Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przygotowano nanokompozyty żywicy poliestrowej nienasyconej zmodyfikowanej Desmocapem 12. Zbadano wpływ modyfikatorów na właściwości żywicy. Stwierdzono, że właściwości mechaniczne żywicy poprawiono przez dodanie modyfikatorów. Maksymalna poprawa krytycznego współczynnik intensywności naprężeń Kc wynosiła 35% w przypadku kompozycji zawierającej 2,5% modyfikatora polimerycznego (Desmocap). Naprężenie przy zniszczeniu wzrosło o ok. 60% z dodatkiem 5% Desmocapu i 40% z nanonaepełniaczem w porównaniu do niezmodyfikowanej matrycy. Naprężenie, odkształcenie i energia kompozycji hybrydowej zawierająca 5% Desmocapu i 1% Bentone maksymalnie wzrosły o kolejno 40%, 125% i 235% w stosunku do żywicy niezmodfikowanej. Najwyższą udarność uzyskano dla kompozycji hybrydowej z 1% Bentonem i 7,5% Desmocapu. Natomiast nie odnotowano poprawy współczynnika Kc kompozycji hybrydowych i kompozycji z Bentonem.
EN
Unsaturated polyester resin nanocomposites modified with Desmocap 12 were prepared and tested for their mechanical properties. It was shown these latter were enhanced by the modifiers addition. Maximum improvement of the critical stress intensity factor (about 35% in relation to neat resin samples) was exhibited by composition containing 2,5% polymeric modifier (Desmocap). The flexural strength increased by ~ 60% with addition of 5% of Desmocap and 40% with addition of nanoparticles in relation to unmodified polymer matrix. The flexural strength, strain at break and energy to break of hybrid composition based on 5% Desmocap and 1% Bentone increased by respectively 40%, 125% and 235% in comparison with unmodified polymer matrix. The highest impact strength value was obtained with hybrid composition with 1% Bentone and 7,5% Desmocap. However, no improvement was observed for Kc o hybrid composites and composites containing Bentone.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu kompetencyjnego, który może być dobrym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsięwzięciu budowlanym. W syntetyczny sposób przedstawiono problematykę modelowania kompetencyjnego, model kompetencyjny oraz proces wdrażania takiego modelu. Określone zostały przykładowe poziomy kompetencji na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, wskazania do praktycznego zastosowania przedmiotowego modelu jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.
EN
The paper presents the proposal of competence model, which can be a good tool to assist human resources management in construction project. In the synthetic way the problem of competence modeling, the competence model and the implementation of such a model were presented. The example levels of competence for management positions in the construction industry were presented. In summary, indications were provided for practical use of the model as a comprehensive and dynamic tool. These were also the benefits of its implementation.
PL
W dobie znacznego rozwoju technologii informatycznych oraz szeroko pojętej telekomunikacji, w budownictwie pojawiła się naturalna konieczność opracowania i wdrożenia jednolitego systemu modelowania informacji cyfrowej. Szybki rozwój technologii projektowania w dziedzinie architektury, inżynierii i budownictwa stale dostosowywał aparat pojęciowy dotyczący modelowania informacji o budynku i budowlach (BIM). Technologia BIM przyjmuje nową definicję jako uniwersalne narzędzie opisu poszczególnych elementów inteligentnego, wirtualnego modelu 3D obiektu budowlanego, łącząc w sobie szereg kolejnych etapów związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak optymalizacja i spełnienie wymagań projektowanie, budowa, eksploatacja i rozbiórka. W artykule autorzy dokonują przeglądu poszczególnych etapów i trendów rozwoju koncepcji BIM na przykładzie czterech studiów przypadków rzeczywistych przedsięwzięć budowlanych, w których elementy technologii BIM zostały zaadoptowane przez uczestników przedsięwzięcia. W artykule przedstawiono zarówno korzyści, jak i problemy wynikające w praktycznej realizacji BIM, wskazując jednocześnie rekomendacje dla przyszłych użytkowników.
EN
In the era of great development of information technologies and the wider telecommunications, appeared a natural need to develop and implement a unified system of digital building information modeling. The rapid development of design technology in the field of architecture, engineering and construction, continuously adapt the conceptual apparatus for building information modeling and buildings (BIM). BIM Technology adopts a new definition, as a universal tool for describing various elements of intelligent virtual 3D model of a building combining a series of sequential steps related to the investment, such as requirements of design, construction, operation and demolition optimizations and preparations. In the article, the authors review the different stages and trends in the development of BIM concept based on the example of the four case studies of real estate projects in which BIM elements have been adopted by the participants of the project. The article presents both benefits and problems arising in the practical implementation of BIM, indicating the recommendations for future users
Logistyka
|
2014
|
nr 6
10811--10822
PL
Artykuł obejmuje problematykę planowania oraz w konsekwencji zarządzania kosztem przy realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć inwestycyjnych. We wstępie opisano interakcje pomiędzy inżynierią kosztu oraz kosztorysowaniem oraz odniesiono się do problematyki wsparcia decyzyjnego przy podejmowaniu decyzji związanych z budżetowaniem inwestycji infrastrukturalnych. W pracy opisano planowanie kosztu na różnych etapach realizacji infrastrukturalnego przedsięwzięcia inwestycyjnego odnosząc się do fazy rozpoczęcia przedsięwzięcia, procesu planowania kosztu. Opisano i zdefiniowano procedury związane z problematyką zarządzania kosztem, zarządzania zmianami oraz raportowaniem w zakresie planowania i zarządzania kosztami. Praca zawiera oryginalne schematy postępowań związane z procesem planowania kosztu oraz zarządzania procesem modelowania kosztu. W pracy przedstawiono praktyczne wytyczne umożliwiające organizację efektywnych spotkań kosztowych na poziomie inwestora i doradcy jak również podwykonawcy.
EN
The paper refers to the problem of planning and in consequences to cost management which need to be applied during execution of infrastructural investment projects. Intruduction describes interactions between cost engineering and estimation and refers tot he field of decision making support related to the budgeting of infrastructural projects. The paper describes cost planning activities on various stages of execution of infrastructural investment projects refering to inception phase and to the process of cost planning. It was descibed and defined procedures linked to the field of cost planning and management as well as to the procedures of reporting. The paper presents and defines procedures related to the cost planning and management. The paper contains oryginal flow charts linked to the field of the cost as well as practical instructions of cost modelling. The paper contains also practical guidelines related to the organisation of cost meetings on client consultant and subcontractor level.
PL
Referat obejmuje ogólną problematykę wynikającą ze zmów cenowych szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym. Tematyka referatu obejmuje podstawowe wytyczne wynikające z przepisów prawa polskiego jak i europejskiego. Kanwą przyświecającą podjęcie się tej problematyki jest aktualnie realizowana jako jedna z pierwszych w Polsce praca badawcza na zlecenie polskich instytucji publicznych dotycząca tematyki zmów przy budowie obiektów infrastrukturalnych.
EN
The paper refers to the problem of collusion in infrastructural projects. The content of the paper refers to the basics of Polish and European regulations. The motivation to dealing with this subject was ongoing as one of first in Poland grant for one of official Polish institution concerning collusions in infrastructural projects construction.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z długoterminowa ochroną ubezpieczeniowa wznoszonych obiektów budowlanych. Opracowanie zawiera rys historyczny oraz genezą stanowiącą podstawę legislacji związanej z odpowiedzialnością za wznoszony obiekt w różnych krajach w Europie jak i na świecie. Istotnym elementem jest ustosunkowanie się do celów przyświecających Inwestorom przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu wznoszonego obiektu budowlanego. Opisany został, z praktycznego punktu widzenia zakres kontroli technicznej, elementy podlegające weryfikacji, organizacja zadania. Omówiono również dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli technicznej. Podsumowanie odnosi się to wyjątkowych aspektów będących podstawą kontroli technicznej we Francji bazujących na wdrożonym w 1978 r Prawie Spinety, a także do zagadnień związanych z ubezpieczeniem od wad ukrytych w pozostałych krajach.
EN
The paper presents important issues linked with the long term insurance coverage in the construction. The paper refers to the historical aspects with regards to the basics of legislation in selected countries in Europe and Worldwide. The important element of the paper is to assume an attitude towards selected aspects helping the Investors to take a decision concerning insurance of the construction object being under construction. The scope of the technical control, organization of relevant mission were described from practical point of view as well as the documents required from technical control point of view. The summary refers also to the general exceptional aspects leading to the French type technical control based of the Spineta Law from 1978 as well as to the Inherent Defect Insurance in other countries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.