Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the results of experimental studies constituting a comparative analysis of the combustion of coal slurry, brown coal, hard coal and biomass in the form of pellets. The study was conducted using a test stand with a circulating fluidized bed (CFB) with a capacity of 12 kW. The analysis included, among other parameters, the total combustion time, the maximum temperature on the surface of the fuel, the ignition time, the time of volatiles combustion and the time of the burning of char. The general conclusion based on experimental studies is that coal slurry pellets, due to its characteristics and behaviour during the combustion process in a circulating fluidized bed, can be a valuable energy source.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących analizy porównawczej spalania peletów z mułu węglowego, węgla brunatnego, węgla kamiennego oraz biomasy. Badania prowadzono na stanowisku badawczym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną Analiza dotyczyła całkowitego czasu spalania, maksymalnej temperatury na powierzchni paliwa, czasu zapłonu i spalania części lotnych oraz czasu spalania karbonizatu. Stwierdzono, iż pelety z mułów węglowych mogą być wartościowym źródłem energii dla kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.
2
Content available Assessment of changes in sod under intensive use
EN
The paper presents research results which aimed at evaluation of the change in the sodding degree and selected strength parameters of sod used with varied intensity; additionally sod was modified through administration of biopreparation. Measurements were taken on two types of sod. The first one was formed from perennial rye grass, the second one from orchard grass. It was proved that the use of the investigated facilities resulted in reduction of sodding, which was related to the sod forming species. No impact of biopreparation use on the sodding degree was proved. Intensive use affected the increase of the value of the analysed strength parameters; at low soil moisture (5.0-5.5%) considerable compaction in the surface layer of soil was reported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena zmian stopnia zadarnienia oraz wybranych parametrów wytrzymałościowych darni użytkowanej z różną intensywnością, dodatkowo darń modyfikowano poprzez podanie biopreparatu. Pomiary wykonano na dwóch rodzajach darni, z których pierwsza darń utworzona była z życicy trwałej, druga z kupkówki pospolitej. Wykazano, że użytkowanie badanych obiektów skutkowało spadkiem ich zadarnienia, które było ściśle związane z gatunkiem tworzącym darń. Nie wykazano wpływu stosowania biopreparatu na stopień zadarnienia. Intensywne użytkowanie wpływało na zwiększenie wartości analizowanych parametrów wytrzymałościowych, przy niskiej wilgotności gleby (5,0-5,5%) zauważono znaczne zagęszczenie w wierzchniej warstwie gleby.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania peletów z biomasy agro (słoma pszeniczna i wierzba energetyczna) oraz biomasy leśnej (sosna zwyczajna) w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym o mocy 12 kW w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. Przeanalizowano czasy i temperatury zapłonu, temperatury powierzchni i środka peletów, czasy całkowitego spalania oraz emisje zanieczyszczeń gazowych (NO, N2O, NO2, SO2, CO, HCl, HF i HCN) podczas spalania paliw biomasowych w odniesieniu do węgla kamiennego.
EN
In this paper the advantages and disadvantages of biomass combustion in fluidized-bed boilers were discussed. Results of experimental research of combustion process of agro biomass pellets (wheat straw and willow) and wood biomass pellets (Scots pine) in a circulating fluidized bed were presented. Biomass combustion tests were conducted in a 12-kW bench-scale CFB combustor. The main objective of this study was to investigate the combustion behaviour of biomass fuels in terms of particle temperature profiles, ignition time, devolatilization time, the total combustion time and emissions of pollutants (NO, N2O, NO2, SO2, CO, HCl, HF and HCN).
EN
The impact of biological invasions should be considered from ecological and economic perspective. To understand the influence of the invader, both its range and abundance should be known. Even if the range of invaders is well-known, the problem of assessing their abundance still occurs very often. In this study we report the results of an assessment of the area covered by stands of alien Solidago species in Silesia (Central Europe, south-western Poland, area ca. 30 000 km2), and estimated costs of the invaded areas recultivation. The results of field survey show that the stands of invasive Solidago species cover an area of about 130 000 hectares in S-W Poland, which is ca. 4.5% of the total area of the studied region. It was also found that the cadastral data and Corine land cover maps underestimate the area of fallowed agricultural lands. The cost of removing stands of invasive Solidago species in S-W Poland ranges from 123.24 to 266.17 million PLN, depending on the method. The method that balances reasonable costs, low environmental impact and efficiency of grassland establishment costs 180.7 million PLN for S-W Poland.
EN
In 2012–2013, a study was conducted, consisting in a bonitation analysis of turf on the City Stadium which is located in the north-west part of Wroclaw and was a sport arena of the European Championships Euro 2012. The experiment was made with the complete randomisation method for 2 factors, on 5 dates in the growing season. On the turf of the pitch 12 points were selected, and at each of them an evaluation of utility features was performed, in 4 replications, on surface area of 1 m2. Based on the observation of the condition of the turf, during subsequent analyses it was found how the selection of the mixture of grasses, intensity of use and pratotechnic treatments affect the bonitation quality of sport turfgrass. The results are shown in relation to the whole object, separating each of the features under analysis.
EN
The objective of this study was to investigate combustion characteristics of biomass (willow, Salix viminalis) burnt in air and O2/CO2 mixtures in a circulating fluidized bed (CFB). Air and oxy-combustion characteristics of wooden biomass in CFB were supplemented by the thermogravimetric and differential thermal analyses (TGA/DTA). The results of conducted CFB and TGA tests show that the composition of the oxidizing atmosphere strongly influences the combustion process of biomass fuels. Replacing N2 in the combustion environment by CO2 caused slight delay (higher ignition temperature and lower maximum mass loss rate) in the combustion of wooden biomass. The combustion process in O2/CO2 mixtures at 30% and 40% O2 is faster and shorter than that at lower O2 concentrations.
PL
Celem urządzania zieleni przy trasach komunikacji drogowej jest kształtowanie estetyki krajobrazu przez pozbawianie monotonii widoków z dróg.
EN
Green walls are alternative forms of green areas that allow to introduce plants into human closest environment. A solution like this is particularly useful in densely built-up cities. Greenery is a very important element of urban space and housing estates, and this results from the human need for contact with nature. In addition to improving the psychological comfort by addressing the aesthetic needs, greenery in urban landscape also serves a number of health enhancing functions. Intensive urban development makes it increasingly difficult to allot land for traditional greenery complexes. Limited space for investments often makes the planned infrastructure the only priority partly or completely disregarding the green space. This results in a reduction in the quality of life in the urban environment. In such a situation the best viable solution in densely built up urban zones is the use of modern technologies, such as vertical gardens, which adapt the unused vertical space for the new purposes. This study presents a development concept of a building facade at the newly formed housing estate Centrum in Wrocław by using green walls technology.
PL
Zielone ściany to alternatywna forma zieleni umożliwiająca wprowadzenie roślin w najbliższe otoczenie człowieka. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie szczególnie w zwartej zabudowie miast. Zieleń stanowi istotny element przestrzeni miejskiej i osiedlowej, wynika to m.in. z potrzeby obcowania człowieka z naturą. Prócz poprawy komfortu psychicznego, poprzez realizowanie potrzeb estetycznych, zieleń pełni także w krajobrazie miejskim szereg funkcji zdrowotnych. Intensywny rozwój miast przysparza coraz większych trudności z wygospodarowaniem przestrzeni dla tradycyjnych założeń zieleni miejskiej. Ograniczona przestrzeń sprawia, że infrastruktura często spycha tereny zieleni na drugi plan. Skutkuje to obniżeniem jakości życia w środowisku miejskim. W tej sytuacji najlepszym wyjściem mającym zastosowanie w gęstej zabudowie miejskiej to wybór nowoczesnych rozwiązań, takich jak ogrody wertykalne, które adaptują niewykorzystane, pionowe powierzchnie do nowych celów. W pracy przedstawiono koncepcję zagospodarowania elewacji budynku nowo powstałego Osiedla Centrum we Wrocławiu z wykorzystaniem technologii zielonych ścian.
9
Content available remote Spalanie osadów ściekowych w odniesieniu do węgla i biomasy
PL
Praca podejmuje problematykę spalania osadów ściekowych, jako priorytetowej metody ich termicznej utylizacji, w odniesieniu do węgla i biomasy. Biorąc pod uwagę istotę problemu narastającej produkcji, a także własności osadów ściekowych i metod ich unieszkodliwiania, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko oraz uregulowań prawnych, obserwuje się obecnie coraz większe zainteresowanie wspomnianą tematyką, widoczne zarówno w literaturze krajowej, jak i światowej. Zbliżona wartość opałowa wysuszonych osadów ściekowych do węgla brunatnego, uzasadnia możliwość wykorzystania tych odpadów jako paliwa energetycznego. W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych stanowiące analizę porównawczą spalania osadów ściekowych oraz węgla i biomasy. Badania prowadzono zgodnie z planem rotalno-uniformalnym, umożliwiającym określenie oddziaływania rozmiaru paliwa, temperatury w komorze spalania i prędkości napływu powietrza na całkowity czas procesu, temperaturę i czas zapłonu paliwa za pośrednictwem części lotnych, temperaturę maksymalną paliwa oraz czas spalania karbonizatu.
EN
The paper deals with the problem of sewage sludge combustion as a priority method of thermal utilization, in relation to coal and biomass. Considering the nature of the problem of increasing production, sludge properties and methods of utilization, taking into account the impact on the environment and legislation, there is now a growing interest in mentioned subject, reflected both in the national and world literature. A similar calorific value of dried sewage sludge to brown coal, justifies the possibility to use the sewage sludge as fuel energy. The paper presents the results of experimental studies on comparative analysis of the combustion of sewage sludge, coal and biomass. The investigations were performed according to the rotary-uniform plan, which enables determination of influence of the fuel size, the temperature in the combustion chamber and air velocity on total process time temperature, the both ignition time and temperature of a fuel, maximal temperature of the fuel and combustion time of adsorbents.
PL
Jak dowodzi szereg badań, stosowanie mikoryzy i hydrożeli na terenach zieleni przynosi wiele korzyści. Dzięki nim możliwe jest m.in. zwiększenie zdolności pobierania pokarmu, niwelowanie stresu wodnego, wzmocnienie ochrony przed grzybami i organizmami patogenicznymi oraz zmniejszenie zużycia wody niezbędnej do podlewania.
PL
Niektóre projekty zieleni autostradowej bagatelizują ważny aspekt krajobrazotwórczy, polegający na integrowaniu systemu ciągów komunikacyjnych z istniejącym krajobrazem. A przecież chodzi o największe tereny zieleni do zagospodarowania w Polsce.
PL
Zainteresowanie zielenią autostrad rozpoczęło się około 10 lat temu. Są to jedne z największych terenów zieleni do optymalnego i wielofunkcyjnego zagospodarowania. Doświadczenie praktyczne oraz zdobywana wiedza sprawiają, że zieleń przydrożna wygląda coraz lepiej.
EN
The interest in motorway greenery was awakened about 10 years ago. Motorway greenery is one of the largest areas of greenery to be designed to form optimal and multifunctional landscape. Practical experience and expertise make the roadside greenery look better and better.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena zmian wybranych parametrów wytrzymałościowych oraz wartości użytkowej murawy boiska piłkarskiego w wiosennym i jesiennym terminie pomiarowym. Analizowano wilgotność i zwięzłość podłoża oraz maksymalne naprężenia ścinające. Określono również skład gatunkowy murawy. Wyższe wartości tych parametrów stwierdzono w terminie jesiennym dla niższej wilgotności podłoża. Wykazano również, że zwięzłość oraz maksymalne naprężenia ścinające miały najniższe wartości w warstwie najpłytszej. Intensywne użytkowanie murawy w środkowej części boiska skutkowało większym zagęszczeniem gleby i wzrostem wartości parametrów wytrzymałościowych. W tej części boiska zaobserwowano również słabsze jakościowo zadarnienie o większej podatności na choroby.
EN
The objective of the research which was carried out was the assessment of the selected endurance parameters and the use value of the football pitch lawn in the spring and autumn measurement season. Moisture and compactness of the ground and the maximum shear stress was analysed. Moreover, variety composition of the lawn was determined. Higher values of these parameters were reported in the autumn season for lower moisture of the ground. Furthermore, it was proved that the compactness and the maximum shear stress had the lowest values in the highest layer. Intensive use of lawn in the central part of the football pitch resulted in a higher compaction of soil and in the increase of the endurance parameters. In this part of the pitch, a weaker sod formation of a higher disease sensibility was also reported.
EN
Marketing activities taken up by research and scientific institutions is an increasingly popular subject of debates and scientific works from the area of management and education. What shows this trend very well is not only the growing number of scientific publications concerning these subjects, but also the appearance of scientific magazines, titles dedicated to this issue (eg. International Journal of Educational Management, Journal of Marketing for Higher Education). In many contemporary works concerning marketing of higher education institutions and research institutes, models functioning In the business environment are being adapted to serve the needs of educational units. Thus, in works concerning management strategies for educational organizations we can find references to such classic concepts as 4P, 7P or 4C. Adapting classic marketing models, applied in business, to the conditions in which higher education institutions and research units function, shows that the managers of these institutions see the need to compete on the market and determine the direction of marketing activities. It can be presumed that this need will be constantly growing, along with the growth of competition between higher education institutions. This competition will result from, among others, demographic factors, including the predicted drop in the number of people aged 19-24. According to the forecasts of the Central Statistical Office the numer of people in this age range in Poland will drop from 2,817,000 in 2015 to 2,135,000 in 2025. Dropping number of students and the resulting growth of competition between universities will force them to adopt a strategic approach to marketing activities and using the latest achievements of interactive marketing. Including intensification of online activities. As the examples mentioned in this work show, many theories or psychological phenomena can be successfully used for building and implementing the marketing strategy of scientific and research institutions. Such theories as the Technology Acceptance Model served well the purpose of explaining the behavior of users. They also have their practical implications for people designing marketing influence. The application of knowledge from the area of social psychology is similar. Many mechanisms, like the social evidence of Tightness, are good for interactive marketing. Good choice of these mechanisms and fitting them well into the entirety of activities aimed at promoting an organization, can contribute to raising the efficiency of influence.
PL
Podejmowanie działań marketingowych przez instytucje badawcze oraz naukowe jest coraz częściej pojawiającym się tematem debat i opracowań naukowych z zakresu zarządzania oraz edukacji. Świadczy o tym nie tylko wzrost liczby publikacji naukowych z tego zakresu, ale również, pojawienie się na rynku czasopism naukowych, tytułów dedykowanych temu zagadnieniu ( np. International Journal of Educational Management, Journal of Marketing for Higher Education). Wiele współczesnych opracowań z zakresu marketingu uczelni wyższych oraz instytucji badawczych adaptuje funkcjonujące w środowisku biznesowym modele na potrzeby jednostek edukacyjnych. I tak w pracach dotyczących strategii zarządzania instytucjami edukacyjnymi znajdziemy odniesienia do takich klasycznych koncepcji jak 4P, 7P czy 4C. Adaptowanie klasycznych modeli marketingowych, stosowanych w biznesie, do warunków, w jakich funkcjonują uczelnie wyższe oraz jednostki badawcze, wskazuje na dostrzeganą przez ich decydentów potrzebę konkurowania na rynku i wyznaczania kierunków działań marketingowych. Można przypuszczać, że potrzeba ta będzie się stale nasilać, wprost proporcjonalnie do wzrostu konkurencji pomiędzy uczelniami wyższymi. Konkurencja ta, wynikać będzie między innymi z czynników demograficznych, w tym z prognozowanego spadku liczby osób w wieku 19-24 lata. Jak pokazują prognozy Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób w tym przedziale wiekowym w naszym kraju spadnie z 2817 tys. w 2015 roku do 2135 tys. w 2025 roku. Zmniejszenie się liczby studentów, a wraz z tym nasilenie konkurencji miedzy uczelniami, spowoduje konieczność strategicznego podejścia do działań marketingowych uczelni wyższych, oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć z zakresu marketingu interaktywnego, w tym zintensyfikowania działań podejmowanych w Internecie.
EN
Marketing activities taken up by research and scientific institutions is an increasingly popular subject of debates and scientific works from the area of management and education. What shows this trend very well is not only the growing number of scientific publications concerning these subjects , but also the appearance of scientific magazines, titles dedicated to this issue (eg. International Journal of Educational Management, Journal of Marketing for Higher Education). In many contemporary works concerning marketing of higher education institutions and research institutes, models functioning in the business environment are being adapted to serve the needs of educational units. Thus, in works concerning management strategies for educational organizations we canfind references to such classic concepts as 4P, 7P or 4C. Adapting classic marketing models, applied in business, to the conditions in which higher education institutions and research units function, shows that the managers of these institutions see the need to compete on the market and determine the direction of marketing activities. It can be presumed that this need will be constantly growing, along with the growth of competition between higher education institutions. This competition will result from, among others, demographic factors, including the predicted drop in the number of people aged 19-24. According to the forecasts of the Central Statistical Office the number of people in this age range in Poland will drop from 2,817,000 in 2015 to 2,135,000 in 2025. Dropping number of students and the resulting growth of competition between universities will force them to adopt a strategic approach to marketing activities and using the latest achievements of interactive marketing. Including intensification of online activities. As the examples mentioned in this work show, many theories or psychological phenomena can be successfully used for building and implementing the marketing strategy of scientific and research institutions. Such theories as the Technology Acceptance Model served well the purpose of explaining the behavior of users. They also have their practical implications for people designing marketing influence. The application of knowledge from the area of social psychology is similar. Many mechanisms, like the social evidence of rightness, are good for interactive marketing. Good choice of these mechanisms and fitting them well into the entirety of activities aimed at promoting an organization, can contribute to raising the efficiency of influence.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na czterech obiektach zadarnionych różniących się składem gatunkowym runi właściwym dla łąk (obiekty I i II) oraz pastwisk (obiekty III i IV). Dla obiektów I i II oraz III i IV zastosowano różną normę wysiewu nasion. Analizowano skład botaniczny runi, maksymalne naprężenia ścinające, zwięzłość, siły trakcyjne oraz sprawność. Do badań trakcyjnych wytypowano opony o konstrukcji: diagonalnej (9,5-24) oraz radialnej (11.2R24). Wykazano zmiany składu botanicznego roślin badanych obiektów w porównaniu do gatunków wysianych. Pomiędzy obiektami I i II, a III i IV nie stwierdzono różnic w składzie gatunkowym roślin. Wartości maksymalnych naprężeń ścinających i zwięzłości rosły wraz z głębokością pomiaru. Wyższe wartości tych parametrów zanotowano na obiektach III i IV. Nie wykazano wpływu konstrukcji opony na wartość generowanych sił trakcyjnych. Stwierdzono wpływ obiektu na wartość tego parametru. Stwierdzono, że cechy konstrukcyjne opony mają wpływ na wartość sprawności trakcyjnej. Dla opony 9,5-24 różnice te wykazano pomiędzy obiektami łąkowymi a pastwiskowymi. Dla opony 11.2R24 nie stwierdzono istotnych różnic sprawności trakcyjnej pomiędzy obiektami łąkowymi a pastwiskowymi.
EN
The paper presents the results of the research, which was carried out on four sodded objects differing with species composition of green plants appropriate for meadows (object I and II) and pastures (object III and IV). For the objects I and II as well as III and IV various forms of seeds dissemination were applied. Botanic composition of green plants, maximum shear stress, compactness, traction forces, as well as efficiency were analysed. Tyres of a diagonal construction (9.5-24) as well as radial (11.2R24) were used for traction research. Changes of botanic composition of plants of the researched objects were proved in comparison to disseminated species. Between objects I and II as well as III and IV no differences were determined in species composition of plants. Maximum values of shear stresses and compactness grew along with the measurement depth. Higher values of these parameters were reported at the objects III and IV. No influence of tyre structure on the value of generated traction forces was proved. Influence of the object on the value of this parameter was reported. It was reported that structure features of a tyre influence the value of traction efficiency. For a tyre 9.5-24 those differences were proved between meadow objects and pasture objects. For 11.2R24 tyre no significant differences in traction efficiency between meadow and pasture objects were reported.
PL
Praca zawiera analizę transformacji dominującego systemu poślizgu (DSP) podczas rozciągania w temperaturze otoczenia monokryształów Cu-1,14%at.Al o orientacji osi rozciągania bliskiej [112]. W oparciu o wyznaczoną ewolucję macierzy gradientu deformacji oraz wartości ścięć prostych w ośmiu niezależnych systemach poślizgu, na krzywych rozciągania zidentyfikowano punkty transformacji DSP oraz korespondujące zmiany prędkości umocnienia dominujących systemów poślizgu. Uzyskane wyniki pokazują, iż utrata stateczności próby rozciągana badanych monokryształów Cu-Al następuje bezpośrednio po wtórnej transformacji DSP.
EN
The paper brings an analysis of the transformation of dominant slip system (DSS) during room temperature tensile test of Cu-1,14at.%Al single crystals with the tensile axis near [112] zone. On the basis of the determined evolution of deformation gradient matrix and the simple shear values of eight independent slip systems, the points of DSS transformation were detected on the stress-strain curve as well as corresponding changes in strain hardening of dominat slip systems were shown. The obtained results show that the tensile instability of the investigated Cu-Al single crystals stricly follows the secondary DSS transformation.
PL
Trawnik, a właściwie roślinność runa poboczy, stanowi ważny integralny element pasa drogowego. Nie możemy utożsamiać trawnika gazonowego w przydomowym ogródku ze zbiorowiskiem roślinności runa poboczy wokół ciągów komunikacyjnych. Są to dwa odrębne zagadnienia nie tylko ze względu na inne warunki siedliskowe i zagrożenia oraz inne funkcje, jakie powinny spełniać.
EN
Lawn, or more specifically the plants of the hardshoulder's undergrowth is an important and integral part of the lane. However, garden lawns can not be equated with roadside vegetation of the hardshoulder's undergrowth growing around the roads. These are two separate issues, not only due to different habitat conditions and hazards but also to other functions that they are to fulfill.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań trakcyjnych przeprowadzonych na sześciu obiektach zadarnionych różniących się składem gatunkowym roślin oraz poziomem ugniecenia. Do badań użyto opony o wymiarach 400x50-22,5 oraz 9,5-24. Stwierdzono, że zwięzłość i maksymalne naprężenia ścinające ulegają zmianie na poszczególnych obiektach. Wykazano wpływ rodzaju darni i poziomu użytkowania na wartość rozwijanych maksymalnych sił trakcyjnych badanych opon. Uzyskano różne wartości deformacji poziomej podłoża, przy której osiągnięto maksymalne siły trakcyjne.
EN
The study presents results of traction experiments conducted on six sodded objects differing with species composition as well as the level of sod compression. 400 x 50-22.5 and 9.5-24 tyres were investigated. It was determined that ground firmness and maximal shearing stress change in particular objects. Influence of sod type and the use level on the value of produced maximum traction forces of investigated tyres was presented. Different values of surface horizontal deformation were obtained with maximum traction forces.
PL
Celem polityki transportowej zrównoważonego rozwoju gospodarczego powinno być tworzenie warunków do sprawnego, bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, gospodarczo i przestrzennie zasadnego przemieszczania osób i ładunków przy możliwie ograniczonym wpływie na środowisko naturalne. Właściwie utrzymana sieć drogowa jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw.
EN
The aim of transport policy in balanced economic development should be at creating conditions for efficient, safe and economically advantageous transferring both people and cargo, but without detrimental impact on environment. The properly maintained road network is indispensable for a proper functioning of societies.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.