Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Everlasting Design Thinking
EN
The article presents an analysis of the design thinking process taking into consideration universal procedures and steps, starting from defining the problem, identifying needs, searching for solutions, prototyping and testing. There has recently been noticed the need to intensify the effectiveness of such proceedings – defined as Design Thinking. This method is intended for design in engineering, business and medicine - using concrete knowledge, leading to innovative solutions. This article also includes the Art of Design, with its specific features and much greater freedom of thinking. The main concern here are textiles as objects of design because of their direct contact with the human being, with his emotions, imagination and feelings, and therefore, in the analysis, the importance of these elements was stressed. Their awareness allows a more complete understanding of the thinking processes that occur in design, leading to the easier achievement of original innovative solutions.
PL
W artykule przedstawiono analizę związaną z myśleniem projektowym uwzględniając stosowane uniwersalne procedury i kolejne kroki, zaczynając od definiowania problemu, identyfikacji potrzeb, poszukiwania rozwiązań, przygotowywania prototypów, ich testowania. Ostatnio pojawiają się potrzeby zintensyfikowania efektywności takich postępowań – Design Thinking. Skierowane jest ono na projektowanie inżynierskie, biznesowe, konkretne, prowadzące do rozwiązań innowacyjnych. Poniżej uwzględniono również projektowanie artystyczne z jego specyficznymi cechami i znacznie większą swobodą myślenia. Wykorzystanie tekstyliów jako obiektów projektowania jest ważne ze względu na bezpośredni kontakt wyrobu z człowiekiem, jego uczuciami, wyobraźnią, odczuciami, emocjami i dlatego w analizie podkreślono istotność tych elementów. Ich świadomość pozwala na pełniejsze rozumienie procesów myślowych występujących w projektowaniu, a w konsekwencji do szybszego i łatwiejszego osiągania rozwiązań oryginalnych, innowacyjnych.
EN
The aim of the study was to assess changes in images of corona discharges (ICD) in patients with cardiovascular diseases A corona discharge is an electrical discharge brought on by gases surrounding a conductor - animate or inanimate objects. Methods: The study population of 126 persons (81 men and 45 women) was divided into two groups: the study group consisted of 96 patients with coronary heart disease and the control group composed of 30 healthy persons. The study methods included recording of corona discharges of fingertips of both hands by using the Gas Discharge Visualization (GDV) Camera and analyzing changes in images of corona discharges dependent on conditions of medical examinations of patients, their frame of mind, age, gender, heart rate, blood pressure, serum potassium concentration, and the course of coronary heart disease. Results: Age, gender, temperature in examination rooms as well as frame of mind of the study population exerted a similar effect on ICD in both groups. Heart rate, blood pressure and the pattern of coronary heart disease exerted varied effects on the patients' ICD parameters in the study group. Conclusions: The analysis of changes in ICD may be a source of information about the effect of physiological and pathophysiological changes in the human health state, physical as well as mental.
3
Content available remote Modelling of the Change in Structure of Woven Fabric under Mechanical Loading
EN
The aim of this work was to study a new way of modelling the behaviour of structures of woven fabrics after mechanical loading. As the basis of our considerations, on the beginning of this working, a classical Painter nomogram was introduced. The modelling was done through the realisation of the following scientific - research aims: analysis of the behaviour of the structures of woven fabrics subjected to different static loads, study of methods of expectation of mechanical property at designing of fabrics, study of techniques enabling the analysis of the structure of fabrics subjected to deforming strengths, and a analysis of the property of fabrics with respect to the basic parameters of fibres and yarns. The devising of new, modified Painter nomograms made it possible to model the change in structure of fabric subjected to a static load, thanks to which it is possible to reflect the structure of internal real fabrics recreated, eliminating the generalisation of the Painter nomogram.
PL
Celem pracy było opracowanie nowego sposobu modelowania zachowań struktur tkanych poddanych obciążeniom statycznym. Jako podstawę rozpoczęcia tych działań użyto klasycznego nomogramu Painter’a. Modelowanie przeprowadzono poprzez realizację następujących celów naukowo - badawczych: - analiza zachowań struktur tkanych poddanych różnym obciążeniom statycznym, - opracowanie metod przewidywania własności mechanicznych przy projektowaniu tkanin, - opracowanie technik umożliwiających analizę struktury tkanin, poddawanych siłom deformującym, - analiza własności tkanin przy uwzględnieniu podstawowych parametrów włókien i przędz. Na podstawie nomogramu Paintera opracowano nowe sposoby modelowania zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom. Dzięki nim można dokładniej odzwierciedlić strukturę wewnętrzną rzeczywistych tkanin eliminując uogólnienia, jakie niesie ze sobą analiza za pomocą nomogramu Painter’a.
4
Content available remote The Influence of Textiles on Corona Discharge Created Around a Human Fingertip
EN
A corona discharge is a visible, electrical discharge observed in gases, which occurs on the surface of charged conductors. In our research, the discharges were generated around human fingertips and recorded in the form of films during the test while a number of people were in contact with different textiles for a short period. The aim of our experiments was the estimation of the possibility of using corona-discharge-films (CDF) for the investigation of the impact of textiles on the CDF of human fingertips. This article describes the investigation, aimed at determining if a test-person’s short period of contact with textiles, such as knitted acrylic, wool and viscose fabrics, influences the corona discharge of the test-person. The research results confirmed these assumptions.
PL
Wyładowanie koronowe jest widzialnym wyładowaniem elektrycznym obserwowanym w gazach na ogół generowanym polem elektromagnetycznym. Pojawia się na powierzchni przewodników obdarzonych ładunkiem elektrycznym. W naszych badaniach wyładowania te były generowane wokół opuszków palców ludzi a następnie rejestrowane w postaci filmów podczas gdy osoby biorące udział w badaniach pozostawały pod krótkotrwałym wpływem różnych tekstyliów. Celem badań była ocena możliwości wykorzystania filmów z wyładowań koronowych (FWK) i badanie wpływu tekstyliów na FWK zarejestrowanych wokół opuszków palców ludzi. Artykuł opisuje badania polegające na stwierdzeniu czy krótki kontakt człowieka z tekstyliami, w naszych przypadkach, dzianiną poliakrylonitrylową, wełnianą i wiskozową wpływa na FWK osoby. Wyniki badań potwierdzają możliwości wykorzystywania FWK.
EN
A new, fast, precise and method of evaluating the homogeneity of a fabric’s structure which is not destructive has been devised. In this article, the new method was tested on denim fabrics. The basis for evaluating the homogeneity of a fabric’s structure is the homogeneity of the weft coat on the left side of the fabric, and the diameter homogeneity of the weft and warp yarn. Our investigation covered five fabrics with structural disturbances and one model fabric.
PL
Opracowano nową, szybką, dokładną i nieniszczącą metodę oceny jednorodności struktury tkaniny. Nową metodę zweryfikowano na tkaninach typu Jeans. Podstawą oceny jednorodności struktury tkaniny typu Jeans była jednorodność pokrycia wątkowego lewej strony tkaniny, jak również jednorodność średnicy przędzy wątkowej i osnowowej. Zakres badania obejmował pięć tkanin z zaburzeniami struktury oraz jednej wzorcowej.
EN
This article presents the outline of clothing history in Japan on the example of kimono, the most characteristic clothing item of this country. This allows us to follow the evolution of this product throughout centuries up to the moment when it took the wildly recognised form. Also the types and symbols of kimono were presented with particular accent on woman's kimono, which is of more variety of design, colours and patterns to man's kimono.
EN
This article presents the outline of clothing history in Japan on the example of kimono, the most characteristic clothing item of this country. This allows us to follow the evolution of this product throughout centuries up to the moment when it took the wildly recognised form. Also the types and symbols of kimono were presented with particular accent on woman's kimono, which is of more variety of design, colours and patterns to man's kimono.
11
Content available remote Helped by computer woven structure`s designing
EN
Designing of fabrics is area, which began to be developed in remote times, earlier than 5 thousand years before Christ's. In long time woven products were, simply, designed and created on handlooms, using skills developed in practice and transferred from generations to generation. Sometimes this kind of a skill is a characteristic feature of communities or families. An essential challenge appeared at the beginning of 19 century. It was seen also in development of methods concemed with woven fabrics designing process, when the basic purposes of the process is to get woven structure with desirable features or properties. In those days practical experience and tradition of craftsman families were not enough to obtain textiles of best quality and features. A first mathematical description of woven structure appeared. Simultaneously, experimental works were conducted making possible detecting of phenomenon, of regularities appearing in creating of useful textiles properties. It allowed to foresee various, selected features oftextiles in more conscious way. It would shorten a time between intention and realization of designed object.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.