Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Ocena skuteczności półmasek filtrujących wobec nanoaerozolu NaCl
PL
Dokonano oceny skuteczności filtracji powszechnie dostępnych półmasek filtrujących wobec nanoaerozolu chlorku sodu w obszarze wielkości cząstek 10-250 nm w zakresie natężeń przepływu aerozoli 45-255 L/min. Dokonano również przeglądu wymagań i metod badań dla półmasek filtrujących zawartych w normach krajowych i międzynarodowych. Wykazano, że wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza penetracja nanocząstek rośnie na tyle znacząco, że nawet kilkakrotnie przekraczane są dotychczasowe wymagania skuteczności filtracji. Uzyskane wyniki pokazały również, że obecnie prowadzone badania penetracji materiałów filtracyjnych przeznaczonych do ochrony układu oddechowego wg obowiązujących dokumentów normatywnych nie dają obrazu ich skuteczności wobec nanocząstek, które z łatwością przenikają przez błony komórkowe w organizmie człowieka. Żadna z norm nie obejmuje swoim zakresem penetracji w obszarze wielkości cząstek 20–50 nm, w którym penetracja półmasek filtrujących wobec aerozolu zawierającego nanocząstki osiąga maksimum. Konieczne zatem jest wprowadzenie specjalnych, nowych metod badań dla filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego przeznaczonego do ochrony przed nanoaerozolami.
EN
Fifteen com. filtering half masks were tested for protection efficiency against NaCl nanoaerosol (particle size range 10& - 250 nm, aerosol flow rate 45-255 L/min according to a std. method. The increase of the air flow rate resulted in an significant increase of nanoparticles penetration and the current requirements of filtration efficiency were exceeded several times. The valid stds. did not give any image of half mask efficiency against nanoparticles, because none of the current stds. covered the penetration of the particle size 20-50 nm.
EN
The paper deals with single-phase induction machine operating as a self-excited induction generator which may be used to generate electrical energy from non-conventional energy sources. Performance characteristics of the self-excited generator with capacitor connected to the both stator windings under load operating conditions are computed by field-circuit method. By changing number of turns and size of wires of the auxiliary stator winding, considerable improvement of performance characteristics of the generator were obtained with respect to no-load voltage and under load condition. Furthermore, an influence of corresponding changes in the excitation stator winding on voltage magnitude induced in excitation winding, winding currents and output power of the generator for two capacitor topology in the main stator winding have been presented. The obtained simulation results may be useful in designing the self-excited induction generator on the base of single phase capacitor induction motors.
PL
Artykuł przedstawia jednofazową maszynę indukcyjną pracującą jako samowzbudny generator indukcyjny, który może być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej z niekonwencjonalnych źródeł energii. Charakterystyki pracy samowzbudnego generatora indukcyjnego z kondensatorem podłączonym do obu uzwojeń stojana wyznaczone zostały za pomocą modelu polowo-obwodowego przy obciążeniu rezystancyjnym. Przez zmianę liczby zwojów i rozmiaru (średnicy) drutu uzwojenia pomocniczego stojana uzyskano znaczną poprawę charakterystyk generatora ze względu na wartość napięcia i prądu w uzwojeniu wzbudzenia generatora. Prezentowane wyniki uzyskane z symulacji mogą być wykorzystane w projektowaniu samowzbudnych generatorów indukcyjnych na bazie konstrukcji jednofazowych silników indukcyjnych.
PL
W artykule przedstawiono badania komfortu użytkowania obuwia roboczego, masek i półmasek indywidualnie dopasowanych do kształtu ciała użytkownika. Do wykonania modeli środków ochrony indywidualnej wykorzystano technikę cyfrowego odwzorowania 3D. Tak uzyskane modele poddano ocenie komfortu użytkowania, porównując je ze standardowymi wyrobami dostępnymi na rynku. W wyniku badań stwierdzono, ze indywidualne dopasowanie SOI zmodyfikowanych z wykorzystaniem cyfrowego odwzorowania wymiarów antropometrycznych znacząco wpływa na poprawę komfortu ich użytkowania.
EN
This article presents a study on the comfort of footwear, masks and respirators individually fitted to the shape of the human body 30 digital mapping was used to make models of personal protective equipment [PPE].Thus obtained models were evaluated for comfort by comparing them with standard products available on the market. The results showed that individual adjustment of PPE modified with digital mapping of anthropometric measurements significantly improved the comfort of their use.
EN
The paper concerns the field-circuit evaluation of the steady-state performance of a self-excited single-phase induction generator. For the performance computation the field-circuit model of the generator was implemented using Flux2D software package. The steady-state operation of the generator was simulated for different capacitor topologies in the stator windings. An influence of the capacitor configurations in the main stator winding on terminal voltage and stator winding currents under resistive and resistive-inductive load of the generator at constant rotational speed was investigated.
PL
Artykuł przedstawia polowo-obwodowe wyznaczanie charakterystyk samowzbudnego jednofazowego generatora indukcyjnego w stanie ustalonym. Do wyznaczenia charakterystyk wykorzystano model polowo-obwodowy generatora opracowany w środowisku pakietu Flux2D do obliczeń elektromagnetycznych maszyn elektrycznych. Przeanalizowano pracę generatora w stanie ustalonym dla różnych konfiguracji kondensatorów w uzwojeniu głównym i pomocniczym stojana wyznaczając napięcie i prąd w uzwojeniach generatora przy obciążeniu rezystancyjnym i rezystancyjno-indukcyjnym dla stałej prędkości obrotowej turbiny.
EN
The paper presents a two-dimensional field-circuit model of a two-winding, single-phase induction machine operating as single-phase, self-excited induction generator. The model takes remnant magnetism and magnetization characteristics of the stator and rotor core into account. Results of simulations and experiments are presented, i.e. waveforms of voltages during self-excitation, their dependence on rotor slot opening, influence of capacitances and different capacitor topologies on self-excitation, as well steady-state values of generator voltages and currents at no-load operating conditions. Terminal voltage and currents in stator windings as a function of rotor speed and capacitances of capacitors for resistive loads are also presented. The possibility of directly supplying a single-phase induction motor from the generator as a dynamic load were also investigated. Obtained simulation and experimental results show the need for use of semi-closed rotor slots to ensure conditions for successful self-excitation. The obtained simulation results were validated experimentally on the laboratory setup.
PL
W artykule przedstawiono dwuwymiarowy model polowo-obwodowy dwuuzwojeniowej, jednofazowej maszyny indukcyjnej pracującej jako samowzbudny generator indukcyjny. Model ten uwzględnia (w sposób uproszczony) istnienie remanentu magnetycznego w rdzeniu maszyny oraz charakterystyki magnesowania blach pakietów stojana i wirnika. Zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych – przebiegi napięć podczas procesu samowzbudzenia generatora w zależności od szerokości otwarcia żłobków wirnika, z uwzględnieniem wpływu pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach generatora na przebieg procesu samowzbudzenia oraz na wartości ustalone napięć i prądów w stanie jałowym. Przedstawiono także zmiany napięcia na zaciskach generatora i w uzwojeniu wzbudzenia oraz prądów stojana w zależności od prędkości obrotowej generatora oraz zastosowanych pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach stojana przy obciążeniu rezystancyjnym i przy zasilaniu jednofazowego silnika indukcyjnego. Uzyskane wyniki symulacji i pomiarów wskazują na konieczność zastosowania w wirniku jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego żłobków półzamkniętych w celu zapewnienia warunków do zainicjowania procesu samowzbudzenia. Otrzymane na drodze symulacji charakterystyki zostały pozytywnie zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.
PL
Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju parafinowego) oraz oporu oddychania (w fazie wdechu i wydechu) wg standardowej metodyki badań przedstawionej w normach przedmiotowych oraz niestandardowej metodyki badań dotyczącej penetracji wobec nanoaerozoli chlorku sodu. Stwierdzono, że zarówno półmaska na bazie polipropylenu z modyfikatorem, jak i półmaska na bazie poliwęglanu z modyfikatorem zapewniają dwukrotnie wyższą ochronę niż standardowe półmaski filtrujące zawierające materiały filtrujące stosowane do produkcji półmasek filtrujących o najwyższej, trzeciej klasie ochronnej.
EN
Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite-modified nonwoven layers.
9
Content available remote Polowo-obwodowa analiza samowzbudzenia jednofazowego generatora indukcyjnego
PL
W referacie przedstawiono dwuwymiarowy model polowo-obwodowy dwuuzwojeniowej, jednofazowej maszyny indukcyjnej pracującej jako samowzbudny generator indukcyjny oraz dokonano analizy zjawiska samowzbudzenia. Opracowany model polowo-obwodowy jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego uwzględnia istnienie remanentu magnetycznego w rdzeniu maszyny oraz charakterystyki magnesowania blach pakietów stojana i wirnika. Zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych – przebiegi napięć podczas procesu samowzbudzenia generatora w zależności od wielkości otwarcia żłobków, wpływ pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach generatora na przebieg procesu samowzbudzenia oraz na wartości ustalone napięć i prądów w stanie jałowym. Przedstawione zostały trzy metody pozwalające na zamodelowanie w sposób przybliżony zjawiska remanentu magnetycznego w obwodzie magnetycznym maszyny. Uzyskane wyniki symulacji i pomiarów wskazują na konieczność zastosowania w wirniku jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego żłobków półzamkniętych w celu zapewnienia warunków dla zainicjowania procesu samowzbudzenia generatora. Przedstawiono zależność napięć i prądów generatora w funkcji prędkości obrotowej i pojemności kondensatorów dla dwóch rozpatrywanych układów połączeń generatora. Wyniki badań symulacyjnych zostały pozytywnie zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper presents two-dimensional field-circuit model of two-winding, single-phase induction machine operating as single-phase self-excited induction generator used for the analysis of self-excitation phenomenon. The field-circuit model takes remnant magnetism and magnetization characteristics of stator and rotor core into account. Results of simulations and experiments, i.e. waveforms of voltages during selfexcitation process, their dependence on rotor slot opening, influence of capacitances and different capacitor topologies on self-excitation process, as well steady-state values of generator voltages and currents at no-load operating conditions. Three methods for approximate modeling of remnant magnetism in machine’s iron core are presented. Obtained simulation and experimental results show the need for use of semiclosed rotor slots to ensure conditions for successful self-excitation. Dependence of generator voltages and currents on prime mover speed and capacitor capacitances for two topologies of generator’s external circuit was presented. The simulations were validated experimentally on the laboratory setup.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i pomiarowych charakterystyk jednofazowej maszyny indukcyjnej zaprojektowanej jako silnik, a wykorzystanej do pracy generatorowej jako samowzbudny jednofazowy generator indukcyjny. Charakterystyki wielkości wyjściowych generatora w stanie ustalonym wyznaczono za pomocą opracowanego dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego generatora pracującego w układzie autonomicznym. Przeanalizowano stany pracy generatora dla obciążenia rezystancyjnego przy założonej prędkości obrotowej maszyny napędzającej dla kilku możliwych układów konfiguracji kondensatorów w uzwojeniu wzbudzenia i obciążenia. W przyjętym modelu symulacyjnym uwzględniono strukturę materiałowo-konstrukcyjną uzwojeń i rdzenia stojana i wirnika oraz charakterystykę magnesowania podana przez producenta. Przedstawiono zmiany napięcia na zaciskach generatora i uzwojeniu wzbudzenia oraz prądy w uzwojeniach stojana w zależności od prędkości obrotowej generatora oraz zastosowanych pojemności i układów kondensatorów w uzwojeniach stojana, dla pracy jałowej i przy obciążeniu rezystancyjnym. Przedstawiono również przebiegi napięcia i prądu generatora przy bezpośrednim załączeniu jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Zbadano w laboratorium również zachowanie się samowzbudnego generatora indukcyjnego przy zwarciu oraz przebieg odbudowy napięcia po ustąpieniu zwarcia. Otrzymane na drodze symulacji charakterystyki generatora zostały pozytywnie zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper simulation and measurement results of investigation of a single-phase induction machine designed as the motor in respect of possible utilization as an autonomous self-excited single-phase induction generator are presented. Using developed two-dimensional field-circuit model of the generator, steady-state characteristics were computed for stand-alone operation. The computed characteristics for resistive load at constant rotational speed for some capacitors configurations in excitation and load stator windings were compared with measurements. In the field-circuit model material-structure and magnetizing characteristics of the stator and rotor core of the generator were taken into consideration. Terminal voltage and currents in the stator windings as a function of rotor speed and capacitances of capacitors for no-load and resistive load were presented. Possibility of directly supplying a single-phase capacitor induction motor from the generator as dynamic resistance-inductive load was presented. Sudden short-circuited state and re-building terminal voltage and winding currents waveforms when the short-circuited is disconnected were also investigated. The obtained simulation results by the field-circuit model were positively verified by laboratory tests.
PL
Jednofazowe silniki indukcyjne są powszechnie stosowane w przemyśle oraz AGD. Charakteryzują się one jednak stosunkowo niską sprawnością oraz momentem rozruchowym. Metody optymalizacyjne oraz dwuwymiarowy model polowo-obwodowy można z powodzeniem zastosować w projektowaniu prototypów (wirtualnych) nowych silników lub poprawy istniejących. W artykule przedstawiono zarys procesu optymalizacji jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Wydajność obliczeń numerycznych optymalizacyjnych zależy od sposobu sformułowania problemu optymalizacji. Wyboru funkcji celu, zmiennych niezależnych oraz obszaru dopuszczalnego zmian parametrów można dokonać przeprowadzając analizę wrażliwości przyjętych kryteriów optymalizacji testowanego silnika. W tym celu zbadano wpływ zmiennych geometrycznych opisujących kształt żłobka wirnika oraz pojemności kondensatora pracy w środowisku obliczeniowym GOT-it/Flux2D na przyjęte kryteria, czyli moment obrotowy i prąd w stanie zahamowanego wirnika.
EN
Single-phase induction motor are widely used in industry and home appliance devices. However, they are characterized by relatively low efficiency and starting torque. Using a finite element model combined with optimization methods can be useful in designing new prototypes (virtual) or to improve exiting motor. The paper outlines the process of optimization of a single-phase capacitor induction motor. Numerical optimization performance depends on the formulation of the optimiaztion problem. Selection of the objective function, the variables and the area of solution can be assessed by performing sensitivity analysis of adopted optimization criteria of tested motor. For this purpose, the effect of geometric variables describing shape of rotor slot and capacitor capacitance on chosen criteria, like rotational torque and current was examined in locked rotor test in Flux2d/GOT-it software.
EN
The basic aim of this research was to establish the efficiency of filtering materials widely used in respiratory protection devices with particular interest in their porosity, degree of electric and changeable process parameters, such as the flow rate of the test nanoaerosol and the size range of nanoparticles. Tests were carried out with an NaCl solid aerosol of 3.2 × 105 particles/cm3 for the range of particle size of 7–270 nm, at aerosol flow rate of 1800, 2700, 3600, 4500 and 5400 L/h. The tests showed that electrospun nonwovens were the most effective filtering materials for nanoparticles over 20 nm. Melt-blown electret nonwovens with lower porosity than electrospun nonwovens had higher values of penetration of 1%–4%. Those materials provided very efficient protection against nanoparticles of certain sizes only.
EN
Epidemiological studies of the effect of harmful nanoparticles on the human body prove that efficient protective measures need to be developed. This applies, in particular, to respiratory protection equipment in which filtration nonwovens are the essential structural material. This paper discusses a method for improving the efficiency of electret filtration nonwovens for nanoparticles by using polypropylene (PP) admixed with additives with varying electrostatic potentials. The investigation was carried out using amber (negative charge) and perlite beads (positive charge) incorporated into the polymer stream using melt-blown technology. Filtration efficiency was evaluated using standard methods with paraffin oil mist and sodium chloride aerosol and non-standard methods with nanoparticles. The studies proved that strengthened electrostatic interaction effects owing to the modifiers provide a promising method for improving the efficiency of electret nonwovens against nanoparticles.
PL
Badania epidemiologiczne dotyczące wpływu oddziaływania szkodliwych nanocząstek na organizm człowieka wskazują na konieczność opracowania skutecznych środków ochronnych. W szczególności dotyczy to sprzętu ochrony układu oddechowego, którego podstawowym materiałem konstrukcyjnym są włókniny filtracyjne. W artykule zaprezentowano sposób poprawy skuteczności elektretowych włóknin filtracyjnych wobec nanocząstek poprzez domieszkowanie polipropylenu (PP) dodatkami o różnym potencjale elektrostatycznym. Badania prowadzono z wykorzystaniem granul perlitu (ładunek dodatni) oraz bursztynu (ładunek ujemny) wprowadzanych do strugi polimeru w technologii meltblown. Skuteczność filtracji oceniono metodami standardowymi z wykorzystaniem aerozolu mgły oleju parafinowego i chlorku sodu oraz niestandardowymi z użyciem nanocząstek. Badania wykazały, że obiecującym kierunkiem poprawy skuteczności elektretowych włóknin wobec nanocząstek jest wzmocnienie efektu oddziaływań sił elektrostatycznych poprzez wprowadzenie modyfikatorów.
EN
The purpose of the paper is the investigation of possibility of utilization of a single-phase induction machine, designed and normally operating as a single-phase capacitor induction motor, as a self-excited single-phase induction generator, which can be used to generate electrical energy from non-conventional energy sources. The paper presents dq model of the self-excited single-phase induction generator for dynamic characteristics simulation and steady-state model based on double revolving field theory with two phase symmetrical components – a forward and backward revolving field for performance of the generator under resistive load. Excitation and load characteristics obtained by simulation showed considerable influence of method of capacitor configuration in the load stator winding on terminal voltage, current and output power of the generator under load. An specific construction of the stator windings together with capacitor requirements to obtain nominal output power at desired self-regulating terminal voltage over the operating range will be the aim of further research.
15
Content available remote Steady-state investigation of the single-phase capacitor induction motor
EN
The paper presents steady-state study of the single-phase capacitor induction motor by of 2D field-circuit model and by an actual motor laboratory testing. Developed the field-circuit model was implemented for simulation using Flux2D software package. The investigation of the motor was conducted for steady-state performance with no-load and locked-rotor tests. Computed steady-state characteristics were compared with measured ones to confirm correctness of the simulation model.
PL
Artykuł przedstawia badania stanu ustalonego pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym za pomocą dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego oraz pomiarów laboratoryjnych rzeczywistego silnika. Model polowoobwodowy silnika opracowano przy wykorzystaniu pakietu Flux2D. Badania silnika przeprowadzono w stanie pracy ustalonej pod obciążeniem, biegu jałowym oraz przy zahamowanym wirniku. Obliczone charakterystyki w stanie ustalonym porównano z wynikami pomiarowymi dla sprawdzenia poprawności przyjętego modelu polowo-obwodowego.
EN
These The paper presents experimental verification of the 2D field-circuit model of the single-phase capacitor induction motor. Developed the field-circuit model was implemented for simulation using Flux2D software package. The verification of the 2D field-circuit model was conducted for starting of the motor with no-load, steady-state performance and at no-load and locked-rotor tests. Computed dynamic and steady-state characteristics were compared with measured ones to confirm correctness of the simulation model. The model is useful for study the effect of parameters of the motor on starting and running performance at desired load.
PL
Artykuł przedstawia weryfikacje eksperymentalną dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Opracowany model obliczeniowy zaimplementowano w środowisku Flux2D. Weryfikację przeprowadzono dla rozruchu silnika bez obciążenia, stanu ustalonego pracy. W celu oceny poprawności modelu porównano charakterystyki obliczone z pomierzonymi. Model może być przydatny do badań wpływu parametrów na właściwości rozruchowe oraz pracę znamionową badanego silnika.
17
Content available remote Dynamiczny model symulacyjny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego oraz omówiono proces samowzbudzenia generatora. Opracowany model matematyczny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink, a następnie poddany badaniom symulacyjnym w stanach statycznych i dynamicznych dla dwóch różnych układów połączeń kondensatorów w obwodzie wyjściowym generatora. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych wskazują na efektywniejszą pracę generatora w układzie z dwoma kondensatorami i stanowić będą podstawę do dalszych badań, zmierzających do opracowania modelu polowo – obwodowego, umożliwiającego dokładniejsze modelowanie jednofazowego generatora indukcyjnego, zarówno w stanach dynamicznych, jak i ustalonych.
EN
The paper presents a mathematical model of the single-phase self-excited induction generator. The process of self-excitation was presented. Developed mathematical model of the single-phase self-excited induction generator was implemented using Matlab/Simulink software and dynamic and steady state simulations were performed for different capacitor excitation topologies. The obtained results of simulation show a more effective operation of the generator with two excitation capacitors. They are also treated as a basis for a further research, leading to development of a circuit-field model, allowing for more accurate calculation of a single-phase self induction generator.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe metody ilościowe i jakościowe wyznaczania wskaźników ochrony dla sprzętu ochrony układu oddechowego. Wskazano zalety i wady obu typów metod oraz przedstawiono różnice pomiędzy wyznaczonymi wskaźnikami ochrony stosowanymi przy doborze sprzętu ochrony układu oddechowego w różnych krajach. Omówiono ponadto wyniki dotychczas prowadzonych badań wskaźników ochrony i rozrzut wartości wskaźników ochrony na stanowiskach pracy, który jest znacznie większy niż uzyskiwany w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, ocena szczelności i wskaźnika ochrony powinna być przeprowadzana za każdym razem, gdy pracownikowi przydzielany jest sprzęt ochrony układu oddechowego.
EN
This article presents basic methods of determining quantitative and qualitative fit factors for respiratory protective devices (RPD). Both types of methods have their advantages and disadvantages. The assigned protection factors used in selecting RPDs vary among countries. This article also discusses the results of studies and the fact that the dispersion in the values of fit factors at workstations is much greater than in values obtained in reproducible laboratory conditions. Therefore, to ensure workers' safety, fit and the protection factor should be assessed whenever an employee is assigned an RPD.
EN
The paper presents a modelling mathematical tool for prediction of dynamic and steady-states operation of the single-phase capacitor induction motor for different values of the capacitor capacitance and different frequency of voltage supply at no-load and rated load conditions. Developed mathematical model of the capacitor induction motor was implemented for calculation using Matlab/Simulink software. Presented simulation results may be utilized to achieve better starting quality of single-phase capacitor induction motors.
20
EN
The paper presents a mathematical model and simulation results of dynamic characteristics of the single-phase capacitor induction motor for different values of the capacitor capacitance and moment of inertia at no-load and nominal load conditions. The model has been used to study the effect of some machine parameters on the start-up and load performance of the motor. Computed dynamic characteristics were compared with measured ones to confirm correctness of the mathematical model and parameter.
PL
Artykuł przedstawia model matematyczny oraz wyniki symulacji stanów dynamicznych jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym dla różnych pojemności kondensatora pracy oraz momentu bezwładności. Obliczone charakterystyki dynamiczne porównano z wynikami eksperymentalnymi dla sprawdzenia poprawności modelu matematycznego i przyjętych parametrów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.