Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W 1989 r. w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” zakończono eksploatację złóż rud Zn-Pb w niecce bytomskiej. W tamtym czasie pod zrobami rudnymi eksploatację węgla prowadziło kilkanaście kopalń i dla ich ochrony podjęto decyzję o dalszym odwadnianiu zrobów rudnych z wykorzystaniem pompowni stacjonarnej przy szybie „Bolko” w Bytomiu. W ostatnich 30-tu latach w niecce bytomskiej zaszły duże zmiany w strukturze górniczej i sytuacji hydrogeologicznej, polegające na zlikwidowaniu kilku kopalń i kilku zakładów górniczych węgla kamiennego oraz zdecydowanym zmniejszeniem natężenia dopływu wody z triasowego poziomu wodonośnego do pompowni przy szybie „Bolko”. Zaistniały zatem powody, dla których podjęto dyskusję w sprawie ewentualnej zmiany systemu pompowania ze stacjonarnego na głębinowy, ze względu na zalety tego sposobu odwadniania, potwierdzone dotychczasowymi wieloletnimi doświadczeniami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi w odwadnianiu zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. W artykule przeanalizowano obecny i planowany sposób odwadniania kopalń węgla kamiennego i oceniono ewentualne zagrożenie dla prowadzenia ruchu w sytuacji tworzenia się zbiornika wodnego w zrobach porudnych w utworach triasowych, zawiązanego ze zmianą systemu odwadniania tych zrobów ze stacjonarnego na głębinowy.
EN
In 1989, mining process of Zn-Pb ore deposits conducted by Orzeł Biały Mining and Metallurgical Works in the Bytom syncline was discontinued. At that time, exploitation of coal deposits located beneath the abandoned ore workings was carried out by a dozen or so coal mines. To protect abandoned ore workings, there was made a decision on their further dewatering by using a stationary pumping station placed by the Bolko Shaft in Bytom. In the last 30 years, major changes in the mining structure and hydrogeological situation have taken place in the Bytom basin. They include liquidation of several hard coal mines and mining plants as well as a significant reduction in the inflow of water from the Triassic aquifer to the pumping station placed by the Bolko Shaft. Therefore, there arose reasons to start a discussion on a possible change of a pumping system, from stationary to a deepwater one, due to the advantages of this dewatering method, approved by the previous long-term experience of the Central Department of the Mine Dewatering Plant in Czeladź, belonging to the Mine Restructuring Company (SRK S.A.) in the dewatering of liquidated hard coal mines. The article analyses current and planned methods of dewatering hard coal mines and possible threats for mines operations in the situation of formation water reservoirs in the abandoned ore workings, resulted from the change of a pumping system, from stationary to a deepwater one
PL
W pracy przeanalizowano wpływ dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej na morfologię terenu i stosunki wodne obszaru górniczego ZG „Sobieski". Prognozowane zmiany morfologii terenu w latach 2008-2017 związane są z obniżeniami, jakie wystąpią w tym okresie w wyniku realizacji zaplanowanych robót eksploatacyjnych. Do oceny zmian morfologii terenu i stosunków wodnych wykorzystano wielkości prognozowanych osiadań terenu, których podstawą sporządzenia były projekty eksploatacji pokładu 304/2 oraz harmonogram wybierania poszczególnych ścian. Z przeprowadzonej analizy zmian morfologii terenu pod wpływem prognozowanych osiadań wynika, że wykształcą się trzy niecki obniżeniowe. Największe obniżenia przekraczające 3 m wystąpią w centralnej i południowej części obszaru lasów Leśnictwa Podłęże (niecka I i II), obniżenia ok. 2,5 m wystąpią w niecce III, przy zachodniej granicy obszaru badań, pod korytem rzeki Przemszy.
EN
This paper presents the influence of mining exploitation on the terrain morphology and water regimes in the area of "Sobieski" mine. The predicted changes in the morphology in 2008-2017 would result from drops, which may occur as the result of the planned works. The assessment of changes in morphology and water regimes had employed the quantities of potential subsidence, based on projects of exploitation of bed no. 304/2 and the schedule of mining for particular walls. The analysis of the influence of the predicted subsidence on the changes in the terrain morphology led to the idea that three subsidence trough may occur. The deepest may exceed 3m an will occur in the central and southern part of the area of Podleze forestry (trough I and II), subsidence of about 2,5m may occur in trough III by the western perimeter of the research area under the river-bed of Przemsza river.
PL
W artykule pokazano sposób postępowania przy określaniu zmian stosunków wodnych następujących w terenie podlegającym wpływom prowadzonej eksploatacji górniczej. Dokonano tego na przykładzie południowo-zachodniej części obszaru górniczego PG „Silesia”, gdzie kopalnia ta zamierza prowadzić eksploatację w pokładach 325 i 327/1. Obszar objęty prognozowanymi wpływami tej eksploatacji jest w znacznej części płaski i z uwagi na występujące w nim cieki i zbiorniki wodne cechuje się skomplikowanymi stosunkami wodnymi. Na podstawie analizy sytuacji hydrograficznej i hydrogeologicznej oraz wykonanej mapy prognozowanej rzeźby terenu określono miejsce wystąpienia dna niecki bezodpływowej i zasięg prognozowanego zalewiska. Pozwoliło to zaproponować niezbędne prace hydrotechniczne mające na celu zminimalizowanie skutków niekorzystnych zmian w stosunkach wodnych.
EN
In the article there has been presented a method of processing in defining of water condition changes following in the area under the influence of conducted mining exploitation. It was performed on the example of the south-western part of the mining area of PG “Silesia”, where the mine is going to exploit the beds 325/1 and 327. The terrain covered by predicted mining influences of this exploitation is mostly flat and because of many existing streams and water reservoirs it is characterized by complicated water conditions. On the basis of hydrographical and hydrogeological analysis and created map of predicted land relief there was determined the position of the bottom of the trough without outflow and the range of the predicted overflow land. This allowed to propose necessary hydrotechnical works that should minimize disadvantageous effects in water conditions.
PL
Osłonowy monitoring hydrologiczny i hydrogeologiczny, obejmujący pomiary położenia zwierciadła wody podziemnej w piezometrach, natężenia przepływu wody rzeki Bytomki, natężenia przepływu wody w wyrobisku sztolni oraz stanu wody w zbiornikach wodnych powierzchniowych, dla rewitalizowanej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu jest prowadzony dla rozpoznania stanu zawodnienia powierzchni terenu" i górotworu w otoczeniu sztolni dla wypracowania i wdrożenia metod jej zabezpieczenia przed zagrożeniem wodnym. Wpływ na kształtowanie się zwierciadła wody miały opady atmosferyczne i czynniki antropogeniczne (drenaż górniczy). W okresie wzmożonych opadów atmosferycznych, jakie wystąpiły w maju 2010 roku, nie zauważono zdecydowanie podwyższonych stanów wody w piezometrach, natomiast obserwowano zwiększenie natężenia przepływu wody i podwyższenie stanu wody w Bytomce oraz zwiększenie natężenia przepływu w wyrobisku sztolni. Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w ramach realizowanego monitoringu hydrogeologicznego sztolni zaproponowano prowadzenie dalszych pomiarów ze zmniejszoną częstotliwością.
EN
Protective hydrological and hydrogeological monitoring of revitalized Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna in Zabrze (main drainage adit) is conducted in order to recognition of inflow of ground surface and formation close the adit. The aim of the work is to develop and implement the method of revitalized adit protection against future water risk. Based on the analysis of monitoring measurements results is proposed the conduct further measurement with a reduced frequency.
PL
Działalność górnicza, w szczególności górnictwo odkrywkowe w znacznym stopniu przekształca środowisko naturalne. Wynikająca z przepisów prawnych konieczność przywrócenia walorów użytkowych środowisku, stwarza obowiązek znalezienia odpowiednich rozwiązań techniczno-ekonomicznych dla działań rekultywacyjnych. W pracy przedstawiono metodykę i wyniki badań mieszanek gruntowych wytwarzanych na bazie gruntu zwałowanego z nadkładu złoża i popiołów z elektrociepłowni. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że uzyskane mieszanki są dobrym materiałem nie tylko do prac rewitalizacyjnych, ale mogą stanowić materiał do innych robót inżynieryjno-budowlanych.
EN
Mining activities, in especially surface mining, largely changes natural environment. Necessity of environment utility values restoration, resulting from the legislations, causes obligation of finding proper techno-economic solutions for reclamation. The paper presents methodology and results of analyses of ground mixtures made on the basis of dumped ground from overlay of deposit and thermal-electric power station ashes. Studies results allow to state that mixtures are good material not only for revitalization activities, but also could be an material for other engineering-building works.
PL
W artykule przedstawiono metodykę określania przyczyn występowania anomalii mikrograwimetrycznych w szczególnym terenie - w rejonie zapadliska powstałego w trakcie katastrofy budowlanej szybu V KWK "Szczygłowice" z wykorzystaniem sondowania CPTU. Wykazano, że anomalie mikrograwimetryczne nie są spowodowane niewypełnionymi zrobami lub niezidentyfikowanymi wcześniej płytkimi wyrobiskami, ale wynikają z obecności stref rozluźnionego gruntu, a także zmian litologii gruntów. Metoda sondowania CPTU jest szczególnie przydatna do określenia stanu gruntu w rejonie zidentyfikowanej anomalii mikrograwimetrycznej, gdyż uwzględnia aktualny stan naprężenia w gruncie. Wykonując dodatkowe sondowanie poza strefą anomalii możliwe jest również określenie nie tylko zmian stanu gruntu, ale także (pośrednio) procentowej zmiany gęstości objętościowej gruntu (rozluźnienia gruntu). Połączenie sondowania CPTU z wynikami badań mikrograwimetrycznych pozwala na jednoznaczne wyjaśnienie przyczyn występowania anomalii siły ciężkości.
EN
Methodology of causes determination of micro-gravimetric anomalies occurring on special terrain - region of local depression which arose during building crash of the Shaft V of KWK "Szczygłowice", using CPTU sounding, is presented. U was proved, that micro-gravimetric anomalies are not caused by the empty goaf or earlier unidentified shallow workings, but result from the presence of loose ground zone and also from the changes of ground lithology. The CPTU sounding method is particularly useful for determination of the ground stress state in the region of identified gravimetric anomaly, because it takes into consideration the current stress state in the ground. Executing additional sounding outside the anomaly zone, there is also possible to determine not only ground state changes, but also (indirectly) percentage of change of ground bulk density (ground slackness). Connection of CPTU sounding with results of micro-metric research allows to clear-cut explanation of causes of gravimetric anomalies of forth of gravity.
EN
In this paper, the load flow problem in a power transmission network is studied in presence of load and Power generation uncertainties and transmission lines failures. Network performance indicators are computed and the importance of the different components is evaluated by a power flow betwenness centrality measure.
8
PL
Artykuł przedstawia metodykę prognozowania warunków gruntowo-wodnych na terenie, na którym będą zaznaczały się wpływy prowadzonej eksploatacji górniczej. Prognozowane osiadania powierzchni terenu spowodują powstanie szkód górniczych - hydrogeologicznych i hydrologicznych - zmian spadków hydraulicznych cieków powierzchniowych. Istniejąca infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu, a także niekorzystne warunki gruntów, ograniczają możliwość prostego pogłębienia koryta cieku. W artykule przedstawiono zakres prowadzonych analiz i wnioski, co do możliwości zapewnienia wymaganych minimalnych spadków dna koryta cieku na jak najdłuższym odcinku. Szukano takiego rozwiązania, które ograniczy konieczność budowy przepompowni.
EN
Article presents the methodology of analysis of ground and water conditions in termin in which the influences of mining exploitation will. The predicted influences will cause the rise of mining damages - the hydrogeological and hydrological changes of falls of hydraulic surficial water - course. The existing infrastructure, land development and unfavourable conditions of soils limit the possibility of deepening of water - course channel. In the article were showed the range of analyses made and the conclusions applying to possibility of providing the minimum falls of channel water bottom - on the longest possible section. Such solution which would limit the necessity of buliding pumping station was looked for.
PL
W artykule przedstawiono zmienność zawartości As, Cd, Cu, Fe, Pb, Sb, Zn w obrębie poszczególnych warstw Składowiska Odpadów Niebezpiecznych Huty Cynku "Miasteczko Śląskie", opierając się na analizie statystycznej. Na podstawie reprezentatywnej liczby pobranych próbek żużla zdeponowanego na składowisku, dokonano również oszacowania ilości badanych metali w całej bryle składowiska.
EN
The paper presents variability of As, Cd, Cu, Fe, Pb, Sb, Zn concentration within the particular layers of Zinc Plant "Miasteczko Śląskie" Dangerous Wastes Stockyard. On the basis of representative samples amount of slugs deposited on the stockyard, also estimated ąuantity of analyzed metals within whole stockyard lump.
10
PL
Nowoczesne narzędzia badawcze pozwalają identyfikować rejony, w których zachodzą deformacje górotworu wynikające z działalności górniczej. W artykule przedstawiono wykorzystanie kombinacji analizy mikrograwimetrycznych i sondowania CPTU do identyfikacji stref rozluźnienia gruntów.
EN
Modern research tools allow to identify areas in which there are deformations of the rock mass resulting from mining activities. The article presents a mix of micro gravimetry and CPTU analys use to identify the zones of loosening of ground.
PL
Artykuł przedstawia metodykę analizy warunków gruntowo-wodnych w szczególnym terenie - w rejonie zapadliska powstałego w trakcie katastrofy budowlanej szybu V KWK Szczygłowice. Wstępnie prowadzone rozpoznanie przypowierzchniowych warstw gruntu z wykorzystaniem analizy mikrograwimetrycznej wykazało wiele stref wskazujących na rezydualne anomalia siły ciężkości (łącznie 10 stref). W wyniku prowadzonych prac wykazano, że anomalie mikrograwimetryczne nie są spowodowane niewypełnionymi zrobami lub niezidentyfikowanymi wcześniej płytkimi wyrobiskami, ale wynikają z obecności stref rozluźnionego gruntu, a także zmian litologii gruntów. W artykule przedstawiono zakres badań pozwalający scharakteryzować dwie z takich anomalii, mające wpływ na bezpieczeństwo przebiegającego w pobliżu szlaku kolejowego. Zakres badań pozwolił wyjaśnić przyczyny zaznaczania się strefy anomalii rezydualnej -lokalnych zmian litologii gruntu.
EN
The article represents the methodology of analysis of grundwater conditions in special terrain - in region of hollow formed in track of building catastrophe of V shaft the Szczygłowice Coal Mine. The initially led recognition of superficial layers of soil from utilization the analysis the mikrogravimetry showed the row of zones demonstrative on the anomaly of strength of gravity (together 10 zones). It it in result of led works was showed was, that the anomalies the fuli drivage the mikrograwimetric do not be cause or the unidentified earlier shallow excavations, but they result with presence of zones of loosened soil and also the changes the litologii of soils. It the of investigations permitting range in article was introduced was to the self -characterize two of such anomalies, having on safety the influence running in vicinity of railway route. The range of investigations permitted to explain the cause of zaznaczanie the zone of anomaly the rezydualnej - the local changes the litology of soil.
PL
Obiekty zabytkowe, zgodnie z wymogami prawa należy chronić. Ochrona taka nie powinna zapewniać jedynie naprawiania bieżących uszkodzeń. Prawidłowa ochrona zabytków polega na identyfikowaniu przyczyn powstawania uszkodzeń i podejmowaniu kroków zmierzających do zminimalizowania lub wręcz wyeliminowania czynników powodujących uszkodzenia w budowli. W artykule przedstawiono zakres podjętych działań służących identyfikacji przyczyn powstawania uszkodzeń w ponad 350-letnim budynku kościoła w Prószkowie.
EN
It antique objects, with requirements of right was one should protect peaceably. Protection such should not assure repairing current damages only. The correct protection of relics depends on identifying the causes of damages formation and elimination of damage factors. It the range in article was introduced was undertaken workings the servants of identification of causes formation of damages in over 350-summer building of church in Prószków.
PL
Przedstawiono wpływ działalności górnictwa podziemnego i tworzących się poeksploatacyjnych niecek osiadania na warunki krążenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany stosunków wodnych w obszarze górniczym KWK "Szczygłowice", gdzie wody powierzchniowe i gruntowe są odizolowane od wyrobisk górniczych warstwami nieprzepuszczalnymi, zaznaczają się przede wszystkim powstawaniem terenów podtopionych w wyniku zmiany spływu wód oraz zmniejszenia głębokości zalegania wód gruntowych. Oceniono zmiany ukształtowania powierzchni terenu i związane z nimi przekształcenia stosunków wodnych w zlewni rzeki Bierawki pod wpływem dokonanych i planowanych robót górniczych. Przeprowadzono analizę hydrologiczno-hydrauliczną zlewni Bierawki oraz przedstawiono koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu górniczego KWK "Szczygłowice".
EN
The influence of underground mining and mining subsidence on surface und underground waters circulation is presented in the paper. Changes of hydrological regime within the Szczygłowice mining area, where both surface and underground waters are isolated from the mining workings by the impermeable layers, are characterized mainly by flooded areas appearance. It is a result of changes in water flow direction and shallowing of the water table. The changes in the terrain morphology due to former and planned mining activities, and its influence on the water conditions transformation within the Bierawka river catchment are assessed. The concept of flood protection plan within the Szczygłowice mining area is presented on the background of hydrologic-hydraulical analysis of the Bierawka river catchment.
PL
Na terenach pogómiczych należy często dokonywać oceny możliwości zabudowy z uwagi na istniejące wyrobiska górnicze i możliwości deformacji powierzchni terenu. W artykule przedstawiono przykład takiej oceny dla niewielkiego obszaru w Tarnowskich Górach, w miejscu dawnej eksploatacji rud cynku i ołowiu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o modelowanie komputerowe geomechanicznych własności górotworu z wykorzystaniem metodyki GSI.
EN
In areas after miting be frequently evaluate the possibility of building because of the existing underground excavations and risk of deformations on the surface area. The article is an example of such an assessment to a small area in the city Tarnowskie Góry in place of former ore Zn-Pb exploitation. The assessment was carried out bassed on computer modeling of geomechanical property of rock massif using Geological Streinght Index (GSI) procedure.
15
Content available remote Operating Results of Godfellow EFSOP at Riva, Verona, Italy
EN
Tenova, formerly Techint Technologies, is a leading world-wide supplier of advanced technologies, products and services for the metal and mining industries. Tenova Goodfellow Inc. (TGI), formerly Techint Goodfellow Technologies Inc., has developed the Goodfellow Expert Furnace System Optimization Process (EFSOP ), which uses continuous extraction and analysis of EAF off-gases to dynamically optimize the chemical energy usage within the furnace. The benefits of the Goodfellow EFSOP system are increased process knowledge, lower conversion costs, and increased productivity. In November 2005, Tenova installed and commissioned two state-of-the-art Goodfellow EFSOP systems for RIVA ACCIAIO S.p.A. for their Verona meltshop. This dual system installation represented the first Goodfellow EFSOP installation in the Italian market. These new systems were installed on each of the two 80 ton Tenova EAFs at RIVA, Verona plant and incorporated continuous off-gas based closed-loop process control. Process analysis of the furnace operation commenced immediately after installation and commissioning of the EFSOP system. Ultimately process optimization included changes to the carbon/oxygen and methane practice, fume system adjustments, electrical practice adjustments and closed-loop control of oxygen, methane and injected carbon. This paper outlines the path to EAF optimization and the benefits achieved at RIVA, Verona by using the Goodfellow EFSOP system.
PL
Tenova, dawniej Technit Technologies, jest wiodącym światowym dostawcą wysoko rozwiniętych technologii, produktów i usług dla przemysłu metalowego i górniczego. W Tenova Goodfellow Inc. (TGI), przedtem Techint Goodfellow Technologies Inc. rozwinięto ekspertowy system optymalizacji procesu piecowego EFSOP, w którym wykorzystywana jest ciągła analiza gazów wylotowych z pieca łukowego do dynamicznej optymalizacji energii użytej w procesie. Zaletami systemu Goodfellow EFSOP jest rosnąca wiedza o procesie, niższe koszty przystosowania systemu oraz zwiększona wydajność. W listopadzie 2005, Tenova zainstalowała i nadzorowała dwa aktualnie rozwijane systemy EFSOP w stalowni RIVA ACCIAIO S.p.A. w Weronie. Jest to pierwsze wdrożenie na rynku włoskim. Systemy te zostały zainstalowane na dwóch 80 Mg piecach łukowych w zakładzie RIVA w Weronie i sterują procesem w obwodzie zamkniętym w oparciu o gazy wylotowe. Analiza procesu rozpoczęła się natychmiast po instalacji i nadzorze systemu. Ostatecznie optymalizacja procesu zawiera zmiany do stosownej praktyki wdmuchiwania węgla, tlenu i metanu, regulację systemu odciągowego dla gazów, elektrycznego oraz sterowanie w obwodzie zamkniętym tlenem, metanem i wdmuchiwaniem węgla . W artykule przedstawiono zarys optymalizacji pieca łukowego i korzyści osiągnięte w przedsiębiorstwie RIVA, wynikające z zastosowania systemu Goodfellow EFSOP.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sondowania CPTU do wydzielenia warstw geotechnicznych oraz interpretację wyników sondowania wykonanego sondą statyczną TG63-150sCPTU, będącą w dyspozycji Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej. Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że sondowanie statyczne z bezpośrednim pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu (CPTU) pozwala, po zastosowaniu odpowiednich klasyfikacji i wzorów korelacyjnych, uzyskać precyzyjne wydzielanie warstw i dobre oszacowanie stanów gruntów oraz ich parametrów mechanicznych.
EN
The paper presents possibility to take advantage of penetration of CPTU to dispense geotechnical layer and interpretation results of static penetration probe TG63-ISOsCPTU to be in order of Silesian Technical University - Institute of Applied Geology. Presenting results permit to state cone penetration test with pore pressure measurement (CPTU) allow to get precision of layer determination and estimate of ground mechanical condition after use of adequate classification and formulas.
PL
Przedstawiono wpływ działalności górnictwa podziemnego i tworzących się poeksploatacyjnych niecek osiadania na warunki krążenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zmiany stosunków wodnych w obszarach górniczych, gdzie wody powierzchniowe i gruntowe są odizolowane od wyrobisk górniczych warstwami nieprzepuszczalnymi, zaznaczają się przede wszystkim powstawaniem terenów podtopionych w wyniku zmiany spływu wód oraz zmniejszenia głębokości zalegania wód gruntowych. Oceniono zmiany ukształtowania powierzchni terenu i związane z nimi przekształcenia stosunków wodnych w zlewni rzeki Bierawki, która poddana jest intensywnym wpływom robót górniczych. Określono sposoby ochrony terenów górniczych przed zalewiskami wraz z profilaktyką przeciwpowodziową.
EN
The paper presents an influence of underground coal-mining activity and forming post-exploitation subsidence trough on surface and underground water circulation conditions. Changes of water conditions in coal-mining areas, where surface and underground water are isolated from mining headings by the water-proof layers, are evident first of all by forming the partly flooded grounds as a result of water flow change and decrease of depth ground water occurrence. Changes of topography connected with water conditions transformations in Bierawka's river basin, which is under the influence of coalmining activity, were estimated. Methods of coal-mining grounds protection against pools and anti-flood prophylaxis were determined.
PL
Właściwa ocena parametrów podłoża gruntowego jest jednym z podstawowych zadań na etapie projektowania obiektów inżynierskich. Wprowadzane normy europejskie wymagają odmiennego podejścia do projektowania, powodując jednocześnie zwiększone wymagania co do wyników uzyskiwanych w badaniach polowych. W wyniku rozwoju technologii inżynierskich obserwuje się obecnie istotne zmiany w metodyce badania podłoża gruntowego. Nowoczesne metody badawcze zapewniają zwiększenie precyzji przy równoczesnym zmniejszeniu czasu i kosztu badań. Jedną z priorytetowych metod badania podłoża w praktyce geologiczno-inżynierskiej jest metoda sondowania statycznego CPT, w szczególności sondowania statycznego z bezpośrednim pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu CPTU. W wyniku prowadzonych badań CPTU, stosując odpowiednie klasyfikacje i wzory korelacyjne, uzyskuje się precyzyjne wydzielanie warstw i dobre oszacowania stanów gruntów oraz ich parametrów mechanicznych.
EN
The proper evaluation of parameters of land subsoil is on stage one of basic tasks the projecting the engineeurs objects. Introduced European standards require different approach to projecting, causing simultaneously enlarged requirements what to got in field investigations results. At present essential changes in result of development of engineeur technologies were observed in methodology of investigation of land subsoil. The modem investigative methods assure the enlargement the precision and the simultaneous decrease the time and the cost of investigations. One of preference methods of investigation of basis in practice the method of geological - engineeur probing is the static CPT in peculiarity cone penetration test with pore pressure measurment CPTU. It in result of led investigations the CPTU, applying the suitable classifications and the correlational examples, the secretion the layers was got was precise and the good estimation of states of soils as well as their mechanical parameters.
PL
Odpady energetyczne ulokowane w wyrobiskach górniczych nie stanowią zagrożenia dla wód podziemnych jednak zmiana warunków hydraulicznych może zagrozić jakości wód podziemnych na skutek ługowania zawartych w odpadach składników. W analizie oddziaływania odpadów na wody podziemne wykorzystano programy do modelowania przepływu wód oraz migracji zanieczyszczeń, po stwierdzeniu, że warunki panujące w górotworze pozwalają na przyjęcie modelu filtracyjnego. Wykorzystano wyniki przeprowadzonych badań fizykochemicznych odpadów i skał oraz geochemicznych wód. Określono również parametry charakteryzujące migracje zanieczyszczeń dla odpadów i otaczającego składowisko górotworu.
EN
The placed, in mining excavations, energetic wastes do not make up for underground waters of danger, however the change of hydraulic conditions, it can establish of hazardous for the quality of underground waters on result of leaching contained in wastes components. It in analysis of influence of wastes on quality of underground waters was used in the programmes to modelling the flow of waters and the pollution migration, after affirming that the rock conditions permint of infiltration model admission. The conditions of migration was characterized based on own studies results of waste materials, rocks and chemical constitution of the water, in the area of their storage.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie określania stateczności poziomów eksploatacyjnych w odkrywkowych kopalniach wapienia. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych umożliwiających określenie optymalnych parametrów wyrobisk eksploatacyjnych w odkrywkowych zakładach górniczych.
EN
In the paper problem of stability of working bench in the limstone quarry was discussed. The results of laboratory and field investigations , numerical modelling results for determination of working excavation dimensions in the quarry was presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.