawione zostały dwa przypadki medyczne z zastosowaniem tej metody.
PL
W publikacji przedstawiono innowacyjne rozwiązanie napędu górniczego przenośnika taśmowego. Wolnoobrotowy silnik z magnesami trwałymi o regulowanej prędkości obrotowej umieszczony jest wewnątrz bębna napędowego. Tym sposobem z układu napędowego wyeliminowano szereg elementów pośredniczących typu sprzęgło czy przekładnia, które zmniejszają sprawność układu napędowego, a poza tym ulegają dość częstym awariom. Opracowane rozwiązanie znacząco ogranicza również potrzebną do zabudowy napędu przenośnika przestrzeń, co w warunkach wyrobiskowych ma szczególne znaczenie.
EN
This paper presents a novel solution of mining conveyor belt drive system. Low-speed PMSM with adjustable rotational speed is placed inside the drum. It’s allow for elimination from drive system gear and clutch, which reduce efficiency of drive system and it’s are quite emergency. Developed solution significantly limits the space needed for drive housing, which is especially important in mining conditions.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wolnoobrotowego silnika z magnesami trwałymi przeznaczonego do bezpośredniego napędu górniczego przenośnika taśmowego. Badania przeprowadzono na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym, symulującym pracę przenośnika taśmowego. Opracowane rozwiązanie cechuje się wyższą sprawnością w stosunku do klasycznych rozwiązań, ogranicza znacząco przestrzeń instalacyjną oraz zmniejsza ryzyko awaryjności poprzez eliminację elementów pośredniczących, takich jak przekładnia mechaniczna.
EN
The lab tests results of low-speed PMSM motor for direct drive of mining conveyor belt are presented in the article. The tests were carried out on a specially prepared test bench, simulating work of the belt conveyor. Developed solution is characterized by higher efficiency, significantly smaller space neededfor drive housing and less risk of failure, cause eliminating mechanical gear.
PL
Przedstawiono pola temperatury wirnika silnika dwuklatkowego podczas rozruchu w układzie łagodnego rozruchu i przy rozruchu bezpośrednim. Rezultaty symulacji wykazały, że w układzie łagodnego rozruchu istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia wartości dopuszczalnej temperatury uzwojenia klatkowego.
EN
This paper presents the temperature field of a double cage induction motor’s rotor during a direct online start and a soft start. Simulation results have shown that in the case of the soft start there is a risk of exceeding the allowable temperature of the cage winding.
PL
W artykule przedstawiono wyniki nagrzewania silnika indukcyjnego dwuklatkowego podczas załączenia z zablokowanym wirnikiem. Obliczenia pola temperatury wykonano za pomocą modelu 3D z siecią cieplną uzyskaną metodą bilansów elementarnych. Wobec wysokich kosztów badań eksperymentalnych związanych z przygotowaniem silnika i stanowiska pomiarowego pomiary zostały ograniczone do zarejestrowania zmian temperatury w kilku punktach pozapakietowej części wirnika przy zasilaniu silnika z zablokowanym wirnikiem.
EN
The results of heating of the double-cage induction motor during the start-up with a blocked rotor are presented in the paper. The motor’s temperature field has been calculated using the 3D thermal network model created by means of the control volume method. Due to the high cost of experimental research related with the preparation of the motor and the measuring position, the measurements have been limited to keeping record of changes in temperature in a few points of the rotor’s end region, in the case of a motor with a blocked rotor.
EN
This paper discusses the issue of the methane hazard occurring in the longwall areas of hard coal deep mines along with ways of overcoming this hazard. The authors describe devices for measuring the parameters of the underground environment in the exploitation area. Then, they present the results of tests to determine the methane hazard level in the longwall area. The parameters of ventilation-, absolute-, and criteria-methane-bearing capacity are determined based on online measurements of ventilation and gas parameters. The presented results are the effects of the European project AVENTO (Advanced tools for monitoring ventilation and methane emission).
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia metanowe występujące w rejonach ścian wydobywczych kopalń głębinowych węgla kamiennego oraz podstawy ich zwalczania. Scharakteryzowano urządzenia pomiarowe stosowane do pomiaru parametrów środowiska podziemnego w rejonie eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczania poziomu zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej. Wyznaczono parametry metanowości wentylacyjnej, bezwzględnej i kryterialnej na podstawie ciągłych pomiarów parametrów wentylacyjnych i gazowych. Zaprezentowane wyniki badań są efektem realizacji badawczego projektu europejskiego AVENTO (Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu).
EN
Emergency motor switch-on happens occasionally while operating a doublesquirrel- cage motor at full supply voltage with the rotor blocked (e.g., in coal mills). After releasing the blockage, the by now heated motor is started up again. However, the mechanical stress caused by the increased temperature poses considerable hazards to the squirrel-cage winding. This paper presents a double-cage induction motor model for analysis of thermal fields in transient operation. The thermal field for the rotor of a doublesquirrel- cage motor of soldered or cast structure, operating in the conditions described, has been calculated in the present paper using a thermal network method. Measurement results have been presented for the double-squirrel-cage winding temperature for a soldered cage construction in the blocked rotor state.
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia metanowe występujące w rejonach ścian wydobywczych kopalń głębinowych węgla kamiennego oraz podstawy ich zwalczania. Przedstawiono strukturę i funkcje stosowanych systemów monitorowania parametrów wentylacyjnych oraz stężeń metanu w powietrzu płynącym przez wyrobiska. Opisano również opracowany w ramach projektu AVENTO model systemu monitorowania i analizy on-line realizującego następujące dodatkowe funkcje: obliczenia parametrów sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem aktualnych pomiarów z systemu monitorowania, analizy zagrożenia metanowego w rejonach ścian wydobywczych, predykcję krótkoterminową parametrów zagrożenia metanowego. Przedstawiono wyniki badań testowych modelu systemu zintegrowanego wykonanych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych podczas badań i eksperymentów prowadzonych w kopalni.
EN
This paper describes methane hazards occurring in the areas of the working faces of deep coal mines and methods of elimination of these risks. A structure and functions of the applied monitoring systems of ventilation parameters and methane concentration in the flowing air have been presented. In addition, a model of a monitoring system and analysis on-line developed within the AVENTO project has been described. It performs the following additional functions: calculation of parameters of a ventilation system taking into account the current measurements given by the monitoring system; analysis of methane hazard in the areas of working faces; short-term prediction of parameters of methane hazard. The results of test trials of the model of the integrated system which were shown on the basis of real data obtained during tests and experiments carried out in a mine have been presented.
PL
W przemyśle stalowniczym podczas procesu produkcyjnego powstają duże ilości odpadów, wśród których znajdują się żużle wielkopiecowe, żużle stalownicze, pyły, szlamy i zgorzelina. Analiza termiczna w metalurgii może być stosowana do badań fizyko-chemicznych materiałów mineralnych, metali i ich stopów, odpadów oraz ubocznych produktów z procesu produkcyjnego. Analiza termiczna DTA (Differential Thermal Analysis – różnicowa analiza termiczna) lub DSC (Differential Scanning Calorymetry – skaningowa kalorymetria różnicowa) jest stosowana podczas badania metali oraz ich stopów. Technika ta jest stosowana do określania temperatury i efektów cieplnych występujących przemian, głównie topnienia, przemian fazowych, ciepła właściwego oraz entalpii.
EN
During the manufacturing process in the steel industry, large amounts of waste products are produced, among which there are blast furnace slags, steelmaking slags, dusts, sludges and mill scales. In metallurgy, thermal analysis can be used to determine physico-chemical properties of minerals, metals and their alloys, waste and by-products of the manufacturing process. Differential Thermal Analysis (DTA) or Differential Scanning Calorymetry (DSC) are used during the study of metals and their alloys. This technique is used to determine the temperature and thermal effects of these changes, mainly melting, phase transitions, specific heat and enthalpy.
PL
Problematyka badań eksperymentalnych dużych maszyn elektrycznych, a szczególnie konstruktorskich badań trwałościowych, jest trudnym i kosztownym zagadnieniem. Artykuł zawiera retrospektywny opis prac eksperymentalnych podjętych przed kilkudziesięciu laty w Politechnice Rzeszowskiej, w odniesieniu do wysokonapięciowych silników indukcyjnych klatkowych.
EN
The issues of experimental tests of large electric machines is a complex and costly task, especially constructional endurance tests. The paper contain a retrospective desription of experimental tests of high-voltage squirrel-cage induction motors which have been taken in Rzeszow University of Technology for several decades.
EN
Polish hard coal mines with high methane explosion hazards commonly use systems for automatic monitoring of air parameters. These systems are used by ventilation personnel in preventive actions, simulation tests and designs. The systems work independently and the measurement data, needed for ventilation calculations, are used only off-line and in a small extent. As a result of that, the calculations are conducted on obsolete data and their results are often far from reality. The European project AVENTO dealt with the integration of systems that enable to supply measurement data to calculation programs working in real time mode. The integration enables to observe on-line the changes in ventilation parameters and the level of methane explosion hazard. In addition, it allows to calculate the hazard indicators stipulated by valid regulations, along with the balance of methane which is drained along ventilation paths and pipelines of the degassing system. The paper reports also results of in situ tests of the integrated system.
PL
W polskich kopalniach węgla kamiennego o wysokim zagrożeniu metanowym powszechnie stosowane są systemy automatycznego monitoringu parametrów powietrza oraz systemy obliczeniowe wykorzystywane przez służby wentylacyjne w działalności profilaktycznej, badaniach symulacyjnych i pracach projektowych. Systemy te działają niezależ- nie, a dane pomiarowe, potrzebne do obliczeń wentylacyjnych, wykorzystuje się w niewielkim stopniu, wyłącznie w układzie off-line. W efekcie obliczenia wykonuje się na danych nieaktualnych, a wyniki często znacznie odbiegają od rzeczywistości. W ramach projektu europejskiego o akronimie AVENTO dokonano integracji systemów, umożliwiając ciągłe zasilanie programów obliczeniowych danymi pomiarowymi w czasie rzeczywistym. Integracja systemów umożliwia bieżącą obserwację zmian parametrów przewietrzania i poziomu zagrożenia metanowego, a także obliczanie wymaganych przepisami wskaźników zagrożenia oraz bilansu metanu odprowadzonego drogami wentylacyjnymi i rurociągami systemu degazacji. W artykule omówiono sposób integracji, strukturę i ważniejsze moduły oprogramowania oraz wybrane wyniki badań in situ zintegrowanego systemu.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I. Na przykładzie jednego chorego wskazano na trudności diagnostyczne i możliwość wykorzystania badania termowizyjnego do diagnostyki i monitorowania leczenia rehabilitacyjnego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Do oceny rozkładu wartości temperatury zastosowano kamerę termowizyjną.
EN
The paper presents the characteristics of the Complex Regional Pain Syndrome type I. In the article observations on one patient are presented. This study shows diagnostic difficulties and possibility of using an infrared studies for diagnosis and monitoring of treatment with electromagnetic field. For temperature evaluation the thermal camera was used.
PL
W artykule przedstawione zostały metody terapii pole elektromagnetycznym. Zaprezentowano trzy główne obszary terapii elektromagnetycznej, zarówno w aspekcie medycznym jak i technicznym. Przedstawione metody terapeutyczne poddane zostały krytyce, zarówno w aspekcie ich efektywności klinicznej, jak i parametrów technicznych. Autorzy zaproponowali nowe urządzenia magnetoterapeutyczne, które mogą stanowić alternatywne rozwiązanie dla urządzeń stosowanych do tej pory.
EN
Methods of electromagnetic therapy have been presented in the paper. Three main areas of electromagnetic therapy have been briefly described and critically discussed both in clinical and technical aspects. The authors proposed new magneto therapeutic devices which can be an alternative solution for the devices hitherto used.
PL
W przypadku wysokoobrotowego silnika reluktancyjnego przełączalnego należy zwracać uwagę na straty w rdzeniu. Z uwagi na duże wartości częstotliwości komutacji prądów powstające straty w obwodzie magnetycznym silnika mogą stać się stratami dominującymi. Powodują one nie tylko zmniejszanie mocy na wale silnika, pogarszanie sprawności, ale również w sposób istotny podnoszą temperaturę rdzenia stojana i narażają izolację uzwojeń. Na etapie projektowania silnika należy zatem zwracać szczególną uwagę na ograniczanie strat w rdzeniu stojana. Są możliwe dwa sposoby ich ograniczania. Pierwszym z nich jest zastosowanie konstrukcji o jednej parze biegunów wirnika. Drugim jest stosowanie materiału magnetycznego o ograniczonych stratach w żelazie. W pracy dokonano porównania wpływu różnych blach magnetycznych na charakterystyki statyczne dwupasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego wyznaczone na bazie modelu polowego oraz na temperaturę jego głównych elementów obliczoną za pomocą modelu obwodowego. Zostały wyznaczone straty silnika w projektowanym punkcie pracy. Dokonano weryfikacji laboratoryjnej prototypowych rozwiązań.
EN
Core losses have a significant meaning in high-speed switched reluctance motor. Core losses can be dominant due to high frequency of currents commutation and they can cause not only decrease of mechanical and decrease of efficiency but also can significantly increase temperature of stator core and can damage windings insulation. In the stage of motor design a special attention should be paid to reduce losses in stator core. The first way is to use a construction of motor with one pair of rotor poles, the second way is to use magnetic material with limited core losses. In the paper comparison of various magnetic sheets influence on static characteristics of two-phase switched reluctance motor was done based on field model and comparison of various magnetic sheets influence on temperature of main elements of motor was done based on circuit model. Core losses were determined in designed working point. Laboratory tests were conducted.
PL
W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych zjawiska przejścia manganu do żelaza metalicznego w procesie redukcji izotermicznej tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C. Badania prowadzono z wykorzystaniem przemysłowego koncentratu magnetytowego (lebiedieński) i koksiku wielkopiecowego. Wyniki badań wykazały, że istnieje duże zróżnicowanie stężenia tego metalu w żelazie (w zakresie od 0,20 do 2,10% mas.), co wskazuje na dyfuzyjny mechanizm przenoszenia manganu w żelazie w stanie stałym.
EN
This paper describes the results of experimental research work on phenomena of transition of manganese into metallic iron in the process of isothermal reduction of iron oxides from liquid phase at 1400°C. The study was conducted with the use of industrial magnetite concentrate (lebiedieński) and blast furnace coke breeze. The results showed that there is a large variation in the concentration of the manganese in iron, ranging from 0.20 to 2.10 mass %, suggesting diffusion transfer mechanism of manganese in the iron in the solid state.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fizykoterapii. Do oceny temperatury zastosowano kamerę termowizyjną firmy. Badania termowizyjne wykonane po ekspozycji pola elektromagnetycznego nie wykazują istotnej zmiany wartości temperatury badanego obszaru.
EN
The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using the devices which are commonly used in electromagnetic physiotherapy. To evaluate the temperature thermal camera was used. Thermal imaging study which were performed after the exposure to the electromagnetic field do not show a significant change in the temperature of the examined area.
PL
Przedstawiono wyniki badań koron Piety z kościoła parafialnego pw. NMP w Skrzatuszu. Jako narzędzia badacze zastosowano spektroskopię emisyjną ze wzbudzeniem laserowym (LIBS), cyfrową mikroskopię optyczną oraz statystyczną analizę czynnikową. Historia koron zaczyna się w połowie XVII w. od formy otwartej, poprzez dodanie kabłąków, a następnie zwieńczeń i zdobień, i trwa prawie do końca XIX w. Badania LIBS wykazały spójność z wcześniejszymi danymi mówiącymi, że korony wykonano z grubo pozłacanego litego srebra. Różnice w zawartości składników (Cu, Zn, Ag, Sn, Au, Hg i Pb) znalazły potwierdzenie za pomocą wieloczynnikowej analizy statystycznej. Badania LIBS i ich analiza statystyczna wykazały, że różne części koron wykonano ze stopów o różnym składzie. Cyfrowa mikroskopia optyczna potwierdziła niewielką destrukcyjność metody LIBS.
EN
The research of crowns built for Pieta from the parish church in Skrzatusz is presented in the paper. Laser Induced Breakdown Spectroscopy, optical microscopy, and statistical factorial analysis were taken as diagnostic tools. History of the crowns begins in the XVVth century from open shape, and then via addition of bows, crowning, and decorations goes on almost to the end of XIX century. LIBS measurements confirmed earlier data that crowns were made of a very thick gold-plated solid silver. Some differences between concentrations of component elements (Cu, Zn, Ag, Sn, Au, Hg, and Pb ) in different crown parts were found which were next confirmed by multivariate facto rial analysis. LIBS measurements showed that different crown parts were made of a bit different alloys. Optical digital microscopy demonstrated a very low destructivity caused by LIBS measure-ments which was found in 3D crater images.
PL
Zgorzelina powstaje w wyniku utleniania powierzchni wyrobów hutniczych w wysokich temperaturach podczas procesów przeróbki plastycznej: kucia, walcowania, prasowania bądź wyciskania. Zgorzelina jest mieszaniną tlenków żelaza o różnym stopniu utlenienia i śladowych ilości tlenków innych metali. Skład fazowy oraz budowa morfologiczna zgorzeliny tworzącej się na metalach i stopach jest zależna od czasu utleniania, warunków reakcji, rodzaju i składu środowiska oraz składu samego materiału. W niniejszym artykule wyróżniono kilka głównych odmian zgorzelin tworzących się na czystych metalach i stopach dwuskładnikowych.
EN
Scale is formed at high temperatures as a result of oxidation of the surface of steel products during forming processes: forging, rolling, pressing or squeezing. It is a mixture of iron oxides with different degree of oxidation, and trace amounts of other metal oxides. The phase composition and morphological structure of scale formed on metals and alloys is dependent on the oxidation time, the reaction conditions, the type and composition of the environment and the composition of the material. In this article the main varieties of scales forming on the pure metals and two-component alloys are presented.
PL
Zagadnienia cieplne, w odniesieniu do silników SRM, są niezbyt często analizowane. W artykule, wykorzystując metodę elementów skończonych, obliczono straty mocy w uzwojeniach wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Ich obliczenie napotyka na trudności związane ze złożonym kształtem nasycającego się obwodu magnetycznego. Temperaturę uzwojeń oszacowano wykorzystując prostsze modele obwodowe. Wskazano na potrzebę łącznego traktowania zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w procesie projektowania silników SRM.
EN
Thermal issues regarding to SRM motors are not often analyzed. In paper were calculated power losses in windings of high-speed 4/2 SRM motor using finite elements method. It is hard to calculate them because of complex shape of saturating magnetic circuit. Temperature of windings was calculated using simpler circuit models. The need of taking into account both electromagnetic and thermal effects during process of SRM motor designing was pointed.
PL
Ciągnik górniczy GAD-1 wyposażony w nowoczesne baterie litowo-jonowe nowej generacji może stanowić korzystną alternatywę dla obecnie stosowanych maszyn transportowych. Jego zastosowanie może znacząco poprawić jakość powietrza oraz warunki pracy w podziemiach kopalń, gdzie wzrastająca liczba napędów spalinowych w ciągnikach podwieszanych oraz torowych naraża pracowników na wysoką koncentrację spalin, oraz generowanego ciepła i hałasu. GAD-1 jest wyposażony w napęd cierny oraz zębatkowy. Artykuł opisuje prototyp kolejki ciągnika, który został oparty o szereg nowych rozwiązań technicznych po raz pierwszy zastosowanych w przemyśle górniczym.
EN
GAD-1 mining drivetrain with state-of-the-art battery electric drive, equipped with the batteries of new generation can be advantageous alternative to currently applied transportation machines. It can significantly improve air quality and working conditions in underground mine, where in the result of increasing number of diesel drives in suspended monorails and floor-mounted railways the workers are exposed to high concentration of exhaust gases, generated heat and noise. The GAD-1 can also generate pulling force in rack-and-pinion and friction drive system. The article describes a prototype drivetrain GAD-1, which was based on a range of new technical solutions applied for the first time in the mining industry.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.