Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main element of road safety is the use of protective barriers. Among all barriers can be distinguished non-deformable solid concrete, steel and deformable rope barriers. A new solution proposed in this publication are highly flexible and strength knitted barriers. Through analysis of the barriers’ nature, simulations of typical vehicle collision processes with barriers were carried out. For this purpose, calculations of G-forces which a human experiences during a vehicle collision with the barrier were conducted, and values of human pressure forces on the seat belt, created as a result the vehicle collision, were determined. There were also appointed values of impact energy created at the contact moment of the vehicle with the barrier. It was proved that textile knitted barriers cause a 30-fold decrease in the negative g-forces of the driver and passengers and 12-fold reduction in the pressure force of seat belts on the human body, providing the ability to absorb the impact energy of both cars and trucks, including buses, moving with a speed of 100 to 160 km/h. The publication presents a summary of preliminary research that justifies the desirability of textile barrier use in road engineering.
PL
Podstawowym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest stosowanie barier ochronnych. Wśród barier można wyróżnić stałe nieodkształcalne bariery betonowe i stalowe oraz odkształcalne bariery linowe. Nowym rozwiązaniem proponowanym w publikacji są wysokoelastyczne, wytrzymałe bariery dziane. Analizując charakterystykę barier, dokonano symulacji przebiegu typowych kolizji pojazdów z barierami. W tym celu przeprowadzono obliczenia przeciążeń, jakich doznaje człowiek w trakcie kolizji pojazdu z barierą oraz wyznaczono wartości siły nacisku człowieka na pas bezpieczeństwa, powstałej w wyniku zderzenia pojazdu. Wyznaczono również wielkości energii uderzenia powstałej w chwili zetknięcia pojazdu z barierą. Wykazano, iż tekstylne bariery dziane powodują 30-krotne zmniejszenie ujemnych przyspieszeń ciała kierowcy i pasażerów oraz 12-krotne zmniejszenie siły nacisku pasów bezpieczeństwa na ciało człowieka, zapewniają możliwość absorpcji energii uderzenia samochodów osobowych i ciężarowych, w tym autobusów, jadących z prędkością od 100 do 160 km/h. Publikacja przedstawia podsumowanie wstępnych badań uzasadniających celowość stosowania barier tekstylnych w inżynierii drogowej.
EN
Flat geogrids used for the reinforcement of the ground construction ensures even distribution of stresses. The openwork structure enables mutual penetration of soil grains connected with stoping in the mesh geogrid. Manufacture of knitted openwork grids on flat warp-knitting machines provides opportunities to modify their structure and mechanical properties, particularly the shape and size of meshes and the tensile strength both in the longitudinal and transverse direction.
3
Content available Innovative Technology of 3D Knitted Cellular Geonets
EN
Placing engineering objects (roads, embankments etc.) on low-bearing ground requires the use of geosynthetics as a reinforcement of it. Cellular geonets of three dimensional structure and honeycomb form are traditionally made from sets of perforated poliethylene straps ultrasonically bonded by spot welds. This article presents an original, innovative structure of a cellular geonet based on the technology of producing three dimensional knitted fabrics with the use of warp knitting machines with two needle bars. A 3D knitted geonet can be designed considering its three dimensional configuration and strength properties in the aspect of the anisotropic character of its structure. It was calculated that the efficiency of the knitting process of a single warp knitting machine can produce, within one month, a reinforcement for a highway 50 m wide and 5 km long using a geonet. The new technology of the cellular geonet has already been subjected to a patent application.
PL
Posadowienie obiektów inżynierskich (dróg, nasypów itp.) na gruntach słabonośnych wiąże się z koniecznością wzmacniania podłoża poprzez geosyntetyki. Geosiatki komórkowe o trójwymiarowej konstrukcji przestrzennej w formie "plastra miodu" tradycyjnie wykonywane są z zespołu perforowanych taśm polietylenowych połączonych ultradźwiękowymi zgrzewami punktowymi. W niniejszej publikacji przedstawiono oryginalną, innowacyjną strukturę budowy geosiatki komórkowej opartej na technologii wytwarzania dzianin przestrzennych na nowej generacji osnowarkach dwugrzebieniowych. Dzianą geosiatkę 3D można projektować pod względem jej konfiguracji przestrzennej jak i właściwości wytrzymałościowych w ujęciu anizotropowego charakteru jej budowy. Wyliczono, że wydajność procesu dziania jednej osnowarki zapewnia w przeciągu jednego miesiąca wzmocnienie geosiatką autostrady o szerokości 50 m i długości ok. 5 km. Nowa technologia geosiatki komórkowej podlega zgłoszeniu patentowemu.
4
Content available remote Theoretical and Empirical Estimation of Plain - Stitch Fabric Slurgalling
EN
Theoretical and empirical estimation of PA and viscose-PAN plain-stitch fabric has been carried out using computer image analysis. The border values of relative difference in the height of fabric courses εBgr and the relative changes in the length of thread in the stitch at which slurgalling occurs have been defined, whereby they have been verified by means of a model dependence εB=a.εl. The usefulness of computer image analysis as a tool for the objective and direct estimation of fabric slurgalling has been confirmed.
PL
Przeprowadzono teoretyczno-empiryczną estymację pasiastości poprzecznej dzianin Iewop¬rawych poliamidowych oraz wiskozowo-poliakrylonitrylowych, wykorzystując komputerową analizę obrazu. Określono wartości graniczne względnych różnic wysokości rządków dzianiny εBgr oraz względnych zmian długości nitki w oczku sls„ przy których pojawia się pasiastość poprzeczna, weryfikując je zależnością modelową εB=a.εl. Potwierdzono przydatność komputerowej analizy obrazu jako narzędzia do obiektywnej i bezpośredniej oceny błędów pasiastości poprzecznej dzianin
EN
The paper presents a description of an apparatus for measuring geometry of a single stitch in computer image analysis, taking into account the value of drawing force, in particular equal to the gravity force of the knitted fabric. Studies of model objects let us determine picture definition and studies of geometry of structure elements of regular fabrics, made from threads of different sharpness of contours, let us determine the limit value of an accidental error of the average of 10 measurements. Owing to the possibility of measuring geometry of a single stitch in computer image analysis, the conducted studies of irregular plain stitch fabrics, whose irregularity is expressed in the form of programmed errors of transversal slurgalling, enabled estimation of stripe, taking a relative difference of course heights as an estimator.
PL
Skonstruowane stanowisko pomiarowe oraz zastosowana nowoczesna metoda pomiaru w systemie komputerowej analizy obrazu stwarzają nowe możliwości analizy równomierności i modelowania struktury dzianin, jak również oceny błędów pasiastości, gdyż pozwalają na bezpośredni pomiar geometrii pojedynczego oczka dzianiny, szerokości kolumienki bądź wysokości rządka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.