Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this review, research carried out on sorption-enhanced steam methane reforming (SESMR) process is presented and discussed. The reactor types employed to carry out this process, fixed packed bed and fluidized bed reactors, are characterized as well as their main operating conditions indicated. Also the concepts developed and investigations performed by the main research groups involved in the subject are summarized. Next the catalysts and CO2 sorbents developed to carry out SE-SMR are characterized and the relationships describing the reaction and sorption kinetics are collected. A general approach to model the process is presented as well as results obtained for a calculation example, which demonstrate the main properties of SE-SMR.
EN
Activation of tyre pyrolysis char (TPC) can significantly increase its market value. To date, it has been frequently carried out in different reactors. In this work, thermogravimetric analysis was used instead. The performance of activated pyrolysis chars was tested by adsorption of acetone vapour and comparison of the equilibrium adsorption capacities for all samples. The highest equilibrium adsorption capacity was observed for the carbon burn-off of 60%. In addition, the equilibrium adsorption capacity of activated TPC decreases by about 10% after eleven adsorption/desorption cycles. Moreover, activation changed the porous structure of pyrolysis chars from mesoporous to micro-mesoporous.
3
Content available remote Simulation of large scale hydrogen - air detonation with the aid of CFD
EN
Application of Computational Fluid Dynamics (CFD) methodology for the simulation of industrial scale hydrogen detonation accident scenario is demonstrated in this work. The CFD model based on the reactive Euler equation set and one-step Arrhenius kinetics with tuned parameters at moderate computational cost in 2D geometry, allowed for satisfactory agreement of calculated overpressure field and detonation front velocity with the published measurement results taken during large scale (300 m3 hemisphere) open-space detonation of stoichiometric hydrogen - air mixture.
PL
Przedstawiono użycie metodologii obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji sytuacji awaryjnych związanych z wybuchem detonacyjnym mieszaniny wodom i powietrza o zasięgu typowym dla w skali przemysłowej. Podano wyniki obliczeń opartych na równaniach Eulera dla ośrodka ściśliwego z jednoetapową reakcją chemiczną, której kinetykę modelowano za pomocą równania Arrheniusa o odpowiednio dobranych parametrach. Uzyskano zadowalającą zgodność przewidywanego nadciśnienia fali uderzeniowej oraz prędkości frontu fali detonacyjnej, obliczonych podczas symulacji 2D, z opublikowanymi wynikami pomiarów przeprowadzonych podczas detonacji stechiometrycznej mieszaniny wodom i powietrza w półsferycznym balonie o pojemności 300 m3 w przestrzeni otwartej.
4
Content available remote Numeryczna symulacja pożaru powierzchniowego powstałego w wyniku wycieku LNG
PL
W pracy wykorzystano oprogramowanie ANSYS Fluent 18.1 do numerycznego modelowania pożaru powierzchniowego. Model CFD wymagał numerycznego rozwiązania równań bilansu masy, pędu, zmodyfikowanego modelu turbulencji SAS, energii oraz bilansu składników. Wyniki uzyskane z numerycznej symulacji wycieku skroplonego gazu LNG w postaci profili temperatury, intensywności emitowanego przez spalany gaz promieniowania cieplnego oraz stężenia produktów spalania posłużyły do oceny skutków takiego pożaru.
EN
In the presented paper, commercial CFD code ANSYS FLUENT 18.1 has been used to curry out the numerical simulation of LNG pool fire. The applied CFD model required to solve numerically: continuity and momentum equations together with enhanced two-equation turbulence model (SAS), and also energy and components balance equations. The results obtained in numerical simulation such as temperature, incident heat radiation and reagent concentration profiles were used in assessment of a risk of LNG pool fire.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania CFD deflagracji mieszaniny wodoru z powietrzem w testowym aparacie ENACCEF (Orlean, Francja). Aparat jest ustawiony pionowo i ma całkowitą wysokość równą 4,9 m. Obliczenia przeprowadzono dla wartości stosunku BR (Blockage Ratio) równego 0. Do obliczenia prędkości płomienia burzliwego użyto modeli Zimonia i Petersa. Żaden z modeli nie był w stanie dokładnie odtworzyć danych doświadczalnych. Jednakże zastosowanie modelu Zimonia daje relatywnie dobre wyniki na tle innych wyników dostępnych w literaturze dla tego przepadku.
EN
CFD results are presented for deflagrations of hydrogen - air mixture in the ENACCEF facility localized in Orleans (France). The ENACCEF facility is a vertical apparatus having a total height of 4.9 m. It consists of an acceleration tube and a dome. The computations are performed for the case of zero blockage ratio (without obstacles). The Zimont and Peters turbulent flame speed closure models were employed in combustion calculations. None of the models was able to reproduce the experimental results very accurately. However, the CFD model containing the Zimont model gives relatively good results.
EN
This paper presents a systematic thermogravimetric (TG) study on the kinetics of end-of-life tyre (ELT) pyrolysis. In the experimental part of this work, TG results are compared for tyre samples of different mass and size. This shows that the conduction resistance in the milligram scale (up to ~100 mg) tyre sample can be neglected. A comparison of experimental results demonstrates that the characteristic maxima on the DTG curve (the first derivative of TG signal) shift towards higher temperatures for higher heating rates. This phenomenon is explained to have kinetic origin and it is not caused by the internal heat transfer resistance. In the modelling part of this work, the kinetic parameters of the Three-Component Simulation Model (TCSM) are calculated and compared to the literature values. Testing of the kinetic model is carried out using experiments with a varying heating rate. This shows the limitation of the simplified kinetic approach and the appropriate selection method of the kinetic parameters.
PL
Przedstawiono działania prowadzone wspólnie przez Instytut Chemii Przemysłowej (IChP), Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy mające na celu opracowanie nowej technologii produkcji toluenodiizocyjanianu (TDI) metodą fosgenowania toluenodiaminy (TDA) w fazie gazowej. Na podstawie studiów literaturowych (głównie patentów), wykonanych badań laboratoryjnych (odparowanie TDA do strumienia azotu) oraz obliczeń projektowych opracowano założenia do projektu badawczej instalacji pilotowej. Badania przeprowadzone na instalacji pilotowej zakończyły się powodzeniem i opracowaniem projektu procesowego instalacji przemysłowej o zdolności 30 000 t TDI/rok.
EN
The activities undertaken in cooperation by Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) and Faculty of Chemical and Process Engineering of the Warsaw University of Technology and Chemical Plant ZACHEM S.A. in Bydgoszcz in order to develop a new technology for production of toluene diisocyanate (TDI) were presented. On the basis of literature studies (mainly patents), performed laboratory tests of toluenediamine (TDA) evaporation under a stream of nitrogen and design calculations the guidelines for the project of research pilot plant were proposed. Pilot plant tests were successful and resulted in the development of process design of an industrial plant with a capacity of 30 000 tons TDI/year.
8
Content available remote Modelowanie procesu pirolizy odpadów gumowych
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu pirolizy odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych. Wyniki obliczeń oparte na przedstawionym modelu i parametrach kinetycznych uzyskanych z analizy TG/DTG dość dobrze zgadzają się z wynikami pomiaru dla próbek o rozmiarach kilku mm. Obliczenia symulacyjne dla większych próbek (rzędu kilku cm), które są typowe dla rozdrabniaczy przemysłowych wskazują na możliwe rozbieżności obliczeń zakładających jednorodność ziaren i pomiarów, wynikające z ujawniających się oporów ruchu ciepła i masy oraz niehomogeniczności próbki w czasie pirolizy.
EN
A mathematical model of the pyrolysis process of rubber wastes composed of used tires is presented in the paper. The model predictions based on kinetic parameters obtained from TG/DTG analysis are in satisfactory agreement with the laboratory measurements, in which shred tire samples of a few millimeters in diameter were used. The calculations carried out for larger particles (of a few centimeters), typical for industrial shredders, indicate a possible divergence of “homogeneous models” predictions with the experiment due to heat and mass transfer resistance and tire inhomogeneity during the pyrolysis.
9
Content available remote Badanie procesu pirolizy zużytych opon samochodowych w reaktorze laboratoryjnym
PL
W pracy przeprowadzono badania doświadczalne pirolizy zużytych opon w zbudowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Wyniki badań pokazały wpływ temperatury na udziały poszczególnych frakcji produktu, stężenia kluczowych składników fazy ciekłej i gazowej oraz powierzchnię właściwą karbonizatów.
EN
In this work pyrolysis of waste tyres was investigated in the specially built experimental setup. The results show the effect of temperature on the yields of char, iol and gas obtained in the process. Also, the concentration of key species in gas and liquid phases and specific surface area of chars are presented.
PL
Podsumowano wieloletni dorobek zespołu naukowo-badawczego działającego na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW). Przedstawiono problemy utraty kontroli termicznej w półokresowych reaktorach zbiornikowych z mieszadłem. W wyniku przeprowadzonych prac zaproponowano metodę wyznaczania bezpiecznych i jednocześnie ekonomicznych warunków prowadzenia takich reakcji. Metoda ta, oparta na zastosowaniu kryterium bezpieczeństwa procesowego wykorzystującego tzw. wykresy graniczne, ze względu na swą prostotę a jednocześnie dokładność i niezawodność może być szeroko stosowana w praktyce przemysłowej i wielkolaboratoryjnej.
EN
A review, with 25 refs., of authors’ own papers on safety problems and thermal runaway phenomena in chem. reactors. A simple and accurate method for detn. of inherently safe economically efficient operating conditions was developed and recommended for industrial practice. The safety criterions were based on boundary diagrams.
PL
Przedstawiono koncepcję produkcji wodoru z jednoczesną sekwestracją C02. Do praktycznej realizacji zaproponowano zastosowanie zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej. Jako adsorbent, zaproponowano wykorzystać popioły lotne, które stanowią użyteczny odpad z elektrowni i elektrociepłowni. Koncepcja ta umożliwi wyeliminowanie technologicznych problemów związanych z regeneracją adsorbentu, a jednocześnie poprzez trwałe związanie CO2 zapewni ograniczenie emisji tego gazu do atmosfery.
EN
Idea of hydrogen production with simultaneous CO2 sequestration is presented in the paper. The application of the integrated reactive adsorption process is proposed. The use of fly ashes from power plants as well as from combined power and heat plants are recommended for this purpose. This idea helps to eliminate technological problems with adsorbent regeneration and simultaneously to reduce the C02 emission to atmosphere.
12
Content available remote Problemy bezpieczeństwa procesowego w zbiornikowych reaktorach z mieszadłem
PL
Celem prezentowanej pracy było opracowanie i weryfikacja uniwersalnego kryterium bezpiecznej pracy dla reaktora zbiornikowego o działaniu okresowym i półokresowym. Wykonano serię badań doświadczalnych mających na celu wyznaczenie i weryfikację wykresów granicznych, będących podstawą opracowania tego kryterium. Przeprowadzone badania doświadczalne i testy w pełni potwierdziły przydatność oraz dużą niezawodność opracowanego kryterium bezpieczeństwa.
EN
The aim of this study was the elaboration and verification of universal criterion for safe operation of batch and semibatch stirred tank reactors. Series ' of experimental studies were carried out in the RC1 Mettler Toledo reaction calorimeter to determine and verify boundary diagrams on which this criterion is based. The carried out experiments fully confirm applicability and robustness of the elaborated criterion.
15
Content available remote Kinetyka katalitycznej reakcji hydrolizy mrówczanu metylu
PL
W pracy badano kinetykę odwracalnej reakcji hydrolizy mrówczanu metylu prowadzoną z udziałem homogenicznego katalizatora w postaci roztworu kwasu solnego. W badaniach wykorzystywano układ pomiarowy RC1 Mettler Toledo, którego zasadniczym elementem jest reaktor kalorymetryczny oraz spektotbtometr FTIR - układ React IR ™ 4000 Mettler Toledo. Uzyskane w z pomiarów stałe kinetyczne reakcji posłużyły do projektowania działania kolumnowych reaktorów chromatograficznych.
EN
In this study the kinetics for reversible reaction of catalytic hydrolysis of methyl formate has been investigated. The homogeneous catalyst, being a solution of the hydrochloric acid, has been used. A series of experimental investigations has been carried out with use of the RC1 Mettler Toledo reaction calorimeter as well as Mettler Toledo ReactIR ™ 4000 FTIR spectrophotometer. The obtained kinetic and equilibrium constants have been utilized to design a periodic as well as continuous chromatographic reactors.
16
Content available remote Modelling of reactive adsorption processes
EN
A general model for reactive adsorption processes carried out in adsorptive and chromatographic reactors is formulated. The method, based on a statistical moments approach, is proposed to estimate a significance of each stage process to the entire process. Based on the results of quantitative analysis employing the proposed method of statistical moments, reasonable simplifications of a general model can be indicated.
PL
Sformułowano ogólny model procesu adsorpcji reaktywnej, który jest zwykle realizowany w reaktorach adsorpcyjnych i chromatograficznych. Zaproponowano metodę analizy opartą na momentach statystycznych, umożliwiającą ilościową ocenę istotności poszczególnych procesów etapowych, składających się na cały rozważany proces. Na podstawie wyników analizy wykonanej zaproponowaną metodą określono możliwości racjonalnego upraszczania modelu ogólnego.
17
Content available remote Wymiana ciepła w reaktorze z polimeryzacją suspensyjną styrenu
EN
An influence of the product of the overall heat transfer coefficient and heat exchange surface area, as well as the cooling liquid temperature and initial concentration on the heat transfer in a styrene suspension polymerization reactor has been investigated.
18
EN
In the paper a general model of the reactive adsorption process has been elaborated. An analysis of this process, which employs the statistical moment theory, has been carried out and presented. Based on this method, an influence of operating conditions as well as parameters of elementary processes on the efficiency of entire process has been quantitatively estimated. This makes possible discussion of the process efficiency and its optimization.
19
Content available remote Model pierścieniowego reaktora chromatograficznego
EN
In the paper integrated process of reactive chromatography carried out in an annular chromatographic reactor has been described. The mathematical model of this reactor containing differential balance equations for reactants in the mobile as well as stationary phase has been also elaborated. On the basis of numerical simulations, an influence of the operation variables as well as system properties on the process efficiency has been estimated.
20
Content available remote Integracja procesów chemicznych : reaktory wielofunkcyjne
EN
In the paper multifunctional reactors, which are a practical implementation of the concept of chemical processes integration are presented. A general classification and characteristics of multifunctional reactors employed to execute the reactive separation processes have been given. Adsorptive and chromato-graphic reactors have been chosen to present and discuss main advantages and difficulties of reactive separation processes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.