Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Effect of organic mist on the process of cryogenic condensation
EN
Results of numerical calculation for low temperature condensation process of volatile organic compounds from a mixture with inert gas and in the presence of organic mist in gaseous phase are presented. Calculations were done based on the developed one-dimensional mathematical model. Numerical results were obtained for various values of dp and Kp given as parameters characterizing mist existing in a gaseous mixture introduced to the condenser.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych procesu niskotemperaturowej kondensacji lotnych związków organicznych z mieszaniny z gazem inertnym w obecności mgły w fazie gazowej. Zastosowano jednowymiarowy model matematyczny procesu. Obliczenia wykonano dla różnych wartości parametrów dp i Kp, charakteryzujących mgłę w gazowej mieszaninie wprowadzanej do kondensatora.
3
Content available remote Chłodzenie powierzchni elementów elektronicznych rozpyloną cieczą
PL
Wzrost mocy systemów elektronicznych spowodował konieczność stosowania technologii umożliwiających odbiór dużych strumieni ciepła. Utrzymanie na niskim poziomie temperatury pracy elektronicznych elementów zwiększa ich niezawodność i wydajność. Proces chłodzenia rozpyloną cieczą charakteryzuje się dużą wydajnością i równomiernością odbioru ciepła, małym zapotrzebowaniem rozpylanego płynu oraz maią prędkością kropel uderzających w chłodzoną powierzchnię, dlatego też technologia ta wzbudza znaczne zainteresowanie w chłodzeniu elektroniki. Artykuł jest wprowadzeniem w zagadnienia dotyczące procesu chłodzenia rozpyloną cieczą elementów elektronicznych.
EN
An increasing of a power of electronic systems require use of high-heat flux removal technologies. Maintaining lower operating temperatures leads to increase reliabilitj' of components and can result in higher performance. Spray cooling is characterized by high heat transfer, uniformity of heat removal, small fluid inventory and low droplet impact velocity, so it is a technology of increasing interest for electronic cooling. This paper is an introduction to spray cooling process for electronics.
PL
Proces niskotemperaturowej kondensacji lotnych związków organicznych (VOCs) z mieszanin z gazem inertnym, prowadzony z wykorzystaniem ciekłego azotu jako źródła zimna, pozwala na kondensację od 95% do 99,99% typowych zanieczyszczeń organicznych. W tych warunkach proces wymiany ciepła jest szybszy od wymiany masy (niskie wartości współczynników dyfuzji) do ścianki aparatu, co powoduje powstawanie mgły w fazie gazowej. Jeżeli temperatura ścianki aparatu jest niższa od temperatur krzepnięcia lotnych związków organicznych, powierzchnia wymiany ciepła może pokrywać się warstwą organicznego szronu. Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań, procesu niskotemperaturowej kondensacji n-propanolu i mieszanin octanu etylu i n-propanolu w obecności azotu jako gazu inertnego, prowadzonych w spiralnym dwupłytowym wymienniku ciepła. Konstrukcja tego typu kondensatora pozwala na realizację krzyżowo-prądowego spływu kondensatu względem kierunku przepływu gazu inertnego zanieczyszczonego lotnymi związkami organicznymi. Umożliwia również odbiór frakcji kondensatu z kolejnych zwojów spiralnego kanału wzdłuż drogi przepływu schładzanej mieszaniny gazowej, co jest korzystne ze względu na możliwość bezpośredniego powtórnego wykorzystania poszczególnych frakcji kondensatu w różnych procesach technologicznych. Wartości wlotowych stężeń lotnych związków organicznych w gazowej mieszaninie zmieniano w zakresie 6,8 - 27g Nm -3, a natężenie przepływu gazowej mieszaniny przez spiralny kanał kondensatora od 7,4 do 30,6 Nm3h-1. Jako czynnik chłodzący stosowano gazowy azot o temperaturach z zakreśl. -77,3 do-137°C. Opracowano jednowymiarowy matematyczny model procesu, w którym kondensacja lotnych związków organicznych zachodzi zarówno na ścianach spiralnego kanału jak i w rdzeniu fazy gazowej (kondensacja na kroplach mgły). W modelu, ze względu na niskie wartości (poniżej 3% wag.) wlotowych stężeń związków organicznych w mieszaninie z inertem i stąd małe wartości masowych strumieni kondensujących składników, nie uwzględniano oporów cieplnych i masowych filmu cieczy na ścianie spiralnego kanału. Weryfikację opracowanego matematycznego modelu procesu przeprowadzono wykorzystując wyniki własnych badań eksperymentalnych. Stwierdzono, że opracowany model matematyczny dobrze opisuje proces niskotemperaturowej kondensacji lotnych związków organicznych (VOCs) w obecności inertu w warunkach występowania mgły w fazie gazowej i może być wykorzystany przy doborze spiralnego kondensatora dla instalacji oczyszczania gazowych mieszanin z lotnych związków organicznych.
PL
Opracowano jednowymiarowy matematyczny model procesu kondensacji pary organicznej w obecności inertu, uwzględniający heterogeniczną nukleację pary organicznej w rdzeniu strumienia gazowego. Proces kondensacji modelowano dla warunków występowania krzyżowo-prądowego przepływu pary i kondensatu przy równocześnie zachodzącym przeciwprądowym przepływie obu gazów (oczyszczanego i chłodzącego), co ma miejsce w dwukanałowym spiralnym wymienniku ciepła. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
One-dimensional mathematical model condensation process, of an organic vapour from inert gas with a heterogeneous nucleation occurs in a gas core, has been developed. The model has been elaborated for a cross flow of a vapour and condensed liquid film with simultaneous counter-current flow of both gases (cooled gas and cooling gas), which take place in a double spiral heat exchanger. The experimental data show a good agreement with values numerical calculated from presented model.
EN
The effect of various attachment technologies of aluminum fins to the carbon steel core tube on the airside performance of finned tube bundles has been investigated. The experiments were performed on four staggered six rows finned tubes bundles placed horizontally in the test section 360x360 mm. In each tube bundle, different types of fin-tube junctions were applied: G-type with a metal strip embedded in the core-tube groove, E-type bimetallic finned tube obtained with colds rolled extruded technology, KL-type with metal strip wound on the core tube with knurled surface and L-type with metal strip wound on the core tube. The airside heat transfer coefficient (h[g]) was calculated with the [epsilon]- NTU method described elsewhere. The following graphs were plotted: The friction factor (ff), Nusselt number (Nu) and Colburn factor (jC) vs. Reynolds number (Remax), The airside heat transfer coefficient (hg) vs. pressure drop (?P), and hg vs. goodness factor (?P mg/(?gA). As it can be seen from Figures 4 to 7, the E-type tube bundle gives higher values of airside heat transfer coefficients than those for other types.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu różnych technologii wykonania bimetalowych rur żebrowanych na sprawność wymiany ciepła od strony powietrza chłodzącego. Badania przepływowo-cieplne przeprowadzono dla 4 następujących typów rur: G żebra nawijane taśmą w rowku wykonanym w rurze rdzeniowej, E ożebrowanie wytłaczane na zimno metodą walcowania, KL żebra nawijane taśmą na rurze rdzeniowej o powierzchni radełkowej, L żebra nawijane taśmą na rurze rdzeniowej. Poziome rury żebrowane rozmieszczono w wiązkach badawczych w układzie szachownicowym. Współczynnik wnikania ciepła (hg) od strony powietrza chłodzącego obliczano metodą ?NTU. Sporządzono wykresy zależności współczynnika oporu (ff), liczby Nusselta (Nu) i współczynnika Colburna (jC) od liczby Reynoldsa (Remax), współczynnika wnikania ciepła (hg) od spadku ciśnienia (?P), oraz współczynnika hg od tzw. współczynnika dobroci (?Pmg /?g A). Stwierdzono, że wartości współczynnika wnikania ciepła dla wiązki z bimetalowych rur typu E są większe od wartości dla wiązek z pozostałych typów rur.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu kierunku ruchu ciepła na współczynniki oporu w krzyżowo-prądowym przepływie powietrza do wiązki żebrowanych bimetalowych rur typu extruded. Opracowano zależności umożliwiające obliczanie wartości współczynników oporu od strony powietrza przepływającego prostopadle do wiązki rur żebrowanych zarówno dla przypadku wymiany ciepła od powietrza do wkładu rurowego, jak i od wkładu rurowego do powietrza.
EN
The effect of heat transfer direction on the friction factor for air stream in cross flow to the finned tube bundle made of bimetallic helical extruded tubes was experimentally studied. Correlations have been derived allowing for the effect of heat transfer direction on friction factor values for the cross flow of air to the tube bundle.
EN
The results of thermal-hydraulic investigation for air stream in cross flow with staggered banks having the extruded-serrated finned tube were presented. The [epsilon]-NTU method was used to determine heat transfer coefficient from airside. The correlation of airside heat transfer coefficient and friction factor for heat exchangers made of bimetallic tube with extruded-serrated fins has been worked out. Taking into account economical factors the optimal application ranges for both the extruded and the extruded-serrated tube bundles have been established.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań wymiany ciepła i oporów przepływu od strony powietrza przepływającego prostopadle do rur ożebrowanych typu extruded-serrated, rozmieszczonych w wiązce w układzie heksagonalnym. Współczynnik wnikania ciepła od strony powietrza określano, wykorzystując metodę [epsilon]-NTU. Opracowano zależności do obliczania współczynników wnikania ciepła i oporów przepływu od strony powietrza w wymiennikach ciepła wykonanych z bimetalowych rur z żebrami typu extruded-serrated. Na podstawie wartości współczynników kosztów określono zakres optymalnego zastosowania wiązek rurowych wykonanych zarówno z rur typu extruded, jak i extruded-serrated.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu kierunku ruchu ciepła na współczynniki wnikania ciepła dla przepływu powietrza w prądzie krzyżowym do wiązki rur ożebrowanych. Stwierdzono, iż podobnie jak dla przypadku burzliwego przepływu gazu w rurze, współczynniki wnikania ciepła przy chłodzeniu gazu są wyższe niż przy jego ogrzewaniu.
EN
The effect of a heat transfer direction on the heat transfer coefficient for air stream in cross flow to the finned tube bundle was studied experimentally. The results of our experiments show that, as for turbulent gas flow in a pipe, the heat transfer coefficient of air cooling is higher than that for the heating.
PL
Przeprowadzono eksperymentalne badania oporów przepływu powietrza przez dwurzędową wiązkę z rur żebrowanych rozmieszczonych w układzie heksagonalnym. W warunkach nieizotermicznego przepływu gazu, tj. w warunkach wymiany ciepła, gdy średnia temperatura rdzenia gazu znacznie różni się od temperatury ścianki rury, stwierdzono większe wartości współczynnika oporu w porównaniu do wyznaczonych przy przepływie gazu w warunkach izotermicznych. W oparciu o wyniki badań uzyskano równanie korelacyjne uwzględniające wpływ temperatury ściany rury rdzeniowej na współczynnik oporu.
EN
Experimental investigations into the pressure drop of air flowing through a two—rowed bundle of finned tubes arranged on triangular pitch have been carried out. Higher values of the drag coefficient at non—isothermal gas flow (i.e. for heat transfer when the average gas temperature is significantly different from the tube wall temperature) compared to isothermal conditions have been revealed. Based on the experimental results, a correlation equation describing influence of the tube wall temperature on the drag coefficient has been derived.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła i oporów przepływu w zakresie przejściowego przepływu gazu w płytowym wymienniku spiralnym. Wartości współczynników wnikania ciepła wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów, porównując wartości zmierzonych temperatur czynników z wartościami obliczonymi według modelu zmodyfikowanego.
EN
The results of the experimental study of heat transfer and pressure drop in the transition region for a gas flowing in a spiral plate heat exchanger are presented. The heat transfer coefficient was estimated by the method of least squares by comparing the temps. calculated from the mathematical model and those measured experimentally for both gases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.