Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Following the results presented in [21], we present an efficient approach to the Schur parametrization/modeling of a subclass of second-order time-series which we term p-stationary time-series, yielding a uniform hierarchy of algorithms suitable for efficient implementations and being a good starting point for nonlinear generalizations to higher-order non-Gaussian nearstationary time-series.
PL
W przenośnikach taśmowych bez wątpienia najważniejszym elementem, zarówno ze względu na realizowaną funkcję, jak i koszt, jest taśma. Dlatego też bardzo ważnym etapem projektowania przenośnika jest prawidłowy dobór jej własności mechanicznych, istotnie wpływających na poprawną eksploatację przenośnika. Na trwałość taśmy i jej poprawny bieg po krążnikowych zestawach wsporczych znacząco wpływa zdolność taśmy do układania się w nieckę. Jest ona zdeterminowana przez sztywność poprzeczną rdzenia taśmy, której metodyka badania została opisana w normach PN-EN ISO 703 [8] oraz DIN 22122 [7]. Ze względu na małą użyteczność metody badawczej wg ISO 703 [5] w niniejszej publikacji skoncentrowano się na poprawności prowadzenia badań zdolności taśmy do układania się w nieckę wg. procedury opracowanej przez prof. A. Harrisona [1] zdefiniowanej w normie DIN 22122 [7].
EN
The article presents the experiences of the authors from the laboratory tests of troughability of the belt according to DIN 22122. On the basis of the results of a series of laboratory tests of one belt sample, measurement errors were investigated and the effect of human factor on the values of the transverse stiffness coefficient was demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono trendy w rozwoju konstrukcji systemów podparcia i prowadzenia taśmy stosowanych w nowoczesnych przenośnikach taśmowych. Opisano rozwiązania podparcia tocznego i ślizgowego taśmy przenośnikowej, także z uwzględnieniem instalacji pneumatycznych. Przedstawiono możliwości zastosowania tworzyw sztucznych w budowie krążników oraz ich nowe rozwiązania konstrukcyjne z wykorzystaniem płaszczy walcowych, stożkowych i baryłkowych.
EN
The article presents current trends in the development of the structure of belt bearing and running systems used in modern belt conveyors. Solutions of pressure and slide bearing of the conveyors belt, including pneumatic installations, have been described. Possibilities of the application of plastics in the structure of rollers and their new construction solutions with the use of cylindrical, conical and barrel jackets, have been presented.
PL
W artykule podjęto próbę spojrzenia na kategorie komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, na przykładzie województwa mazowieckiego. Uwzględniono ich obciążenia podyktowane wybraną działalnością operacyjną i ratowniczą oraz czynnikami zagrożenia, a nie jak do tej pory biorąc pod uwagę tylko jeden czynnik, jakim jest liczba stałych mieszkańców rozpatrywanego obszaru.
EN
The article attempts to look at categories of the districts Headquarters of State Fire Service in Poland, on the example of the Mazowsze province. Their operational activities, rescue tasks and risk factors have been taken into consideration. So far only one factor, that is the number of permanent residents of the area, has been considered.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektu centrowania biegu taśmy przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym, służącym do pomiaru wartości siły centrującej, wytworzonej na powierzchni zukosowanego krążnika walcowego z płaszczem stalowym. W ramach badań wyznaczono efektywny kąt zukosowania krążnika, przy którym uzyskano maksymalną wartość siły centrującej. Badania przeprowadzono w warunkach zawilgocenia i zanieczyszczenia taśmy dla różnych wartości jej prędkości.
EN
The article presents the results of the effect of centering the belt conducted on a laboratory test rig, for measuring the centering force on the steel surface of skewed idler. The study determined the effective angle of idler skew at which obtained the maximum value of the centering force. The study was conducted in condition of a damp and dirt for various values of belt velocity.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy napędu przenośnika kubełkowego z łańcuchem sworzniowo-rolkowym i sześciozębową gwiazdą napędową. Przeprowadzono przegląd stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych gwiazd napędowych, typów cięgien łańcuchowych oraz przedstawiono zasady doboru parametrów konstrukcyjnych i kinematycznych napędu. W dalszej części przedstawiono wyniki badań przemysłowych przeprowadzonych z wykorzystaniem mobilnego systemu pomiarowego. Ich rezultaty zostały wykorzystane do weryfikacji modelu symulacyjnego, umożliwiającego szybką analizę wpływu zmian parametrów konstrukcyjnych i kinematycznych na dynamikę pracy napędu przenośnika kubełkowego łańcuchowego.
EN
The article presents an analysis of the drive operation of bucket elevator with roller chain and six-teeth sprocket wheel. Has been made a review of applied design of sprocket wheels, types of chains and the principles of selection of design parameters and kinematic of the drive. The following shows the results of industrial research conducted with the use of mobile measuring system. The results were used to verify the simulation model, enabling quick analysis of the impact of changes in design and kinematic parameters on the drive dynamics of chain bucket elevator.
7
Content available remote Przekaźniki programowalne easy – klasyka i nowoczesność
PL
Przekaźniki serii easy są wciąż jednymi z najbardziej popularnych urządzeń tego typu na rynku. Wpływa na to nie tylko ich niezawodność i uznana marka, ale także stałe uzupełnianie oferty o nowoczesne rozwiązania.
8
Content available remote Czy obsługa gestów w panelach XV300 firmy EATON to praktyczna funkcjonalność?
PL
Utarło się stwierdzenie, że świat automatyki powinien opierać się na rozwiązaniach, które – szukając najbardziej trafnego określenia – można nazwać nieładnie mianem: „topornych”. To choćby dlatego interfejsy wizualizacyjne opierają się najczęściej na przestarzałej technologii, wykorzystującej folię rezystancyjną do detekcji miejsca dotyku.
EN
Development of woody plants in the course of succession on reclaimed soda waste dumps by use of mineral cover was analyzed. The spatial variation in the thickness and granulometric composition of the mineral cover was analysed by the Kriging method. The statistical measurements and geostatistical analysis were used to create maps showing areal variability for the parameters analysed. Analysis of the development of woody vegetation was based on field work and raster layers created on the basis of aerial photographs. No link was found between the parameters of the mineral cover and the distribution and development of spontaneous woody vegetation. The species composition in the study area is limited, and dominated by pioneer species, mainly the expansive black locust (Robinia pseudoacacia). Given that the soda waste disposal site is to be used as urban green spaces, the target ecosystem structure must be considered and a suitable course of action selected: further reclamation procedures improving substrate quality and enrichment of the species composition of the tree stand, or management involving sustaining the current state while controlling the course of natural succession of vegetation.
PL
Rozwój transportu taśmowego i wzrost jego znaczenia w górnictwie oraz innych gałęziach przemysłu spowodował w ostatnich latach zwiększone zainteresowanie użytkowników, projektantów i naukowców problematyką efektywności przenośników taśmowych [3, 11]. W uproszczeniu, efektywność przenośnika taśmowego, jak i każdego innego środka transportu kopalnianego, można zdefiniować jako stosunek uzyskanego efektu, czyli iloczynu przetransportowanej masy urobku M i długości drogi transportowej L, do kosztów jego uzyskania, czyli sumy poniesionych wydatków inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
EN
The article presents the definition of efficiency index of the belt conveyor and the directions for increase this index with special focus on the fatigue life of components of the belt conveyor. Because fatigue life depends on the tensions in the belt so the rest of the article concerns comparative studies of follow-up and the rigid belt tensioning system. The results of laboratory tests and simulation studies support the thesis, that use of follow-up belt tensioning devices reduces the belt tensions and increases the fatigue life of the conveyor components up to several times in comparison to use of the rigid tensioning system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modelu regulowanego, pneumatycznego urządzenia napinającego taśmę. W wyniku ich analizy otrzymano eksperymentalną charakterystykę statyczną pneumatycznego, regulowanego urządzenia napinającego, pozwalającą na opracowanie wytycznych do projektowania i doboru nastaw regulacji automatycznych układów napinania taśmy. Zaprezentowane rezultaty stanowią rozszerzenie badań porównawczych wybranych typów układów napinania taśmy stosowanych w górnictwie: wciągarkowego, grawitacyjnego, pneumatycznego i nadążnego. Głównym celem niniejszego artykułu jest propagowanie w przemyśle idei stosowania układów napinania, dostosowujących wartość siły napinającej do rzeczywistych potrzeb funkcjonalnych przenośnika.
EN
The article presents the results of laboratory tests of an adjustable model of pneumatic belt tensioning device. The results presented are a continuation of comparative studies used in mining types of belt tensioning systems: rigid, gravity and follow-up. The result of the research is experimental static characteristic of pneumatic adjustable tensioning device which allows to develop guidelines for the design of automatic belt tensioning devices.
EN
The aim of this study was to determine possibilities for management of hard coal mine water sediments in geotechnical solutions and reclamation of lands degraded by mining and industrial activities. The mean sample of sediment collected at settling tank inlet was examined to assess geotechnical, physical and chemical properties of this material. Furthermore the effect of reclamation of subsidence trough where the mine water sediment were used was evaluated. Evaluation was carried out on the basis of substratum properties and examination of spontaneous vegetation (species composition and condition) overgrowing the reclaimed area. Survey results revealed that in geological respect water mine sediments responded to sandy silt of low permeability and high organic parts content. It also showed low contamination level. Heavy metals concentration did not exceed threshold limit values for group of grounds B, which were farmlands, forest lands and trees and shrubs covered lands. The washout test discovered that only nickel concentration was exceeded. The stated salinity was rather high, but would be possible to reduce by washing through the profile e.g. by precipitation. Survey of spontaneous vegetation that had developed on the reclaimed area indicated that after 12 years trees and herbaceous plants rooted in the isolation mineral layer did not show any morphological or physiological disorders and it developed similar to vegetation in neighbouring natural habitats. Preliminary studies show that some modifications of mine water sediments properties should be applied to use it e.g. for levelling the ground or soil substitutes production. The mixtures that would be managed as soil substitutes potential ingredients could be e.g. hard coal shales, sewage sludge, lime or fly-ash produced from burning of hard coal.
PL
System SmartWire-DT został opracowany przez firmę Eaton jako odpowiedź na szereg obserwacji w obrębie produkcji szaf sterowniczych i układów sterowania. Dzięki silnej pozycji wytwórcy produktów niskonapięciowych o dużej renomie, takich jak lampki i przyciski serii RMQ-Titan, wyłączniki silnikowe PKZ, styczniki DIL, czy wyłączniki mocy NZM, oraz doświadczeniu w zakresie klasycznych produktów automatyki – Eaton mógł opracować całkowicie nowatorskie rozwiązanie tworzenia szaf sterowniczych. SmartWire-DT jest technologią, która w pomysłowy sposób przenosi filozofię Lean, polegającą na identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, do świata automatyki. Optymalizuje dzięki temu ich budowę na każdym etapie tworzenia: począwszy od projektowania, poprzez montaż i uruchomienie aż do utrzymania ruchu.
14
Content available remote Panele serii XV300 oraz rozproszone wejścia/wyjścia XN300 firmy Eaton
PL
W ofercie Eaton pojawiły się dwa nowoczesne narzędzia do budowania systemów automatyki: obsługujący sterowanie gestami wielodotykowy panel XV300 oraz system rozproszonych wejść/wyjść nowej generacji – XN300.
PL
Współcześnie zaobserwować możemy coraz doskonalsze wyposażenie zastępów ratowniczych, które sprawia, iż zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa liczba ratowników, a większą pojazdy i sprzęt ratowniczy, którymi oni dysponują. Wysoka jakość i dobre parametry użytkowe pojazdów i sprzętu pożarniczego są bardzo istotne, ale mogą okazać się niewystarczające, jeżeli ich dobór i liczba jest nieodpowiednia dla danego obszaru chronionego. W większości mają one narzucone zunifikowane rozwiązania techniczne na poziomie krajowym, nieuwzględniające specyfiki obszarów chronionych w tym przypadku lasów i przyległej infrastruktury, wymagających pojazdów i sprzętu o właściwie dobranych parametrach taktyczno-technicznych. Taka metoda nie zawsze jest skuteczna. Warto więc wypracować metodę ułatwiającą prawidłowy dobór pojazdów i sprzętu pożarniczego, obsad tych pojazdów i organizacji prowadzenia działań gaśniczych podczas pożaru lasu. Prawidłowe zestawienie tych czynników optymalizuje możliwości i walory taktyczne zastępów ratowniczych. Prowadzona przez autorów analiza systemu budowy potencjału sił ratowniczych z jednostek ochrony przeciwpożarowej dysponowanych do gaszenia pożarów lasu i ich parametryzacji wskazuje na potrzeby podjęcia badań w tym zakresie. Pozwolą one na wypracowanie rozwiązań usprawniających podejmowanie decyzji w zakresie dysponowania sił ratowniczych podczas gaszenia pożarów lasu.
EN
Today we can see more and more perfect hosts, rescue equipment, which makes it a much smaller role of rescuers and their number, and the more vehicles and rescue equipment, which they have. High quality and good performance characteristics of vehicles and firefighting equipment are very important, but may not be sufficient if their selection and the number is inappropriate for the particular protected area. For the most part they have imposed a unified technical solutions at national level, not taking into account the specifics of the protected areas in this case forests and adjacent infrastructure requiring vehicles and equipment for properly selected tactical and technical parameters. The correct list of these factors optimizes the possibilities and advantages of tactical rescue teams. The authors analyze the system of capacity building of rescue forcesfire protection units to extinguish forest fires and their parameter point to the need for research in this area. They will allow to develop solutions to improve decision making in the disposition of rescue forces during fighting forest fires.
16
Content available remote System SmartWire-DT w polach kasetowych xEnergy XW
PL
Firma Eaton nieustannie rozwija swoje produkty, w tym także swoje najnowsze rozwiązanie w zakresie dystrybucji mocy – pola kasetowe xEnergy XW. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu SmartWire-DT kasety wysuwne można podłączyć do przemysłowej sieci komunikacyjnej, sterować nimi oraz odczytywać szereg istotnych informacji.
PL
Treść referatu obejmuje zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksów leśnych na poligonach użytkowanych przez Siły Zbrojne RP zarówno w sensie profilaktycznym, planistycznym i operacyjno-ratowniczego przygotowania sił gaśniczych na wypadek powstania pożaru lasu na poligonie.
EN
The content of the paper includes fire protection of forests on the military areas used by the Polish Armed Forces in terms of prophylactic, planning and operation-rescue preparation of firefighting forces in the case of fire forest on the military areas.
18
Content available remote Analiza wpływu temperatury na własności reologiczne taśm przenośnikowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modułu sprężystości różnych taśm przenośnikowych przeprowadzonych w wysokich i niskich temperaturach otoczenia. Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku, wyposażonym w układ pomiarowy, którego niewielkie wymiary pozwalają na umieszczenie go w komorze klimatycznej.
EN
The article presents test results the modulus of elasticity of various conveyor belts carried out at high and low ambient temperatures. The study was conducted on a special stand, equipped with a measuring system, whose small size allows it to be placed in a climatic chamber.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań własności sprężystych tkaninowych taśm przenośnikowych różnej konstrukcji w ujemnych temperaturach. Badania te przeprowadzono na specjalnie zbudowanym do tego celu stanowisku, wyposażonym w odpowiedni system pomiarowy, a wynikające z tych badań wnioski podano w zakończeniu artykułu.
EN
The article presents results of lab tests of elastic properties of cloth belt conveyors of different constructions in sub-zero temperatures. The tests were conducted on a stand specially constructed for the purpose, equipped with proper measurement system and conclusions resulting from the works were presented at the end of the article.
EN
In the paper the effect of thermal activity of colliery spoil heap on plant species diversity is presented. Basic physical and chemical properties of the spoil do not differ significantly from that type of objects. The spoil consists of coarse and acidic material. Thermal processes inside the colliery heap lead to rise in temperature of the surface and have negative effect on vegetation development. Along with temperature increase diminish of stand volume, height reduction and morphological deformations of trees are observed. The variation of plant species composition also takes place. The most tolerant tree species to increased temperature of the surface are common birch, false acacia and black cherry while the dominant herbaceous species is tufted hair grass. Trees and shrubs are more influenced by thermal activity of the heap then the herbaceous vegetation, what can be explained by deeper root system of trees. Because of high temperature and toxic gases emission the top of the heap is bare. For complete reclamation of the heap it is essential to inhibit burning process.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.