Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wytrzymałość spoiny w murach z ABK
2
Content available remote Problemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych
PL
W artykule opisano problemy eksploatacji elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych. Wskazano typowe uszkodzenia betonu architektonicznego prefabrykatów. Przyczyny powstawania uszkodzeń podzielono na błędy projektowe, prefabrykacji i montażu.
EN
The article describes problems with the operation of a facade made of prefabricated concrete panels. Typical damages of architectural concrete are indicated. The causes of damage were divided into design errors, prefabrication errors and assembly errors.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono na modelach murów z rysą pionową oraz bez zarysowania. Program badań obejmował modele bez wzmocnienia oraz wzmocnione z dwóch i czterech stron, w tym z dodatkowym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego elementami stalowymi. W modelach wzmocnionych nie odnotowano wzrostu wartości maksymalnego naprężenia niszczącego. Stwierdzono jedynie wzrost poziomu odkształcalności murów wzmocnionych w porównaniu z murami bez wzmocnienia.
EN
This paper describes results from studies on effects of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry. Tests were carried out on models with one vertical crack and without crack. The research program included walls without any strengthening, strengthened at two or four sides. In addition, models with additional anchorage of superficial strengthening by steel plates were tested. Strengthened masonry did not demonstrate an increase of compressive strength and deformability. Increased deformability was observed for circumferentially strengthened masonry.
PL
Artykuł opisuje rezultaty badania murów – modeli z otworem, wykonanych w skali naturalnej z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Mury wykonano na cienkie spoiny z bloczków szerokości 18 cm. Badania prowadzono na modelach murów bez skrępowania, skrępowanych obwodowo oraz obwodowo z dodatkowym skrępowaniem przy otworach. Wszystkie modele wykonano w dwóch wariantach: bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem zaprawą spoin czołowych. Podczas badań były monitorowane obciążenia oraz odkształcenia murów. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy wpływu skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls with opening on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined and confined walls (models confined around and models confined around and at the opening) were conducted. All models were made in two variants: with unfilled perpend joints and with filled perpend joints. Load-bearing capacity and deformations of the walls were monitored during the tests. As a result of the tests, an analysis was made of the effect of confining and filling of perpend joints with mortar on masonry strength.
PL
Przeprowadzono badania polowe modelu stropu w skali naturalnej o wymiarach 6,30 × 6,30m, wykonanego z paneli Vector III tj. częściowo prefabrykowanych płyty betonowych z kratownicą oraz włóknami polimerowymi zamiast zbrojenia rozdzielczego. Cały strop zmonolityzowany został nadbetonem układanym na budowie. Model obciążano sekwencyjnie, prowadząc automatyczny i geodezyjny pomiar względnych przemieszczeń prefabrykatów oraz ugięcia. W trakcie ostatniego kroku obciążenie przyłożono nierównomiernie w celu uwypuklenia tzw. zjawiska klawiszowania. Obciążenie stropu na jednej połowie wynosiło 1,7 kN/m2, a na drugiej 7,7 kN/m2. Maksymalna różnica przemieszczeń między panelami to 0,3 mm, natomiast ugięcie krótkotrwałe 2,7 mm. Po zakończeniu badań polowych pozostawiono obciążenie w celu weryfikacji wpływów długotrwałych. Maksymalne ugięcie po 12 miesiącach wyniosło 19 mm.
EN
Field test of a full-scale model of slabs with dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of Vector III panels were carried out. Vector panels are semi precast, concrete plates with lattice girders and polymer fibres instead of distribution reinforcement. The slab is monolithized with in-situ topping. Vector panels are used in one way spanning slabs. The load was applied sequentially, measurements were made by LVDT sensors and geodetic. In the last of the stages, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. The floor load was 1,7 kN/m2 in one half and 7,7 kN/m2 in the other. The values of vertical displacements at the panel joints (in the middle of the slab) were measured. The difference of displacements between panels was less than 0,3 mm and vertical displacements have reached a value of 2,7 mm. After the field test, the load was left to verify long-term effects. After 12 months, a maximum displacement of 19 mm was achieved.
6
Content available remote Analiza porównawcza nieskrępowanych i skrępowanych ściskanych ścian z ABK
PL
Mury skrępowane są stosowane dość powszechnie, a mimo to nie prowadzi się zbyt wielu badań dotyczących ich zachowania pod wpływem obciążenia statycznego. W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego. Ich głównym celem było określenie wpływu skrępowania, w postaci żelbetowych rdzeni połączonych ryglem, na nośność, odkształcalność oraz rysoodporność ścian murowanych, poddanych ściskaniu w ich płaszczyźnie. Badania pozwoliły również na obserwację mechanizmu zarysowania i zniszczenia elementów próbnych.
EN
Although this type of construction is used quite widely, there is not much research on its behavior under static load. In the Laboratory of the Faculty of Civil Engineering at Silesian University of Technology, masonry walls made of autoclaved aerated concrete were tested under static load. The main purpose of the research was determine the influence of confining masonry walls by reinforced concrete columns and beam on the load-bearing capacity, deformability and scratch resistance of masonry walls subjected to compression in their plane. Indirectly, the research also allowed for observations of the mechanism of scratches and destruction of sample elements.
PL
Fibrobeton jest to kompozyt cementowy ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalicznych bądź niemetalicznych. Ze względu na długość rozróżnia się mikro- i makrowłókna. Włókna dłuższe mają zdolność przenoszenia obciążeń działających na konstrukcje, dzięki czemu mogą pełnić funkcję konstrukcyjną, a tym samym zastępować tradycyjne zbrojenie prętowe. Włókna krótsze, w wyniku ich dużej liczby nawet przy małym dozowaniu, są o wiele bardziej efektywne w wiązaniu mikropęknięć i ograniczaniu powstawania rys skurczowych. Popularna jest także idea łączenia mikro- i makrowłókien. W zależności od rodzaju i objętości włókien w mieszance betonowej zmieniają się jej właściwości reologiczne. Dodanie zbrojenia rozproszonego do betonu może skutkować koniecznością zmodyfikowania jego kompozycji, gdyż najprawdopodobniej dojdzie do pogorszenia urabialności mieszanki. Zastosowanie włókien ma szczególnie pozytywny wpływ na ograniczenie skurczu plastycznego, a również zwiększenie udarności oraz mrozoodporności. Fibrobeton stosuje się głównie do produkcji posadzek przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych, elementów elewacyjnych, a także obudów tuneli, deskowań, elementów małej architektury oraz jako beton natryskowy. W artykule opisano właściwości niemetalicznych włókien polimerowych, polipropylenowych, szklanych i węglowych. Dodatkowo omówiono wpływ obecności włókien na właściwości fizyczne i mechaniczne fibrobetonu.
EN
Fibre reinforced concrete is a cementious composite material with a distributed reinforcement in form of metallic or nonmetallic fibres. In terms of length, micro- and macrofibres are distinguished. Longer fibres have the ability to transfer loads acting on the structure. They can perform a structural function and thus replace traditional bar reinforcement. Shorter fibres, present in large numbers, even in small dosage, are much more effective in bridging microcracks and limiting shrinkage cracks. The idea of combining micro- and macrofibres is also gaining popularity. Rheological properties change according to the type and volume of fibres in the concrete mix. Namely, adding fibres may require modification of mixture composition, as its workability decreases. The use of fibres has a particularly positive effect on reducing plastic shrinkage, as well as on increasing impact strength and frost resistance. Fibre reinforced concrete is mainly used for production of industrial floors, communication surfaces, facade elements, as well as tunnel cladding, formworks, landscaping elements and as a shotcrete. The article describes the properties of non-metallic polymer, polypropylene, glass and carbon fibres. Additionally, the influence of fibre presence on physical and mechanical properties of concrete is discussed.
8
Content available remote Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie
PL
Przedmiotem artykułu są nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie. W artykule omówiono sposoby obliczeń i zasady pracy nadproży. Uwagę poświęcono także projektowaniu i budowaniu nadproży. Przedstawiono ponadto typowe błędy popełniane przy wykonywaniu nadproży płaskich.
EN
This paper presents modern lintels used in building construction. It describes the design calculation methods and functional principles of lintels. Focus was also on design and construction of lintels, as well as typical mistakes of flat lintels installation.
9
PL
W pracy opisano wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie przez ściskanie murów bez wzmocnienia, wzmocnionych z jednej oraz z dwóch stron za pomocą zaprawy cementowej z siatką. Modele badawcze wykonano z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego SOLBET OPTIMAL 4/600. Mury wzniesiono na systemowej zaprawie do cienkich spoin klasy M5, bez wypełniania spoin czołowych. Jako wzmocnienie powierzchniowe zastosowano siatki z włókna PBO, osadzone w mineralnej matrycy. Mury wzmacniano nakładając na powierzchnie boczne modeli zaprawę systemową PBO-MX GOLD MASONRY i wtapiano w nią siatkę PBO-MESH GOLD 22/22, a następnie nakładano wierzchnią warstwę zaprawy systemowej PBO-MX GOLD MASONRY. Zastosowane wzmocnienie powierzchniowe pozwoliło na wzmocnienie modeli po zarysowaniu i bezpieczniejsze ich zachowanie po zniszczeniu.
EN
This paper describes results from testing the tensile strength of compressed masonry walls strengthened with fiber-reinforced cement matrix [FRCM] system on one side, both sides, or without any strengthening. Test models were prepared from masonry units made of autoclaved aerated concrete SOLBET OPTIMAL 4/600. Walls were built with a ready-mixed mortar for thin layer joints of class M5, without filling head joints. PBO fibre grids embedded in a mineral matrix were used as superficial strengthening. Lateral surfaces of masonry walls were strengthened with ready-mixed mortar PBO-MX GOLD MASONRY with embedded grid PBO-MESH GOLD 22/22. Then, the surface layer of ready-mix mortar PBO-MX GOLD MASONRY was applied. The used superficial strengthening provided an additional strengthening of the cracked models and their safer behaviour after failure.
EN
This paper describes results from studies on the effects of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry. Tests were carried out on models without any strengthening, strengthened at one or both sides. Two-side strengthened masonry demonstrated an increased compressive strength and deformability. Increased deformability was observed for one-side strengthened masonry when compared to tests on masonry without any strengthening.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego wykonanego w systemie FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badano modele bez wzmocnienia, wzmocnione z jednej oraz dwóch stron. W murach wzmocnionych z dwóch stron odnotowano wzrost wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności a w murach wzmocnionych tylko z jednej strony wzrost odkształcalności w odniesieniu do wyników badań murów bez wzmocnienia.
EN
Non-destructive methods (NDT) in masonry made of autoclaved aerated concrete (AAC) are not used as commonly as in concrete or reinforced concrete constructions. The porous structure and sensitivity to atmospheric factors, especially humidity, makes it necessary to determine the compressive strength of the wall in existing and used objects. The article presents a proposal of a semi-non-destructive method for determining the compressive strength of AAC, and then a wall made with thin-layer joints. An empirical curve developed for cellular concrete with nominal density classes 400, 500, 600 and 700 in an air-dry condition was used for calibration. In addition, an empirical relationship was developed to take into account the impact of ABK moisture.
PL
Metody nieniszczące (NDT) w konstrukcjach murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) nie są stosowane tak powszechnie jak w konstrukcjach betonowych lub żelbetowych. Porowata struktura i wrażliwość na działanie czynników atmosferycznych, a szczególnie wilgoci powoduje, że wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie muru w istniejących i eksploatowanych obiektach jest niezbędna. W artykule przedstawiono propozycję metody semi-niszczącej do określania wytrzymałości na ściskanie ABK, a następnie muru wykonanego ze spoinami cienkowarstwowymi. Do kalibracji użyto empirycznej krzywej opracowanej do betonu komórkowego o nominalnych klasach gęstości 400, 500, 600 i 700 w stanie powietrzno-suchym. Dodatkowo opracowano empiryczną zależność pozwalającą uwzględnić wpływ wilgotności ABK.
PL
W artykule opisano wyniki badań ścian wzniesionych z bloczków z ABK (autoklawizowany beton komórkowy) w skali naturalnej, ściskanych w płaszczyźnie ściany. Badaniu poddano dwie serie badawcze. W serii pierwszej badano 4 ściany bez wypełnionych spoin pionowych, a w serii drugiej 4 ściany z wypełnionymi spoinami pionowymi. W każdej serii badano dwie ściany bez otworu i dwie z otworem. Stosowano typowe prefabrykowane nadproża. Wykazano, że ściany z otworami cechują się nośnością i rysoodpornością mniejszą o nawet 2/3 w porównaniu do nośności i rysoodporności ściany pełnej. Nie stwierdzono istotnego wpływu wypełnienia spoin pionowych na uzyskane wyniki sił rysujących i niszczących zarówno w ścianach pełnych, jak i z otworem.
EN
The paper describes the results of tests of walls erected from AAC blocks (autoclaved aerated concrete) in a full scale, subjected to compression in the wall plane. Two research series were tested. In the first series, 4 walls with non-filled vertical joints were tested, and in the second series 4 walls with filled vertical joints were tested. In each series two walls without an opening and two with an opening were tested. Typical prefabricated lintels were used. It has been shown that the walls with openings have a load-bearing capacity and a crack resistance lower up to 2/3 the load-bearing capacity and crack resistance of a wall without opening. There was no significant influence of filling vertical joints on the obtained results of crack and destructive forces in all of tested walls.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian. Badania wykazały wpływ rodzaju zastosowanego betonu na przebieg procesu skurczu betonu oraz wartości odkształceń ścian.
EN
The article presents the results of measurements of AAC wall deformations during the process of their restraint with reinforced concrete cores and beam. Full scale walls thickness of 180 mm were made of 600 nominal density class blocks on a system thin-layer mortar, without filling the perpend joints. During the restraining process, wall deformations were monitored. Studies have shown the impact of the type of concrete used on the concrete shrinkage process and the wall strains.
14
PL
Zdecydowanie mniejszy stopień uszkodzeń konstrukcji występuje, gdy do określenia charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie zastosuje się ultradźwiękową metodę nieniszczącą (NDT). W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości podłużnych fal ultradźwiękowych cp metodą przepuszczania, stosując głowice punktowe z eksponencjalnymi falowodami. Sformułowano postać krzywej (fBw – cp) umożliwiającej określenie wytrzymałości na ściskanie ABK o dowolnej wilgotności (fBw). Rozważania zobrazowano przykładem wyznaczania charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie.
EN
A much smaller degree of structural damage occurs when the ultrasonic non-destructive method (NDT) is used to determine the characteristic compressive strength. The paper presents the results of the longitudinal velocity of cp ultrasound waves using the penetration probes with the overhead waveguides. The form of the curve (fBw – cp) was formulated to determine the compressive strength AAC with any moisture content (fBw). The considerations are illustrated by an example of determining the characteristic strength of the wall for compression.
15
PL
W artykule opisano wyniki badań wzmocnionego muru z historycznych cegieł na zaprawie wapiennej. Badania wykonano na modelu o wymiarach 1005 x 970 x 280 mm, który przecięto, a następnie wzmocniono prętami kompozytowymi osadzonymi w bruzdach spoin wspornych na tiksotropowej zaprawie naprawczej. Model badano, poddając go zginaniu w płaszczyźnie. Zauważono dobrą współpracę pręta kompozytowego z zaprawą naprawczą oraz z samym murem. Nośność muru wzmocnionego prętami GFRP na zginanie w płaszczyźnie wyniosła 0,48 MPa.
EN
The article describes the results of testing a strengthened wall made of historical bricks on a lime mortar. The tests were carried out on a 1005 x 970 x 280 mm model, which was cut and then reinforced with composite rods embedded in the grooves of the bed joints on the thixotropic repair mortar. The model was tested by bending in the plane. A good co-operation of the composite rod with the repair mortar and the wall itself was noticed. Significant strength of the reinforced model was obtained.
PL
W artykule podano wyniki badań próbek murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zaprawie z piany poliuretanowej prowadzonych na Białorusi. Ustalono wytrzymałość muru na ściskanie, ścinanie i rozciąganie przy zginaniu. Porównano te wyniki z otrzymanymi podczas badań próbek na spoinach cementowo-polimerowych oraz z wynikami badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej.
EN
The article presents the results of tests of masonry samples of autoclaved aerated concrete (AAC) on polyurethane mortar carried out in Belarus. Compressive strength, shear and tensile strength during bending of the masonry samples were determined. The test results were compared with sample tests on thin cement-polymer as well as with the research results conducted at the Silesian University of Technology.
17
Content available remote Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy posadzki ze styrobetonu
PL
W artykule opisano uszkodzenia, badania i sposób naprawy posadzki wykonanej na istniejącym stropie żelbetowym o powierzchni ok. 1050 m2 i podłożu ze styrobetonu. W posadzce stwierdzono znaczne uszkodzenia w postaci zarysowań, odspojeń i nierówności. W celu określenia ich przyczyn wykonano badania in situ oraz badania laboratoryjne. Stwierdzono, że przyczyną powstania uszkodzeń są błędy wykonawcze. Wykonano próbną naprawę uszkodzeń (na polu 4,7 x 6,0 m), a następnie metodę naprawczą zastosowano na całej powierzchni posadzki.
EN
The paper describes damages, tests and repair of the floor made on existing ceiling and expanded polystyrene concrete underlay. The floor was built on a reinforced concrete ceiling with an area of about 1050 m2. Significant damage in the form of scratches, detachments and unevenness was found in the floor. In order to determine the causes of damage, in situ tests and laboratory tests were carried out. It was found that the damage was caused by numerous performance errors. A test repair of the damage (4,7 x 6,0 m) was carried out, and then the repair method was applied on the entire floor surface.
18
Content available remote Badania ścian z betonu komórkowego skrępowanych obwodowo
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów oraz określono wartości sił rysujących i niszczących. Badania wykazały wpływ skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined (with unfilled and filled head joints) and confined walls (with unfilled and filled head joints) were made. During the tests loads and deformations of walls were monitored and the values of crack and destructive forces were determined. Tests have shown the effect of confining and filling the joints with mortar on the compressive strength of the wall. The load-bearing capacity and deformability of walls was analysed.
PL
W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań, przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł stanowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń modeli badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w styku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica odkształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003. Jeżeli jednak odkształcenia te przekroczą wartość 0,0008, to w połączeniu ścian należy zastosować dylatację lub połączenie wykonać z elementu zdolnego do przejęcia takiej różnicy odkształceń.
EN
In [1, 2] the results of wall models on a full scale were presented, and the zone around the window opening was analyzed. In [3] the research technique and main tests results of the second stage tests carried out on the same research models, i.e. analysis of the perpendicular zone connection zone were described. This article presents an analysis of the obtained tests results, describes the damage of models and provides guidelines for the usage of reinforcement in the connection zone of perpendicular walls. It was found that the reinforcement in the connection zone of perpendicular walls should be used when the difference in deformation at the wall will be greater than 0.0003. However, if these deformations exceed the value of 0.0008, then dilatation should be used or a connection made of an element capable of taking over such a strains difference.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza wptywu zbrojeń stosowanych w konstrukcjach murowanych na powstawanie zarysowań ścian tych konstrukcji. Autorzy omawiają miejsca, w których najczęściej dochodzi do koncentracji naprężeń powodujących zarysowania, a następnie przedstawiają sposoby wzmacniania ścian. Przedstawiają również dostępne w Polsce zbrojenia mające zabezpieczać mury przed pojawianiem się zarysowań oraz efektywność poszczególnych rozwiązań.
EN
The aim of the article is the analysis of the impact of reinforcement used in masonry structures on the formation of cracks. The authors discuss places where stress is most often concentrated, causing cracks, and then present ways to protect the walls. They also present the reinforcement systems available in Poland to protect the walls against the emergence of cracks and the effectiveness of the individual solutions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.