Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Wyroby odzieżowe należą do grupy produktów, z którymi człowiek ma bezpośredni kontakt już od pierwszych dni swojego życia. Muszą zatem spełniać szereg wymagań zapewniających dzieciom bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ są one mało odporne i niedostatecznie chronione przed niebezpieczeństwami świata zewnętrznego. Dlatego też, Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT w Łodzi na podstawie przeprowadzonych, w oparciu o odpowiednie normy, badań udziela certyfikaty, które potwierdzają bezpieczeństwo dziecięcych wyrobów odzieżowych.
EN
Clothes belong to a group of products, with which you have direct contact from the first days his life. They must therefore meet many requirements to ensure children is safety of use, because they are little resistant and insufficiently protected from the dangers the outside world. Therefore, Textile Research Institute TEXTIL-CERT in Lodz on the basis of tests in accordance with appropriate standards of research, provides certificates, which confirm the safety of children's wares.
EN
The thermal comfort of a foundry worker is very important and related to many factors, i.e., the structure of the protective clothing assembly, the number of layers and their thickness, as well as the distance between the body and appropriate underwear. The research undertaken aimed at checking thermal insulation for assemblies consisting of aluminized protective clothing and appropriate underwear in two sizes and without underwear. Measurements of the clothing thermal insulation were conducted using a thermal manikin dressed in two-layer protective clothing and three kinds of underwear products covering the upper and lower parts of the manikin. The first part of the paper presents a comparison of results of thermal insulation measurement of two kinds of protective clothing: a traditional one made of aluminised glass fabrics and a new one made of aluminised basalt fabrics. Each of the protective clothing was worn on three kinds of underwear products in m and s sizes. The influence of the underwear size was noted. In the second part of paper, measurements were made for two aluminized basalt clothing variants: commercial and a prototype with modifications in static and dynamic conditions. The results were discussed.
PL
Aktualnie obserwuje się tendencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie występuje wiele czynników zagrożenia zdrowia. Jednym z miejsc pracy, gdzie pojawiają się szkodliwe czynniki, tj. wysoka temperatura, zanieczyszczenie, hałas czy ostre krawędzie i przedmioty, jest stanowisko pracy hutnika. Liczne zagrożenia oraz szkodliwe czynniki panujące w hucie przyczyniają się do pogorszenia komfortu fizjologicznego i psychicznego pracowników odlewni. Dlatego też stosowana jest specjalistyczna odzież ochronna, w celu zapobiegania szkodliwemu działaniu wysokiej temperatury.
PL
Odzież dziecięca przez wieki była miniaturową kopią ubiorów dorosłych. Ubiór był wtedy wykonany z ciężkich materiałów, krępował swobodę ruchów i często deformował sylwetkę dziecka. Dopiero w XIX wieku zaczęto dostosowywać odzież do budowy i psychiki dziecka, jednak radykalne zmiany nastąpiły dopiero w okresie międzywojennym. Obecnie moda dla dzieci charakteryzuje się nie tylko różnorodnością form, czy bogactwem ozdób, ale przede wszystkim powinna uwzględniać specyfikę tych wyrobów odzieżowych, gwarantując jej funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowania.
EN
For centuries children’s clothing was a miniature copy of adult clothes. In the past the garment was made of heavy materials, what caused restraining a freedom of movement and often deformed the child’s body. Since the nineteenth century the clothing has begun to been customized to the psyche and child’s body, however, radical changes took place only in the interwar period. Currently fashion for children is characterized not only by the diversity of forms, or ornaments, but first of all it should take into account the specificity of these garments, guaranteeing its functionality and safety.
EN
All the actions tending to limit the number of road accidents are very important. One of such an activity done by road users is wearing the warning clothing containing reflectivematerials and elements. Warning clothing enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elementsplaced on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other road users, for example, bicycle riders. In the paper there is presented the designed project of warning clothing – bicycle rider jacket and there are presented results of questionnaire and of visibility measurementsof jacket on the road in the darkness.
PL
Wzornictwo odzieży dziecięcej cechuje się przede wszystkim funkcjonalnością, dbałością o dobór materiałów i różnorodnością form. Dziecięce wyroby odzieżowe powinny uwzględniać komfort fizyczny dziecka, pozwalający na swobodne poruszanie się oraz komfort psychiczny związany z odczuciami estetycznymi. Odzież dziecięca powinna być również łatwa w konserwacji, co jest bardzo ważne, ze względu na aktywny tryb życia najmłodszych. Cechy użytkowe odzieży w połączeniu z bogatą kolorystyką i odpowiednio dobranymi elementami zdobniczymi wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci.
EN
The design of children’s clothing is characterized first of all by a functionalism, attention to the selection of materials and diversity of forms. Children’s garments should take into account the physical development of the child allowing to perform the movements and psychical development of appropriate aesthetic features and sense of artistic taste. Children’s clothing should also be easy to care, which is very important because of an active lifestyle of toddlers. Practical and functional features of clothing for children are combined with rich colours and appropriately selected decorative elements, which undoubtedly impact their normal psycho-physical development.
EN
The main purpose of this study is the selection of a proper fabric for the reference clothing for ergonomic tests of protective clothing. For research, seven fabric of different raw material content and different structure were chosen. We studied the handle of fabrics produced from blend of polyester/cotton and polyester/Tencel, which were designated by letters from A to G. The assessment of handle of the fabric was performed based on the mechanical properties of fabrics using Kawabata evaluation system (KES-system). It was proven that one of the tested fabrics (F) made of polyester and cotton fibers (85% PES / 15% cotton) with the reinforced twill weave is characterized by the highest total hand value (THV).The high THV results from the low value of koshi (stiffness) and the highest value of numeri (smoothness) and fukurami (fullness). However, in terms of physiological comfort, the lower value of fukurami is more preferred. It turned out that the fabric with the higher value of fukurami (including fabric F) is characterized by the lower air permeability and higher water vapor resistance. At the end, we decided that the reference clothing will be made of cotton/polyester fabric G with the lowest mass per square meter because of the very good physiological comfort parameters and the satisfactory sensorial comfort parameters.
EN
Foundry worker activity involves remaining in a high temperature while working close to a melting furnace. Special clothing made from aluminized fabrics for this action ensures protection against high temperature. However, the problem is that the existing so far suits have not been breathable. This paper the presents the utility comfort parameters of underwear goods which can be used under protective clothing. The special structure of underwear should assure the maintainance of constant temperature of the body. In order to compare the basic functions, namely ensuring comfort of use, innovative underwear products underwent measurements on a thermal manikin. Moreover a comparison between new raw material solutions of underwear and traditional cotton underwear was made. Additionally the air and water vapour permeability of knitted fabrics were measured. The aim of the study was also to determine such properties as the thermal insulation, air and water vapour permeability of underwear products that influence the physiological comfort of foundry workers in order to choose the best one for foundry worker activity.
PL
Podczas pracy przy piecu odlewniczym, pracownik narażony jest na działanie wysokiej temperatury. Ubranie ochronne dla odlewnika wykonane jest z aluminizowanej tkaniny, która zapewnia ochronę przed działaniem wysokiej temperatury. Brak przepuszczalności powietrza oraz pary wodnej specjalistycznej odzieży ochronnej stanowi duże utrudnienie wykonywania rutynowych czynności prac odlewniczych. W artykule podjęto próbę doboru bielizny, która zapewni komfort użytkowania podczas pracy w wysokiej temperaturze. W celu porównania komfortu użytkowania tradycyjnej bielizny bawełnianej z nowymi rozwiązaniami bielizny z zastosowaniem włókien syntetycznych oraz specjalnych konstrukcji splotów wykonano pomiary izolacyjności cieplnej różnych rodzajów bielizny na manekinie termicznym. Ponadto wykonano pomiary przepuszczalności powietrza i pary wodnej wybranych rodzajów bielizny. Analiza porównawcza pozwoliła na tym etapie badań wybrać bieliznę zapewniającą najlepszy poziom komfortu użytkowego w porównaniu z innymi wytypowanymi do badań typami bielizny.
EN
This work presents the results of our approach in the field of modelling and numerical simulation of a garment in a 3D virtual environment. In our study we take into account the strategic point of approach where the numerical avatar model integrates the garment model by association without difficulty. On the other hand the flattening of 2D and 3D garment patterns need to be associative, accurate and impose the existing fabric deformation linked with a garment drape. The results mentioned in our previous paper showed that the adaptive mannequin morphotype model follows the human body morphology from the scanner, although large deformations were imposed to the initial human body during the creation process presented. This model is dedicated to the ready-to-wear garment sectors except for garments very close-fitting to the body (ease allowance value = 0 or negative) such as corsetry, because in this particular case it is necessary to consider the evolution of the chest for women. Moreover the concept of design offered is of sufficient interest to follow the results of the measurement. With this adaptive mannequin morphotype model, we will describe the study on the development of garment models in a 3D environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki naszych rozważań związanych z projektowaniem, modelowaniem i symulacją numeryczną odzieży w 3D przestrzeni wirtualnej. Strategicznym dla tych badań jest sposób integracji modelu ciała człowieka i modelu odzieży, które winny współdziałać w sposób bezkolizyjny. Jednocześnie poziom „współpracy” obu modeli winien być zapewniony tak, aby proces tworzenia i modelowania form odzieży związany z działaniami na płaszczyźnie jak i w trójwymiarze gwarantował ich spójność, dokładność, a także uwzględniał „zachowanie się materiału” w noszonej odzieży. Wyniki badań, prezentowane we wcześniejszej publikacji, związane z projektowaniem naszego parametrycznego manekina pokazują iż model manekina parametrycznego, mimo zaimplementowanych w procesie projektowania znacznych przekształceń, pozostaje zgodny z pierwotnym modelem ciała człowieka uzyskanym w wyniku skanowania. Proponowana koncepcja projektowania odzieży z w/w manekinem parametrycznym wydaje się właściwą dla sektora odzieży oferowanej przez sieci handlowe, za wyjątkiem odzieży bardzo dopasowanej (luzy odzieżowe równe zero lub ujemne) jak wyroby gorseciarskie, ponieważ w tym szczególnym przypadku należałoby uwzględnić również różnorodność kobiecego biustu. Co więcej, stwarza ona również kolejną, potencjalną możliwość wykorzystania wyników kampanii pomiarowych populacji.
EN
The goal of the study is to expand the new 3D garment creation method which has been developed by our team to cover other morphological targets. This creation process, applied until now to typical human body, shapes can be also used in the case of the atypical posture of the human being. The purpose of this study was to obtain 2D patterns of disabled people, especially for people afflicted with severe scoliosis. In our paper we introduced the pathology of this disease as well as the strong influence of this disability on the garment creation process. We present the method which has been used to capture the 3D shape of the body. Two methods of 3D pattern making are proposed. The first method, using virtual try-on, is an empirical method which uses the knowledge and know-how of pattern makers. The second method is a more rigorous one that shows the feasibility of creating a tailored garment directly on a 3D body shape. This method takes into account the 3D evolution of the body as well as the comfort and well-being of the customer, managed by the values of 3D ease allowance. Finally the result shows that the two methods can be used in different garment industries.
PL
Celem artykułu było podjęcie próby zaproponowania i rozwinięcia nowej numerycznej metody tworzenia odzieży w przestrzeni trójwymiarowej, opracowanej przez nasz zespół, dla niestandardowych, atypowych sylwetek. W pracy zaprezentowano koncepcję o możliwości wykorzystania tradycyjnego procesu tworzenia form odzieży (metoda bazująca na wzorcowej, proporcjonalnej sylwetce) dla przypadku nietypowej sylwetki użytkownika. Podjęte rozważania miały na celu uzyskanie dwuwymiarowych wzorców form odzieży dla osób niepełnosprawnych, w tym przypadku osób cierpiących na ciężką skoliozę. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z patologią choroby, jak również ich silny wpływ na proces tworzenia odzieży. Przedstawiono także metodę, którą wykorzystano do generowania trójwymiarowego wirtualnego manekina osoby dotkniętej w/w chorobą. Zaproponowano dwie metody uzyskiwania form odzieżowych w przestrzeni 3D. W pierwszej metodzie, wykorzystano narzędzie wirtualnej przymiarki (system CAD), która jako metoda empiryczna, bazuje na wiedzy i doświadczeniu konstruktora form odzieżowych. Druga przedstawiona metoda jest bardziej dokładna w porównaniu do pierwszej, która prezentuje możliwości stworzenia poprawnie dopasowanej odzieży, bezpośrednio na sylwetce 3D. Metoda ta bierze pod uwagę nieregularność budowy sylwetki ludzkiej, jak również komfort i dobre samopoczucie użytkownika, zależne od wartości dodatku konfekcyjnego – luzu. Wyniki pracy prezentują potencjał oraz możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań zarówno w produkcji odzieży masowej jak i masowej indywidualizacji.
PL
Przy projektowaniu obuwia ochronnego ważnym zagadnieniem jest stopień jego dopasowania do stopy użytkownika, a co za tym idzie sposób stopniowania rozmiarów obuwia. W artykule przedstawiono metodologie projektowana obuwia ochronnego dopasowanego do określonych typoszeregów użytkowników lub obuwia spersonalizowanego, czyli przeznaczonego dla indywidualnego klienta Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D.
EN
Shoe fu assessment is a very important step during the design stage of protective footwear, just as well as the shoe size grading. This paper presents a methodology for designing protective footwear, which fit a given group of users or personalized shoes for an individual client. A 3D hand scanner was used for this purpose.
PL
Przedstawiono 15 parametrów stopy ludzkiej oraz metodykę ich pomiaru za pomocą skanera ręcznego 3D. Pomiar stopy powinien stanowić podstawę do projektowania obuwia ochronnego dopasowanego do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykonano pomiary 15 parametrów stopy ludzkiej 55 ochotników w pozycji siedzącej (dla stopy odciążonej) oraz w pozycji stojącej (dla stopy dociążonej) przed i po wysiłku fizycznym, a następnie przeprowadzono ich ocenę.
EN
This paper presents 15 parameters of the human foot and a methodology for measuring them with a 3D handy scanner. This kind of measurement is a basis for designing shoes for a given group of users or products dedicated for an individual client. Fifteen foot parameters were measured for 55 volunteers in the sitting position (for an unloaded foot) and in the standing position (for a loaded foot) before and after effort. The results were then analysed.
PL
Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami UE powinny zapewniać ich dopasowanie do wymiarów użytkownika. Projektowanie elementów ŚOI na podstawie uśrednionych wartości zarejestrowanych wymiarów antropometrycznych może skutkować niedopasowaniem wyrobów do większej grupy użytkowników. Z tego względu w artykule przedstawiono metodologię projektowania masek lub półmasek ochronnych dopasowanych do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D, którym zmierzono wymiary twarzy populacji 55 ratowników.
EN
Personal Protection Equipment (PPE), which are in agreement with the EU requirements, should assure their fitting to the user dimensions. Designing PPE elements on the basis of mean values of registered anthropometric dimensions can be the reason that those products don't fit to the large group of users. Therefore, there is presented a methodology of designing masks or half-mask fitting to the given group of users or products, which are dedicated for the individual client. 3D body scanner was used for this purpose 55 rescue persons were examined.
EN
The currently used methods of ergonomic assessment of protective clothing depend on the subjective feeling of research participants and don’t take into consideration all aspects of its use. Therefore, more amount of work is undertaken toward the development of new research tools for the ergonomic assessment of protective clothing. Research was carried out at the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute in Lodz. A new methodology will take into consideration a variant of reference clothing, which is related to the results of ergonomics research of protective clothing. Preparation of the reference clothing initiated by picking the appropriate fabric is based on the results of parameters influencing the physiological comfort and sensorial comfort. In the current part, results of different fabric parameters are presented, which are related to physiological comfort, i.e., the thermal resistance, water vapor resistance, hygroscopicity, and air permeability. In the next part of research, we will focus on the parameters related to objective sensorial feelings, i.e., total hand value and its components. Seven fabrics, including six cotton/polyester fabrics, diverse in terms of constituent fiber content and structure parameters (weave, thread density per 1 dm, thread linear density, mass per square meter, thickness), and Tencel/polyester fabric were tested. The best in terms of thermal resistance, water vapor resistance, and air permeability was the cotton/polyester fabric (35% cotton/65% PES) with the smallest mass per square meter. This fabric also exhibits the high hygroscopicity of 7.5%, which puts it into the fourth position.
EN
There are presented results of drape measurement of three upper fabrics and two linings without any seam and with two kinds of seam introduced in three directions: warp, weft and at angle 45°. Drape was assessed on the Cusick’s Drape Tester. Any trend was observed for the results of drape of fabrics with the seam and without, the behavior of fabrics with the introduced seam was different and dependent on a kind of seam and it direction.
EN
There are described three existing methods of assessment of fabric formability, i.e., method of degree of seam puckering, Lindberg's method and Eeg-Olafson’s method. Two first ones can be applied for woven fabrics; whereas the last one - for the knitted ones.
EN
Nowadays the number of road accidents of pedestrians and bicycle riders is on the high level. All the actions tending to limit the number of those dramatic situations are very important. One of such an activity done by the road users is wearing the warning clothing equipped in reflective elements and materials. Warning clothing is very important element of prevention against the road accidents, which enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elements placed on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other users of the road, for example, the road workers or bicycle riders. Therefore, in the paper there are described the problems dealt with the traffic safety and first of all concerning the reflective materials applied in the warning clothing.
EN
The aim of work was to conduct research, how the structure of textile packages with the use of aluminised glass and basalt fabrics influence the thermo-physiological comfort of user in the protective clothing. To achieve this purpose in addition to the aluminized fabrics, two thermo-insulation inserts were examined. All of chosen materials were tested to determine thermal properties of textiles necessary to create the protective clothing with the aluminised basalt fabric content, which in the next step of research will be able to constitute clothing packages. To evaluate the heat insulation the tests were done on the Alambeta device. This device enables to assess parameters of heat flux transport through textiles in defined conditions. Analysis of obtained results of thermal insulation showed that the aluminised basalt fabrics have thermal properties similar or even better comparing to the aluminised glass fabrics.
EN
There are presented the results of utility trials done on the new models of gloves protecting against the thermal and mechanical factors. Gloves were produced with the use of aluminized basalt fabrics. The construction and composition were designed in the Central InstituteforLabour Protection - National Research Institute [1]. On the basis of prepared questionaries’ the positive assessment of elaborated models of gloves, which underwent the utility trials in the real conditions on the labour stands. It is confirmation of good selection of material packages and construction during the stage of designing the protective gloves with the use of aluminized basalt fabrics.
EN
There were presented in the aspect of construction and material composition existing on the market models of gloves protecting against the thermal factors, and six new glove models produced on the basis of aluminized basalt fabrics, designed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The obtained results of resistance on the mechanical factors (abrasion, tear resistance, puncture and cut resistance as well as thermal factors (resistance on the contact, convective, and radiation heat, flammability, and resistance on the small metal splashes) in each variant confirmed the fulfillment of requirements of appropriate standards.
EN
The aim of the study was to prepare and develop the essential elements for the implementation of virtual simulation of clothing protecting against heat in order to carry out the next steps of the clothing modeling in three-dimensional space. In this manner it’s possible to demonstrate the potential of computer system-aided design and a new approach to the design process on the example of the project of clothing protecting against the high temperature. The work has been done using the Lectra CAD system. The software of CAD system used in the project included modules enabling to generate and to model the forms of clothing, its visualization, as well as the virtual simulation of clothing taking into account the sewing process in MODARIS. Hardware device such as DIGITIZER was used to allow the digitization of data.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.