Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
4
Content available remote Trwałość elementów murowych z ABK
PL
Artykuł opisuje rezultaty badania murów – modeli z otworem, wykonanych w skali naturalnej z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Mury wykonano na cienkie spoiny z bloczków szerokości 18 cm. Badania prowadzono na modelach murów bez skrępowania, skrępowanych obwodowo oraz obwodowo z dodatkowym skrępowaniem przy otworach. Wszystkie modele wykonano w dwóch wariantach: bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem zaprawą spoin czołowych. Podczas badań były monitorowane obciążenia oraz odkształcenia murów. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy wpływu skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls with opening on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined and confined walls (models confined around and models confined around and at the opening) were conducted. All models were made in two variants: with unfilled perpend joints and with filled perpend joints. Load-bearing capacity and deformations of the walls were monitored during the tests. As a result of the tests, an analysis was made of the effect of confining and filling of perpend joints with mortar on masonry strength.
8
Content available remote Analiza porównawcza nieskrępowanych i skrępowanych ściskanych ścian z ABK
PL
Mury skrępowane są stosowane dość powszechnie, a mimo to nie prowadzi się zbyt wielu badań dotyczących ich zachowania pod wpływem obciążenia statycznego. W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego. Ich głównym celem było określenie wpływu skrępowania, w postaci żelbetowych rdzeni połączonych ryglem, na nośność, odkształcalność oraz rysoodporność ścian murowanych, poddanych ściskaniu w ich płaszczyźnie. Badania pozwoliły również na obserwację mechanizmu zarysowania i zniszczenia elementów próbnych.
EN
Although this type of construction is used quite widely, there is not much research on its behavior under static load. In the Laboratory of the Faculty of Civil Engineering at Silesian University of Technology, masonry walls made of autoclaved aerated concrete were tested under static load. The main purpose of the research was determine the influence of confining masonry walls by reinforced concrete columns and beam on the load-bearing capacity, deformability and scratch resistance of masonry walls subjected to compression in their plane. Indirectly, the research also allowed for observations of the mechanism of scratches and destruction of sample elements.
9
Content available remote Płyta fundamentowa - posadowienie i układ warstw
PL
Przedmiotem artykułu są właściwości płyty fundamentowej. W pierwszej części jest ona omawiana jako alternatywa posadowienia budynku oraz jako konstrukcja, scharakteryzowane zostają także jej inne funkcje, takie jak związane z przeprowadzeniem instalacji. W drugiej części uwaga skupiono się na układzie warstw i ich części składowych. Na koniec zostaje scharakteryzowane ocieplenie płyty fundamentowej za pomocą lekkiego betonu w miejsce polistyrenu XPC.
EN
Properties of the ground slab are the subject of the Article. In the first part, the above mentioned is discussed as an alternative to the foundation of a buildingand as a structure, its other functions, including those related to the routing of the installation, are also characterized. The second part focuses on the arrangement of the layers and components thereof. Finally, the insulation of the ground slab is characterized by light concrete in place of the XPC polystyrene.
10
Content available remote Budowa w czasach pandemii
PL
W artykule zaprezentowano możliwości kontynuowania prac budowlanych na niewielkich budowach w czasie pandemii. Przedstawiono zasady bezpieczeństwa, którymi powinni się kierować uczestnicy procesu budowlanego. Zwrócono uwagę na nowoczesne technologie, które ułatwiają i przyspieszają prace budowlane.
EN
The paper presents the possibilities to continue construction works at small construction sites during the pandemic. Safety rules to be followed by the construction process participants have been specified. Modern technologies have also been mentioned, facilitating and accelerating the construction works.
EN
This paper presents the test results of reinforced precast lintels made of autoclaved aerated concrete (AAC) used to cover window openings in walls made of AAC masonry units. Walls were confined with reinforced lightweight concrete. The two variants of wall confinement with different way of lintel support and the static diagram of a simply supported beam and a constrained beam were tested. Cracks and deformations of test models around window openings were recorded with the Aramis software for non-contact measurements of displacements. Failure of lintels caused the loss of load capacity of test models. Lintels were cracked in the same way, but the sequence of crack formation and their location were different. The test results were compared with the test made for similar walls confined with ordinary concrete. Additional tie-columns did not significantly affected the load capacity of the test models contrary to the walls confined with ordinary concrete.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ścian skrępowanych zbrojonym betonem lekkim wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Do przykrycia otworów okiennych zastosowano prefabrykowane zbrojone nadproża z ABK. Ściany skrępowano w dwóch wariantach zmieniając także sposób oparcia nadproży i schemat statyczny, belki swobodnie podpartej oraz belki utwierdzonej. Za pomocą systemu Aramis do bezdotykowego pomiaru przemieszczeń rejestrowano zarysowania oraz odkształcenia obszarów modeli badawczych wokół otworu okiennego. Zniszczenie nadproży spowodowało utratę nośności modeli badawczych Nadproża uległy zarysowaniu w analogiczny sposób, jednakże zmieniała się kolejność i lokalizacja poszczególnych rys. Wyniki badań porównano z wynikami uzyskanymi dla analogicznych ścian skrępowanych betonem zwykłym. Dodatkowe rdzenie żelbetowe nie wpłynęły w tak istotny sposób na nośność modeli badawczych jak to miało miejsce w przypadku ścina skrępowanych betonem zwykłym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian. Badania wykazały wpływ rodzaju zastosowanego betonu na przebieg procesu skurczu betonu oraz wartości odkształceń ścian.
EN
The article presents the results of measurements of AAC wall deformations during the process of their restraint with reinforced concrete cores and beam. Full scale walls thickness of 180 mm were made of 600 nominal density class blocks on a system thin-layer mortar, without filling the perpend joints. During the restraining process, wall deformations were monitored. Studies have shown the impact of the type of concrete used on the concrete shrinkage process and the wall strains.
13
Content available remote Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego
14
Content available remote Badania ścian z betonu komórkowego skrępowanych obwodowo
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów oraz określono wartości sił rysujących i niszczących. Badania wykazały wpływ skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined (with unfilled and filled head joints) and confined walls (with unfilled and filled head joints) were made. During the tests loads and deformations of walls were monitored and the values of crack and destructive forces were determined. Tests have shown the effect of confining and filling the joints with mortar on the compressive strength of the wall. The load-bearing capacity and deformability of walls was analysed.
15
Content available remote Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich
PL
Przedmiotem artykułu są warunki techniczne związane z wykonaniem i odbiorem robót murarskich. Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom wykonawstwa i odbioru prac murarskich w świetle zaleceń ustawy Prawo budowlane. W części drugiej omówiono najczęściej popełniane błędy wykonawcze popełniane podczas powstawania budynku: od projektowania i prowadzenia dokumentacji poprzez nietrzymanie się instrukcji wykonawczych po brak staranności i precyzji na kolejnych etapach prowadzenia prac.
EN
The article take on the subject of technical conditions related to the execution and acceptance of masonry work. The first part is devoted to issues of execution and acceptance of masonry work in lightof recommendations of the Polish construction law. In the second part, discussed are the most frequent errors in practical execution that are made during the construction of buildings: from the design and maintenance of documentation, through failures to adhere to execution instructions, all the way to lacking precision and diligence at further stages of the works.
16
Content available remote Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji
PL
W artykule pokazano najczęściej występujące rodzaje systemów stropowych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane stropom w normie PN-EN 1996-1-1. Opisano najważniejsze aspekty projektowania oparcia stropu
EN
The article shows the most common ceiling systems. Noted are requirements set forth for ceilings in standard PN-EN 1996-1-1. The most significant aspects of designing of a ceiling base are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.