Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This issue is a subject of works and studies at the Civil Engineering and Geodesy Faculty of the Military University of Technology. The presented proposals of the modern facilities meeting the NATO standards are based on the technical solutions and the components manufactured in Poland. Moreover, they are fully compliant with the Unified Facilities Criteria published by the DoD USA and the International Building Code. It should be emphasized that the presented solutions of temporary mobile structures of accommodation for soldiers can be used in the near future in the Armed Forces of the Republic of Poland. The components are made in Poland and have the required certificates. Additional operating tests can be made at the Faculty of Engineering and Geodesy of the Military University of Technology. Currently, some works are being conducted concerning the preparation of documents for the Armed Forces. Field tests will determine the time needed for assembly and disassembly of variously configured objects and mobile, modular command posts.
PL
Jednym z ważnych współczesnych problemów infrastruktury wojskowej jest budowa i eksploatacja mobilnych obiektów dla zakwaterowania żołnierzy SZ RP i sojuszniczych [13]. Zagadnienie to jest przedmiotem prac badawczych i kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej [4] [6] [7] [8]. W ostatnim czasie wykonywane są wstępne badania na ten temat we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej [1]. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że przedstawione rozwiązania tymczasowych, mobilnych obiektów zakwaterowania żołnierzy i stanowisk dowodzenia mogą być zastosowane w najbliższym czasie w Siłach Zbrojnych RP. Informacje i propozycje rozwiązań technicznych zawarte w przedstawianym artykule zostały zebrane od producentów elementów obiektów oraz z dostępnej literatury poruszającej zagadnienia obiektów i instalacji tymczasowych związanych z zakwaterowaniem w warunkach polowych [12]. Przedstawione propozycje nowoczesnych obiektów spełniających standardy NATO oparte zostały o rozwiązania techniczne i elementy produkowane w Polsce i posiadające akceptację DoD USA [3]. Wdrożenie tak nowoczesnych obiektów wymagać będzie z całą pewnością dodatkowych badań i testów eksploatacyjnych, które są planowane do wykonania na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.
PL
Współczesne podejście do ochrony obiektów zabytkowych wymaga dostosowania sposobów napraw do zmieniających się warunków prawnych, technicznych oraz ekonomicznych i specyfiki tych obiektów. Zaproponowano kryteria, które mogą być brane pod uwagę przy przystępowaniu do napraw, remontów i rekonstrukcji obiektów zabytkowych.
EN
Modern approach to our material heritage requires adjusting renovation methods to changing conditions and variable characteristics of monuments. In the article there are suggested criteria that can be taken into consideration before renovation and reconstruction of monuments.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu kompetencyjnego, który może być dobrym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsięwzięciu budowlanym. W syntetyczny sposób przedstawiono problematykę modelowania kompetencyjnego, model kompetencyjny oraz proces wdrażania takiego modelu. Określone zostały przykładowe poziomy kompetencji na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, wskazania do praktycznego zastosowania przedmiotowego modelu jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.
EN
The paper presents the proposal of competence model, which can be a good tool to assist human resources management in construction project. In the synthetic way the problem of competence modeling, the competence model and the implementation of such a model were presented. The example levels of competence for management positions in the construction industry were presented. In summary, indications were provided for practical use of the model as a comprehensive and dynamic tool. These were also the benefits of its implementation.
4
Content available remote Planowanie obsługi logistycznej przedsięwzięć budowlanych
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty obsługi logistycznej przedsięwzięć budowlanych. Proces budowlany zdefiniowano jako przedsięwzięcie inwestycyjne wymagające koordynacji różnorodnych działań. Opisano czynniki wpływające na terminowość realizacji procesu budowlanego. Wskazano, że decyzje dotyczące sposobu obsługi logistycznej przedsięwzięcia wpływają na czas, koszty oraz jakość obiektów i robót budowlanych. Zdefiniowano harmonogram jako narzędzie wspomagające planowanie realizacji procesu budowlanego. Brak odpowiednich harmonogramów negatywnie wpływa na terminowość dostaw materiałów na plac budowy realizowanego przedsięwzięcia.
EN
The paper presents selected aspects of the logistic service of construction projects. The building process is defined as an investment project requiring coordination of various activities. In the paper describes factors affecting the timely execution of the construction process. It was pointed out that decisions regarding to the logistics service method of the project impact on time, costs, quality of objects and construction works. In the paper defined schedule as a tool to support planning of the implementation of the construction process. There are no adequate schedules have a negative impact on timely deliveries of materials to the construction site of the realized project.
5
Content available remote Wielokryterialna metoda oceny harmonogramu
PL
W referacie zaprezentowana została metoda wielokryterialnej oceny budowlanego procesu technologicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Proces technologiczny obrazuje harmonogram. Wybór optymalnego, czyli najlepszego z możliwych harmonogramów jest zagadnieniem bardzo trudnym z uwagi na dużą liczbę dopuszczalnych operacji technologicznych wykonywanych w jednym czasie. Zaproponowany model matematyczny umożliwia stworzenie algorytmu obliczeniowego i jego implementację komputerową. Wyniki przeprowadzonych obliczeń na wielu przykładach jednoznacznie pokazują korzyści wynikające ze stosowania tej metody. Właściwe przyjęcie kryteriów i ich wag pozwala na spełnienie oczekiwań organizatorów przedsięwzięcia inwestycyjnego.
EN
Schedule in the broadest meaning is a sequence of tasks planned over time. To be able to prepare a schedule one needs to know what the task set is, the demanded order of completion of the tasks (relations between tasks) and time that it takes to complete each of them. Moreover, tasks to be completed need particular resources, which on principle are limited. But a lot of tasks can be completed in different ways; some of those are easier and cheaper, some take less time, others more. In the analysis of the set theses it was proven that they are all true. The topic is broad and some of the issues need to be investigated further. In the course of the research appeared some problems that are worth solving. The items could be topics for master's theses, dissertations and even financed research. Construction of a project schedule usually starts from an assumed intuition-based form. It is eventually improved thereafter. Such approach to project schedule construction is rather incapable of delivering schedules which are as good as it is only possible. It seems that conscious selection of initial project form would facilitate attaining at better schedule alternative a lot. Identification of features of the most advantageous project schedule is therefore indispensable. Complexity of real construction makes identification of optimal schedule a hard task. Identification of the optimal project structure is nevertheless worth investigation as it would provide information which would make scheduling professionals more conscious with regard to deriving more advantageous project schedule instances. The presented approach facilitates acquiring practical knowledge with regard to ap-propriate construction schedule structure. Although at the moment it is rather suited for research it also seems a valuable tool for delivering good schedules. It's main advantages result from flexibility. It is easily extendable with regard to applied optimisation tools methods and schedule evaluation. Further research is currently conducted to recognise valuable extension possibilities for the approach Conclusion: 10.two-criteria optimization of a schedule realises natural compromise between the scale of expenditures and time of investment completion, which weakens conflicts between particular operations because of the accessible resources, 11.index of steady expenditure of financial means is a good approximation of the effective solution with useful structure.
PL
Opóźnienia realizacji przedsięwzięć budowlanych rodzą zwykle poważne konsekwencje dla uczestników i beneficjentów przedsięwzięć. Istotna jest więc właściwa identyfikacja przyczyn oraz skutków opóźnień. Pozwala ona na pozbawione subiektywizmu rozliczenie win oraz zaniedbań stron zaangażowanych w przedsięwzięcie. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania metody DEMATEL do identyfikacji przyczyn opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych. Zasady jej stosowania zilustrowano przykładem obliczeniowym dotyczącym ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
EN
Punctuality of construction projects influences not only readiness of building objects for exploitation. Tangible economic and intangible e.g. social and environmental issues are also affected. Thus, delays in a construction project usually result in severe consequences for involved stakeholders. Reliable identification of causes and effects of delays is therefore important for discovering of role of objective factors and the stakeholders with regard to emerging delays. Such identification proves helpful for indication and assessment of stakeholders’ faults and settlement of a fair punishment. Application of DEMATEL method with this regard is discussed. Included sample analysis deals with a vital construction project.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.