Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Europejska polityka transportowa zakłada zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne oraz poprawę efektywności energetycznej środków transportu. Miasta europejskie podejmują liczne działania zmierzające do ograniczenia wykorzystania pojazdów zasilanych olejem napędowym oraz wprowadzenia rozwiązań wolnych od toksycznych substancji. Pierwsza część referatu, poświęcona jest próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie rozwoju znajdują się obecnie pojazdy nisko i bezemisyjne w transporcie publicznym. W drugiej części natomiast przedstawione zostaną dotychczasowe badania w zakresie wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych w transporcie publicznym na przykładzie największego przewoźnika w Polsce. W referacie przedstawiono wyniki badań i statystyk zebrane od 2015 roku głównie autobusów elektrycznych kursujących na co dzień na różnych trasach linii komunikacyjnych w Warszawie.
EN
European transport policy assumes reducing the negative impact of transport on the natural environment and improving the energy efficiency of means of transport. European cities undertake numerous activities aimed at limiting the use of diesel-powered vehicles and introducing solutions free of toxic substances. The first part of the paper is devoted to the attempt to find an answer to the question at what stage of development there are currently low and zero emission vehicles in public transport. The second part will present the current research on the use of low-emission vehicles in public transport on the example of the largest carrier in Poland. The paper presents the results of research and statistics collected since 2015, mainly electric buses running every day on various routes of communication lines in Warsaw.
EN
The article presents the analysis of the dead time measurement using two sources for a non-paralyzable detector. It determined the optimum division of count rate measurement time between both source measurement and a single source one. Results of the work can be used to optimize dead time measurement for systems which count photons or particles.
PL
W artykule zaprezentowano analizę pomiaru czasu martwego detektora nieparaliżowalnego metodą dwóch źródeł. Wyznaczono optymalny podział czasu pomiaru częstości zliczeń dla pomiaru jednym i dwoma źródłami. Wyniki pracy mogą być wykorzystane do optymalizacji systemów zliczających fotony lub cząstki.
EN
This paper presents a comparison of purely scattering method of the finite-difference time-domain with the analytical solution for the case of two-dimensional TM wave and the object in the form of a cylinder made either from an ideal conductor or a dielectric material. The total scattering cross-section of the electromagnetic wave is calculated without transition from the near field to the far field. A simple algorithm for calculating wave power distributed on the control surface is presented. The dependence of the relative error of the scattering efficiency factor in the function of the number of iterations is shown for various values of scattering object diameter to wavelength ratios. The influence of relative dielectric constant of cylinder material on scattering efficiency coefficient is examined.
PL
Artykuł przedstawia porównanie czysto rozproszeniowej metody różnic skończonych z rozwiązaniem analitycznym dla przypadku dwuwymiarowej fali TM i obiektu w postaci cylindra wykonanego z idealnego przewodnika lub dielektryka. Całkowity przekrój dla fali elektromagnetycznej obliczono bez przejścia z pola bliskiego na dalekie. Przedstawiono prosty algorytm obliczania rozkładu mocy fali na powierzchni kontrolnej. Zależność błędu względnego wydajności rozpraszania w funkcji liczby iteracji została przedstawiona dla różnych wartości stosunku średnicy obiektu rozpraszającego do długości fali. Zbadano wpływ względnej przenikalności dielektrycznej materiału cylindra na współczynnik wydajności rozpraszania.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu opisanie kluczowych założeń do systemu zarzadzania ruchem dla pojazdów realizujących przewozy w grupie transportu publicznego. System umożliwi wykorzystanie rezerwa taboru do realizacji przewozu, ponadto system sterowania ruchem powinien minimalizować koszty jej eksploatacji. W pierwszej części artykułu opisana została założenia do opracowania systemu i wpisanie go w system transportowy aglomeracji Warszawskiej. W części drugiej przedstawiono zalety wdrożenia takiego systemu i sposób ograniczenia strat wynikających z przyczyn technicznych, mających największy udział w stratach operatorów.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu opisanie przyczyn powstawania u przewoźnika rezerwy taborowej dla pojazdów realizujących przewozy w grupie transportu publicznego. Zapotrzebowanie na transport publiczny z roku na rok wzrasta, odzwierciedleniem tego zjawiska jest wzrost przewiezionych pasażerów. W pierwszej części artykułu opisana została obecna sytuacja transportowa aglomeracji Warszawskiej, a następnie przyczyny powstawania strat kilometrów. W części drugiej przedstawiono zadania komórek miasta w celu ograniczenia niewykonania zadań przewozowych wynikających z rożnych przyczyn, mających wpływ na jakość świadczonych usług.
EN
This article aims to describe the reasons for the creation of a reserve for a transport vehicle in a public transport group. The demand for public transport from year to year is increasing, reflecting this phenomenon is the increase of transported passengers. The first part of the article describes the present transport situation of the Warsaw agglomeration and the causes of the loss of kilometers. The second part presents the tasks of city cells to limit non-performance of transport tasks resulting from different reasons affecting the quality of service provided.
EN
Gain prediction theory of single foil Gas Electron Multiplier detector was developed. Gas electron multiplier (GEM) detector with single foil was developed. Soft X-ray spectra with an energy of 5.9 keV emitted by the isotope Fe-55 were measured. On this basis, the dependence of gain and energy resolution from the detector voltage was determined. The simple theory of gain dependence on various detector parameters was developed. Preliminary results of the study confirmed the potential usefulness of the GEM detector as a substitute for the multiwire proportional chamber.
PL
Opracowano teorię wzmocnienia jednofoliowego detektora z gazowym powielaniem elektronów. Opracowano detektor z gazowym powielaniem elektronów z pojedynczą folią. Zmierzono widmo miękkiego promieniowania X, o energii 5,9 keV, emitowanego przez izotop Fe-55. Na tej podstawie wyznaczono zależność wzmocnienia i energetycznej zdolności rozdzielczej od napięcia zasilającego detektor. Opracowano prosta teorią zależności wzmocnienia od różnych parametrów detektora. Wstępne rezultaty badań potwierdzają potencjalną przydatność detektora GEM jako substytutu wielodrutowej komory proporcjonalnej.
PL
W artykule przedstawiono analizę optymalnego czasu zerowania pojemności w układzie integratora kluczowanego. Wyznaczono stosunek sygnału do szumu na wyjściu układu. Wnioski z analizy mogą służyć do optymalizacji układów detekcji światła z integratorami kluczowanymi.
EN
In the article the analysis of the optimal capacitance reset time in switched integrator was presented. The signal to noise ratio was determined. The conclusions of this analysis may be used for optimization of light detection circuits with switched integrators.
8
Content available remote Wybrane aspekty eksploatacji taboru niskoemisyjnego w transporcie publicznym
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania pojazdów niskoemisyjnych w transporcie publicznym. Analiza wdrażania pojazdów niskoemisyjnych w transporcie publicznym przeprowadzona została na podstawie badań prowadzonych w Warszawie. Na podstawie wyników badań przedstawiono zasadność, wdrażania pojazdów niskoemisyjnych w transporcie publicznym oraz ich zalety i wady. Przedstawiono również problemy, jakie wynikają z eksploatacji pojazdów niskoemisyjnych.
EN
The article presents selected issues on the implementation of low-emission buses for public transport. Analysis of the implementation of low-emission buses in public transport was carried out on the basis of research carried out in Warsaw. Based on the results of research the legitimacy of implementation of low-emission buses for public transport and their advantages and disadvantages was presented. Also the problems that arise from the operation of low-emission buses were presented.
PL
Jedną z poważniejszych wad fotopowielaczy jest ich wrażliwość na zewnętrzne pole magnetyczne, widoczna szczególnie w przypadku modeli o większych rozmiarach. Doprowadza to do konieczności stosowania ekranowania magnetycznego – w przypadku fotopowielaczy o średnicy fotokatody rzędu 10 cm już ziemskie pole magnetyczne uniemożliwia ich normalną pracę. Niniejsza praca opisuje konstrukcję aparatury do badania parametrów fotopowielaczy w warunkach wpływu ziemskiego pola magnetycznego. Zaprezentowano również przykładowe wyniki uzyskiwane z jej pomocą.
EN
Vulnerability to external magnetic fields is one of major drawbacks of photomultipliers (PMTs). This effect is substantial for larger devices (photocathode radius of 10 cm or higher), where natural earth’s magnetic field is enough to completely deteriorate photomultiplier’s parameters such as gain and time resolution. Thus, appropriate magnetic shielding is required for their operation. Here we describe a system for photomultiplier characterization under earth’s magnetic field. Some results of the measurements are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu parametrów wzmacniacza operacyjnego na pracę układu integratora kluczowanego. Przeanalizowano wpływ pasma przenoszenia wzmacniacza, jego pojemności i rezystancji wejściowej, na stosunek sygnału do szumu na wyjściu układu. Wnioski z analizy mogą służyć do optymalizacji układów detekcji światła z integratorami kluczowanymi.
EN
In the article of the influence of operational amplifier parameters on work of switched integrator was presented. The influence of the bandwidth, input capacitance and resistance on signal to noise ratio was investigated. The conclusions of this analysis may be used for optimization of light detection circuits with switched integrators.
PL
W artykule przedstawiono analizę szumową układu integratora kluczowanego z nieidealnym kluczem. Przeanalizowano wpływ szumu termicznego rezystancji klucza w stanie otwartym na stosunek sygnału do szumu na wyjściu układu. Wnioski z analizy mogą służyć do optymalizacji układów detekcji światła z integratorami kluczowanymi.
EN
In the article noise analysis of switched integrator with non-ideal switch was presented. The influence of thermal noise of open switch resistance on signal to noise ratio was investigated. The conclusions of this analysis may be used for optimization of light detection circuits with switched integrators.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu opisanie przyczyn powstawania rezerwy taborowej dla pojazdów realizujących przewozy w grupie komunikacji zbiorowej. Rezerwa taboru jest niezbędna do realizacji przewozów w komunikacji miejskiej ponadto winna ona minimalizować koszty jej eksploatacji. W pierwszej części artykułu opisana została obecna sytuacja transportowa aglomeracji Warszawskiej, a następnie przyczyny powstawania strat kilometrów. W części drugiej przedstawiono sposób ograniczenia strat wynikających z przyczyn technicznych, mających największy udział w stratach.
EN
This report aims to describe the causes of the need to have camp reserves for freight carrying vehicles in the group of public transport. Reserve camp is essential to the implementation of municipal transport, in addition, it must minimize the costs of its operation. In the first part of the report described the current situation in the Warsaw agglomeration transport and causes loss of kilometers. The second part shows how to reduce losses resulting from technical reasons, with the largest share of losses.
EN
The high sensitivity time correlated single photon counting system (with photomultiplier tube) for biomedical measurements was designed and tested. Photon time of flight through a parafine wax phantom was modeled by Monte Carlo simulation and next measured by the device. Mean time delay introduced by a phantom is in a good agreement with simulation results. The results presented in this paper demonstrate the feasibility of measuring the optical response with the device.
14
EN
A complete system for measurement control, signal acquisition and data processing for an OCT pachymeter is described. Moreover, dedicated data processing algorithm used for noise reduction is presented. A simple OCT scanner was built and some measurements were performed to examine the capabilities of the system.
15
Content available remote Q-Motion - sterowniki ruchu systemu Q
PL
Sterowniki ruchu są nieodłącznym elementem większości nowoczesnych maszyn, będących nierzadko złożonymi systemami automatyki. Sterowniki ruchu serii Q są odpowiedzią na potrzeby rynku domagającego się wydajniejszych i mniejszych układów sterowania dla szybkich aplikacji wykorzystujących serwonapędy. Duży system sterowania zawierający do 96 osi serwonapędów, może być utworzony z wykorzystaniem bardzo zwartych podzespołów serii Q. Celem artykułu jest ogólna prezentacja technologii sterowników ruchu systemu MELSEC Q oferowanego przez MITSUBISHI ELECTRIC.
16
Content available remote Sterowniki Mitsubishi Electric serii Q w systemach bezpieczeństwa
PL
Pewne obszary zastosowań urządzeń automatyki były dotychczas zarezerwowane dla rozwiązań wyspecjalizowanych, bardzo często sprzętowych. Artykuł ten omawia przykład aplikacji sterowników PLC w dziedzinie zdominowanej dotąd przez układy specjalistyczne.
PL
Rosnące wymagania stawiane przed współczesną automatyką przemysłową, a zwłaszcza żądanie zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy instalacji, redukcji czasu i kosztów wstrzymania produkcji, w naturalny sposób stymulują rozwój sprzętowych rozwiązań systemów sterowania. Przykładem może być klasyczna jednostka centralna programowalnego sterownika logicznego systemu Q (PLC-CPU), która zyskując funkcjonalność zapewniającą zaawansowane sterowanie procesami ciągłymi, rozwinęła się do procesowej jednostki centralnej (Process-CPU).
18
Content available remote Sterowniki Mitsubishi Electric serii Q i QnA w systemach bezpieczeństwa
PL
Pewne obszary zastosowań urządzeń automatyki były dotychczas zarezerwowane dla rozwiązań wyspecjalizowanych, bardzo często sprzętowych. Artykuł ten omawia dwa przykłady aplikacji sterowników PLC w dziedzinach zdominowanych dotąd przez układy specjalistyczne. Pierwszy przykład przedstawia stanowisko do badania i certyfikacji elementów systemu bezpieczeństwa biernego wykorzystywanych w motoryzacji. Drugi przykład dotyczy zakładu utylizacji odpadów komunalnych, w którym utylizowane odpady są paliwem dla lokalnej elektrociepłowni. W obu przypadkach programowalne sterowniki Mitsubishi Electric serii Q i QnA zostały wykorzystane w procesie modernizacji odpowiednich systemów automatyki i zastąpiły stosowane wcześniej rozwiązania sprzętowe.
PL
Rosnące wymagania stawiane przed współczesną automatyką przemysłową, a w szczególności żądanie zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy instalacji, redukcji czasu i kosztów wstrzymania produkcji, w naturalny sposób stymulują rozwój sprzętowych rozwiązań systemów sterowania. Przykładem może być klasyczna jednostka centralna programowalnego sterownika logicznego systemu Q (PLC-CPU), która zyskując funkcjonalność zapewniającą zaawansowane sterownanie procesami ciągłymi, rozwinęła się do procesowej jednostki centralnej (Process-CPU).
20
Content available remote Q-motion – sterowniki ruchu systemu Q
PL
Sterowniki ruchu są nieodłącznym elementem większości nowoczesnych maszyn, będących nierzadko złożonymi systemami automatyki. Wprowadzenie sterowników ruchu serii Q wychodzi naprzeciw potrzebie rynku domagającego się wydajniejszych i mniejszych układów sterowania dla szybkich aplikacji wykorzystujących serwonapędy. Jednostka centralna sterownika ruchu (Q-motion CPU) jest zgodna z wieloprocesorową technologią platformy serii Q i zawsze współpracuje z klasyczną jednostką centralną – QPLC CPU. Zapewnia to bardzo dużą elastyczność systemu i niespotykane do tej pory możliwości. Duży system sterowania, zawierający do 96 osi serwonapędów, może być utworzony z wykorzystaniem bardzo zwartych podzespołów serii Q. Celem artykułu jest ogólna prezentacja technologii sterowników ruchu systemu MELSEC Q oferowanego przez MITSUBISHI ELECTRIC.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.